Tekijänoikeuskorvauksen minimimaksun korotuksen kohtuullisuus

Päivämäärä

3.6.1997

Diaarinumero

574/61/95

Osapuolet

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijäinoikeus yhdistys Gramex Oy

Asianosaiset

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijäinoikeus yhdistys Gramex Oy

Asian vireilletulo

T:mi Disco Hype (jäljempänä Disco Hype) on 14.6.1995 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kilpailuvirastoa selvittämään, onko Esittävien taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Gramex ry:n (jäljempänä Gramex) toteuttamaa tekijänoikeusmaksun vähimmäistason korotusta 50 markasta 150 markkaan tilaisuuksissa, joissa kävijämäärä on alle 250 henkilöä, pidettävä kilpailunrajoituslain kieltämänä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

Asian selvittäminen

Toimenpidepyynnön vuoksi Kilpailuvirasto on selvittänyt Gramexin vuoden 1995 alusta toteuttaman tekijänoikeuskorvauksen minimimaksun korotuksen perusteita sekä kohtuullisuutta. Kilpailuvirasto lähetti Gramexille 7.7.1995 selvityspyynnön. Vastaus saapui 19.7.1995. Kilpailuvirasto pyysi 27.9.1995 Gramexilta lisäselvitystä asiassa. Lisäselvitys saapui 31.10.1995. Kilpailuvirasto oli 24.-25.9.1996 puhelimitse yhteydessä Suomen Huvijärjestäjien Keskusliitto ry:een, Tanssit Tavaksi ry:een, Kansantalojen Liitto ry:een, Suomen Ohjelmatoimistojen Liitto ry:een sekä Hotelli- ja Ravitsemusalan Yrittäjäliitto ry:een. Kilpailuvirasto kuuli 21.10.1996 toiminimeä Disco Hype käyttävää elinkeinonharjoittajaa asiassa.

Tekijänoikeuskorvausperusteen muutos

Gramex oli muuttanut 1.1.1995 lukien tekijänoikeuslain 47 §:n mukaisten huvitilaisuuksien tekijänoikeuskorvausten määräytymisperusteita siten, että huvitilaisuuden järjestämispaikan suurimman sallitun henkilömäärän mukaan laaditusta taulukosta määräytyvä maksu korvasi aiemman tilaisuuden kokonaistulosta lasketun osuuden mukaan määräytyneen tekijänoikeusmaksun. Muutosta edelsivät neuvottelut huvitilaisuuksia järjestäviä elinkeinonharjoittajia edustavien järjestöjen kanssa. Uudessa tariffissa korvauksen suuruuteen vaikuttaa lisäksi se, 1) käytetäänkö tilaisuudessa pääosin ääniteperusteista musiikkia tai 2) käytetäänkö ääniteperäistä musiikkia vain väliaikamusiikkina.

Korvauksen suuruus 1.1.1995 lukien oli seuraava:

& 1) 2)
sallittu henkilömäärä mk/tilaisuus mk/tilaisuus
– 250 150 100
251 – 500 270
501 – 750 390
751 – 1000 510 200
1001 – 1500 700
1501 – 2000 900 300
2001 – 2500 1100
2501 – 3000 1300 400
3001 – 1500

Tariffin uudistamistarve aiheutui Gramexin mukaan siitä, että tekijänoikeudellinen korvausvelvollisuus laajentui 1.1.1994 lukien kattamaan ETA-alueella valmistetut äänitteet ja 7.2.1994 lukien myös Rooman sopimuksen ratifioineissa valtioissa valmistetut äänitteet. Lisäksi maksukäytäntöä pyrittiin yksinkertaistamaan. Äänitteiden tekijänoikeudellisen suojan laajentuminen kasvatti Gramexin mukaan Suomessa suojattujen äänitteiden määrän monituhatkertaiseksi. Tietyillä erityisalueilla, kuten diskomusiikkina, tekijänoikeudellisesti suojattujen äänitteiden osuus käytetyistä äänitteistä kasvoi huomattavasti keskimääräistä enemmän. Diskomusiikkina käytetään paljon tekijänoikeudellisesti suojattuja ulkomaisia äänitteitä.

Huvitilaisuustariffi vastaa luonteeltaan niin sanottua blanket licensia, minkä vuoksi, suojan laajeneminen ei Gramexin mukaan aiheuta välitöntä lineaarista nousua maksettavaan korvaukseen, kuten välittömästi suojattujen äänitteiden käytön määrään esimerkiksi musiikkiminuuttina sidotuissa tariffeissa. Tekijänoikeudellisen suojan laajuus ja keskimääräisesti käytettävä suojatun musiikin määrä ovat kuitenkin kulloinkin sovittavan korvauksen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä. Tekijänoikeudellisen suojan laajeneminen vuonna 1994 oli siten tärkein vaikuttava tekijä Gramexin neuvotellessa huvitilaisuuksia järjestävien kanssa tariffin uudistamisesta.

Tekijänoikeuslakiin ei sisälly säännöksiä siitä, miten tekijänoikeuskorvaus tulisi laskea. Gramex on ilmoittanut, ettei se kykene määrittelemään mitään markkamääräistä tai prosentuaalista korvauksiin kohdistuvaa korotuspainetta. Suojattujen äänitteiden keskimääräinen osuus kaikista huvitilaisuuksissa käytetyistä äänitteistä on kuitenkin noussut merkittävästi ja diskoteekkikäytössä suojatun musiikin osuus on lisääntynyt selvästi enemmän kuin niin sanotussa ”väliaikamusiikkikäytössä”. Gramexin mukaan verrattaessa vuoden 1994 tekijänoikeuskorvauksia vuoden 1995 tammi-syyskuun korvauksiin on tilaisuuden keskihinta noussut 19,8 %. Pääosin äänitemusiikkia käyttävissä tilaisuuksissa korvausten keskihinta on noussut 24,9 %. Äänitemusiikkia vain väliaikamusiikkina käyttävissä tilaisuuksissa keskihinta on laskenut 14,9 %.

Uutta korvauskäytäntöä Gramex perustelee paitsi äänitteiden suojan laajenemisella myös uudistamisesta eri osapuolille koituvilla hallinnollisilla hyödyillä ja aikaisempaan korvausrakenteeseen liittyneiden epäoikeudenmukaisuuksien poistumisella. Aikaisempi korvauskäytäntö aiheutti huomattavaa byrokratiaa ja epävarmuutta sekä tilaisuuksien järjestäjälle että Gramexille. Korvauksen suuruus voitiin laskea vasta jälkikäteen. Korvauksen laskuttaminen edellytti, että tilaisuuden järjestäjä toimitti selvityksen tilaisuuden kokonaistulosta. Gramex pystyi laskuttamaan tilaisuuden järjestäjiä vasta tulojen selvittämisen jälkeen, ja maksusuoritus saattoi pahimmassa tapauksessa tapahtua kuukausia tilaisuuden järjestämisen jälkeen. Aikaisempi käytäntö aiheutti Gramexin mukaan myös ilmeisiä väärinkäytöksiä, kun järjestäjät kokonaistulojen ilmoittamisen ja sovitun prosenttiosuuden maksamisen sijasta maksoivat ainoastaan minimimaksun.

Gramexin näkemys määräävän markkina-asemansa epäillystä väärinkäytöstä

Gramex tekee esityskorvauksien perimisestä sopimuksen jokaisen äänitteitä käyttävän kanssa. Ennen nykyisten sopimusten solmimista ja korvauksen suuruuden määräytymisperusteen muutosta Gramex neuvotteli elinkeinonharjoittajia edustavien tahojen, Suomen Huvijärjestäjien Keskusliitto ry.n, Tanssit Tavaksi ry:n, Kansantalojen Liitto ry:n sekä Suomen Ohjelmatoimistojen Liitto ry:n kanssa. Kahden viimeksi mainitun kanssa neuvoteltiin pääasiassa puhelimitse ja epävirallisin tapaamisin. Neuvotteluissa selvitettiin yleinen korvaustaso. Neuvottelualoitteen teki Gramex. Sovellettava tariffi on Gramexin mukaan neuvottelujen pohjalta syntynyt sopimus ja edustaa neuvotteluosapuolten käsitystä kohtuullisesta korvaustasosta. Aikaisempaa käytäntöä oikeudenmukaisemmin on uudessa tariffissa otettu huomioon väliaikamusiikin ja diskoteekkikäytön erot.

Edellä mainittujen yhdistysten jäsenistöissä on Gramexin mukaan päällekkäisyyttä, minkä vuoksi eri osapuolet olivat tietoisia tehdyistä esityksistä. Mikäli Gramex ja käyttäjä eivät pääse sopimukseen korvausten suuruudesta, kiistan ratkaisee tekijänoikeuslain mukaan välimiesoikeus tai tuomioistuin. Siinä tapauksessa, että asia saatetaan riitaisena oikeuden ratkaistavaksi, käyttäjä voi vapaasti jatkaa suojattujen äänitteiden käyttöä julkiseen esittämiseen, koska Gramexilla ei ole toimivaltaa käytön kieltämiseen. Gramex ei käsityksensä mukaan voi väärinkäyttää määräävää markkina-asemaa soveltamalla kohtuutonta hinnoittelukäytäntöä, koska korvauksen suuruus perustuu joko osapuolten väliseen sopimukseen tai välimiesoikeuden ratkaisuun, eikä Gramex voi välillisestikään vaikuttaa tekijänoikeuskorvauksen suuruuteen kieltämällä suojatun äänitteen käytön.

Disco Hypen näkemys tekijänoikeuskorvauksen korotuksesta

Kilpailuvirasto kuuli 21.10.1996 Disco Hype -toiminimeä käyttävää elinkeinonharjoittajaa Jami Lipposta Gramexin toteuttamasta tekijänoikeuskorvauksesta. Lipponen järjestää useita kertoja viikossa nuorisodiskoja sekä vuokraa valolaitteita. Tilaisuuksissa tarvitaan järjestysmies ja lipunmyyntihenkilökuntaa, kaikkiaan kymmenkunta henkilöä. Tilaisuudet järjestetään seurain- ja työväentaloissa, ja niissä käy yleensä noin pari sataa henkeä. Taloudellisesti tekijänmaksun korotus merkitsee toimenpidepyynnön tekijälle useampien satojen markkojen lisäkulua viikossa.

Lipposen mukaan Gramex ilmoitti hänelle tekijänoikeustariffin korotuksesta kirjallisesti muutamaa kuukautta ennen kuin korotus tuli voimaan. Lipponen ei kuulu mihinkään etujärjestöön. Maksuperusteeseen tai teknisen musiikin suhteeseen elävään musiikkiin uudessa tariffissa Lipposella ei ollut huomauttamista, mutta hän piti edelleen minimimaksun korottamista 50 markasta 150 markkaan kohtuuttomana.

Kilpailuoikeudellinen arvio

Relevantit markkinat ja Gramexin määräävä markkina-asema

Kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentin mukaan määräävä markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Kilpailuvirasto katsoi 23.9.1993 (Dno 414/61/93) antamassaan päätöksessä, että Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien muodostama elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, jolla on määräävä markkina-asema musiikkiäänitteiden käytöstä esittäville taiteilijoille tekijänoikeuslain mukaan kuuluvien korvausten perinnässä. Kilpailuneuvosto totesi puolestaan päätöksessään 5.10.1995, että Gramexia on pidettävä itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, joka itse määrittelee perimiensä korvausten tason ja muut sopimusehdot. Gramexin ja sille valtakirjan luovuttaneiden oikeudenhaltijoiden välillä vallitsee vertikaalinen asiakassuhde. Yhdistyksellä on tosiasiallinen monopoli hallitsemiensa säveltaiteen tekijänoikeuksien osalta Suomessa. Gramexin on siten toiminnassaan otettava huomioon kilpailunrajoituslain 7 §, joka kieltää määräävän markkina-aseman väärinkäytön. Väärinkäyttö on kiellettyä sekä Gramexin ja sen edustamien oikeudenhaltijoiden välisissä suhteissa että suhteessa suojattujen teosten käyttäjiin.

Gramexin menettelyn kilpailuoikeudellinen arviointi

Toimenpidepyynnön perusteella Gramexin on epäilty käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaansa perimällä asiakkaaltaan tekijänoikeuskorvauksia, jotka ovat kohtuuttomia ja kustannusvastaamattomia. Tämäntyyppistä kilpailun rajoittamista voidaan arvioida kilpailunrajoituslain 7 §:n 4 kohdan perusteella.

Kilpailunrajoituslain 7 §:ää koskevissa hallituksen esityksen perusteluissa (HE 148/87 vp. ja HE 162/1991 vp.) todetaan, että määräävä markkina-asema antaa yritykselle mahdollisuuden asettaa hintatasonsa riippumattomana kilpailevista yrityksistä ja ratkaisevasti vaikuttaa omalla asiakaspolitiikallaan toisten yritysten kohtaloihin. Perustelujen mukaan tämä vaikutusvalta edellyttää terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun näkökulmasta sitä, että määräävässä markkina-asemassa olevalle yritykselle asetetaan sellainen tasapuolisuusvaatimus asiakassuhteissaan, joka ei olisi perusteltu muunlaisessa markkina-asemassa olevien yritysten osalta. Tasapuolisuusvaatimus koskee muun muassa hintasyrjintää, jota voidaan pitää 7§:n 4 kohdassa kiellettynä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Lisäksi lainkohdassa kielletään perusteluissa mainitun kohtuuttoman korkean monopolihinnoittelun soveltaminen.

Selvitysten mukaan Gramexin soveltamaa tekijänoikeuskorvausten tariffia on muutettu, koska äänitteiden suoja on laajentunut kattamaan myös ulkomaisia äänitteitä. Korotus on erityisesti vaikuttanut uuden tariffitaulukon alimman korvauksen tasoon. Gramex ei ole kuitenkaan kyennyt selvittämään korvausten korotusten suuruutta suhteessa kustannusten nousuun. Äänitteiden suojan laajentuminen kattamaan myös ulkomaiset äänitteet EU:n alueella on lisännyt korotuspainetta, mutta Gramex ei osannut määritellä, kuinka suurta korotustarvetta tämä merkitsi. Äänitteiden käyttäjiä edustavat järjestöt ovat kuitenkin hyväksyneet tariffimuutoksen ja suositelleet jäseniään tekemään sopimuksen Gramexin kanssa uuden tariffitaulukon mukaisesti. Tariffin jakoa tilaisuuksiin, joissa käytetään pääosin äänitemusiikkia, ja tilaisuuksiin, joissa äänitemusiikkia käytetään vain väliaikamusiikkina, pidettiin yleensä oikeudenmukaisena. Myöskin Disco Hype on hyväksynyt uuden tariffin sinänsä, mutta katsonut minimimaksun korottamisen kohtuuttomaksi. Gramexin mukaan uusi tariffi ja laskutustapa vähentävät lisäksi väärinkäytösten mahdollisuutta aikaisempaan korvausten perintätapaan verrattuna.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei huvitilaisuustariffin tekijänoikeusmaksun korotusta ole pidettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Tekijänoikeudellisesti suojattujen äänitteiden suojan olennainen laajeneminen on aiheuttanut tekijänoikeuskorvausten tarkistamistarpeen. Korotuksessa on kysymys yleisestä tariffiperusteen muutoksesta, jonka etuja aikaisempaan tekijänoikeuskorvausten perintätapaan verrattuna on pidetty kiistattomina. Toimenpidepyynnön tekijäkään ei ole vastustanut uutta tariffia sinänsä. Gramexin uusi tariffi lisää myös läpinäkyvyyttä ja selkeyttää tekijänoikeuskorvausten hinnoittelua.

Kilpailuvirasto on alueellisten sähkönjakelulaitosten hinnoittelua koskevassa päätöksessään (dno 618/61/93) todennut, että kustannusvastaava hinnoittelu on aina hyväksyttävää, mutta kustannusten rakennetta vastaamatonkaan hinnoittelu ei aina ole määräävän markkina-aseman väärikäyttöä. Eräissä tapauksissa voi myös määräävässä markkina-asemassa oleva elinkeinonharjoittaja käyttää keskimääräisiin kustannuksiin perustuvaa hinnoittelua, jossa jotkin asiakaskohtaiset kustannuserot jäävät huomiotta. Sellainen hinnoittelu on hyväksyttävää, jos tarkkojen asiakaskohtaisten kustannuserojen laskenta vaatisi kyseiseltä elinkeinonharjoittajalta enemmän lisäresursseja kuin mitä yhteiskunta voisi asiakaskohtaisten hintojen tarkemman määräytymisen ansiosta säästää sitä kautta, että yhteiskunnan taloudelliset voimavarat kohdentuisivat sen ansiosta tehokkaampaan käyttöön. Myös tekijänoikeusmaksujen hallinnoinnissa Kilpailuvirasto katsoo perustelluksi asiakkaiden jakamisen asiakasryhmiin, joiden sisällä asiakkaisiin sovelletaan samaa tariffia.

Kilpailulainsäädännön asettama kohtuullisuus- ja tasapuolisuusvaatimus edellyttää, että tariffeja ja niiden keskinäisiä hintasuhteita muuttavat uudistukset toteutetaan maltillisesti ja asiakkaiden oman toiminnan sopeuttamisen kannalta riittävän pitkällä siirtymäajalla. Asiakkaiden toimintaolosuhteisiin olennaisesti vaikuttavia yhtäkkisiä ja ennakoimattomia hinnankorotuksia voidaan pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä, vaikka niiden lopputuloksena oleva hinnoittelu olisi aiheuttamisperiaatteen mukainen.

Gramexin toteuttama tariffimuutos on Disco Hypelle merkinnyt varsin huomattavaa hintojen nousua. Ilmoituksensa mukaan Disco Hype on saanut korotuksesta tiedon kirjallisena muutamaa kuukautta ennen uuden tariffin käyttöönottoa. Korotuksen suhteellista vaikutusta arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon myös diskotoiminnan luonne ja vaikutukset tälle asiakasryhmälle. Kilpailuvirasto ei ole saanut muilta diskotoimintaa harjoittavilta elinkeinonharjoittajilta vastaavia selvityspyyntöjä tekijänoikeusmaksujen kohtuullisuudesta. Myöskään Disco Hype ei ole tarkemmin perustellut toimintansa luonnetta ja tekijänoikeusmaksun korotuksen vaikutuksia. Kilpailuvirasto katsoo sen vuoksi, ettei tekijänoikeusmaksun perusteen muutosta ja minimaksun korotusta ole pidettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä myöskään Disco Hypen osalta, mutta Gramexin tulee toiminnassaan jatkossa ottaa paremmin huomioon määräävän markkina-asemansa edellyttämät tasapuolisuus-, kohtuullisuus- ja kustannusvastaavuusvaatimukset.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto on selvittänyt T:mi Disco Hypen toimenpidepyynnön perusteella Gramex ry:n toteuttamaa tekijänoikeuskorvaustaulukon alimman maksun kohtuullisuutta kilpailunrajoituslain 7 §:n 4 kohdan mukaisena epäiltynä kohtuuttomana hinnoitteluna ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Gramex ry:n on kilpailuneuvosto 5.10.1995 katsonut olevan määräävässä markkina-asemassa hallitsemiensa säveltaiteellisten tekijänoikeuksien osalta Suomessa.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei uuden tekijänoikeusmaksujen tariffin minimaksun korotusta ole pidettävä toimenpidepyynnössä esitetyllä tavalla kohtuuttomana ottaen huomioon esitetyt perustelut. Gramex ry:n toteuttaman yleisen tariffin perusteen muutoksen syynä on ollut tekijänoikeudellisesti suojatun musiikin laajentuminen vuonna 1994 kattamaan myös ETA- ja EU-alueilla valmistetut äänitteet. Uusi tariffi selkeyttää myös tekijänoikeuskorvausten hinnoittelua ja parantaa järjestelmän läpinäkyvyyttä. Gramex ry:n ei siten voida katsoa syyllistyneen toimenpidepyynnössä esitetyssä tapauksessa määräävän markkina-asemansa väärinkäyttöön.

T:mi Disco Hypen osalta Kilpailuvirasto pitää toteutettua minimaksun korotusta varsin huomattavana korotuksena. Ottaen huomioon, että tekijänoikeuskorvausten asiakaskohtaista kustannusvastaavuutta on vaikea määrittää, Kilpailuvirasto edellä todetuin perustein katsoo, että tekijänoikeusmaksun korotusta ei voida tässä tilanteessa pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Gramex ry:n on kuitenkin tulevassa toiminnassaan otettava paremmin huomioon määräävä markkina-asemansa ja sen edellyttämät tasapuolisuus-, kohtuullisuus- ja kustannusvastaavuusvaatimukset.

Kilpailuvirasto poistaa asian enemmästä käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 3 § ja 7 §:n 4 kohta

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n 3 momentin mukaan Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Mikäli Kilpailuvirasto ei tee esitystä asian käsittelemisestä kilpailuneuvostossa, sen voi kilpailunrajoituksista annetun lain 13 §:n mukaan tehdä elinkeinonharjoittaja, jota kilpailunrajoitus välittömästi koskee, tai elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva yhteisö.