Helsingin Ympäristön Taksikeskus Oy:n osakassopimus ja siihen mahdollisesti sisältyvät kilpailunrajoitukset

Päivämäärä

17.12.1999

Diaarinumero

572/61/99 ja 600/61/99

Osapuolet

Helsingin Ympäristön Taksikeskus Oy

Asianosaiset

Helsingin Ympäristön Taksikeskus Oy

Toimenpidepyynnön tekijät

Taksiautoilija Jarmo Henttinen
Taksiautoilija Heikki Palomäki

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirastoon saapui 22.6.1999 päivätty taksiautoilija Heikki Palomäen allekirjoittama toimenpidepyyntö, jossa pyydetään tutkimaan, ovatko Helsingin Ympäristön Taksikeskus Oy:n (jäljempänä Lähitaksi) ja autoilijan välinen sopimus ja siihen tehdyt muutokset sekä muuttamismenettely kilpailunrajoituslain (480/92) mukaisia. Lisäksi Kilpailuvirastoon saapui 29.6.1999 päivätty taksiautoilija Jarmo Henttisen allekirjoittama toimenpidepyyntö, jossa Kilpailuvirastoa pyydetään poistamaan autoilijan ja yhtiön väliseen sopimukseen tehdyt muutokset.

Kilpailuvirasto pyysi 2.7.1999 päivätyllä selvityspyynnöllään Lähitaksia selvittämään tehtyjä muutoksia. Lähitaksin selvitys saapui virastoon 31.8.1999. Kilpailuvirasto pyysi 7.9.1999 saaduista selvityksistä lausuntoa toimenpidepyynnön tekijöiltä. Jarmo Henttinen toimitti lausuntonsa virastolle 30.9.1999 ja Heikki Palomäki 7.10.1999.

Helsingin Ympäristön Taksikeskus Oy

Lähitaksi välittää taksikyytejä ja hoitaa maksuliikennepalvelua toiminta-alueensa taksiautoille. Yhtiö toimii Helsingin ympäristökunnissa: Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Siuntiossa, Nurmijärvellä, Keravalla, Tuusulassa, Järvenpäässä ja Sipoossa. Yhtiössä on osakkaana 700 autoilijaa. Taksivälityspalvelua käytti Lähitaksin selvityksen mukaan 15.8.1999 yhteensä 863 taksiautoa ja samaan aikaan maksuliikennepalvelua välitettiin noin 900:lle autolle. Taksivälitysjärjestelmän piiriin kuuluvista autoista vain 20 ei kuulu maksuvälitysjärjestelmään, vaan ne vastaanottavat korttimaksuja joko muiden järjestelmien kautta tai lukevat maksukortit manuaalisesti.

Vuonna 1998 taksikeskuksen kautta välitettiin 1 418 493 kyytiä ja samana vuonna yhtiön liikevaihto oli noin 6 mmk.

Lähitaksin osakassopimus ja siihen tehdyt muutokset

Osakassopimukseen on uutena otettu kohta, jossa todetaan, että autoilija on velvollinen hyväksymään maksusuoritukset yhtiön hallituksen määrittelemillä maksuvälineillä.

Toinen toimenpidepyynnöissä esille tuotu lisäys on, että autoilija on velvollinen varustamaan autonsa taksamittarijärjestelmällä, joka täyttää yhtiön hallituksen asettamat tekniset vaatimukset. Autoilija on velvollinen huolehtimaan, että hänen autonsa taksamittarijärjestelmän ohjelmapäivitys vastaa yhtiön hallituksen antamia määräyksiä. Autoilija on velvollinen suorittamaan taksamittarijärjestelmän päivityksen yhtiön hallituksen määrittelemänä aikana. Mikäli päivitys ei ole suoritettu yhtiön hallituksen määrittelemänä aikana, voidaan maksupalvelu keskeyttää ilman eri ilmoitusta.

Kolmas toimenpidepyynnössä kritisoitu sopimuskohta sisältää taksiohjesääntöä koskevia määräyksiä. Autoilija ja hänen palveluksessaan oleva työntekijä ovat velvollisia noudattamaan yhtiön laatimaa ja ylläpitämää taksiohjesääntöä. Taksiohjesääntö sisältää ohjeet korkeatasoisen taksitoiminnan harjoittamiseksi esimerkiksi pukeutumissäännöstön, vaitiolovelvollisuuden ja käyttäytymisohjeiston.

Edelleen sopimuksessa todetaan seuraavaa: Jos autoilija tai hänen työntekijänsä rikkoo sopimuksessa mainittua taksiohjesääntöä, voi taksiohjesäännön noudattamista valvova yhtiön hallituksen nimeämä henkilö antaa rikkeen tehneelle kuljettajalle suullisen varoituksen, joka varoituksen antajan toimesta kirjataan tai rikkeen vakavuuden tai rikkeen toistuvuuden huomioon ottaen antaa rikkeen tehneen kuljettajan taksiautolle enintään kolmen vuorokauden tilauksenottokiellon taksiradiojärjestelmän kautta.

Toimenpidepyynnön tekijät pitävät sopimusmuutoksia elinkeinotoimintaansa rajoittavina. Toimenpidepyyntöjen mukaan on autoilijan asia päättää, mitä maksutapoja hän hyväksyy ja minkälaista laitteistoa hän hankkii. Lisäksi Jarmo Henttisen toimenpidepyynnössä todetaan, että taksiohjesääntömuutokset ovat liikenneluvan vastaiset.

Lähitaksin selvitykset tehdyistä muutoksista

Maksutapaa koskeva ehto

Lähitaksi toteaa 31.8.1999 Kilpailuvirastolle toimittamassaan selvityksessä, että taksikyydin maksaminen kortilla on lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana huomattavasti. Ajetuista kyydeistä noin 39 % maksettiin kortilla vuoden 1999 viiden ensimmäisen kuukauden aikana. Tällä hetkellä tilausvälitysjärjestelmän piirissä olevissa taksiautoissa otetaan vastaan erityyppisiä maksukortteja seuraavasti: pankkikortti 100 % (kaikista autoista), Luottokunta (Visa, Mastercard, ja Eurocard) 99.8 % (puhelinkeskustelu 22.10.1999 100 %), American Express ja Diners Club 99 %, Taksiliiton kortti 98.8 %, Lähitaksikortti 97.7 % ja kaupunkikortti 88 % (Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupunkien sekä Nurmijärven kunnan sosiaaliviraston asiakkailleen myöntämä älykortti).

Edellä mainituista korteista Lähitaksikortti vaatii sähköisen magneettikortinlukijan ja kaupunkikortti älykortinlukijan. Muut kortit voidaan käsitellä autossa manuaalisesti.

Selvityksen mukaan korttimaksukyytien huomattava osuus kokonaiskyytimäärästä edellyttää korkeatasoisen ja nykyaikaan kuuluvan taksipalvelun ylläpitämiseksi, että Lähitaksilta palvelua ostavien taksiautoilijoiden palvelutaso maksuvälineiden vastaanottamisessa täyttää vähimmäiskriteerit. Yhtiö on jo edellisen sopimuksen puitteissa tehnyt päätöksen, jonka mukaan kaikki sen välityspiirissä olevat taksit ovat velvollisia vastaanottamaan maksun pankkikortilla, joten jokaisessa autossa on jo vähintään manuaalinen kortinlukumahdollisuus.

Lähitaksi katsoo, että sillä on jo sopimuksen edellisen version perusteella mahdollisuus velvoittaa tiettyjen korttimaksujen vastaanottamiseen, mutta sopimuksen tarkennuksella halutaan selkeyttää sopimusta. Lisäksi tekniset vaatimukset edellyttävät lähitulevaisuudessa tilauksenvälitys- ja maksuliikennepalvelujärjestelmien kehittämistä, mikä ei ole mahdollista, ellei luoda yhteisiä standardeja ja kriteereitä.

Yhtiö markkinoi asiakkaille taksipalveluja ja ottaa tilaukset vastaan välittääkseen ne yksityisinä ammatinharjoittajina toimiville autoilijoille, jotka toimivat pyydetyn palvelun suorittajina. Vastuu asiakkaalle näistä yhtiön kautta tulevista tilauksista on yhtiöllä. Mikäli asiakas ei ole erityisesti maininnut autoa tilatessaan, millä tavanomaisella maksuvälineellä hän aikoo palvelun maksaa, eikä palvelun suorittaja ota maksuvälinettä vastaan, ei taksipalvelu toimi siten kuin sen pitäisi. Eri autojen vaihteleva käytäntö luo asiakkaalle epävarmuuden tunteen, voiko hän tilata taksin, mikäli hänellä ei ole käteistä rahaa mukanaan. Tämä saattaa muodostua palvelun käyttämisen esteeksi.

Yhtiön on tarkoitus valita sopimusmuutoksen perusteella tietty perusmaksuvälinepaketti, jonka lähtökohtana on minimivaatimuksen määritteleminen. Tämän perusteella yhtiö voi markkinoida taksipalveluja ja tarjota korkealuokkaista taksipalvelua ollen varma, että se maksuvälinevaatimusten osalta toteutuu. Tästä syystä sopimus koskee kaikkia yhtiön välityspalvelun piirissä olevia autoilijoita siitä riippumatta, käyttävätkö nämä yhtiön maksuliikennepalvelua vai eivät. Kyseinen peruspaketti ei yhtiön mukaan myöskään rajoita autoilijan tulonhankkimiskeinoja, vaan lisää niitä.

Maksuvälinepakettiin on kaavailtu käteisen ja pankkikortin lisäksi yleisempiä luottokortteja, sillä ne ovat kaikki manuaalisesti luettavissa. Puhelinkeskustelussa 22.10.1999 Lähitaksin toimitusjohtaja Tauno Heikonen totesi, että peruspakettiin on kaavalitu Visaa, Mastercardia sekä Eurocardia. Nämä kortit käyvät Heikosen mukaan jo tällä hetkelläkin kaikkiin autoihin. Yhtiön tarkoituksena ei siten ole tässä vaiheessa velvoittaa autoilijoita vastaanottamaan muita maksuvälineitä, vaikka yhtiö suositteleekin autoilijoilleen edellä olleen luettelon mukaisia korttityyppejä. Tilannetta kuitenkin seurataan ja peruspakettiin lisätään kehityksen ja tarpeen mukaan muita maksuvälineitä. Lähitaksi muistuttaa, että se on autoilijoiden omistama ja hallinnoima ja yhtiön päätöksentekijät ovat itsekin autoilijoita, joten on suorastaan mahdotonta, että sen päätöksillä tavoiteltaisiin jotain muuta kuin mitä korkeatasoinen taksipalvelu edellyttää ja vaatii.

Taksamittarijärjestelmä

Taksamittarijärjestelmä koostuu seuraavista osista autoilijan käyttäessä sähköistä maksujärjestelmää: taksamittari, kortinlukija, maksukasetti, maksukasetin purkumodeemi, maksuliikennepalvelin ja siihen liittyvät ohjelmistot ym. Näiden osien yhteensovittaminen vaatii tietyt tekniset standardit, jotta rahaliikenne toimisi virheettömästi ja kohtuullisen edullisesti. Tällä hetkellä Lähitaksissa vastaanotetaan maksutapahtumia molemmista Suomessa käytössä olevista taksamittarijärjestelmistä, Semelistä ja Trancometeristä, joista jälkimmäisestä tapahtumat muutetaan Semel Oy:n maksuliikennejärjestelmän vaatimaan muotoon.

Yhtiö haluaa säilyttää mahdollisuuden rajoittaa käytössä olevien järjestelmien määrää, sillä yhtiölle tulisi kohtuuttoman kalliiksi hankkia nykyisen järjestelmän rinnalle toinen järjestelmä, jos joku osakas näin haluaisi (sopimuksessa on kohta, jossa yhtiö sitoutuu toimittamaan autoilijalle maksuliikennepalveluja, kun autoilija täyttää omat velvollisuutensa). Lähitaksin käsityksen mukaan ainakaan Euroopan alueella ei ole muita taksamittarijärjestelmiä, joita voisi sovittaa tämän hetkiseen maksuliikenteeseen ja pankkijärjestelmään.

Maksuliikennepalvelun teknisen suorituksen nopeus ja virheettömyys tuntuu konkreettisesti autoilijan taloudessa. Yksikin väärin päivitetty tai ohjelmoitu taksamittari saattaa tukkeuttaa kaikkien autoilijoiden tilitykset jopa useaksi päiväksi. Tästä aiheutuu myös haittaa ja vaivaa sekä huomattavia taloudellisia kustannuksia ja vahinkoja.

Toimiakseen systeemi vaatii yhteismitallisia laitteita ja järjestelmiä, jotka pystyvät kommunikoimaan keskenään ja tämä edellyttää standardien ja sääntelyn luomista. Aikaisemmin ei taksamittareita koskien ole ollut selvää yhtenäistä säännöstöä. Nyt sellainen luodaan, jotta maksupalvelu voidaan hoitaa. Viimeistään siru- ja älykorttien yleistyessä tulee maksuliikennepalvelun hankkiminen jokaiselle autoilijalle välttämättömäksi. Puhelinkeskustelussa 26.10.1999 Passi/Heikonen kävi ilmi, että toistaiseksi vanhat ohjelmapäivitykset eivät aiheuta ongelmia maksuvälityksessä. Sen sijaan rikkinäiset taksamittarit voivat näin tehdä.

Sopimuksen muutos koskee vain yhtiön osakasautoilijoita. Myös muita autoilijoita koskevaa sopimusta on tarkoitus muuttaa vastaavanlaiseksi. Autoilija voi käyttää myös muita maksuliikennejärjestelmiä kuin yhtiön eikä toistaiseksi autoilijaa, joka ei käytä mitään sähköistä maksuliikennejärjestelmää, ole velvoitettu muuttamaan/ajanmukaistamaan taksamittarijärjestelmäänsä sopimuksen kohdan ”taksamittarijärjestelmä” edellyttämin tavoin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Lähitaksin osakassopimuksen arviointi

Lähitaksi välittää taksikyytejä ja hoitaa maksuliikennepalvelua toiminta-alueensa taksiautoilijoille. Edellä kuvatut sopimusehtojen muutokset tähtäävät nopeuteen, yhdenmukaisuuteen ja virheettömyyteen näiden palvelujen tarjonnassa. Valituksen tehneet taksiautoilijat ovat kyseenalaistaneet uusien ehtojen hyväksyttävyyden. Tutkittaessa sopimusehtojen kohtuullisuutta ja hyväksyttävyyttä voidaan analogisesti soveltaa niitä periaatteita, joiden mukaan arvioidaan esimerkiksi selektiivisessä jakelujärjestelmässä jälleenmyyjille asetettuja laadullisia ja muita kriteereitä. Yleissäännön mukaan selektiivisten kriteereiden hyväksyttävyyden ensimmäinen edellytys on, että kriteereiden tulee olla perusteltuja tuotteen luonteeseen nähden ja välttämättömiä sen laadun takaamiseksi. Tällä perusteella autoilijoille voidaan sopimuksessa asettaa vaatimuksia ainoastaan siltä osin, kuin se on tarpeellista ja välttämätöntä tilausvälityksen ja maksuliikennetoiminnan asianmukaiseksi järjestämiseksi.

Seuraavassa käydään läpi ne yksittäiset sopimuskohdat, joihin toimenpidepyynnössä kiinnitettiin erityisesti huomiota.

Maksutapaa koskeva ehto

Lähitaksi on todennut Kilpailuvirastolle, että jokaisen kyydin maksutavan selvittäminen asiakkaalta kyytiä välitettäessä lisää välityskeskuksen työmäärää huomattavasti ja hidastaa siten välitystoimintaa. Lisäksi kaikki Lähitaksin tilausvälityksen piirissä olevat autoilijat hyväksyvät jo tällä hetkellä ne maksuvälineet, joita Lähitaksi on kaavaillut otettavaksi kaikilta vaadittavaan peruspakettiin, joten sopimusehto ei millään tavoin muuta nykyistä käytäntöä. Edellä mainituilla perusteilla Kilpailuvirasto ei siten katso tarpeelliseksi selvittää enempää ko. sopimusehdon kilpailunrajoituslainmukaisuutta.

Taksamittarijärjestelmä

Lähitaksi on selvityksessään todennut, että autoilija voi käyttää myös muita maksuliikennejärjestelmiä kuin yhtiön järjestelmää, eikä toistaiseksi autoilijaa, joka ei käytä mitään sähköistä maksuliikennejärjestelmää, ole velvoitettu muuttamaan/ajanmukaistamaan taksamittarijärjestelmäänsä sopimuksen kohdan ”taksamittarijärjestelmä” edellyttämin tavoin.

Kilpailuvirasto katsoo, että sopimusehtoa ei voida nykyisen soveltamiskäytännön mukaisena pitää kohtuuttomana, myöskään niiden autoilijoiden osalta, jotka käyttävät Lähitaksin maksuliikennejärjestelmää. Lähitaksin selvityksen mukaan yhtiön autoilijoilla on näet käytössä kahden eri valmistajan mittarijärjestelmiä ja myös jatkossa on tarkoitus vastaanottaa maksutapahtumia molemmista järjestelmistä. On perusteltua, että Lähitaksi haluaa rajoittaa useiden rinnakkaisten järjestelmien ylläpitämisen nykyiseen kahteen järjestelmään. Myös autoilijoiden ja yhtiön järjestelmien yhteensopivuuden turvaaminen tulevaisuudessa ja rikkinäisten mittareiden aiheuttamien ongelmien välttäminen ovat hyväksyttäviä tavoitteita. Tämän toteaa myös toimenpidepyynnön tehnyt Heikki Palomäki 29.9.1999 päivätyssä lausunnossaan.

Taksiohjesääntö

Taksiohjesääntöön liittyvillä määräyksillä on tarkoitus parantaa kuluttajille tarjottavan palvelun tasoa. Kyseiseen sopimuskohtaan ei sellaisenaan liity ehtoja, joita voitaisiin pitää taksiautoilijoiden kannalta kohtuuttomina tai heidän kilpailumahdollisuuksiaan rajoittavina.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto toteaa, että Lähitaksin osakassopimuksen maksutapaa, taksamittarijärjestelmää ja taksiradio-ohjesääntöä koskevat sopimusehdot eivät, sellaisina kuin niitä nykyisin sovelletaan, sisällä kilpailunrajoituslain piiriin kuuluvia kilpailunrajoituksia. Tästä syystä Kilpailuvirasto ei pidä asian enempää selvittämistä tarpeellisena.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7§ ja 9 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.