Epäilty kilpailun rajoittaminen oluen myynnissä

Päivämäärä

15.5.2000

Diaarinumero

661/61/99

Osapuolet

Olvi Oyj

Asianosaiset

Olvi Oyj

Jussiwihonen Oy

Asian vireilletulo

Jussiwihonen Oy (jäljempänä Jussiwihonen) toimitti 20.7.1999 Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jonka mukaan Olvi Oyj (jäljempänä Olvi) oli kieltäytynyt oluiden toimittamisesta Jussiwihoselle sillä perusteella, että tämä myi olutta liian halvalla. Jussiwihonen tiedusteli Kilpailuvirastolta, oliko tavarantoimittajalla oikeus määrätä, millä hinnalla vähittäismyyjä myi olutta asiakkailleen.

Kilpailuvirastolle 21.7.1999 ja 29.7.1999 toimittamissaan lisäkirjeissä Jussiwihonen epäili panimoiden sopineen yhteisestä vaikuttamisesta vähittäismyyjiin siten, että 5.7.1999 alkaen Joensuussa ei myytäisi 6-pack-oluita alle 37 markan vähittäishinnan. Kirjeiden mukaan jotkut suuremmat vähittäisliikeasiakkaat olivat saattaneet painostaa panimoita toimimaan tällä tavoin hillitäkseen alueellista hintakilpailua kyseisen alkoholituotteen myynnissä.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto pyysi 26.7.1999 Itä-Suomen lääninhallitusta selvittämään epäiltyä kilpailun rajoittamista.

Lääninhallituksen tekemän selvityksen mukaan Jussiwihonen oli ollut Olvin asettamassa toimituskiellossa 19.7-29.7.1999. Varsinaisesti Jussiwihosella oli ollut pulaa oluesta noin viikon ajan. Olvi oli ollut tähän saakka ainoa Jussiwihoselle olutta toimittanut panimo.

Olvilta saadun selvityksen mukaan toimituskiellon syynä oli Jussiwihosen mainonta, jossa käytettiin käsitettä ”sikahalvat” hinnat. Olvilta katsottiin, että tällainen mainostaminen, joka tosin koski myös muita Jussiwihosen myynnissä olleita tuotteita kuin olutta, ei ollut Olvin brandille edullista. Erimielisyydestään huolimatta Olvi ja Jussiwihonen olivat päässeet sopimukseen toimitusten jatkamisesta 29.7.1999 alkaen.

Olvi jatkoi 29.7.1999 oluiden toimittamista Jussiwihoselle tämän luvattua luopua ”sikahalpa”-mainonnasta. Toimituskiellon aikana Jussiwihonen oli yhteydessä myös toisiin panimoihin. Niistä Hartwall Oy Ab oli toimittanut 29.7.1999 oluitaan Jussiwihoselle.

Olvin edustajat kiistivät antaneensa Jussiwihoselle minkäänlaisia suosituksia vähittäishinnoista. Sen sijaan Olvin edustajat myönsivät keskustelleensa Jussiwihosen kanssa vähittäismyyntihinnasta ja kertoneensa tälle käsityksensä 6-pack-oluiden normaalista vähittäishintatasosta Joensuun seudulla. Olvin mukaan se antoi kauppiaiden päättää myyntihinnoistaan vapaasti, mutta toisaalta se tarvittaessa huomautti kauppiaita siitä, että alkoholituotteiden käyttöä valvovien viranomaisten mielestä olut ei ollut alkoholivalmisteena sopiva ns. tarjoustuotteeksi vähittäiskaupoissa.

Olvi kiisti väitteen, jonka mukaan panimot olisivat olleet keskenään yhteistyössä puuttuakseen oluen vähittäishintoihin. Olvi kiisti myös väitteen, että muut vähittäisliikkeet olisivat vaatineet panimoita hillitsemään hintakilpailua oluttuotteiden vähittäismyynnissä.

Jussiwihosen esittämien epäilyjen johdosta lääninhallitus päätti selvittää myös Joensuun seudulla suurehkojen vähittäiskauppojen kilpailukäyttäytymistä. Tässä yhteydessä lääninhallitus selvitti muun muassa Savonlinnan varastovalinta Oy:n, CityMarket Pilkon, Joesuun Prisman ja Spar Isoedun toimintaa.

Selvitetyissä vähittäiskaupoissa 6-pack-oluiden hinnoissa oli eroja. Joissakin tapauksissa hinta alitti 37 mk. Selvityksissään lääninhallitus ei saanut näyttöä tai lisää vihjeitä epäillyistä kilpailunrajoituksista.

Alkoholin myyntiä valvovana viranomaisena Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 25.8.1999 antamallaan alkoholilain 15 §:ään perustuvalla päätöksellä kieltänyt Jussiwihosta myymästä olutta. Kilpailuviraston lääninhallitukselta 10.5.2000 saaman tiedon mukaan kielto on edelleen voimassa.

Päätös ja sen perustelut

Toimenpidepyynnössään Jussiwihonen väitti/epäili, että 1) Olvi on asettanut tälle toimituskiellon kilpailua rajoittavassa tarkoituksessa 2) Olvi on kieltänyt tätä alittamasta 6-pack-oluen hinnoittelussa 37 markan myyntihintaa ja 3) panimot ovat sopineet keskenään–mahdollisesti suurempien vähittäismyyntiasiakkaiden vaatimuksesta–yhteisestä vaikuttamisesta 6-pack-oluiden vähittäismyyntihintoihin Joensuun seudulla, jotta nämä eivät alittaisi 37 markkaa.

Toimituskielto

Saadun selvityksen mukaan Olvi on kieltäytynyt toimittamasta Jussiwihoselle oluita. Toimituskielto on ollut voimassa 10 päivää. Tämän jälkeen Olvi ja Jussiwihonen ovat päässeet yhteisymmärrykseen tavarantoimitusten jatkamisesta. Toimituskiellon aikana Jussiwihonen on voinut tilata olutta kilpailevasta panimosta.

Kieltäytymistä tavaran toimittamisesta voidaan tietyin edellytyksin pitää kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettuna vahingollisena kilpailunrajoituksena. Kun toimituskielto kuitenkin jäi tässä tapauksessa lyhytaikaiseksi, asiassa ei ole ollut aihetta ryhtyä kilpailunrajoituslain 12 §:n tarkoittamiin toimenpiteisiin.

Epäilty määrähintakiellon rikkominen

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että hyödykkeiden myynnissä ei ylitetä tai aliteta tiettyä hintaa. Jussiwihosen väitteen mukaan Olvi on vaatinut, että tämä ei saa myydä 6-pack-oluita alle 37 markan.

Olvi on myöntänyt kertoneensa Jussiwihoselle käsityksensä oluttuotteiden vähittäismyyntihintojen normaalista tasosta ja alkoholituotteiden valvontaviranomaisten suhtautumisesta niiden käyttöön tarjoustuotemainonnassa. Olvi on kuitenkin kiistänyt vaatineensa Jussiwihosta myymään 6-pack-olutta vähintään 37 markalla. Olvi on myös kiistänyt sen, että Jussiwihosen noudattamat vähittäismyyntihinnat olisivat olleet toimituskiellon syynä.

Näyttöä kilpailunrajoituslain 4 §:n rikkomisesta ei ole saatu. Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Epäilty yhteistoiminta alimman vähittäismyyntihintatason saavuttamiseksi

Jussiwihonen on epäillyt, että panimot olisivat sopineet yhdessä ”hintahäiriköinnin lopettamiseksi”–mahdollisesti suurempien vähittäiskauppojen painostuksesta–vaikuttavansa siihen, että vähittäiskaupoissa Joensuun seudulla ei myytäisi 6-pack-oluita alle 37 markan hinnan.

Epäillyssä yhteistoiminnassa on kysymys vakavasta kilpailun rajoittamisesta, joka olisi kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaista kiellettyä määrähinnoittelua ja yhteistoiminnan tarkemmasta luonteesta riippuen myös kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kiellettyä horisontaalista yhteistoimintaa.

Selvityksissään Itä-Suomen lääninhallitus ei ole saanut näyttöä tai lisää vihjeitä epäillystä alimman vähittäismyyntihinnan sopimisesta. Saadun selvityksen mukaan Joensuun seudulla on myyty kyseisiä oluita alle 37 markan. Asia ei anna aihetta enempiin selvityksiin.

Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4, 6 ja 9 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tähän ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.