Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksien ajovälityskeskuksen palvelumaksujen laskutuksessa

Päivämäärä

29.8.2012

Diaarinumero

604/14.00.00/2010

Osapuolet

Kymenlaakson Ajovälitys Oy, Kotka

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksien ajovälityskeskuksen palvelumaksujen laskutuksessa

2 Osapuolet

Kymenlaakson Ajovälitys Oy, Kotka

Toimenpidepyynnön tekijä:

Jani Kangaskolkka, Kouvola

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Taksiautoilija Jani Kangaskolkka on tehnyt 11.6.2010 Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jossa hän on pyytänyt virastoa selvittämään, onko Kymenlaakson Ajovälitys Oy syyllistynyt kilpailunrajoituslain (480/92) säännösten vastaiseen menettelyyn, kun sen hallitus on 10.3.2010 päättänyt, että yritys ryhtyy antamaan kyydinvälityksestä Suomen Taksiliiton jäsenille 25,- euron alennuksen kuukausimaksusta. Yhtiön hallitus on samalla päättänyt nostaa autoilijoilta maksuliikennepalveluistaan perimänsä provision 2 %:iin, mutta päättänyt antaa siitä alennusta taksiliiton jäsenille siten, että heiltä perittävä provisio on 1 %.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kymenlaakson Ajovälitys Oy on toimittanut Kilpailuvirastolle asiasta selvitystä 30.9.2010 antamallaan vastineella ja 15.12.2011 antamallaan lisäselvityksellä. Lisäksi Kilpailuvirasto on hankkinut toimenpidepyynnön tekijältä lausunnon Kymenlaakson Ajovälitys Oy:n antamasta vastineesta sekä liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon asiasta.

Vastineessaan ja lisäselvityksessä Kymenlaakson Ajovälitys Oy on esittänyt kyseisten alennusten perusteluiksi sitä, että yritykselle aiheutuu kustannussäästöjä niiden autoilijoiden osalta, jotka ovat Suomen Taksiliiton jäseniä verrattuna niihin, jotka eivät ole liiton jäseniä. Selvitysten mukaan Suomen Taksiliittoon kuuluvat autoilijat saavat liitosta jäsenetuina palveluja, joiden ansiosta Kymenlaakson Ajovälitys Oy:n ei tarvitse tuottaa itse kyseisiä palveluja liittoon kuuluville autoilijoille, kun taas liittoon kuulumattomille yrityksen ajovälityksen piirissä oleville autoilijoille yritys joutuu itse tuottamaan kyseiset palvelut. Tällaisia palveluja ovat selvitysten mukaan esimerkiksi tekninen asiantuntijapalvelu ja lakimiehen palvelut sekä taksialan yleinen markkinointi ja toiminnan korkean laatutason maineen ylläpitäminen. Kyseiset palvelut tuotetaan Suomen Taksiliitossa siihen kuuluvien autoilijoiden maksamien jäsenmaksujen avulla ja liittoon kuulumattomat autoilijat pääsevät nauttimaan kyseisistä palveluista Kymenlaakson Ajovälitys Oy:n kautta, joka myös maksaa jäsenmaksua Suomen Taksiliittoon. Kymenlaakson Ajovälitys Oy on lisäksi tuonut esille, että sen Suomen Taksiliiton jäsenautoilijoille myöntämä alennus palvelumaksusta 25,- euroa/kk on vain noin 0,25 % taksiautoilijan keskimääräisestä liikevaihdosta, joka on noin 8.000—10.000,- euroa/kk.

Toimenpidepyynnön tekijä Jani Kangaskolkka on lausunnossaan ilmoittanut, että hän ei ole saanut taksialaa koskevia tietoja Kymenlaakson Ajovälitys Oy:stä, vaan on hankkinut esimerkiksi lakimiespalvelut itsenäisesti omalla kustannuksellaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asiasta 20.6.2011 antamassaan lausunnossa todennut muun muassa, että toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi soveltaa taksien tilausvälityskeskuksiin taksiliikennelain 15 §:n määräyksiä ja kieltää tilausvälityskeskuksen toiminnan, jos sen toiminnassa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä. Lisäksi lausunnosta ilmenee, että ministeriössä on vireillä toimenpiteitä, joiden seurauksena on tarkoitus saada aikaan muutoksia tilauskeskusten toimintaa koskeviin sanktioihin.

Kilpailulain 31 §:n mukaan Kilpailuvirasto ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua ja toimenpiteisiin ryhtyminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Kilpailulain 31 § vastaa pääosin aiemman kilpailunrajoituslain 12 §:n 1 momenttia.

Hallituksen esityksen (HE 88/2010) mukaan Kilpailuviraston tehtävät ja toimintavelvoitteet liittyvät kilpailulain 1 §:ssä tarkoitettuun lain tavoitteeseen. Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa: ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla.”

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kysymys on pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä sopimusriidasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain mukaan ratkaistaviin asioihin. Taksiliikennelaissa on taksien tilausvälityskeskusten toiminnan valvontaa koskevia säännöksiä, joiden soveltuvuuden käsiteltävään tapaukseen myös liikenne- ja viestintäministeriö on asiasta antamassaan lausunnossa tuonut esille.

Taksielinkeinoa koskee oma erityislainsäädäntönsä, jonka perusteella muun muassa taksipalvelujen tarjontaa ja palveluista perittävää hintaa säännellään. Sääntelyn vuoksi normaalit markkinamekanismit eivät toimi alalla.

Kymenlaakson Ajovälitys Oy:n Suomen Taksiliiton jäsenille palvelumaksusta myöntämän alennuksen määrä on varsin vähäinen, noin 0,25 % taksiautoilijan keskimääräisestä liikevaihdosta, millä ei voida katsoa olevan vaikutusta elinkeinonharjoittamiseen.

Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa selvästi kielletty. Käsiteltävässä toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta. Kymenlaakson Ajovälitys Oy:n toiminnalla ei ole nähtävissä markkinavaikutuksia, koska markkina on säännelty ja väitetyllä väärinkäytöllä on vain vähäinen vaikutus yksittäisten taksiautoilijoiden elinkeinonharjoittamiseen.

Kilpailuvirasto ei ryhdy enempiin toimenpiteisiin asiassa.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 31 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Kaarlo Helkamo, puh. 029 505 3348, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi