Epäilty raakapuun tarjonnan rajoittaminen

Päivämäärä

21.9.2010

Diaarinumero

585/61/2007

Osapuolet

Useita päätöksessä tarkemmin määriteltyjä osapuolia

1 Asia

Epäilty raakapuun tarjonnan rajoittaminen

2 Osapuolet

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien liitto ry
Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi ry
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pirkanmaa ry
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry
Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savo ry
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
Päijänteen metsänhoitoyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy LKV
Lapin Metsämarkkinat Oy

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 Asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirasto alkoi talvella 2005–2006 oma-aloitteisesti selvittää Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n (jäljempänä MTK) ns. energiapuun hinnoittelua koskevaa tiedottamista. Virasto epäili, että MTK oli ohjannut energiapuun hinnoittelua kilpailunrajoituslaissa kielletyllä tavalla.[1]

Samanaikaisesti edellä mainitun selvityksen kanssa oli markkinaoikeudessa vireillä metsäteollisuusyritysten hintayhteistyötä raakapuun hankinnassa koskeva tapaus (dn:o 416/61/04). Kyseisen asian markkinaoikeuskäsittelyssä Metsäliitto Osuuskunta ja Stora Enso Oyj vaativat asian palauttamista viraston käsiteltäväksi sillä perusteella, että metsäteollisuusyritysten toimintaa tuli arvioida yhdessä raakapuun myyjäpuolen toiminnan kanssa. Metsäliitto toimitti virastolle asiakirja-aineistoa metsänomistajaorganisaatioiden (erityisesti MTK:n) toiminnasta. Yhtiö esitti viraston selvitettäväksi, oliko MTK muun ohella tiedottamistoiminnallaan sekä metsänomistajien liittoja ja metsänhoitoyhdistyksiä ohjailemalla ylläpitänyt niukkuutta raakapuun tarjonnassa.

Edellä todetun lisäksi Kilpailuvirasto oli saanut myös sahateollisuudelta yhteydenottoja, joissa niin ikään esitettiin epäilyjä siitä että MTK:n johdolla harjoitettaisiin raakapuukaupan ohjailua. Kilpailuvirasto toimitti MTK:ssa tarkastuksen 2.–3.7.2007.

MTK:oon toimitetun tarkastuksen jälkeen Kilpailuvirasto sai vuosina 2008–2009 yhä yhteydenottoja, joissa tuotiin esiin epäilyjä MTK:n, metsänomistajien liittojen tai metsänhoitoyhdistysten yksin tai koordinoidusti harjoittamasta raakapuun tarjonnan rajoittamisesta sekä toisaalta metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien liittojen omistamien raakapuuta ostavien ja välittävien yhtiöiden (jäljempänä hankintayhtiöt) mahdollisesta osallisuudesta em. toimintaan. Kilpailuvirasto toimitti 29.9.2009 tarkastukset saamiensa yhteydenottojen perusteella valikoituihin osapuolet-kohdassa yksilöityihin metsänomistajien liittoihin, metsänhoitoyhdistyksiin ja hankintayhtiöihin. Tarkastuksilla kertyneen aineiston lisäksi virasto hankki tarkastusten jälkeen suullisia selvityksiä eri osapuolilta.

Kilpailuvirasto selvitti muun muassa, minkälaista viestintää kulkee MTK:sta metsänomistajien liittoihin ja metsänhoitoyhdistyksiin ja minkälaista raportointia raakapuukaupasta ja erityisesti raakapuun tarjonnasta näiden välillä mahdollisesti harjoitetaan. Lisäksi virasto selvitti, minkälaista tiedonkulkua esiintyy metsänomistajien liittojen ja metsänhoitoyhdistysten välillä tai näiden kesken. Virasto selvitti myös metsänomistajille suunnattua viestintää. Viestinnässä keskeinen selvityskohde oli metsänomistajaliittojen tai metsänhoitoyhdistysten mahdollinen hintaa tai puun myynnin ajankohtaa koskeva tarjontaa rajoittava ohjeistus. Tähän liittyi myös se, missä määrin mahdollisen MTK:n viestinnän seurauksena oli ryhdytty toimenpiteisiin.

Kilpailuvirasto selvitti edellä todetun lisäksi metsänhoitoyhdistysten toimintatapoja leimikoiden markkinoille saattamisessa, kuten esimerkiksi valtakirjojen käyttöä ja niiden sisältöä, leimikkojen mahdollista yhdistelyä (eli ns. niputtamista), viivettä leimikkojen myyntiin saattamisessa sekä tarjouspyyntöjen lähettämiseen ja saatujen tarjousten käsittelyyn ja energiapuun myyntiin liittyviä menettelyjä. Hankintayhtiöiden osalta selvitettiin lähinnä niiden toimintatapoja raakapuun hankinnassa sekä niiden mahdollista roolia raakapuun tarjonnan rajoittamisessa taikka markkinoille saattamisen hidastamisessa.

4.1 Johtopäätökset selvityksistä

Kilpailuvirasto ei saanut selvityksissään sellaista lain 4 §:n tunnusmerkistöön kytkeytyvää näyttöä, joka antaisi aiheen jatkotoimenpiteisiin.

5 Oikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksista annetun lain 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Lain 12 §:n mukaan Kilpailuviraston on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutuksen poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua lain 4 tai 6 §:ssä taikka EY:n perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklassa (nykyisin Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa) tarkoitetulla tavalla.

Ottaen huomioon Kilpailuviraston selvityksissään saaman näytön riittämättömyys asia ei lain 12 §:n nojalla anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Näin ollen virasto poistaa asian käsittelystään. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä selvitysten kohteina olleiden MTK:n, metsänomistajien liittojen, hankintayhtiöiden taikka metsänhoitoyhdistysten toiminnan olevan kilpailunrajoituksista annetun lain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992, muut. 318/2004) 12 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

8 lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Mika Hermas.


[1] Kilpailuvirasto antaa asiassa erillisen päätöksen.