Epäily kilpailunrajoituksesta Levin hiihtokeskuksen alueen lääkäripalveluissa

Päivämäärä

24.8.2012

Diaarinumero

66/14.00.00/2011

Osapuolet

Oy Levi Ski Resort Ltd

1 Asia

Epäily kilpailunrajoituksesta Levin hiihtokeskuksen alueen lääkäripalveluissa

2 Osapuolet

Toimenpidepyynnön tekijä:

Lääkäripalvelu Bene Finlandia Oy (Levin Lääkäriasema)

Toimenpidepyyntö kohdistuu:

Oy Levi Ski Resort Ltd

MediLappi Oy

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta

4 Asian vireilletulo

Lääkäripalvelu Bene Finlandia Oy on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön 21.1.2011.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön mukaan Lääkäripalvelu Bene Finlandian toimintaa estää ja vaikeuttaa edellä mainittujen Levi Ski Resortin ja MediLappi -nimisen lääkäriaseman välinen rinnevastuulääkärisopimus. Sopimuksen mukaan rinteessä loukkaantuneiden potilaiden hoidossa on käytettävä ainoastaan MediLapin, ei muiden lääkäriasemien, palveluita. Sopimuksen astuttua voimaan on Bene Finlandille ilmoitettu suoraan, ettei rinne-ensiapu enää toimita potilaita Bene Finlandille hoitoon.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kyse on enemmänkin siitä, että hiihtokeskuksella on voimassaoleva sopimus toisen lääkäripalveluyrityksen kanssa lääkäripalvelujen tuottamisesta. Lähtökohtaisesti elinkeinonharjoittajilla, siis myös hiihtokeskuksilla, on oikeus valita sopimuskumppaninsa. Lisäksi Kilpailuvirasto ottaa huomioon, että Suomessa toimii useita kymmeniä hiihtokeskuksia, joiden läheisyyteen rinnetraumoihin erikoistuneet lääkäripalveluyritykset voivat halutessaan sijoittua.

Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ja vain välillisesti kilpailunrajoituslain alaan, jos menettelyllä on suora kytkentä kilpailun toimivuuteen yleensä.”

Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että toimenpidepyynnössä mainituilla yrityksillä olisi kilpailulain 4 §:ssä tarkoitettu määräävä markkina-asema. Näin ollen Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota toimenpidepyynnössä epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulain (948/2011) 32§

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa tutkija Milla Kajova 029 505 3615, etunimi.sukunimi@kkv.fi