Autonpesukoneiden takuuehdot ja pesukemikaalien toimitussopimukset

Päivämäärä

25.8.2003

Diaarinumero

575/61/1997

Osapuolet

Tammermatic Oy

Asianosaiset

Tekno-Forest Oy

Tammermatic Oy

Asian vireilletulo

Tekno-Forest Oy (jäljempänä Tekno-Forest) teki Kilpailuvirastolle 27.6.1997 toimenpidepyynnön, jossa Tekno-Forest pyysi Kilpailuvirastoa tutkimaan Tammermatic Oy:n (jäljempänä Tammermatic) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä autonpesukemikaalien toimituksissa Suomessa. Tekno-Forestin toimenpidepyynnön mukaan Tammermaticin käyttämä takuuehto, jossa autonpesukoneen takuun voimassaolon edellytyksenä on Tammermaticin valmistamien, markkinoimien tai hyväksymien pesukemikaalien käyttö, painostaa huoltoasemayrityksiä käyttämään Tammermaticin pesukemikaaleja ja lisäksi uhkaa toisten pesukemikaalien myyjien elinkeinoa. Tekno-Forest katsoo, että pesukemikaaleilla ja autonpesukoneiden mekaanisella toimivuudella ei ole mitään yhteyttä.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto on saanut selvityksiä asiassa asianosaisilta, Länsi-Suomen lääninhallitukselta sekä Öljy- ja Kaasualan Keskusliitolta.

Tekno-Forestin antamat selvitykset

Tekno-Forest toteaa toimenpidepyynnössään, että Tammermatic käyttää kaikissa autonpesukoneidensa takuuehtositoumuksissa ehtoa, jonka mukaan ”Tammermatic Oy vastaa koneelle aiheutuneista vahingoista vain, mikäli on käytetty Tammermatic Oy:n valmistamia, markkinoimia tai hyväksymiä pesukemikaaleja”. Tekno-Forest ilmoittaa testanneensa kilpailevia pesukemikaaleja Tammermaticin valmistamilla konetyypeillä useiden vuosien ajan, ja tänä aikana Tekno-Forest ei ole havainnut minkäänlaista syy-yhteyttä käytetyn pesukemikaalin ja pesukoneen rikkoutumistilanteiden välillä. Tekno-Forest katsoo, että kilpailevilla pesukemikaaleilla päästään täysin vastaavaan toimivuuteen ja pesutulokseen kuin Tammermaticin valmistamilla tai markkinoimilla pesukemikaaleilla. Tekno-Forest toteaa, että näistä syistä johtuen Tammermaticin pesukemikaalit ja autonpesulaitteet sitovalla takuuehdolla ei ole muuta tarkoitusta kuin kilpailevien pesukemikaalitoimittajien kilpailunrajoituslain vastainen sulkeminen markkinoilta.

Kilpailuvirastoon 4.9.1997 saapuneessa lisäselvityksessä Tekno-Forest selvittää Kilpailuviraston pyynnöstä autonpesukoneiden ja pesukemikaalien markkinoita. Tammermaticin markkinaosuudeksi autonpesukoneiden Suomen markkinoilla ilmoitetaan 60 %, Trading Steiner McRolls Oy:n osuudeksi 30 % ja muiden valmistajien yhteensä 10 %. Pesukemikaaleissa Tammermaticin markkina-osuuden arvioidaan olevan 60 % ja muiden valmistajien 40 %. Yhden pesukerran kuluttajahintaisista kustannuksista noin 5 % muodostuu pesukemikaalien hinnasta, eikä eri valmistajien aineiden hinnoittelussa ole merkittäviä poikkeamia.

Pesukoneiden keskimääräiseksi käyttöiäksi Tekno-Forest arvioi 4 vuotta. Pesukoneita on Suomessa huoltoasemilla yhteensä 1 000 kappaletta, joten Tekno-Forest arvioi, että pesukoneita myydään huoltoasemille noin 300 kappaletta vuodessa.

Kilpailuvirastoon 28.2.2000 saapuneessa kirjallisessa lausumassa Tekno-Forest täsmentää toimenpidepyynnön ja Tammermaticin selvitysten sisältämiä väittämiä.

Tekno-Forest katsoo, että Tammermaticin pesukemikaalien ja pesukoneiden toimitussopimukset sisältävät neljä kohtaa, jotka johtavat kilpailun rajoittumiseen pesukemikaalien markkinoilla. Näitä ovat: 1) Tammermaticin pesukoneelle antama 12 kuukauden takuu, jonka voimassaolo edellyttää sitä, että pesukoneessa käytetään vain Tammermaticin valmistamia, markkinoimia tai hyväksymiä pesukemikaaleja. 2) Tammermaticin myöntämä varsinaisen takuuajan jälkeinen 6 kuukauden osatakuu, joka kattaa toimittajan normaalitakuuehtojen mukaiset varaosat, mikäli asiakas sitoutuu käyttämään takuun voimassaoloaikana ainoastaan Tammermaticin markkinoimia pesukemikaaleja. 3) Tammermatic myöntää asiakkaalle pesukemikaaliensa ostoista 8 prosentin alennuksen (bonuksen) sillä ehdolla, että asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä pesukoneessaan muita kuin Tammermaticin markkinoimia pesuaineita. Alennussumma maksetaan asiakkaalle jälkikäteen kuuden kuukauden jaksoissa. 4) Tammermatic ei myy pesukoneidensa ostajille pesukemikaaleja markkinahintaan, vaan tekee käytännössä aina asiakkaan kanssa pesukemikaalin toimitussopimuksen, jonka veloitus perustuu pesukohtaiseen hinnoitteluun alan tavanomaisesta käytännöstä (litrahinnoittelusta) poiketen.

Edellä mainitut seikat johtavat Tekno-Forestin mukaan siihen, että Tammermaticin toimittamien pesukemikaalien osuus on sen myymissä autonpesukoneissa lähes 100 % vähintään 1,5 vuoden ajan autonpesukoneen myyntihetkestä alkaen. Tekno-Forestin mukaan Tammermatic pystyy sitomalla pesukemikaalin käytön pesukoneen takuuehtojen voimassaoloon sulkemaan 1,5 vuoden ajaksi kilpailevat valmistajat pesukemikaalijälkimarkkinoilta ja tämän jälkeen alennuskäytännöllä rajoittamaan kilpailua pesukemikaalitoimittajien välillä.

Tammermaticin antamat selvitykset

Kilpailuvirastoon 16.10.2000 saapuneessa vastineessa Tammermatic esittää perustelut voimassaolevalle takuujärjestelmälle sekä ottaa kantaa Tekno-Forestin esittämiin väitteisiin. Tammermatic katsoo, että autonpesukoneiden ja pesukemikaalien markkinoiden erityispiirteiden vuoksi, kuten öljy-yhtiöiden vahvan neuvotteluaseman ja pesuainestandardien puuttumisen johdosta, ei Tammermaticin sopimusehdoilla voi olla kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamia seurauksia. Tammermatic on 16.6.2003 saapuneella vastineellaan päivittänyt Kilpailuviraston pyynnöstä aikaisemman lausunnon sisältämiä markkina-arvioitaan.

Tammermaticin asiakkaita sekä laitetoimitusten että pesukemikaalien markkinoilla ovat lähinnä suurten öljy-yhtiöiden ketjut, jotka päättävät hankinnoista melko keskitetysti. Tammermaticin merkittäviä kilpailijoita laitetoimitusten markkinoilla Suomessa ovat mm. Wesumat Autonpesukoneet Oy ja Trading Steiner McRolls Oy (Washtec AG Saksa), Kärcher Oy (Kärcher Saksa) ja Euro Car Wash Oy (Laserwash USA). Euroopan markkinoiden tärkeimmäksi kilpailijaksi Tammermatic nimeää saksalaisen Washtec AG:n, joka vuoden 2002 vuosikertomuksessaan on ilmoittanut markkinaosuudekseen 60 % Euroopassa ja 30 % maailmanlaajuisesti. Tammermaticin liikevaihto vuonna 2002 oli noin 11 miljoonaa euroa.

Markkinoiden maantieteellisen ulottuvuuden osalta Tammermatic toteaa, että sekä Tammermatic että sen kilpailijat ja asiakkaat toimivat kansainvälisesti. Laitetoimitusten osalta markkinoiden pääalueet ovat Eurooppa, Aasia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka ja Afrikka. Tammermaticin mukaan markkinoita ei ole syytä tarkastella vain Suomen markkinoina. Öljy-yhtiöiden hankinnat ovat enenevissä määrin siirtymässä kansainvälisiksi, eikä suomalaisilla pesukonevalmistajilla ole siten erityisasemaa pesukoneiden toimittajina.

Tammermaticin mukaan kilpailu autonpesukoneiden ja niissä käytettävien pesukemikaalien markkinoilla on vuoden 2000 jälkeen entisestään kiristynyt ja samalla siirtynyt kohti Euroopan laajuista kilpailua. Tammermaticin mukaan kehitykseen on vaikuttanut viime vuosien aikana erityisesti kone- ja kemikaalitoimittajien hintakilpailun kiristyminen alan markkinoiden kysynnän putoamisen johdosta ja toisaalta pääasiakkaiden eli kansainvälisten öljy-yhtiöiden ostotoiminnan keskittyminen Euroopan laajuiseksi.

Tammermaticin mukaan autonpesukoneiden ja niiden kemikaalien pääasiakkaat, eli kansainväliset, alueelliset ja kansalliset öljy-yhtiöt, keskittävät entistä voimakkaammin hankintojaan. Syy tähän on volyymietujen hyödyntäminen ja huoltoasematoimintojen konseptoituminen, eli sama toimintamalli ulotetaan asemalta toiselle ja maasta toiseen. Tammermatic mainitsee esimerkkinä Exxon-konsernin, joka maailmanlaajuisen autonpesukoneiden hankintaprosessin mukaisesti on kilpailuttanut ja valinnut toimittajat kaikille konsernin autonpesukonehankinnoille. Tammermatic ei kuulu näihin toimittajiin, eikä sillä enää siten ole mahdollisuuksia toimittaa pesukoneita Suomessa toimiville Esso-ketjun asemille. Autonpesukemikaalitoimitukset Esso-ketjuun Tammermatic on myös menettänyt. Tammermatic toteaa, että samanlainen tilanne on myös Shell-ketjun asemilla. Tammermaticilla ei ole Suomessa mahdollisuutta toimittaa Shell-ketjun asemille pesukoneita eikä kemikaaleja Euroopan laajuisen kilpailutuksen tuloksena.

Tammermaticin mukaan myös muiden Suomessa toimivien huoltoasemaketjujen, kuten Nesteen, Teboilin ja ABC:n, hankinnat pohjautuvat vuosisopimuskilpailutukseen tai asemakohtaiseen hankintaan, josta aina kilpailee useita toimittajia. Öljy-yhtiöiden ketjuihin valitaan vuosisopimustoimittajiksi yleisesti vähintään kaksi konetoimittajaa. Vuosisopimustoimittajaksi valituksi tuleminen ei kuitenkaan takaa kyseisille toimittajille konetoimituksia, vaan antaa mahdollisuuden tarjouksen tekemiseen öljy-yhtiöiden hankkiessa yksittäiselle asemalleen uuden pesukoneen. Jokainen yksittäinen hankinta arvioidaan erikseen vuosisopimukseen hyväksyttyjen konetoimittajien kesken.

Tammermatic toteaa, että pesukoneen keskimääräinen käyttöikä Suomessa on noin 7 – 10 vuotta. Joissain tilanteissa koneita saatetaan käyttää jopa yli 10 vuotta. Tammermaticin arvion mukaan Suomen koko henkilö-autopesukoneiden kanta huoltoasemilla on noin 800 kappaletta ja uusia koneita myydään alalla vuosittain noin 80 kappaletta.

Autonpesukonemarkkinoiden osalta Tammermatic toteaa, että öljy-yhtiöiden asiantuntemuksen ja neuvotteluvoiman johdosta on selvää, etteivät öljy-yhtiöketjut suostuisi perusteettomiin ja markkinoiden toimivuutta heikentäviin takuuehtoihin. Erityisesti tätä näkemystä puoltaa Tammermaticin mukaan se, että öljy-yhtiöt kilpailuttavat toimittajat säännöllisesti ja valitsevat aina 2 – 3 pesukonetoimittajaa, joiden toimitusten välillä ne voivat vapaasti valita. Jos huoltoasemat pitäisivät muita kuin Tammermaticin markkinoimia tai hyväksymiä pesukemikaaleja laadultaan verrannollisina, parempina tai hinnaltaan edullisempina, tämä varmasti heijastuisi muiden pesukemikaalien kysyntään ja vaikuttaisi asiakkaiden neuvotteluvoiman johdosta myös Tammermaticin takuuehtoihin.

Tammermatic katsoo, että takuuehdon rajallinen vaikutus suhteessa laitteiden käyttöikään ja Tammermaticin asiakkaiden neuvotteluasemasta johtuva markkinamekanismin toimivuus tarkoittavat sitä, että takuuehdon vaikutus markkinoille on niin vähäinen, ettei Kilpailuviraston asiaan puuttuminen ole perusteltua.

Pesukemikaalien vaikutuksista pesulaitteistoon Tammermatic toteaa, että eri pesukemikaaleilla on vaikutusta koneiden tekniseen suorituskykyyn ja korroosioon. Tammermatic perustelee tätä sillä, että Tammermatic Suomen ainoana pesukonevalmistajana, jolla on myös kemikaalivalmistusta ja tutkimusta, on pystynyt kehitys- ja testaustyöllään valmistamaan mahdollisimman hyvin yhteensopivat pesukemikaalit ja autonpesulaitteistot. Tammermaticin huolto-toiminnassa on myös käynyt ilmi se, että pesukemikaalikorroosio on eräs syy huoltotoimenpidetarpeille.

Tammermatic on testannut pesukemikaaliensa toimivuutta yhdessä valmistamiensa pesukoneiden kanssa. Mikäli korroosio- yms. ongelmia esiintyy takuuajalla, on Tammermatic sitoutunut kustannuksellaan korjaamaan aiheutuneet vahingot. Tammermatic katsoo, että pesukemikaalien eroavaisuuksien johdosta ei ole perusteltua, että Tammermatic joutuisi takuun puitteissa korjaamaan vaurioita, joiden syynä on yhteensopimattomien kilpailevien valmistajien aineiden käyttäminen. Tammermatic olisi valmis arvioimaan tilannetta uudelleen, mikäli pesukemikaaleille olisi olemassa puolueettomaan tutkimukseen perustuva luokitus- ja standardointijärjestelmä. Nykyisessä Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton pesukemikaalien rekisteröintiedellytysharkinnassa ei ole merkitystä pesuaineiden pesuteholla, soveltuvuudella esimerkiksi eri sääolosuhteisiin eikä pesukemikaalien ja pesulaitteiden yhteensopivuudella, vaan kysymys on lähinnä ympäristönsuojelullisista näkökohdista ja tavoitteesta suojata pestäviä autoja niitä vahingoittavilta pesuaineilta. Siten Tammermatic katsoo, että Tekno-Forestin esittämä pesukemikaalit ja autoalan voiteluaineet yhdistävä analogia ei ole perusteltu.

Tammermatic toteaa, että sen pesukemikaalien hinnoittelukäytännössä ei ole mitään sellaista moitittavuutta kuin mitä Tekno-Forest on selvityksissään tuonut esille. Tammermatic toteaa, että sen markkinoille tuoma hinnoittelujärjestelmä, jossa asiakas maksaa pesukertakohtaisesti eikä litrakohtaisesti, on Tammermaticin tuotekehityksen ansiota. Tammermatic myy pesu-kemikaalejaan myös litrahinnoittelulla, jos asiakas niin haluaa. Tammermatic katsoo, että pesukertakohtainen hinnoittelu palvelee asiakkaan tarpeita, sillä autonpesukoneen omistajan omien kustannusten tarkkailu on helpompaa, jos pesuainetta voi tilata pesukohtaisilla hinnoilla. Tammermatic toteaa edelleen, että öljy-yhtiöiden neuvotteluvoiman ja korkean asiantuntemuksen vuoksi niillä on asiakkaina kyky arvioida sekä litra- että pesukohtaisen hinnoittelun kustannuksia.

Yhteenvetona Tammermatic toteaa, että Tammermaticin takuuehto ei vähennä tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä. Takuuehdolla on perusteltavissa oleva hyväksyttävä syy eikä takuuajan lyhyt kesto (korkeintaan 1,5 vuotta) suhteessa autonpesukoneen käyttöikään (vähintään 7 – 10 vuotta) kohtuuttomasti vaikeuta toisten elinkeinon harjoittamista. Tammermaticin pyrkimyksenä ei ole vaikeuttaa kilpailevien kemikaalivalmistajien asemaa, vaan yksinkertaisesti välttää Tammermaticille kuulumaton liiketaloudellinen riski.

Länsi-Suomen lääninhallituksen antama selvitys

Länsi-Suomen lääninhallitus antoi Kilpailuvirastolle selvityksensä 29.4.1999 koskien Tammermaticin markkina-asemaa autonpesulaitteiden markkinoilla ja mahdollista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä sekä mahdollista kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettua vahingollista kilpailunrajoitusta.

Tammermaticin tärkeimmän asiakasryhmän muodostavat öljy-yhtiöt ja niiden huoltoasemat, joiden osuus toimituksista on noin 90 %. Loppuosa toimitetaan mm. liikennelaitoksille ja kuorma-autoyrityksille yms. Merkittäviä kilpailijoita Suomen markkinoilla ovat kolme saksalaista, yksi espanjalainen ja yksi yhdysvaltalainen valmistaja. Tammermaticin tuotannosta noin 80 % myydään ulkomaille. Tammermatic on toimittanut sekä henkilöautojen että raskaan kaluston automaattisia pesukoneita lähes 70 maahan ja kaikkiin maanosiin. Tammermaticin markkina-osuuden lääninhallitus arvioi olevan Suomessa uusista henkilöautojen pesukoneista noin 50 – 60 % ja kokonaismarkkinaosuuden kaikista markkinoilla olevista koneista alle 50 %.

Lääninhallitus toteaa, että määräävän markkina-aseman arviointi edellyttää kyseessä olevien markkinoiden pitkäaikaisten kehityspiirteiden analysointia. On tarkasteltava asiakkaiden mahdollisuutta löytää vaihtoehtoisia toimituslähteitä ajan myötä. Kilpailuedun arvon hyödyntäminen luo asiakkaille kannusteen korvaavien hankintamahdollisuuksien löytämiseen ja kannustaa kilpailijoita korvaavan tuotannon kehittämiseen. Määräävä markkina-asema pyrkii periaatteessa taantumaan sitä enemmän, mitä enemmän ja nopeammin sitä käytetään hyväksi.

Suuret öljy-yhtiöt keskittävät autonpesukoneiden hankinnat muutamalle toimittajalle. Öljy-yhtiö julkistaa ns. kansainvälisen ostotarjouksen (tenderi) ja pyytää pesukonetoimittajia tekemään tältä pohjalta tarjouksen, joka kattaa kyseisen öljy-yhtiön esimerkiksi koko Euroopan alueen kysynnän. Öljy-yhtiö valitsee tarjousneuvottelujen tuloksena 2-3 toimittajaa. Toimitussopimuksesta ulosjääneillä ei käytännössä ole juurikaan mahdollisuuksia toimittaa koneitaan ko. öljy-yhtiöiden asemille sopimuksen voimassaoloaikana. Sopimukset ovat tyypillisesti 2-3 vuoden mittaisia. Tenderineuvottelut käydään aina öljy-yhtiön pääkonttorin kanssa esimerkiksi Lontoossa (Shell ja Esso).

Länsi-Suomen lääninhallitus toteaa, ettei Tammermaticilla voida katsoa olevan määräävää markkina-asemaa automaattisten henkilöautojen pesukoneiden markkinoilla Euroopassa. Vaikka maantieteelliset markkinat määriteltäisiin kapeimmalla mahdollisella tavalla eli käsittäväksi vain Suomen alueen, ei määräävää markkina-asemaa voitaisi osoittaa siitäkään huolimatta, että Tammermaticin markkinaosuus on melko korkea.

Tammermaticin takuuehdosta lääninhallitus huomauttaa, että Tammermatic on hyväksynyt käytettäväksi takuuaikana Nesteen valmistamat pesuaineet omien tuotteidensa lisäksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole selkeää hyväksymismenetelmää muiden kuin omien pesuaineiden suhteen. Tekno-Forestin markkinoimia pesuaineita ei ole hyväksyttyjen joukossa siitä huolimatta, että ÖKKL on ne hyväksynyt. Lääninhallitus toteaa, että myös joidenkin muiden automaattisten autonpesukoneiden maahantuojien myöntämissä takuuehdoissa on samanlainen pesukemikaalirajoitus. Sitä vastoin Steiner Trading McRolls, Wesumat ja Kärcher ovat ilmoittaneet lääninhallitukselle, että ne hyväksyvät kaikki pesuaineet, jotka on rekisteröity ÖKKL:n hyväksyttyjen pesuaineiden rekisteriin.

Tammermaticin menettelyllä, jolla pesukemikaalien käyttö sidotaan autonpesukoneiden takuuseen, saattaa olla lääninhallituksen mukaan kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia kilpailun toimivuuteen pesukemikaalien markkinoilla. Lääninhallitus perustelee epäilystään Tammermaticin korkealla markkinaosuudella autonpesukoneiden markkinoilla.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton antama selvitys

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto toteaa 13.9.2000 päivätyssä lausunnossaan, että liiton myöntämät hyväksynnät pesukemikaaliyhdistelmille käytettäväksi huoltoasemien autonpesutoiminnassa perustuvat keskusliiton ohjekirjassa ”Huoltoasemien jätevedet” selvitettyihin hyväksymiskriteereihin. Hyväksymiskriteerien lähtökohtana ovat ympäristönsuojelulliset näkökohdat sekä tavoite suojata pestäviä autoja niitä vahingoittavilta pesuaineilta. Myrkyllisten, syövyttävien sekä ympäristölle vaarallisten aineiden laskemista viemäriverkon kautta puhdistuslaitoksille ja ympäristöön pyritään estämään. Hyväksymisjärjestelmä ei ota kantaa pesuaineiden pesutehoon, soveltuvuuteen esimerkiksi eri sääolosuhteisiin eikä pesukemikaalien ja pesulaitteiden yhteensopivuuteen. Pesulaitevalmistajat vastaavat laitteidensa soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Relevantit hyödykemarkkinat

Määräävän markkina-aseman olemassaolon ja sen mahdollisen väärinkäytön arvioinnin perusteena ovat tapauskohtaisesti määriteltävät relevantit hyödyke- ja maantieteelliset markkinat sekä niiden kehitys. Maantieteellisiä markkinoita määriteltäessä otetaan huomioon tarkastelun kohteena olevan yrityksen toiminta-alue ja sellaiset alueet, joilla asiakkaiden on mahdollista solmia taloudelliseesti ja teknisesti realistisia vaihtoehtoisia liikesuhteita. Hyödykemarkkinoiden arvioinnissa on olennaista asiakkaiden ja ensisijassa kysynnän näkökulma.

Relevantteja hyödykemarkkinoita määritettäessä toisiaan kohtuullisesti korvaavat tuotteet luetaan kuuluvaksi samoihin markkinoihin. Samaa tuotetta käyttävät erilaiset ostajaryhmät eivät välttämättä koe korvaavuutta samalla tavalla. Tietyt ostajaryhmät saattavat olla halukkaampia vaihtamaan eri tuotteiden välillä kuin toiset ostajaryhmät. Muun muassa toisesta maasta tehty vastaavanlainen ja vastaavanhintainen toimitus saattaa olla tuotteen hinnoittelusta tai tuotteen ominaisuuksista riippumatta ostajalle vähemmän kiinnostava vaihtoehto kuin kotimaastaan tehty hankinta. Tällaisessa tilanteessa markkinat määritellään ahtaammin, koska kaikkien asiakkaiden näkökulmasta tuotetta ei voida korvata toisella päällisin puolin korvaavalla tuotteella.

Autonpesukoneiden markkinat

Kilpailuvirasto katsoo, että arvioitaessa erilaisten autonpesupalveluiden korvaavuutta asiakkaiden näkökulmasta on automaattiset autonpesulaitteistot ja muut, lähinnä henkilökohtaista työpanosta vaativat pesulaitteistot ja -palvelut erotettava omiksi markkinoikseen. Automaattisia autonpesukoneita korvaavat tuotteet voisivat olla lähinnä itsepalvelupesuloiden pesulaitteet tai painepesurit. Molempien tuoteryhmien korvaava vaikutus on erittäin vähäinen. Kaupunkimainen kerrostaloasuminen ja talven kesto tekevät painepesurien käytön auton pesemisessä toimimattomaksi ratkaisuksi. Itsepalvelupesuhallien vähäinen lukumäärä ja niiden veloittamat aikataksat huonontavat tämän vaihtoehdon käyttöä.

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan autonpesupalveluiden korvaavuuden suhteen on erotettava toisistaan myös henkilöautojen autonpesulaitteet ja raskaan liikenteen pesulaitteet. Ensimmäisessä ryhmässä asiakkaina ovat pääosin kuluttajat ja jälkimmäisessä yritysasiakkaat. Kilpailuvirasto katsoo, että automaattisten autonpesulaitteistojen markkinat jakautuvat raskaiden ajoneuvojen automaattisten autopesukoneiden markkinoihin ja henkilöautojen automaattisten autonpesukoneiden markkinoihin.

Autonpesukemikaalien markkinat

Autonpesukemikaalien markkinat muodostuvat niistä pesuaineista, jotka on suunniteltu käytettäväksi automaattisissa autonpesulaitteistoissa. Mainittuun ryhmään kuuluvat autonpesukemikaalit kilpailevat ensisijaisesti hinnalla ja pesuteholla, mutta tämän lisäksi muun muassa ympäristöystävällisyydellä ja korroosiovaikutuksilla. Autonpesukemikaalien ostaja eli käytännössä autonpesulaitteen omistaja ei ole lähtökohtaisesti sidottu valitsemaan autonpesulaitteen valmistajan tarjoamia pesukemikaaleja, vaan autonpesulaitteet toimivat myös kilpailevien valmistajien aineilla. Kilpailuvirasto katsoo, että käsiteltävässä tapauksessa relevantit markkinat ovat automaattisille autonpesukoneille tarkoitettujen pesukemikaalien markkinat.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Sekä autonpesukoneiden että -kemikaalien vienti erityisesti Eurooppaan muodostaa merkittävän osan Suomessa toimivien autonpesulaitteistoja ja niissä käytettäviä kemikaaleja valmistavien yritysten liikevaihdosta. Samoja teknisiä ratkaisuja on lähtökohtaisesti mahdollista käyttää maasta riippumatta. Muun muassa Tammermatic on toimittanut tuotteitaan oman ilmoituksensa mukaan yli 70 maahan. Kotimaisten valmistajien lisäksi Suomeen tuodaan Euroopasta useita kilpailevia autonpesukoneita ja -kemikaaleja.

Suurelta osin autonpesukoneiden ja -kemikaalien hankinnassa asiakkaana olevat öljy-yhtiöt kilpailuttavat eurooppalaisia valmistajia. Näiden asiakkaiden kannalta merkitystä ei ole sillä, onko autonpesukoneiden tai -kemikaalien toimittaja Suomessa vai Euroopassa toimiva yritys. Suurimmat asiakkaat eli öljy-yhtiöt säännönmukaisesti kilpailuttavatkin hankintansa vähintäänkin Euroopan laajuisesti ja kehityssuunta näyttäisi olevan kohti vieläkin laajemmalle ulottuvaa kilpailutusta. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, että valtaosalle asiakkaista maantieteellisesti relevantit markkinat ovat Euroopan markkinat. Osa autonpesukoneiden ja -kemikaalien Suomen alueella toimivista ostajista on saattanut aikaisemmin ja saattaa edelleen kuitenkin erityisesti kemikaalihankintojen osalta tehdä hankintansa vain Suomessa toimivilta yrityksiltä. Tästä syystä Kilpailuvirasto katsoo, että käsiteltävässä tapauksessa maantieteellisiä markkinoita on syytä arvioida paitsi Euroopan laajuisina, myös suppeammin, eli siten, että ne kattavat vain Suomen alueen. Koska päätöksen lopputuloksen kannalta ei ole jäljempänä kuvatuista syistä merkitystä sillä, ovatko maantieteelliset markkinat määritelty laajemmin vai suppeammin, on Kilpailuvirasto arvioinut Tammermaticin asemaa sekä Euroopan laajuisilla että kansallisilla markkinoilla.

Määräävä markkina-asema

Kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentin mukaan elinkeinonharjoittajalla on määräävä markkina-asema, jos sillä on koko maassa tai tietyllä alueella yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla. Määräävän markkina-aseman olemassaolon määrittely edellyttää muun muassa markkinaosuuksien, alalle pääsyn esteiden, yrityksen kilpailuetujen ja käyttäytymisen sekä alan kehityksen tarkastelua.

Määräävä markkina-asema on olemassa taloudellisena ilmiönä nimenomaan tietyillä alueellisilla ja asiallisilla hyödykemarkkinoilla, joita määräävässä markkina-asemassa oleva elinkeinonharjoittaja hallitsee siten, että se on riippumaton muista alalla toimijoista. Sen asema on toisin sanoen niin vahva, ettei sen tarvitse oleellisesti kiinnittää huomiota kilpailijoiden, tavarantoimittajien tai asiakkaiden reaktioihin. Vastaavasti nämä ovat eri tavoin riippuvaisia määräävässä markkina-asemassa olevasta elinkeinonharjoittajasta. Asiakkaat ovat esimerkiksi pakotettuja hankkimaan hyödykkeensä määräävässä markkina-asemassa olevalta elinkeinonharjoittajalta, koska sille ei ole olemassa korvaavia vaihtoehtoja. Kilpailijoihinsa nähden määräävässä markkina-asemassa oleva elinkeinonharjoittaja on niin ylivoimainen, että se pystyy vastaamaan kaikkiin näiden käyttämiin kilpailukeinoihin ja tällä tavoin ohjaamaan hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja.

Määräävä markkina-asema edellyttää, että yrityksellä on merkittävä vaikutusmahdollisuus hyödykkeen hintatasoon tai muihin toimitusehtoihin. Merkittävä vaikutusmahdollisuus tarkoittaa, että määräävässä asemassa oleva yritys ohjaa hintojen tai muiden toimitusehtojen kehitystä muiden yritysten joutuessa seuraamaan määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen päätöksiä.

Määräävän markkina-aseman arvioinnissa markkinaosuudella on usein keskeinen merkitys markkinatilanteen määrittämisessä, mutta määräävää markkina-asemaa ei voida päätellä yksin korkean markkinaosuuden perusteella. Kotimaisessa käytännössä 50 – 60 %:n markkinaosuus on lähtökohtaisesti osoittanut määräävän markkina-aseman olemassaolon. EY:n käytännössä yli 50 %:n markkinaosuuden on todettu luovan kumottavissa olevan presumption määräävästä asemasta (Akzo Chemie). Noin 40 – 45 %:n osuutta on pidetty riittävänä yhdessä muiden tekijöiden kanssa. Korkea markkinaosuus ei kuitenkaan sellaisenaan tarkoita määräävän markkina-aseman olemassaoloa. Markkinoita on tarkasteltava kokonaisuutena ja huomiota on erityisesti kiinnitettävä siihen, minkälaisia vaikutuksia suuren markkinaosuuden omaavalla yrityksellä on kilpailijoiden ja asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin.

Tammermatic on yksi kuudesta Suomessa toimipaikkaa pitävästä yrityksestä, joka tarjoaa henkilöautojen autonpesukoneita. Tammermaticin liikevaihto oli vuonna 1997 noin 12.3M € ja vuonna 2003 noin 11M €. Viennin osuus oli vuonna 1997 noin 80 %. Viennin päämarkkina-alueina olivat Eurooppa ja Kaukoitä. Tammermaticin mukaan viennin osalta ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 1997 jälkeen.

Tammermaticin tärkeimmän asiakasryhmän muodostavat öljy-yhtiöiden huoltoasemat, joiden osuus toimituksista on noin 90 %. Loppuosa pesulaitteista ja -kemikaaleista toimitetaan muun muassa liikennelaitoksille ja kuorma-autoyrityksille.

Tammermaticin autonpesulaitetuotteisiin kuuluvat neljä erilaista henkilö- ja pakettiautojen pesuun tarkoitettua automaattista autonpesukonetta sekä kuusi erilaista raskaan kaluston pesuun tarkoitettua automaattista autonpesukonetta. Tammermatic toimittaa laitteistoja koko Suomen alueelle.

Tammermaticin ilmoituksen mukaan sen markkinaosuus Suomessa vuonna 1997 asennetuista uusista henkilöautojen pesukoneista on ollut 50 – 60 %. Kokonaismarkkinaosuus kaikista Suomessa käytössä olevista koneista on Tammermaticin mukaan alle 50 %. Tekno-Forest on arvioinut Tammermaticin osuuden Suomen autonpesukonetoimituksissa olevan 60 %. Kilpailuviraston saaman selvityksen mukaan Tammermaticin osuus autonpesukemikaalien toimituksista Suomessa on ollut vuonna 1997 arviolta 20 – 40 %. Tammermaticin osuus autonpesukone ja -kemikaalitoimituksista Euroopan laajuisilla markkinoilla on huomattavasti pienempi.

Tammermaticin asemaa autonpesukoneiden kaupassa Suomen alueella vahvistaa sen korkea markkinaosuus, joka on edellä todetun perusteella 50 – 60 % riippuen siitä, huomioidaanko osuuden määrittelyssä vuosittaisten toimitusten lisäksi käytössä olevat laitteistot. Yli 50 %:n markkinaosuuden perusteella on syytä tehdä olettama, että Tammermaticilla olisi määräävä markkina-asema autonpesukoneiden markkinoilla. Määräävän markkina-aseman toteamiseksi on kuitenkin otettava huomioon markkinoiden erityispiirteet.

Autonpesukoneiden ja -kemikaalien ostajia (asiakkaita) ovat huoltoasemat, jotka kuuluvat öljy-yhtiöiden omistamiin suuriin huoltoasemaketjuihin. Öljy-yhtiöt kilpailuttavat keskitetysti autonpesukoneiden valmistajia. Bensiiniyhtiöiden päättäessä keskitetysti ja yhdellä kertaa useiden vuosien toimitussopimuksista on selvää, että bensiiniyhtiöillä on mahdollisuus käyttää laitetoimittajaa, jonka laitteiden takuuehtoihin ei sisälly pesulaitteiston ja -kemikaalien sidontaa tarkoittavia ehtoja. Samaten Tammermaticin mahdollisuudet ohjata laitteistojen tai kemikaalien hintoja ovat vähäiset, sillä tarjouskilpailussa öljy-yhtiöillä on kaikki edellytykset vertailla toimittajien tarjoamien laitteiden hintoja suhteessa laitteiden ominaisuuksiin. Kilpailuviraston käsityksen mukaan Tammermaticilla ei myöskään ole mitään sellaista erityistä teknistä, taloudellista tai yksinoikeuteen perustuvaa kilpailuetua, etteivätkö muut markkinatoimijat kykenisi vastaamaan kaikkiin Tammermaticin käyttämiin kilpailukeinoihin.

Kilpailuvirasto katsoo, että Tammermatic ei kykene käyttämään korkeaa markkinaosuuttaan ylivoimaisena kilpailukeinona kilpailijoihinsa nähden. Asiakkaiden vahva neuvotteluasema yhdistettynä korkeaan asiantuntemukseen johtaa siihen, että markkinaosuudestaan huolimatta Tammermaticilla ei ole edellytyksiä vaikuttaa markkinoiden hinnoitteluun ja muihin toimitusehtoihin määräävästi. Näiden seikkojen johdosta Kilpailuvirasto toteaa, että Tammermaticilla ei ole määräävää markkina-asemaa automaattisten autonpesukoneiden eikä niihin tarkoitettujen pesukemikaalien markkinoilla riippumatta siitä, ovatko relevantit maantieteelliset markkinat Euroopan tai Suomen markkinat.

Kilpailunrajoituslain 9 §:n tulkinnasta

Koska Tammermaticilla ei ole määräävää markkina-asemaa, on Tammermaticin menettelyä arvioitava kilpailunrajoituslain 9 §:n perusteella.

Kilpailunrajoituslain 9 §:n (303/1998) mukaan kilpailunrajoituksella katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinon harjoittamista.

Lainkohtaa koskevien hallituksen esityksen perustelujen mukaan säännöksen jokin ns. vahingollisuuskriteerin täyttyminen ei kuitenkaan yksin riitä tekemään rajoituksesta vahingollista, vaan säännöstä sovellettaessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten menettely vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin ja kilpailun toimivuuteen koko toimialalla. Kilpailunrajoitusta, joka ei olennaisessa määrin vähennä kilpailun toimivuutta, vaan on talouden kannalta vähämerkityksellinen, ei yleensä ole pidettävä kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamalla tavalla vahingollisena.

Myös kilpailuneuvosto (1.3.2002 alkaen markkinaoikeus) on aikaisemmissa ratkaisuissaan todennut väärinkäyttöperiaatteen soveltamisen edellyttävän paitsi sitä, että kilpailunrajoituksella on käytännössä todettu olevan 9 §:n 1-2 kohdissa mainittuja vahingollisia vaikutuksia, myös sitä, että todetut vaikutukset ovat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomia. Huomiota kiinnitetään rajoituksen vaikutuksiin ja tavoiteltuihin päämääriin. Lain esitöiden mukaan (HE 162/1991 vp s. 12) kilpailunrajoituksen hyväksyttävyyden perusteet ovat joustavia ja niiden soveltamisessa on otettava huomioon toimialan erityisolosuhteet ja kulloinkin vallitsevat kilpailupoliittiset tavoitteet. Kilpailun rajoittuminen ei itsessään ole vahingollista, mikäli kilpailua voidaan kuitenkin pitää toimivana ja kyse ei ole taloudellisesti tai markkinatalouden eettisten pelisääntöjen valossa epäterveestä menettelystä. Kilpailunrajoituslain 9 §:n nojalla kilpailunrajoitus voidaan kieltää, mikäli se tapauskohtaisen arvioinnin perusteella todetaan vahingolliseksi. Lisäksi edellytetään, ettei rajoitus ole taloudelliselta merkitykseltään vähäinen (de minimis-kynnys).

Lain 9 § eroaa 7 §:ssä säädetystä määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellosta erityisesti siinä, että menettelyn kieltäminen edellyttää vahingollisia vaikutuksia. Pääsääntönä on, että muut kuin määräävässä markkina-asemassa olevat elinkeinonharjoittajat saavat vapaasti hinnoitella hyödykkeensä ja sopia toimitusehdoista kauppakumppaniensa kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla. Markkinoiden katsotaan itsessään riittävästi sanktioivan muiden markkinaosapuolien kannalta haitallista toimintaa.

Tammermaticin menettely

Autonpesukoneen takuusitoumukset

Tammermaticin autonpesukoneiden toimitusehdoissa sidotaan autonpesukoneen takuun voimassaolo Tammermaticin valmistamien tai hyväksymien autonpesukemikaalien käyttöön takuuaikana. Sidonnalla tarkoitetaan kilpailunrajoitusta, jossa tavarantoimittaja suostuu myymään hyödykkeen (sidontatuote) vain sillä ehdolla, että ostaja hankkii toisenkin hyödykkeen (sidottu tuote) samalta myyjältä. Sidonnan seurauksena kilpailijat estyvät myymästä tuotettaan sidontaa käyttävän yrityksen asiakkaille. Myyjä voi käyttää sidontaa jakelukustannusten säästämiseen, erilaisten hintojen perimiseen sidontatuotteesta sidotun tuotteen avulla, sidontatuotteen monopolivoiman hyödyntämiseen sidotun tuotteen hinnoittelussa, säännöstelyn kiertämiseen tai oman maineensa turvaamiseen. Sitominen voi johtua taloudellisesti tai teknisesti perustelluista syistä.

Kun Tammermatic ei ole kuin muutamaa vähäistä poikkeusta lukuun ottamatta hyväksynyt muiden valmistajien autonpesukemikaaleja käytettäväksi autonpesukoneissaan, ja kun takuuehdon voimassaoloa on pidettävä autonpesukoneen ostaneen kannalta erittäin tärkeänä, takuuehdon seurauksena autonpesukoneen ostoon on sidottu autonpesukemikaalien ostokset koneen takuuajan voimassaoloajaksi. Takuuehdon ollessa voimassa enintään 1,5 vuotta ja autonpesukoneen keskimääräisen käyttöiän ollessa 7-10 vuotta Tammermaticin pesukoneen ostaneen yrityksen pesukemikaalihankinnat ovat käytännössä enimmillään noin viidenneksen osalta sidottuja Tammermaticin hyväksi. Pesukemikaalien koko Suomen alueen toimituksista tämä tarkoittaa alle 10 %:n osuutta.

Kilpailuviraston selvitysten perusteella eräänä autonpesukoneiden markkinoiden merkittävänä kehityspiirteenä on pidettävä sitä, että öljy-yhtiöt neuvottelevat enenevissä määrin autonpesukonehankinnoistaan keskitetysti. Tämän seurauksena markkinat ovat muuttuneet vuoden 1997 jälkeen ja suuret öljy-yhtiöt ovat vaihtaneet autonpesukoneiden ja -kemikaalien toimittajia kilpailutusten yhteydessä. Kun öljy-yhtiöt kilpailuttavat eri autonpesukonevalmistajia keskenään ja kysymys on autonpesukonevalmistajan näkökulmasta suurista hankintasopimuksista, on öljy-yhtiöillä huomattavan voimakas neuvotteluasema. Tällöin on ilmeistä, että öljy-yhtiöt eivät suostuisi sopimusehtoihin, joilla huoltoasemien mahdollisuudet taloudellisesti tehokkaimpiin autonpesukone ja -kemikaaliostoihin perusteettomasti rajoittuisivat.

Kilpailuviraston saaman selvityksen perusteella pesukemikaalien kemiallisilla ominaisuuksilla, kuten korroosiota aiheuttavilla ainesosilla, on merkittävä vaikutus autonpesukoneen osien kestävyyteen. Pesukemikaalivalmistajilla ei ole käytettävissä yhteisiä standardeja pesuaineiden sisältämien ainesosien vaikutuksesta pesukoneen osien korroosioon. Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton rekisteröinnin edellytyksenä on se, että pesukemikaali täyttää tietyt pesuteho-, ympäristövaikutus-, ja auton korroosiota koskevat vaatimukset. Sen sijaan rekisteröinnin yhteydessä pesukemikaalin vaikutuksia autonpesulaitteistoon ei selvitetä.

Autonpesukoneen valmistajalla on mahdollisuus testata pesukemikaalien yhteensopivuutta pesulaitteistoon perusteellisesti ja varmistua siitä, että pesukemikaalin ainesosat eivät vaurioita laitteistoa. Kun valmistaja on lähtökohtaisesti vastuussa kaikista autonpesukoneessa ilmenneistä vioista, on perusteltua, että valmistaja rajoittaa riskiään edellyttämällä pesukoneessa käytettävän aineita, jotka on voitu todeta turvallisiksi. Tekno-Forest ei ole esittänyt asiantuntijaselvitystä siitä, että autonpesukoneiden mekaaninen kestävyys ei olisi riippuvainen autonpesukoneessa käytettävästä pesuaineesta. Toisaalta Tammermatickaan ei ole vastaavalla tavalla näyttänyt toteen, että Tekno-Forestin autonpesukemikaalien käyttö takuuaikana johtaisi autonpesukoneen vaurioitumiseen. Saatujen selvitysten perusteella Kilpailuvirasto kuitenkin katsoo, että autonpesulaitteiston vaurioitumisen riski on suurempi, mikäli laitteistossa käytetään ainetta, jota ei ole luotettavasti testattu ja havaittu yhteensopivaksi pesukoneen rakenteiden sisältämien materiaalien kanssa.

Edellä esitetyillä perusteilla Kilpailuvirasto katsoo, että Tammermaticin sidontaa tarkoittavalla takuuehdolla ei ole havaittu olevan merkittäviä kilpailua rajoittavia vaikutuksia takuuajan lyhyyden ja asiakkaiden ostovoimaa lisänneiden markkinoiden erityispiirteiden vuoksi. Kun lisäksi otetaan huomioon sopimusehdon perusteeksi esitetyt autonpesukoneiden ja pesukemikaalien yhteensopimattomuusriskit, Tammermaticin takuuehtokäytäntöä ei ole pidettävä kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamana vahingollisena kilpailunrajoituksena.

Alennuskäytäntö pesukemikaalikaupassa

Tekno-Forest on 28.2.2000 Kilpailuvirastolle saapuneessa kirjallisessa lausumassa todennut, että Tammermaticin asiakkaalleen myöntämä 8 %:n alennus kemikaaliostoista sillä ehdolla, että asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä pesukoneessaan muita kuin Tammermaticin markkinoimia pesuaineita, rajoittaa kilpailua pesukemikaalimarkkinoilla.

Alennuskäytäntöä, jolla asiakkaan edellytetään ostavan kaikki tarvitsemansa tuotteet samalta toimittajalta alennuksen saamiseksi (ns. uskollisuusalennus, fidelity rebate), on yleisesti pidetty markkinoiden toimivuutta haittaavana. Uskollisuusalennuksen tunnusmerkistönä on, että alennus ei määräydy yksinomaan ostomäärien perusteella, vaan palkitsee asiakasta ostouskollisuudesta. Asiakkaalle myönnetään uskollisuusalennus, mikäli hän ostaa kaikki tai tietyn osan tarvitsemistaan hyödykkeistä tietyltä yritykseltä. Samoja määriä ostavia asiakkaita kohdellaan eri tavalla siitä riippuen, ostaako asiakas kaikki tarvitsemansa tuotteet yhdeltä tavarantoimittajalta vai useasta eri hankintalähteestä. Alennus on omiaan syrjimään saman määrän ostavia asiakkaita keskenään, lisäämään asiakasuskollisuutta ja vaikeuttamaan pienempien kilpailijoiden markkinoille pääsyä.

Uskollisuusalennukset eivät kuitenkaan sellaisenaan ole laissa kiellettyjä kilpailunrajoituksia. Oleellista on se, minkälainen vaikutus alennuskäytännöllä on kyseisten markkinoiden toimivuuteen. Erityisesti määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen uskollisuusalennuksilla on katsottu olevan erityisen suuret edellytykset kilpailun vääristämiselle. Koska Tammermaticilla ei ole määräävää markkina-asemaa autonpesukemikaalien markkinoilla, uskollisuusalennuksen kieltäminen vaatii näyttöä siitä, että markkinoilla on todettavissa alennuksesta johtuvia merkittäviä vahingollisia vaikutuksia.

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan autonpesukemikaalien ostaja on taipuvainen joka tapauksessa hankkimaan pesukemikaalinsa yhdeltä toimittajalta. Tästä johtuen Tammermaticin uskollisuusalennuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ostopäätösten kannalta, koska pesukemikaaleja hankittaisiin joka tapauksessa yhdeltä toimittajalta kerrallaan. Kilpailuvirasto toteaa, että saadut selvitykset sekä markkinoiden erityisolosuhteet huomioon ottaen Tammermaticin myöntämällä 8 %:n alennuksella ei ole kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamia merkittäviä autonpesukemikaalimarkkinoiden toimintaa haittaavia vaikutuksia.

Pesukohtainen hinnoittelu

Kilpailuvirasto katsoo, että sille ei ole esitetty perusteita, joiden johdosta Tammermaticin pesukohtaista hinnoittelua yleisesti käytössä olevan litrahinnoittelun sijaan olisi pidettävä kilpailun kannalta epäasianmukaisena. Kilpailuvirasto toteaa, että öljy-yhtiöillä on riittävästi asiantuntemusta vertailla tarjolla olevia tuotteiden hinnoitteluperusteita ja valita itselleen hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan sopivin vaihtoehto riippumatta siitä, ostavatko ne pesukemikaalit litra- vai pesukohtaisesti hinnoiteltuna. Siten Tammermaticin asiakkailleen tarjoamaa, sen mielestä asiakkaan tarpeita paremmin vastaavaa hinnoitteluvaihtoehtoa ei ole pidettävä kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamana vahingollisena kilpailunrajoituksena.

Ratkaisu

Kilpailuviraston toteaa, että Tammermaticilla ei ole määräävää markkina-asemaa Euroopan tai Suomen autonpesukoneiden eikä niihin tarkoitettujen pesukemikaalien markkinoilla.

Kilpailuvirasto toteaa, että Tammermaticin autonpesukoneiden takuuehdoilla, alennuskäytännöllä pesukemikaalikaupassa ja kemikaalien pesukohtaisella hinnoittelulla ei ole myöskään kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettuja olennaisia vahingollisia vaikutuksia niiden markkinoilla.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 7 § ja 9 § (303/1998).

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.