Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksien ajovälityskeskuksen palvelumaksujen laskutuksessa

Päivämäärä

28.8.2012

Diaarinumero

646/14.00.00/2010

Osapuolet

Oulun Aluetaksi Oy, Oulu

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö taksien ajovälityskeskuksen palvelumaksujen laskutuksessa

2 Osapuolet

Oulun Aluetaksi Oy, Oulu

Toimenpidepyynnön tekijät:

Taksiautoilijat Paavo Pakonen, Jukka Hartikainen, Olavi Jääskö, Jari Dunder, Aimo Ylipahkala, Pekka Pakonen, Heikki Kursukangas, Risto Rissanen, Jukka Juntunen, Mika Koivuvaara ja Jorma Kukkonen

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Edellä mainitut taksiautoilijat ovat 21.6.2010 toimittaneet Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jossa he ovat pyytäneet virastoa selvittämään, onko Oulun Aluetaksi Oy syyllistynyt kilpailunrajoituslaissa (480/92) tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se on muuttanut autoilijoilta ajovälitys- ja laskutuspalveluista perimänsä laskutuksen käytäntöä. Toimenpidepyynnön mukaan laskutuskäytäntöä on muutettu siten, että kuukausimaksua on korotettu 5.5.2010 alkaen 50 euroa kuukaudessa ja samalla on otettu käyttöön alennusperuste, jonka mukaan Suomen Taksiliiton jäsenet saavat alennusta Oulun Aluetaksi Oy:n kuukausimaksusta 50 euroa kuukaudessa, minkä seurauksena Suomen Taksiliittoon kuulumattomat autoilijat joutuvat maksamaan 50 euroa korkeampaa kuukausimaksua kuin taksiliittoon kuuluvat autoilijat.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Oulun Aluetaksi Oy on toimittanut Kilpailuvirastolle asiasta selvitystä 23.9.2010 antamallaan vastineella ja 15.12.2011 antamallaan lisäselvityksellä. Lisäksi Kilpailuvirasto on hankkinut toimenpidepyynnön tekijöiltä lausunnon Oulun Aluetaksi Oy:n antamasta vastineesta sekä liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon asiasta.

Vastineessaan ja lisäselvityksessä Oulun Aluetaksi Oy on esittänyt kyseisen alennuksen perusteluiksi sitä, että yritykselle aiheutuu kustannussäästöjä niiden autoilijoiden osalta, jotka ovat Suomen Taksiliiton jäseniä verrattuna niihin, jotka eivät ole liiton jäseniä. Selvitysten mukaan Suomen Taksiliittoon kuuluvat autoilijat saavat liitosta jäsenetuina palveluja, joiden ansiosta Oulun Aluetaksi Oy:n ei tarvitse tuottaa itse kyseisiä palveluja liittoon kuuluville autoilijoille, kun taas liittoon kuulumattomille yrityksen ajovälityksen piirissä oleville autoilijoille yritys joutuu itse tuottamaan kyseiset palvelut. Tällaisia palveluja ovat selvitysten mukaan esimerkiksi tekninen asiantuntijapalvelu ja lakimiehen palvelut sekä taksialan yleinen markkinointi ja toiminnan korkean laatutason maineen ylläpitäminen. Kyseiset palvelut tuotetaan Suomen Taksiliitossa siihen kuuluvien autoilijoiden maksamien jäsenmaksujen avulla ja liittoon kuulumattomat autoilijat pääsevät nauttimaan kyseisistä palveluista Oulun Aluetaksi Oy:n kautta, joka myös maksaa jäsenmaksua Suomen Taksiliittoon. Oulun Aluetaksi Oy on lisäksi tuonut selvityksissään esille, että sen Suomen Taksiliiton jäsenautoilijoille myöntämä alennus palvelumaksusta 50 euroa/kk on vain noin 0,5 % taksiautoilijan keskimääräisestä liikevaihdosta, joka on noin 8.000—10.000 euroa/kk.

Toimenpidepyynnön tekijät ovat lausunnossaan katsoneet, että palvelujen tarjoamisesta aiheutuva kustannussäästö ei ole todellinen syy maksujen eriarvoisuuteen, koska heidän mukaansa Suomen Taksiliittoon kuulumattomat autoilijat eivät ole saaneet asiantuntijapalveluja Oulun Aluetaksi Oy:ltä, vaan ovat hankkineet niitä ulkopuolisilta palvelun tarjoajilta. Toimenpidepyynnön tekijät katsovat, että Oulun Aluetaksi Oy:n esittämät perustelut alennuksen myöntämiselle ovat keinotekoisia ja alennusten avulla pyritään saamaan eroaminen Suomen Taksiliitosta loppumaan.

Oulun Aluetaksi Oy on virastolle asiasta toimittamissaan selvityksissä katsonut, että Suomen Taksiliittoon kuuluvat autoilijat saavat liitosta jäsenetuina palveluja, joiden ansiosta Oulun Aluetaksi Oy:n ei tarvitse tuottaa itse kyseisiä palveluja liittoon kuuluville autoilijoille ja täten yrityksen myöntämille alennuksille on taksiliiton toiminnasta yritykselle koituviin kustannussäästöihin perustuvia syitä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asiasta 20.6.2011 antamassaan lausunnossa todennut muun muassa, että toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi soveltaa taksien tilausvälityskeskuksiin taksiliikennelain 15 §:n määräyksiä ja kieltää tilausvälityskeskuksen toiminnan, jos sen toiminnassa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä. Lisäksi lausunnosta ilmenee, että ministeriössä on vireillä toimenpiteitä, joiden seurauksena on tarkoitus saada aikaan muutoksia tilauskeskusten toimintaa koskeviin sanktioihin.

Kilpailulain 31 §:n mukaan Kilpailuvirasto ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua ja toimenpiteisiin ryhtyminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Kilpailulain 31 § vastaa pääosin aiemman kilpailunrajoituslain 12 §:n 1 momenttia.

Hallituksen esityksen (HE 88/2010) mukaan Kilpailuviraston tehtävät ja toimintavelvoitteet liittyvät kilpailulain 1 §:ssä tarkoitettuun lain tavoitteeseen. Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa: ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla.

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kysymys on pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä sopimusriidasta, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu kilpailulain mukaan ratkaistaviin asioihin. Taksiliikennelaissa on taksien tilausvälityskeskusten toiminnan valvontaa koskevia säännöksiä, joiden soveltuvuuden käsiteltävään tapaukseen myös liikenne- ja viestintäministeriö on asiasta antamassaan lausunnossa tuonut esille.

Taksielinkeinoa koskee oma erityislainsäädäntönsä, jonka perusteella muun muassa taksipalvelujen tarjontaa ja palveluista perittyä hintaa säännellään. Sääntelyn vuoksi normaalit markkinamekanismit eivät toimi alalla.

Oulun Aluetaksi Oy:n Suomen Taksiliiton jäsenille palvelumaksusta myöntämän alennuksen määrä on varsin vähäinen, noin 0,5 % taksiautoilijan liikevaihdosta, millä ei voida katsoa olevan vaikutusta elinkeinonharjoittamiseen.

Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa selvästi kielletty. Käsiteltävässä toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta. Oulun Aluetaksin toiminnalla ei ole nähtävissä markkinavaikutuksia, koska markkina on säännelty ja väitetyllä väärinkäytöllä on vain vähäinen vaikutus yksittäisten taksiautoilijoiden elinkeinonharjoittamiseen.

Kilpailuvirasto ei ryhdy enempiin toimenpiteisiin asiassa.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 31 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Kaarlo Helkamo, puh. 029 505 3348, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi