Asfalttimassan toimittaminen

Päivämäärä

26.8.1999

Diaarinumero

59/61/99

Osapuolet

Interbetoni Oy / Lemminkäinen Oyj / Asfalttipiste Oy / Helsingin Katutyö Oy / Asfaltti Haverinen Oy / Uudenmaan Asfaltti Oy

Asianosaiset

Interbetoni Oy
Lemminkäinen Oyj
Asfalttipiste Oy
Helsingin Katutyö Oy
Asfaltti Haverinen Oy
Uudenmaan Asfaltti Oy
Viarex Oy

Asian vireilletulo

Viarex Oy pyysi 21.1.1999 Kilpailuvirastoon saapuneessa kirjeessään virastoa ryhtymään toimenpiteisiin purkaakseen Viarex Oy:hyn kohdistuvaa kilpailunrajoittamista ja boikotointia asfalttimassan toimituksissa sekä purkamaan asfalttialalla mahdollisesti olevan hintakartellin.

Toimenpidepyynnön mukaan Viarex Oy osti vuosina 1996 ja 1997 asfalttimassaa Interbetoni Oy:ltä, mutta vuonna 1998 Interbertoni Oy nosti toimenpidepyynnön liitteenä olevan tarjouksensa osoittamalla tavalla Viarex Oy:lle massan hinnan lähes kolminkertaiseksi kahden edellisen vuoden hintoihin verrattuna. Mikään muukaan pääkaupunkiseudulla asfalttimassaa valmistava yritys ei toimenpidepyynnön mukaan vuonna 1998 suostunut toimittamaan Viarex Oy:lle massaa.

Lisäksi Viarex Oy on toimenpidepyynnössään esittänyt epäilyn asfalttialalla pääkaupunkiseudulla vallitsevasta hintakartellista sen jälkeen, kun Lemminkäinen Oyj oli toimenpidepyynnön mukaan vuonna 1998 ostanut Asfalttipiste Oy:n, Asfaltti Haverinen Oy:n ja Helsingin Katutyö Oy:n yhdessä omistaman asfalttiaseman sekä Uudenmaan Asfaltti Oy:n omistaman asfalttiaseman.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto on hankkinut asian johdosta kirjalliset selvitykset edellä mainituilta asfalttialan yrityksiltä sekä Tielaitokselta ja Asfalttiliitto ry:ltä. Selvityksiin on sisältynyt muun muassa jäljennökset em. asfalttiasemien ostamista koskevista kauppakirjoista.

Selvityksen lähtökohdat

Suomessa on luovuttu hintavalvonnasta vuonna 1988, jonka jälkeen Kilpailuvirasto on puuttunut elinkeinonharjoittajien kohtuuttomaan hinnoittelukäytäntöön ainoastaan niissä tapauksissa, joissa ko. elinkeinonharjoittajan on todettu olevan määräävässä markkina-asemassa asiakkaisiinsa ja kilpailijoihinsa nähden.

Kilpailunrajoituslain (480/92) 3 §:n 2 momentin mukaan määräävä markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Kilpailunrajoituslain 7 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty. Väärinkäyttönä pidetään muun ohella liikesuhteesta pidättäytymistä ilman asiallista syytä ja kohtuuttoman tai kilpailun rajoittamista ilmeisesti tarkoittavan hinnoittelukäytännön soveltamista.

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat eivät saa muun muassa rajoittaa tuotantoa tai jakaa markkinoita ellei se ole välttämätöntä järjestelylle, joka tehostaa tuotantoa tai jakelua tai edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille. Tämän säännöksen perusteella yritysten on kiellettyä sopia keskenään muun muassa johonkin ulkopuoliseen yritykseen kohdistuvasta tavarantoimitusboikotista.

Relevantit markkinat

Lemminkäinen Oyj on Kilpailuvirastolle toimittamassaan selvityksessä katsonut, että relevanttina tuotemarkkinana olisi ko. tapauksessa pidettävä päällystysmarkkinoita kokonaisuutena siten, että se sisältää sekä massan valmistuksen että levityksen. Toimenpidepyynnöstä ja hankituista selvityksistä ilmenee kuitenkin, että ko. maantieteellisellä alueella toimii useita yrityksiä, jotka eivät itse valmista asfalttimassaa. Myös Viarex Oy on toiminnassaan riippuvainen siitä, että se pystyy itse valmistamansa massamäärän lisäksi ostamaan asfalttimassaa muilta valmistajilta. Sen vuoksi Kilpailuvirasto katsoo, että asfalttimassan valmistus muodostaa omat markkinat ja mahdollista määräävän markkina-aseman olemassaoloa tarkasteltaessa on tässä tapauksessa relevantteina hyödykemarkkinoina pidettävä asfalttimassan markkinoita.

Kilpailuongelmat, jotka Viarex Oy on toimenpidepyynnössään tuonut esille, ovat esiintyneet pääkaupunkiseudulla. Relevanttina asfalttimassan maantieteellisena markkina-alueena, johon pääkaupunkiseutu kuuluu, on saatujen selvitysten perusteella pidettävä entistä Uudenmaan läänin aluetta, koska kuuman asfalttimassan mahdollinen kuljetusetäisyys käyttökelpoisena on enintään noin 150 km tai noin 2 tuntia.

Kilpailuviraston hankkimat selvitykset

Kilpailuviraston Tielaitokselta hankkiman selvityksen mukaan asfalttimassan kokonaistoimitukset entisen Uudenmaan läänin alueelle olivat vuosina 1996 – 1998 seuraavat:

1996 1 100 000 tonnia
1997 1 100 000 tonnia
1998 1 200 000 tonnia

Tielaitoksen mukaan viisi suurinta massan toimittajaa ja niiden toimitusmäärät olivat em. vuosina seuraavat:

1996 1997 1998
Lemminkäinen Oyj 350 000 t 350 000 t 400 000 t
Tielaitos 250 000 t 300 000 t 320 000 t
Valtatie Oy 130 000 t 130 000 t 130 000 t
Interbetoni Oy 100 000 t 100 000 t 70 000 t
Sata-Asfaltti Oy 50 000 t 50 000 t 50 000 t
Asfaltti-Tekra Oy 150 000 t

Lemminkäinen Oyj:n Kilpailuvirastolle toimittamien tietojen mukaan yhtiön ko. alueelle em. vuosina toimittamien asfalttimassojen määrät ja markkinaosuudet olivat seuraavat:

1996 347 500 n. 35 %
1997 356 500 n. 38 %
1998 418 500 n. 45 %

Tielaitoksen ilmoittamien lukujen perusteella laskettuna Lemminkäinen Oyj:n markkinaosuus ko. alueella on ollut v. 1996 n. 32 %, v. 1997 n. 32 % ja v. 1998 n. 33 %.

Tielaitoksen antamien tietojen mukaan sen oma osuus massan tuotannosta ko. alueella on ollut em. vuosina noin 23-27 %, Valtatie Oy:n osuus noin 11-12 % ja Interbetoni Oy:n osuus noin 6-9 %. Sata-Asfaltti Oy:n osuus on ollut noin 4-5 % ja Asfaltti-Tekra Oy osuus vuonna 1998 noin 12 %.

Asfalttiliitto ry:n Kilpailuvirastolle toimittaman selvityksen mukaan Lemminkäinen Oyj:n osuus koko maan asfalttimassamarkkinoista on vuosina 1996 – 1998 ollut noin 44,6 % ja Interbetoni Oy:n osuus noin 5,6 %. Asfalttiliitolla ei ole tilastoja entisen Uudenmaan läänin alueen asfalttimassamarkkinoista.

Määräävän markkina-aseman olemassaolon arviointi

Saatujen selvitysten mukaan kilpailu asfalttimarkkinoilla on toimivaa Lemminkäinen Oyj:n melko suuresta markkinaosuudesta huolimatta. Kyseisellä alueella kilpailevista asfalttialan yrityksistä Valtatie Oy, Interbetoni Oy ja Asfaltti-Tekra Oy ovat kukin kansainvälisten suuryritysten omistuksessa. Siten näillä yrityksillä samoin kuin Tielaitoksella on merkittävät voimavarat kilpaillessaan suurimman markkinaosuuden omaavan Lemminkäinen Oyj:n kanssa, eikä Lemminkäinen siten voi kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla merkittävästi ohjata ko. hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja tai vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin.

Hankittujen selvitysten perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että mikään entisen Uudenmaan läänin alueella toimivista asfalttimassan valmistajista ei ole ko. toiminnassa alueellisessa määräävässä markkina-asemassa.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirasto toteaa, että se ei voi puuttua Interbetoni Oy:n tarjouksessaan Viarex Oy:lle vuonna 1998 käyttämään asfalttimassan hinnoitteluun, koska Interbetoni Oy ei ole ko. markkinoilla määräävässä markkina-asemassa. Myöskään Lemminkäinen Oyj:tä ei voida velvoittaa toimittamaan asfalttimassaa Viarex Oy:lle, koska myöskään sillä ei ole todettu olevan määräävää markkina-asemaa ko. markkinoilla.

Kilpailuviraston hankkimissa selvityksissä toimenpidepyynnön kohteena olevat yritykset ja Viarex Oy ovat esittäneet keskenään ristiriitaisia väitteitä siitä, onko Viarex Oy pyytänyt näiltä yrityksiltä tarjouksia asfalttimassan toimituksista vai ei. Selvityksissä ei myöskään ole saatu näyttöä siitä, että ko. yritykset olisivat kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kielletyllä tavalla yhteisesti sovituilla boikotointi-toimenpiteillä rajoittaneet Viarex Oy:n mahdollisuuksia ostaa asfalttimassaa ko. alueella.

Kilpailuvirasto selvittää erikseen hintakartelliepäilyn, joka kohdistuu Lemminkäinen Oyj:n, Valtatie Oy:n, Sata-Asfaltti Oy:n ja Interbetoni Oy:n ostajina sekä Asfaltti-Haverinen Oy:n, Helsingin Katutyö Oy:n ja Asfalttipiste Oy:n myyjinä vuonna 1998 tekemän asfalttiaseman kaupan ehtoihin. Muilta osin asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 3 §:n 2 momentti ja 6 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.