Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily keskussairaalan potilaskuljetusten järjestämisessä

Päivämäärä

19.9.2005

Diaarinumero

646/68/2005

Osapuolet

Seinäjoen Keskustaksi Oy

Osapuolet

Seinäjoen Keskustaksi Oy, Seinäjoki

Toimenpidepyynnön tekijä:
Hannu Lassila, Evijärvi

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Taksiautoilija Hannu Lassila valitti Kilpailuvirastolle, että taksiyhdistyksiin kuulumattomat taksiyrittäjät eivät pääse hänen toimialueellaan osallistumaan Seinäjoen keskussairaalassa toteutettavaan potilaskuljetuskokeiluun, johon Seinäjoen Keskustaksi Oy:n ajovälityskeskus välittää ajoneuvotarpeet. Lassilan mukaan esimerkiksi Kristiinankaupungissa ajoja saavat hoitaakseen kaikki taksiyrittäjät. Kilpailuvirasto pyysi Länsi-Suomen lääninhallitusta selvittämään asiaa.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Länsi-Suomen lääninhallitus on lähettänyt Kilpailuvirastolle asiaa koskevan 19.8.2005 päivätyn muistion.

Saaduista selvityksistä ilmenee, että keskussairaalan potilaskuljetuksissa on kysymys Kansaneläkelaitoksen, Länsi-Suomen lääninhallituksen, Seinäjoen kaupungin, liikennemuotojen järjestöjen ja yhtenä erillisenä osapuolena Seinäjoen Keskustaksi Oy:n sopimasta kokeiluhankkeesta, jossa Seinäjoen Keskustaksi Oy tuottaa Kansaneläkelaitoksen määrittelemää palvelua. Palvelun kustannuksista vastaavat Kansaneläkelaitos ja Länsi-Suomen lääninhallitus sekä Seinäjoen kaupunki Seinäjoen palveluliikenteen osalta. Hanke on käynnistetty vuonna 1999, ja sen laskettu kustannusarvio on 650 000 markkaa.

Potilaskuljetusten yhdistelyhankkeella on tarkoitus saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä yhdistelemällä keskussairaalan potilaskuljetuksia ja karsimalla vastaavasti potilaiden erilliskuljetuksia.

Seinäjoen Keskustaksi Oy toimii hankkeessa Kansaneläkelaitoksen Matkojenyhdistelykeskuksen rinnalla välitysoperaattorina, joka vastaa potilaskuljetuksiin tarvittavien ajoneuvojen tilaamisesta ja kuljetustietojen välittämisestä sekä jakamisesta taksiautoilijoille. Kuljetusten yhdistämiskokeilussa ovat mukana ne taksiautoilijat, joiden tiedot ovat yhtiön hallussa. Muutoin kokeiluhankkeeseen pääsy on avoin. Mukaan pääsevät halukkaat taksiyrittäjät liittymällä Suomen Taksiliitto ry:n jäseneksi ja maksamalla liiton vuosittaisen jäsenmaksun.

Kilpailuviraston tehtäväksi on lainsäädännössä asetettu selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua erityisesti kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus.

Kilpailuvirasto katsoo Länsi-Suomen lääninhallituksen asiassa tekemiin selvityksiin viitaten, ettei asiassa ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka viittaisivat ilmeisiin markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta haitallisiin vaikutuksiin tai jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen. Sen vuoksi asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ei ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 3 §:n 2 mom., 7 §, (laissa 318/2004) 6 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.