Kilpailunrajoitukset K-kauppiaiden ketjusopimuksissa

Päivämäärä

19.11.1998

Diaarinumero

587/61/95

Osapuolet

Kesko Oyj / K-kauppiasliitto ry

Asianosaiset

Kesko Oyj
K-kauppiasliitto ry

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto on selvittänyt Kesko Oyj:n ja K-kauppiaiden välisiin ketjusopimuksiin liitettyjä ehtoja, jotka koskevat ketjujohtokuntien ja eräissä tapauksissa myös ketjujen muiden toimielinten oikeutta tehdä kauppiaita sitovia päätöksiä tuotteiden vähittäishinnoista ja hankintapaikoista.

Ehdot on kirjattu Rimi, K-lähikauppa, K-Market, K-Supermarket, Citymarket, Anttila, Musta Pörssi, Andiamo, Vaatehuone, K-Kenkä, Kesport, K-Rauta, Rautia ja K-Maatalous -ketjuihin kuuluvien kauppiaiden sopimuksiin.

Päivittäis- ja erikoistavarakaupan ketjujen sekä Pirkka -tuotesarjaa koskevissa poikkeuslupahakemuksissa Kesko Oyj ja K-kauppiasliitto ry pyysivät Kilpailuvirastoa vahvistamaan hakemiensa poikkeuslupien lisäksi, ettei ko. ketjujen ketjusopimuksen mukainen ketjun toiminta ja Pirkka -tuotesarjaa koskeva toiminta, siltä osin kuin kyse ei ole poikkeusluvilla erikseen sallitusta yhteistyöstä, riko kilpailunrajoituslain 6 §:n tai 4 §:n kieltoa ja ettei toimintaan sisälly sellaisia muita kilpailunrajoituksia, joilla olisi lain 9 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia.

Asian selvittäminen

K-ryhmän ketjusopimukset

Kesko solmii K-ryhmään liittyvän kauppiaan kanssa muun muassa K-kaup-piassopimuksen ja ketjusopimuksen silloin, kun kauppias liittyy johonkin K- ryhmän vähittäiskauppaketjuun. Kauppiassopimuksessa käsitellään kauppiaan oikeuksia ja velvollisuuksia K-ryhmän jäsenenä. Ketjusopimuksessa selvitetään kauppiaan oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi ko. ketjun organisaatiota, päätöksentekoa ja ketjukonseptia.

Eri ketjujen ketjusopimukset, organisaatiot ja päätöksentekojärjestelmät vastaavat pitkälti toisiaan. Ketjusopimuksissa todetaan kauppiaan harjoittavan vähittäiskauppaa itsenäisenä yrittäjänä. Ketjuun kuuluvaa kauppiasta edustaa ketjun hallinnossa ja kehittämisessä ketjujohtokunta. Ketjujohtokunnan apuna toimii ketjusta riippuen vaihteleva määrä avustavia kauppiastoimikuntia ja -työryhmiä. Ketjusopimuksissa ja ohjesäännöissä on myös määräyksiä alue- ja tavara-alatoimikunnista. Virallisten toimikuntien lisäksi ketjujohtokuntien alaisuudessa voi toimia erilaisia ketjusopimuksissa tai ohjesäännöissä sääntelemättömiä työryhmiä.

Ketjusopimuksien mukaan (noin 1300) ketjujohtokunta ja ketjujohtokunnalta valtuutuksen saaneet ketjun muut toimielimet voivat tehdä ketjuyhteistyön toteuttamiseksi kauppiasta sitovia päätöksiä tuotteiden ylimmistä vähittäishinnoista ja hankintapaikoista.

K-lähikauppa, K-Market, K-Supermarket, Citymarket, Anttila, Musta Pörssi, Andiamo, Vaatehuone, K-Kenkä, Kesport, K-Rauta, Rautia ja K-Maatalous -ketjujen ketjusopimuksien mukaan ”ketjun alueellisten ja valtakunnallisten kampanjatuotteiden vähittäishinnat ovat yhtenäiset. Myös perusvalikoimaan kuuluvien tuotteiden yhtenäisistä hinnoista voidaan tehdä päätöksiä tai antaa suosituksia. Kauppias noudattaa ketjun toimielinten päättämiä hintoja, mutta hänellä on kuitenkin oikeus alittaa ne.” Sopimuksissa todetaan myös, että ”ketjun kampanjatuotteet ostetaan keskitetysti ketjun kautta. Myös perusvalikoimaan kuuluvat tuotteet pyritään ostamaan keskitetysti. Kauppias noudattaa ketjun toimielinten hankintapaikoista tekemiä päätöksiä.” Rimiketjua koskevassa ketjusopimuksessa todetaan, että ”ketjun alueellisten ja valtakunnallisten tuotteiden vähittäishinnat ovat yhtenäiset. Kauppias noudattaa päätettyjä hintoja, mutta hänellä on kuitenkin oikeus alittaa ne.” Rimisopimuksissa todetaan lisäksi, että ”valikoimaan kuuluvat tuotteet ostetaan keskitetysti ketjun kautta. Kauppias noudattaa hankintapaikoista tehtyjä päätöksiä.”

Kilpailuvirasto pyysi 22.8.1997 päiväämällään kirjeellä Keskolta selvitystä ketjusopimuksiin liitetyistä kilpailunrajoituksista, koska virasto katsoi niiden olevan ristiriidassa kilpailunrajoituslain kanssa.

Kesko Oyj:n antamat selvitykset

Kesko totesi 26.9.1997 antamassaan vastineessa, että ketjusopimuksella ketjuun liittyvät K-kauppiaat valtuuttavat ketjusopimuksen mukaiset toimielimet tekemään ketjuun kuuluvia kauppiaita oikeudellisesti sitovia päätöksiä ketjusopimuksessa yksilöidyistä asioista. Ketjujohtokunnan päätöksentekoa koskevat ketjusopimuksen ehdot ovat valtuutuksen luontoisia ehtoja eikä niillä ole tosiasiallista vaikutusta ilman ketjujohtokunnan erillistä päätöstä. Myös kauppiaiden välistä hintayhteistoimintaa ja ostopaikkoja koskevat sopimusmääräykset on muotoiltu siten, että ilman uutta erillistä valtuutusta voitaisiin ketjun toimielimien päätöksellä toteuttaa eri tasoista ketjuyhteistyötä.

Edelleen vastineessa todetaan, että kilpailunrajoituslakiin ei sisälly kieltoa ottaa sopimuksiin ehtoja laissa kielletyistä kilpailunrajoituksista. Ainoastaan sellaisten ehtojen soveltaminen tai täytäntöönpano on kiellettyä. Koska hinnoittelua ja hankintapaikkoja koskevia määräyksiä ei ole pantu täytäntöön vastoin kilpailunrajoituslain määräyksiä muutoin kuin poikkeusluvan niin salliessa, ei kyseessä ole kilpailunrajoituslain vastainen menettely.

Ketjusopimusten käytännön soveltamista koskeva tiedote ja liite ketjusopimukseen

Kilpailuviraston ja Keskon välillä 22.10.1997 käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että virastolle antamansa selvityksen lisäksi Kesko tiedottaa K-kauppiaille kauppiassopimuksien määräysten kilpailunrajoituslain mukaisesta noudattamisesta. Lisäksi 8.10.1998 Kilpailuviraston ja Keskon välillä käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että Kesko täydentää ketjusopimuksia siten, että niistä ilmenevät kulloinkin voimassa olevat ko. ketjua koskevat poikkeusluvan ehdot ja ne yleiset periaatteet, joiden mukaan päätöksenteko tavaroiden hankintapaikoista ja tavaroiden vähittäishinnoista kuuluu kauppiaalle, jollei mahdollisissa poikkeusluvissa ole muuta todettu.

Kesko ja K-kauppiasliitto ry julkaisivat 19.12.1997 asiasta tiedotteen kaikille K-ryhmän kauppiaille jaettavassa K-kaupan uutislehdessä numero 22-23/97. Lisäksi Kesko ja K-kauppiasliitto toimittivat Kilpailuvirastolle 3.11.1998 päivätyn kirjeen, jossa lähettäjät ilmoittivat, että ketjusopimuksia täydennetään seuraavilla lisäyksillä:

”Ketjukonseptia toteutetaan lakien ja viranomaismääräysten puitteissa. Ketjun toimielimille tällä sopimuksella annettua valtuutusta tehdä kauppiasta sitovia päätöksiä kampanjatuotteiden ja perusvalikoimaan kuuluvien tuotteiden vähittäishinnoista ja hankintapaikoista sovelletaan vain kulloinkin voimassa olevien poikkeuslupien ehtojen mukaisesti.”

”Voimassa olevien poikkeuslupien ehdot ilmenevät sopimuksen liitteestä. Poikkeuslupaehtojen muuttuessa Kesko toimittaa kauppiaalle uuden liitteen, josta käyvät ilmi uudet lupaehdot ja muut kilpailunrajoituslakiin perustuvat muutokset ketjun toimielinten päätösvallassa ja ketjukonseptin toteuttamisedellytyksissä. Tämä liite tulee sopimuksen muutoksena voimaan ilman sopijapuolten eri hyväksyntää liitteessä todetusta päivästä lukien.”

Keskon ja K-kauppiasliiton 3.11.1998 virastolle toimittamassa kirjeessä todettiin lisäksi, että uudistetut ketjusopimusmallit otetaan käyttöön 1.1.1999 alkaen uusia sopimuksia tehtäessä. Tuolloin voimassa olevien sopimusten osalta Kesko lähettää viimeistään tammikuussa 1999 jokaiselle ketjuihin kuuluvalle kauppiaalle edellä mainitun sopimustekstin ja ko. ketjun poikkeuslupien ehtojen mukaisesti laaditun liitteen sisältävän kirjeen, jossa se toteaa soveltavansa omalta osaltaan ketjusopimusta näiden täsmennysten mukaisena ja katsovansa myös kauppiaan olevan tähän kilpailunrajoituslain mukaan velvollinen. Varsinaiset sopimusasiakirjat saatetaan uuden mallin mukaisiksi vähitellen niitä muutoin uudistettaessa.

Ratkaisu ja sen perustelut

K-ryhmän ketjusopimuksien määräykset, joiden mukaan ketjujen ketjujohtokunnat voivat päättää ketjun kaupoissa myytävien tavaroiden enimmäishinnoista ja niiden hankintapaikoista, ovat kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaisia siltä osin, kuin niille ei ole annettu poikkeuslupaa.

Virastolle antamassaan selvityksessä Kesko Oyj katsoi, etteivät ketjusopimuksen määräykset hinnoista tai ostopaikoista ole kilpailunrajoituslain vastaisia, koska niiden perusteella ei ole tehty vastaavia ketjujohtokunnan päätöksiä. Keskon käsitystä ei kuitenkaan voida pitää oikeana. K-kauppiaiden ketjusopimusten hinnoittelua ja ostopaikkoja koskevat määräykset ovat osa K-ryhmän sisäisiä toimintasääntöjä ja sellaisenaankin niillä on kauppiaiden kilpailukäyttäytymistä yhtenäistävä vaikutus, vaikka muodollisia ketjujohtokunnan päätöksiä ei olisikaan tehty. Ketjusopimusten osana määräykset osoittavat K-ryhmän yhteistä näkemystä kauppiaiden keskinäisen kilpailun rajoista. Toisaalta määräykset antavat ryhmälle tarvittaessa keinon puuttua esimerkiksi aggressiivista hintakilpailua harjoittavan kauppiaan toimintaan.

Kilpailuvirasto toteaa, ettei tavaroiden hinnoittelua ja hankintapaikkoja koskevia ketjusopimuksen määräyksiä ole tarpeen saattaa kilpailuneuvoston käsiteltäväksi. Kilpailuviraston ratkaisuun ovat vaikuttaneet seuraavat tekijät: Kesko Oyj on itse alun perin saattanut sopimukset Kilpailuviraston arvioitavaksi. Vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ketjujen toimielimet eivät ole puuttuneet ketjujen tai yksittäisten kauppiaiden markkinointiin. Keskon toimenpiteet sopimusten täydentämiseksi ovat riittävät poistamaan ristiriidan kilpailunrajoituslain 6 §:n kanssa.

Lisäksi Kilpailuvirasto toteaa, etteivät K-ryhmän ketjujen ketjusopimukset ja Pirkka -tuotteiden markkinoinnista saadut selvitykset anna tällä hetkellä aihetta enempiin tutkimuksiin myöskään kilpailunrajoituslain 9 §:n kannalta. Virasto ei ole selvityksissään myöskään todennut sopimuksissa olevan sellaisia kohtia, joissa vaadittaisiin noudattamaan kilpailunrajoituslain 4 §:n tarkoittamalla tavalla tiettyjä hintoja tai hinnoitteluperusteita.

Kilpailuviraston kannanotto ei kuitenkaan estä virastoa puuttumasta myöhemmin K-ryhmän sellaiseen toimintaan, joka osoittautuisi 4 tai 6 §:ssä kielletyiksi taikka 9 §:ssä tarkoitetuksi vahingollisiksi kilpailunrajoittamisiksi.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4, 6 ja 9 §

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kilpailuneuvostoon siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) on säädetty.