Epäilty kilpailulain 5 § ja SEUT 101 artiklan vastainen menettely

Päivämäärä

19.11.2012

Diaarinumero

575/14.00.00/2010

Osapuolet

Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Helsinki

Dnro

Dnro 575/14.00.00/2010, 19.11.2012

1 Asia

Goodyear Dunlop Tires Finland Oy:n epäilty kilpailulain 5 § ja SEUT 101 artiklan vastainen menettely

2 Osapuolet

Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:
Vaalimaan Kauppakartano Oy

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

4.1 Toimenpidepyyntö

Vaalimaan Kauppakartano Oy (jäljempänä Kauppakartano) on 28.5.2010 päivätyssä toimenpidepyynnössään pyytänyt Kilpailuvirastoa muun muassa kieltämään Goodyear Dunlop Tires Finland Oy (jäljempänä Goodyear) jatkamasta kilpailulain 5 §:n ja SEUT 101 artiklan tarkoittamaa menettelyä. Kauppakartano on katsonut toimenpidepyynnössään, että Goodyear on kieltäytynyt toimittamasta renkaita sillä perusteella, että se ei ole suostunut ilmoittamaan vähittäismyyntihintojaan ja että Goodyear on pyrkinyt määrittämään vähittäismyyntihinnat.

Kauppakartano on toimittanut 22.6.2010 ja 19.7.2010 päivätyt lisäselvitykset. Kilpailuvirasto on käynyt yrityskäynnillä 7.10.2010 Kauppakartanolla Virolahdessa.

4.2 Goodyearin antamat selvitykset

Goodyear on toimittanut 24.6. ja 1.7.2010 sen ja Kauppakartanon 27.3.2008 allekirjoittaman sopimuksen liitteineen koskien vuotta 2008. Lisäksi Goodyear on 23.7.2010 vastannut Kilpailuviraston esittämiin kysymyksiin. Goodyearin antaman selvityksen mukaan Goodyearin ja Kauppakartanon 27.3.2008 solmittu renkaiden toimitussopimus on ollut voimassa määräaikaisena 31.12.2008 asti, jonka jälkeen se on ollut vapaasti molemminpuolisesti irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla ilman mitään irtisanomisperustetta. Goodyear on irtisanonut sopimuksen suullisesti, minkä jälkeen Goodyearin Paasi on vahvistanut kirjallisesti 6.5.2010 lähettämässään sähköpostissa irtisanomisen tapahtuneen.

Kauppakartano on Goodyearin mukaan ollut ainut Goodyearin sellainen jakelija, joka ei ole hoitanut myös renkaiden asennuspalvelua. Goodyearin mukaan yhtiön johdon tiedossa ei ole sitä, minkä vuoksi Kauppakartano on aikoinaan otettu yhtiön asiakkaaksi normaalista jakelustrategiasta poiketen. Tämä on Goodyearin johdolle selvinnyt, kun Kauppakartano on avannut uudet toimipisteet Lappeenrantaan ja Imatralle ja se on halunnut myydä myös niissä Goodyearin premium-renkaita ilman asennuspalveluita.

5 Ratkaisun perustelut

5.1 Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) Kilpailuvirasto asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen ja jättää asian tutkimatta, jos asian tutkiminen ei ole tarpeen terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamiseksi vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Säännöksen tavoitteena on varmistaa, että Kilpailuvirasto käyttää toimivaltaansa niin, että kilpailulain 1 §:ssä ilmaistu lain tavoite toteutuu mahdollisimman hyvin. Lain tavoitteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että Kilpailuvirasto suuntaa voimavaransa yleisen edun kannalta merkittävien kilpailunrajoitusten selvittämiseen.

Kilpailulain 1 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan: ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ja vain välillisesti kilpailunrajoituslain alaan, jos menettelyllä on suora kytkentä kilpailun toimivuuteen yleensä.”

Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan epäillystä kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää kokonaisuudessaan toimivana.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei voida pitää todennäköisenä sitä, että Goodyearin menettely Kauppakartanon suhteen vaikuttaisi kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Toimenpidepyyntö kohdistuu Goodyerin toimintaan yhden jakelijan suhteen Kaakkois-Suomessa. Goodyerin lisäksi markkinoilla myydään seuraavien rengasvalmistajien renkaita: Nokia, Michelin, Continentalin, Bridgestonen, Pirellin, Yokohaman, Kumhon ja Hankookin. Näiden lisäksi markkinoilla on halparenkaita ja kaikilla suurilla rengasvalmistajilla on brändimerkkinsä lisäksi myös halvempi tuotemerkki. Lisäksi Kauppakartano jakelee useita merkkejä eikä sen liiketoiminta ole riippuvainen vain yhden merkin renkaista. Kilpailuvirasto ei pidä tarkoituksenmukaisena asian lisäselvittämistä, koska Goodyearin menettelyllä ei ole todennäköisesti vaikutusta kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Näin ollen Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota toimenpidepyynnössä epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulain (948/2011) 32 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Terhi Larkio, p. 029 505 3371, etunimi.sukunimi@kilpailuvirasto.fi.

, 19.11.2012

Goodyear Dunlop Tires Finland Oy:n epäilty kilpailulain 5 § ja SEUT 101 artiklan vastainen menettely

1 Asia

Goodyear Dunlop Tires Finland Oy:n epäilty kilpailulain 5 § ja SEUT 101 artiklan vastainen menettely

2 Osapuolet

Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:
Vaalimaan Kauppakartano Oy

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

4.1 Toimenpidepyyntö

Vaalimaan Kauppakartano Oy (jäljempänä Kauppakartano) on 28.5.2010 päivätyssä toimenpidepyynnössään pyytänyt Kilpailuvirastoa muun muassa kieltämään Goodyear Dunlop Tires Finland Oy (jäljempänä Goodyear) jatkamasta kilpailulain 5 §:n ja SEUT 101 artiklan tarkoittamaa menettelyä. Kauppakartano on katsonut toimenpidepyynnössään, että Goodyear on kieltäytynyt toimittamasta renkaita sillä perusteella, että se ei ole suostunut ilmoittamaan vähittäismyyntihintojaan ja että Goodyear on pyrkinyt määrittämään vähittäismyyntihinnat.

Kauppakartano on toimittanut 22.6.2010 ja 19.7.2010 päivätyt lisäselvitykset. Kilpailuvirasto on käynyt yrityskäynnillä 7.10.2010 Kauppakartanolla Virolahdessa.

4.2 Goodyearin antamat selvitykset

Goodyear on toimittanut 24.6. ja 1.7.2010 sen ja Kauppakartanon 27.3.2008 allekirjoittaman sopimuksen liitteineen koskien vuotta 2008. Lisäksi Goodyear on 23.7.2010 vastannut Kilpailuviraston esittämiin kysymyksiin. Goodyearin antaman selvityksen mukaan Goodyearin ja Kauppakartanon 27.3.2008 solmittu renkaiden toimitussopimus on ollut voimassa määräaikaisena 31.12.2008 asti, jonka jälkeen se on ollut vapaasti molemminpuolisesti irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla ilman mitään irtisanomisperustetta. Goodyear on irtisanonut sopimuksen suullisesti, minkä jälkeen Goodyearin Paasi on vahvistanut kirjallisesti 6.5.2010 lähettämässään sähköpostissa irtisanomisen tapahtuneen.

Kauppakartano on Goodyearin mukaan ollut ainut Goodyearin sellainen jakelija, joka ei ole hoitanut myös renkaiden asennuspalvelua. Goodyearin mukaan yhtiön johdon tiedossa ei ole sitä, minkä vuoksi Kauppakartano on aikoinaan otettu yhtiön asiakkaaksi normaalista jakelustrategiasta poiketen. Tämä on Goodyearin johdolle selvinnyt, kun Kauppakartano on avannut uudet toimipisteet Lappeenrantaan ja Imatralle ja se on halunnut myydä myös niissä Goodyearin premium-renkaita ilman asennuspalveluita.

5 Ratkaisun perustelut

5.1 Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) Kilpailuvirasto asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen ja jättää asian tutkimatta, jos asian tutkiminen ei ole tarpeen terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamiseksi vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Säännöksen tavoitteena on varmistaa, että Kilpailuvirasto käyttää toimivaltaansa niin, että kilpailulain 1 §:ssä ilmaistu lain tavoite toteutuu mahdollisimman hyvin. Lain tavoitteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että Kilpailuvirasto suuntaa voimavaransa yleisen edun kannalta merkittävien kilpailunrajoitusten selvittämiseen.

Kilpailulain 1 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan: ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ja vain välillisesti kilpailunrajoituslain alaan, jos menettelyllä on suora kytkentä kilpailun toimivuuteen yleensä.”

Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan epäillystä kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää kokonaisuudessaan toimivana.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei voida pitää todennäköisenä sitä, että Goodyearin menettely Kauppakartanon suhteen vaikuttaisi kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Toimenpidepyyntö kohdistuu Goodyerin toimintaan yhden jakelijan suhteen Kaakkois-Suomessa. Goodyerin lisäksi markkinoilla myydään seuraavien rengasvalmistajien renkaita: Nokia, Michelin, Continentalin, Bridgestonen, Pirellin, Yokohaman, Kumhon ja Hankookin. Näiden lisäksi markkinoilla on halparenkaita ja kaikilla suurilla rengasvalmistajilla on brändimerkkinsä lisäksi myös halvempi tuotemerkki. Lisäksi Kauppakartano jakelee useita merkkejä eikä sen liiketoiminta ole riippuvainen vain yhden merkin renkaista. Kilpailuvirasto ei pidä tarkoituksenmukaisena asian lisäselvittämistä, koska Goodyearin menettelyllä ei ole todennäköisesti vaikutusta kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Näin ollen Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota toimenpidepyynnössä epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulain (948/2011) 32 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Terhi Larkio, p. 029 505 3371, etunimi.sukunimi@kkv.fi.