Asfalttimassan toimittamiseen velvoittaminen

Päivämäärä

6.9.1999

Diaarinumero

663/61/99

Osapuolet

Lemminkäinen Oyj

Asianosaiset

Viarex Oy
Lemminkäinen Oyj

Asian vireilletulo

Viarex Oy pyysi 20.7.1999 Kilpailuvirastoon saapuneessa kirjeessään, että virasto velvoittaisi Lemminkäinen Oyj:n kilpailunrajoituslain (480/92) 14 §:n nojalla toimittamaan Viarex Oy:lle asfalttimassatuotteita. Pyyntönsä perusteluissa Viarex Oy katsoi, että Lemminkäinen Oyj:llä on asfalttimassatuotteiden markkinoilla koko Suomessa kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa terkoitettu määräävä markkina-asema, jota se on käyttänyt väärin kilpailunrajoituslain 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla kieltäytymällä toimittamasta asfalttimassatuotteita Viarex Oy:lle. Viarex Oy vaati lisäksi, että Kilpailuvirasto asettaisi Lemminkäinen Oyj:lle määräämänsä velvoitteen tehosteeksi kilpailunrajoituslain 14 §:ssä tarkoitetun uhkasakon.

Viarex Oy:n toimenpidepyynnön liitteenä oli jäljennös 7.7.1999 päivätystä tarjouspyynnöstä, jolla Viarex Oy oli pyytänyt Lemminkäinen Oyj:ltä tarjousta eri asfalttimassalaaduista vuoden 1999 käyttöä varten Seinäjoen talousalueella. Viarex Oy oli toimenpidepyynnön mukaan valittu asfalttitöiden aliurakoitsijaksi Lapualla toteutettavaan Tielaitoksen V5/1999 urakkaan, jossa pääurakoitsija on Andament Oy. Lemminkäinen Oy on Viarex Oy:n mukaan kieltäytynyt toimittamasta asfalttimassatuotteita Viarex Oy:lle. Sitä osoittaa myös Viarex Oy:n Kilpailuvirastolle toimittama jäljennös Lemminkäinen Oyj:n 19.7.1999 päivätystä vastauksesta Viarex Oy:n tarjouspyyntöön. Siinä Lemminkäinen Oyj toteaa, että se ei ilmoita Viarex Oy:lle asfalttimassojensa yksikköhintoja, koska on Lemminkäinen Oyj:n toimintatapojen vastaista antaa yrityksen massalaatujen hintoja omalla tuotantolaitoksella massatuotantoa harjoittavan kilpailijayrityksen käyttöön.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto on hankkinut asian johdosta kirjalliset selvitykset edellä mainituilta asianosaisilta yrityksiltä sekä Tielaitokselta ja kuullut lisäksi suullisesti eräitä asfalttialan ja tienrakennusalan yrityksiä.

Lemminkäinen Oyj:n kuuleminen

Kilpailunrajoituslain 14 §:n 2 momentin mukaan Kilpailuviraston on varattava ko. elinkeinonharjoittajalle tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin virasto antaa toimitusvelvoitteen. Lemminkäinen Oyj on toimittanut Kilpailuviraston siltä toimenpidepyynnön johdosta pyytämän selvityksen virastolle 17.8.1999. Selvityksessään Lemminkäinen Oyj on ilmoittanut virastolle, että se on viime vuosina myynyt valmistamastaan asfalttimassasta koko maassa ulkopuolisille vain noin 5 %. Kysymyksessä olevan Viarex Oy:n saaman urakan toteuttamisalueella eli Etelä-Pohjanmaan alueella Lemminkäinen Oyj on selvityksen mukaan myynyt vuonna 1998 asfalttimassaa ulkopuolisille vain noin 0.09 % valmistamastaan massamäärästä. Vuonna 1999 Lemminkäinen Oyj ei ole ilmoituksensa mukaan myynyt ko. alueella massaa ulkopuolisille lainkaan. Lemminkäinen Oyj:n toimintaperiaatteisiin Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella, jota yhtiö pitää ko. tapauksessa relevanttina maantieteellisenä markkina-alueena, ei kuulu massan myynti ulkopuolisille. Lisäksi Lemminkäinen Oyj on korostanut selvityksessään, että Viarex Oy on päällystysmarkkinoilla sen kilpailijayritys, jolla on mahdollisuus käyttää omaa siirrettävää asfaltintuotantoasemaansa.

Lemminkänen Oyj on laskenut relevantteihin tuotemarkkinoihin mukaan sekä kuumana että kylmänä levitettävät tienpäällystysmassat. Näin laskettuna yhtiön markkinaosuus asfalttipäällysteiden tuotannossa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella on vuosina 1998 ja 1999 ollut selvästi alle 50 %.

Lemminkäinen Oyj on ilmoittanut selvityksessään, että se pitää Viarex Oy:n Kilpailuvirastolta ko. asiassa pyytämiä toimenpiteitä aiheettomina.

Viarex Oy:n selvitys

Viarex Oy on 9.8.1999 Kilpailuvirastolle toimittamassaan vastauksessa viraston selvityspyyntöön ilmoittanut, että sillä on ainoastaan yksi asfalttiasema, joka sijaitsee Tuusulassa. Viarex Oy katsoo, että sillä ei ole mahdollisuutta saada asfalttimassaa Lapualla toteutettavan Tielaitoksen V5/1999 päällystysurakan toteuttamiseen muutoin kuin että Kilpailuvirasto velvoittaa Lemminkäinen Oyj:n myymään sille massaa. Kaikki alueen asfalttimassan valmistajat ovat Viarex Oy:n mukaan kieltäytyneet myymästä sille massaa. Viarex Oy on ilmoittanut, että sillä ei ole mahdollisuutta siirtää omaa Tuusulassa sijaitsevaa asfalttiasemaansa Lapualle, koska sen tuotanto tarvitaan käynnissä oleviin Etelä-Suomen töihin marraskuun 1999 loppuun asti ja ko. Tielaitoksen Lapuan urakka V5/1999 on toteutettava syyskuun 1999 aikana. Keskeytykset Etelä-Suomen töissä ja asfalttiaseman siirtäminen aiheuttaisivat niin suuret kustannukset, että oman aseman siirtäminen Lapualle ei ole Viarex Oy:n mukaan kannattavaa.

Viarex Oy:n mukaan relevantti asfalttimassan markkina-alue on noin 50-100 kilometrin säteellä asfalttiasemasta. Yhtiö on ollut halukas ostamaan massaa Lemminkäinen Oyj:n Seinäjoen asfalttiasemalta.

Tielaitoksen selvitys

Tielaitos on antanut Kilpailuviraston pyynnöstä 10.8.1999 selvityksen asfalttialan kilpailuolosuhteista ko. alueella. Tielaitoksen mukaan relevantti asfalttimassan markkina-alue, johon tielaitoksen urakan V5/1999 toteuttamisalue kuuluu, on Etelä-Pohjanmaa. Asfalttimassaa valmistavat ja myyvät ko. alueella Tielaitoksen mukaan Lemminkäinen Oyj, Valtatie Oy ja Interasfaltti Oy. Niiden markkinaosuudet ko. alueella ovat Tielaitoksen antamien valmistusmäärien mukaan olleet vuosina 1998 ja 1999 seuraavat:
&nbsp

1998 1999
Lemminkäinen Oyj 57,1 % 51,9 %
Valtatie Oy 14,3 % 22,2 %
Interasfaltti Oy 28,6 % 25,9 %

Tielaitos on laskenut relevantteihin tuotemarkkinoihin vain kuuman asfalttimassan, koska ko. urakan V5/1999 toteuttamiseen vaaditaan kuumaa massaa. Kuuma massa on tarkoitettu vilkasliikenteisten kovan kulutuksen alaisten teiden päällystämiseen ja kylmä massa vähemmän liikennöidyille teille. Ne eivät yleensä eivätkä tässäkään tapauksessa asiakkaan eli Tielaitoksen kannalta ole toistensa vaihtoehtoja samoihin käyttökohteisiin.

Tielaitos on selvityksensä lopuksi ilmoittanut käsityksenään, että ko. alueen asfalttimassamarkkinoilla toimii kilpailu, koska alueella on useita keskenään kilpailevia yrityksiä.

Alueella toimivien asfalttiyritysten toimintaperiaatteet

Interasfaltti Oy:n toimistusjohtaja Olli Kokkonen on ilmoittanut Kilpailuvirastolle puhelimitse, että yritys myy asfalttimassaa ulkopuolisille vain pääkaupunkiseudulla. Muualla maassa Interasfaltti Oy käyttää valmistamansa massan omassa tienpäällystystoiminnassaan aivan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Valtatie Oy:n toimitusjohtaja Antero Blomberg on ilmoittanut virastolle puhelimitse, että yritys valmistaa massaa valtaosaltaan vain omaan tarpeeseen, mutta sitä voidaan poikkeustapauksessa myydä myös ulkopuolisille, mikäli on ylimääräistä valmistuskapasiteettia ja hinta on kannattava.

Pääurakoitsijan tilanne

Tielaitoksen urakan V5/1999 pääurakoitsijan Andament Oy:n toimitusjohtaja Kauko Kallunki on ilmoittanut puhelimitse Kilpailuvirastolle, että yritys on kääntynyt muiden asfalttiyritysten puoleen urakkaan sisältyvän asfalttityön osalta Viarex Oy:n tiedossa olevien toimitusvaikeuksien vuoksi.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirasto ei anna Lemminkäinen Oyj:lle Viarex Oy:n pyytämää kilpailunrajoituslain 14 §:n mukaista väliaikaista velvoitetta asfalttimassan toimittamiseen Viarex Oy:lle.

Saatujen selvitysten perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että Lemminkäinen Oyj:n asemaa ja menettelytapoja arvioitaessa relevanttina maantieteellisenä alueena on pidettävä Etelä-Pohjanmaan maakunnan aluetta ja relevantteina tuotemarkkinoina kuuman asfalttimassan markkinoita.

Ko. alueella Lemminkäinen Oyj:n samoin kuin muidenkin alueella toimivien asfalttimassan valmistajien toimintaperiaate on valmistaa asfalttimassaa lähes poikkeuksetta vain omaa päällystystoimintaansa varten. Kilpailuvirasto katsoo, että Lemminkäinen Oyj:tä ei voida tästä alan yleisestä kauppatavasta poiketen velvoittaa ryhtymään asfalttimassan myyntitoimintaan, joka ei kuulu yrityksen toimintatapoihin ko. alueella, ja varaamaan osaa asfalttimassan valmistuskapasiteetistaan kilpailijansa käyttöön.

Muiden alan yritysten tavoin myös Viarex Oy:llä on mahdollisuus perustaa tai siirtää ko. alueelle oma asfalttiasemansa.

Koska Lemminkäinen Oyj:n kieltäytymistä toimittamasta Viarex Oy:lle asfalttimassaa ei voida pitää kilpailunrajoituslain vastaisena menettelynä, Kilpailuvirasto ei pidä tarpeellisena määritellä sitä, onko Lemminkäinen Oyj:llä ko. alueella asfalttimassan markkinoilla määräävä markkina-asema.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7, 9 ja 14 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.