Hiivaliiketoiminnan lunastussopimukseen sisältynyt kilpailukieltolauseke

Päivämäärä

1.11.1999

Diaarinumero

622/61/98

Osapuolet

Suomen Hiiva Oy

Asianosaiset

Suomen Hiiva Oy
Hi-Tec Foods Oy/Kari Suoranta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon saapui 21.7.1998 Kari Suorannan toimenpidepyyntö, jossa virastoa pyydettiin arvioimaan Suomen Hiiva Oy:n (myöhemmin Suomen Hiiva) ja Kari Suorannan omistaman Hi-Tec Foods Oy:n (myöhemmin Hi-Tec Foods) väliseen lunastussopimukseen sisältyvän kilpailukieltolausekkeen hyväksyttävyys kilpailunrajoituslain kannalta.

Kyseisellä 13.10.1997 päivätyllä lunastussopimuksella Suomen Hiiva lunasti takaisin pakastusta kestävän ns. glyserolihiivan valmistuksen ja lanseerauksen käsittävän liiketoiminnan, jonka se oli luovuttanut Hi-Tec Foodsille 31.5.1995 päivätyllä alilisenssisopimuksella.

Lunastussopimukseen sisältyvän kilpailukieltolausekkeen mukaan Kari Suoranta ja/tai Hi-Tec Foods pidättäytyvät 31.12.1999 saakka kaikesta kilpailusta Suomen Hiivan kanssa. Sopimuksessa todetaan, että kilpailulla tarkoitetaan kaikenlaista tuorehiivan maahantuontia sekä sen myyntiä.

Toimenpidepyynnön mukaan tuorehiivan maahantuonnti ei liittynyt mitenkään lunastussopimuksen kohteena olevaan liiketoimintaan, minkä vuoksi kilpailukielto oli kohtuuttoman laaja. Asialla oli olennaista merkitystä, koska Kari Suorannalla oli aikomus aloittaa tuorehiivan maahantuonti.

Asian selvittäminen

Selvityksen lähtökohdat ja vaiheet

Liiketoiminnan myymisen yhteydessä myyjä voi ostajan vaatimuksesta sitoutua siihen, että ei tiettynä sovittuna aikana aloita uudelleen kaupan kohteena olevaa elinkeinotoimintaa vastaavaa liiketoimintaa (ns. kilpailukieltolauseke). Kilpailukieltolausekkeen tarkoitus on suojata ostetun liiketoiminnan arvoa.

Kilpailukieltolausekkeilla on tärkeä tehtävä yrityskaupan toteuttamisessa. Kilpailunrajoituslakia sovellettaessa voidaankin hyväksyä sellaiset kilpailukieltolausekkeet, jotka eivät poista myyjän kilpailumahdollisuuksia laajemmalti kuin on tarpeen ostetun liiketoiminnan arvon suojaamiseksi. Joissakin tapauksissa kilpailukieltolausekkeet saattavat kuitenkin rajoittaa kilpailua tarpeettomasti. Tällöin voi olla kysymys esimerkiksi sellaisesta tuotannon rajoittamisesta tai markkinoiden taikka hankintalähteiden jakamista, joka kuuluu kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan piiriin.

Hi-Tec Foodsin Suomen Hiivalle luovuttama liiketoiminta käsitti glyserolihiivan valmistuksen Suomessa. Tästä syystä Kilpailuvirasto arvioi alustavasti, että tuorehiivan tuontiin kohdistuva kilpailukielto saattoi olla tarpeettoman laaja glyserolihiivan kotimaisen valmistuksen suojelemiseksi. Tällä perusteella Kilpailuvirasto otti asian käsittelyynsä.

Virasto lähetti Suomen Hiivalle 31.7.1998 vastinepyynnön. Suomen Hiiva esitti vastineensa 29.8.1998. Kari Suoranta esitti 10.9.1998 Suomen Hiivan vastineeseen liittyvät kommenttinsa.

Virasto lähetti 23.9.1998 Suomen Hiivalle lisäselvityspyynnön, johon Suomen Hiiva antoi vastauksensa 16.10.1998. Kari Suoranta esitti 4.11.1998 kommenttinsa Suomen Hiivan vastaukseen.

Suomen Hiiva ilmoitti 23.11.1998 luopuvansa kyseisen kilpailukieltolausekkeen soveltamisesta. Kari Suoranta esitti 15.2.1999 tähän liittyvät kommenttinsa.

Asiassa saadut selvitykset

Suomen Hiivan antamat selvitykset

Suomen Hiiva ilmoitti, että se toimii aktiivisesti Suomen, Viron ja Venäjän markkinoilla. Suomen Hiivan mukaan tuorehiivaa oli tuotu Suomeen vuosina 1986-1998 erityisesti Ruotsista, Virosta ja Hollannista. Suomen Hiivan näkemyksen mukaan relevantit alueelliset markkinat muodostuivat käsillä olevassa tapauksessa näistä syistä EY:n, Venäjän ja Viron alueesta.

Suomen Hiivan mukaan glyserolihiiva ei poikkea ominaisuuksiltaan erityisemmin tavallisesta tuorehiivasta. Glyserolihiiva ja tuorehiiva olivat Suomen Hiivan mielestä tämän vuoksi kilpailuoikeudelliselta kannalta toisiaan kohtuullisesti korvaavia (kilpailevia) tuotteita. Suomen Hiiva katsoi, että tästä syystä Hi-Tec Foodsille asetettu kilpailukielto koski myydyn liiketoiminnan toimialaa, eikä kilpailukieltoa oltu siten asetettu tarpeettoman laajaksi.

Suomen Hiiva arvioi, että sen osuus tuorehiivan myynnistä kuluttajille Suomessa on noin 70-80 prosenttia laskutavasta riippuen. Leipomoille myytävästä tuorehiivasta Suomen Hiiva arvioi osuutensa olevan 100 prosenttia. Suomen Hiivan liikevaihto oli vuonna 1997 noin 42 milj.mk.

Kari Suorannan esittämät näkökohdat

Kari Suoranta katsoi, että glyserolihiiva on pakasteleipomiseen tarkoitettu erikoistuote. Kari Suorannan mukaan tuorehiivan tuonnilla ei ollut merkitystä glyserolihiivaliiketoiminnalle, koska tuorehiiva ei kilpaile glyserolihiivan kanssa hyviä pakasteominaisuuksia vaativista pakasteleivontaa harjoittavista asiakkaista.

Kari Suorannan mukaan kilpailunrajoituslausekkeen tarkoitus ei voinut olla glyserolihiivaliiketoiminnan suojaaminen, vaan Suomen Hiivan määräävän markkina-aseman turvaaminen Suomen tuorehiivamarkkinoilla, joilla Suomen Hiivalla oli Kari Suorannan arvion mukaan ilmeisesti 100 prosentin markkinaosuus.

Kari Suorannan mukaan tuorehiivan maahantuonti oli ollut toistaiseksi marginaalista. Kysymys oli lähinnä joistakin koe-eristä.

Suomen Hiivan ilmoitus kilpailukiellosta luopumisesta

Suomen Hiiva ilmoitti virastolle 23.1.1998, että vireillä olevan asian käsittely Kilpailuvirastossa oli sille ajallisesti ja taloudellisesti suhteettoman raskas. Ilmoituksessaan Suomen Hiiva totesi, että se oli päättänyt sallia Kari Suorannan tuoda maahan tuorehiivaa, jotta tilanne laukeaisi ja enemmiltä kustannuksilta ja ajanhukalta vältyttäisiin.

Suomen Hiiva ilmoitti pysyvänsä muutoin kaikilta osin aikaisemmissa näkemyksessään. Sen mielestä kilpailukieltolauseke oli kohtuullisesti määritelty.

Kari Suoranta totesi kannanotossaan 15.2.1999, että kilpailunrajoituksen soveltamisen lopettaminen oli myönteistä, mutta Suomen Hiivan ilmoittamat perustelut kilpailunrajoituksen lopettamiselle olivat vääriä.

Päätöksen perustelut

Maantieteellisesti relevantit markkinat

Tarkastelun kohteena oleva lunastussopimus esti Hi-Tec Foodsia ja Kari Suorantaa tuomasta tuorehiivaa Suomen alueelle. Kilpailukieltolauseke vaikutti siten Suomen alueella toimiviin tuorehiivan ostajiin kohdistuvaan tarjontaan.

Tällä perusteella tämän kilpailukieltolausekkeen arvioinnin kannalta maantieteellisesti relevantit markkinat ovat Suomen markkinat. Tarkasteltavan kilpailunrajoituksen vaikutusten arvioinnin kannalta ei siten ole merkitystä sillä, että Suomen Hiivan liiketoiminta ulottuu myös Suomen alueen ulkopuolelle.

Relevantit tuotemarkkinat

Lunastussopimuksen kohteena oleva glyserolihiiva on hiivatuotteiden ryhmään kuuluva tuote. Erilaisia muita hiivoja ovat ainakin tuorehiiva ja kuiva hiiva.

Suomen Hiiva pitää glyserolihiivaa ja tuorehiivaa korvaavina ja kilpailevina tuotteina. Kari Suorannan/Hi-Tec Foodsin mielestä glyseroli on pakasteleivontaan liittyvä erikoistuote, jota ei voida menestyksellisesti korvata tuorehiivalla, kun on kysymys pakasteleivontaan erikoistuneista hiivalta hyviä pakasteominaisuuksia vaativista leipomoasiakkaista.

Kilpailuvirasto toteaa, että hiivatuotteiden markkinat ovat kilpailukiellosta luopumisen takia asian ratkaisemisen kannalta riittävällä tarkkuudella määritellyt tuotemarkkinat. Tässä yhteydessä ei siten ole tarpeellista arvioida, onko perusteltua jakaa Suomen hiivamarkkinat tarkempiin alamarkkinoihin eri hiivalaatujen tarkempien ominaisuuksien ja näihin liittyvien eri asiakasryhmien erityistarpeiden perusteella.

Kilpailukieltolausekkeen epäilty kohtuuttomuus

Kieltämällä myyjää aloittamasta vastaavaa liiketoimintaa niillä markkinoilla, joilla myyjä toimi luovuttamaansa liiketoimintaa harjoittaessaan, kilpailukieltolausekkeet rajoittavat myyjän mahdollisuuksia hyödyntää kaupan jälkeen sitä teknologiatietämystään ja muuta vastaavaa osaamistaan, johon myyty liiketoiminta on perustunut. Kilpailukieltolausekkeiden tarkoitus on suojata ostetun liiketoiminnan arvoa ja tätä kautta ostajaa. Kilpailukieltolausekkeet ovat yleensä kilpailuoikeudellisesti hyväksyttäviä, mikäli ne on rajattu alueellisesti, ajallisesti ja asiallisesti kohtuullisella tavalla.

Kyseisessä lunastussopimuksessa kilpailukieltolausekkeella pyrittiin estämään tuorehiivan maahantuojaksi ryhtyminen. Kilpailuviraston käsityksen mukaan glyserolihiivan valmistusliiketoiminnassa toimineen myyjän ei voida olettaa voivan hyödyntää tähän liittynyttä erityistä tietotaitoaan ja muuta erityisosaamistaan myöhemmässä toiminnassaan jonkun toisen hiivalaadun maahantuojana. Tällä perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että estäessään Hi-Tec Foodsia /Kari Suorantaa ryhtymästä muiden yritysten valmistamien tuorehiivojen maahantuojaksi, Hi-Tec Foodsiin/Kari Suorantaan kohdistettu kilpailukieltolauseke ei ole kilpailunrajoituslain tarkoittamalla hyväksyttävällä tavalla kohtuullisesti rajattu.

Kilpailunrajoituksen vahingollisten vaikutusten poistaminen

Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua 4-7 tai 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi.

Kilpailunrajoituslain 12 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kyseisen säännöksen perustelujen mukaan (HE 243/97) Kilpailuvirasto voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa kiellon vastaisesta toiminnasta on luovuttu eivätkä seuraamusmaksujärjestelmän rangaistukselliset tavoitteet edellytä asian saattamista kilpailuneuvoston käsiteltäväksi.

Tämän kilpailukiellon käsittelyn aikana Suomen Hiiva on oma-aloitteisesti luopunut kyseisen kilpailunrajoituksen soveltamisesta. Tällä perusteella ja ottaen huomioon, että saatu selvitys ei viittaa siihen, että aikaansaadun kilpailunrajoituksen taloudelliset vaikutukset olisivat muutoinkaan toimivan kilpailun kannalta laajat tai merkittävät, Kilpailuvirasto harkitsee oikeaksi jättää enemmät selvitykset ja toimenpiteet asiassa silleen. Asian näin päättyessä Kilpailuvirasto ei katso aiheelliseksi ryhtyä selvittämään myöskään sitä, onko Suomen Hiivalla kilpailunrajoituslain 3 §:ssä tarkoitettu määräävä markkina-asema Suomen hiivamarkkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto on Kari Suorannan tekemän toimenpidepyynnön perusteella tutkinut, onko Kari Suorannan ja tämän omistaman Hi-Tec Foods Oy:n toimintaa rajoitettu kohtuuttomasti näiden ja Suomen Hiiva Oy:n väliseen glyserolihiivaliiketoiminnan luovutussopimukseen sisältyvällä kilpailukieltolausekkeella, jossa myyjät ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät ryhdy tuorehiivan maahantuontiin. Kari Suorannan tarkoituksena on ollut aloittaa tuorehiivan maahantuonti.

Tekemänsä selvityksen perusteella Kilpailuvirasto pitää kilpailukieltolauseketta sinällään kohtuuttomasti kilpailua rajoittavana. Asian käsittelyn aikana ostaja on kuitenkin oma-aloitteisesti luopunut kyseisen kilpailunrajoituksen soveltamisesta. Tämän ja sen vuoksi, että Kilpailuvirasto arvioi kyseisen kilpailunrajoituksen taloudelliset vaikutukset toimivan kilpailun kannalta katsoen suhteellisen pieniksi, Kilpailuvirasto ei ryhdy asiassa enempiin toimenpiteisiin.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 ja 12 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (589/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.