Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ajoharjoitteluradan käyttömaksuissa

Päivämäärä

2.12.2004

Diaarinumero

653/68/03

Osapuolet

Vaasan ja Kristiinan alueen Autokouluyhdistys ry

Osapuolet

Vaasan ja Kristiinan alueen Autokouluyhdistys ry

Vaasan Autokoulu avoin yhtiö

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei aiheuta enempiä toimenpiteitä. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Vaasan Autokoulu avoin yhtiö (jäljempänä Vaasan Autokoulu) on 1.8.2003 lääninhallitukseen saapuneessa toimenpidepyynnössään epäillyt Vaasan ja Kristiinan alueen Autokouluyhdistys ry:n (jäljempänä Yhdistys) syyllistyneen Vaasan liukkaan kelin ajoharjoitteluradan käytön hinnoittelussa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se perii palvelumaksua (2,0 euroa + alv/oppilas) Yhdistykseen kuulumattomilta autokouluilta. Yhdistyksen jäseniltä erillistä palvelumaksua ei peritä.

Lääninhallitus on selvittänyt asiaa ja toimittanut Kilpailuvirastolle 15.11.2004 asiaa koskevan selvityksensä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Määräävä markkina-asema

Selvitysten perusteella Yhdistystä voidaan pitää kilpailunrajoituksista annetussa laissa tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana, koska se myy ajoratapalveluja ammattimaisesti palvelujen käyttäjille. Päätöksessään 27.12.2002 (dnro 64/690/2001) markkinaoikeus katsoi palvelujen kysynnän tosiasiallisesti kohdistuneen Imatran Lappeenrannan seudulla Imatran ajoharjoitteluradan käyttöön ottaen huomioon etäisyyden vastaaviin ajoharjoitteluratoihin sekä sen, että liikenneministeriön työryhmän mietinnön mukaan ajoharjoittelurataverkon perustamisella on pyritty varmistamaan ratakohtainen käyttöaste eikä luomaan kilpailua ratojen välille.

Tässä tapauksessa kysyntä kohdistuu Vaasan Ajoharjoitteluradan käyttöön, josta on matkaa lähimmälle muulle ajoradalle noin 100 kilometriä. Merkityksellisinä maantieteellisinä markkinoina on siten pidettävä harjoitteluradan vaikutusaluetta Vaasan seudulla. Kyseinen liukkaan kelin ajoharjoittelurata on myös muiden vastaavien ratojen sijainti huomioon ottaen ainoa, joka tarjoaa ajoharjoittelumahdollisuuden ajokorttia hankkivalle Vaasan seudulla, ja Yhdistyksellä on radan omistajasta (Vaasan Ajoharjoitteluratasäätiö ry) riippumaton hinnoitteluoikeus asiakasmaksuissa. Tämän vuoksi Yhdistyksen menettelyä voidaan arvioida mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Määräävässä markkina-asemassa olevaa elinkeinonharjoittajaa koskee tasapuolisuusvelvollisuus. Tällaisen elinkeinonharjoittajan on pidättäydyttävä toimenpiteistä, jotka syrjivät keskenään samassa asemassa olevia asiakkaita. Velvoite asiakkaiden tasapuoliseen kohteluun ei silti tarkoita, että elinkeinonharjoittaja olisi velvollinen perimään saman hinnan kaikilta asiakkailta. Objektiivisesti todettavista ja kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävistä syistä hintoja voidaan eriyttää. Hinnoittelun on tällöin oltava kustannusvastaavaa ja läpinäkyvää sekä johdonmukaista ja ennakoitavaa.

Yhdistyksen lääninhallitukselle antaman selvityksen mukaan sen muilta kuin jäseniltään perimä edellä mainittu palvelumaksu on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat radan portin avaamisesta, radiopuhelimen käytöstä sekä radan harjauksesta ja liukastamisesta. Yhdistyksen jäseneksi voi myös päästä jokainen Suomen Autokoululiitto ry:n jäsen. Vaasan Autokoulu on ilmoittanut lääninhallitukselle liittyneensä Suomen Autokoululiitto ry:n ja Yhdistyksen jäseneksi ja Yhdistyksen luopuneen palvelumaksun perimisestä siltä.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei Yhdistyksen menettely saatujen selvitysten perusteella viittaa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 3 §:n 2 mom., 7 §, laissa (318/2004)
6 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.