Menettelyt jätekuljetuksessa

Päivämäärä

23.8.2010

Diaarinumero

667/14.00.00/2009

Osapuolet

Suomussalmen Jätekuljetus Oy

1 Asia

Suomussalmen Jätekuljetus Oy:n menettelyt jätekuljetuksessa

2 Osapuolet

Suomussalmen Jätekuljetus Oy, Suomussalmi

Toimenpidepyynnön tekijä:

JPS-Kuljetus Ay, Suomussalmi

3 Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin, ja asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

1. JPS-Kuljetus Ay (jäljempänä JPS) on 3.7.2009 päivätyllä kirjelmällään vaatinut, että Kilpailuvirasto puuttuu Suomussalmen Jätekuljetus Oy:n (jäljempänä Suomussalmen Jätekuljetus) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. JPS pitää Suomussalmen Jätekuljetuksen kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin soveltamaa sopimuksen irtisanomisehtoa sellaisena kohtuuttomana sopimusehtona, joka edellyttää Kilpailuviraston toimenpiteitä. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan irtisanomisehto estää alalle pääsyn.

2. JPS katsoo edelleen Suomussalmen Jätekuljetuksen harjoittaneen kilpailunrajoituslain kieltämää saalistushinnoittelua Suomussalmen kaupungin vuokratalojen jätehuoltoa koskeneessa tarjouskilpailussa vuonna 2009. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Suomussalmen Jätekuljetuksen vuokratalojen jätekuljetuksesta tarjoamat hinnat ovat olleet edellä mainitussa tarjouskilpailussa 40–60 prosenttia alhaisemmat kuin ne olivat vuonna 2008. Aikaisempina vuosina Suomussalmen Jätekuljetus on toimenpidepyynnön tekijän mukaan korottanut hintojaan vuosittaisina tasokorotuksina. Toimenpidepyynnön tekijä vaatii Kilpailuvirastoa asettamaan Suomussalmen Jätekuljetukselle toimenpidekiellon uhkasakkoineen sekä tekemään väärinkäyttömenettelyä koskevan lopettamispäätöksen.

5 Asiaselostus

3. JPS on keväällä 2009 perustettu yritys, joka pyrkii asuinkiinteistöjen omistajilta saamiensa valtakirjojen avulla irtisanomaan näiden sopimukset jätteenkuljetuksesta Suomussalmen Jätekuljetuksen kanssa. Jälkimmäinen yritys on myös yksityinen jätteenkuljettaja, joka on keskittänyt toimintansa Suomussalmen alueelle toimittuaan aikaisemmin myös Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien alueella jätteenkuljettajana. JPS toimii jätteenkuljettajana Suomusalmen lisäksi myös Hyrynsalmella.

4. Suomussalmen Jätekuljetus on torjunut irtisanomisen viittaamalla voimassaoleviin sopimuksiinsa, joiden mukaan sopimukset on irtisanottava kolme kuukautta ennen sopimusajan päättymistä tai sopimus jatkuu vuodella eteenpäin. Suomussalmen Jätekuljetus on ilmoittanut muuttavansa sopimusehtokäytäntöään vain oikeuden päätöksellä.

5. Kilpailuvirasto on aikaisemmin käsitellyt Suomussalmen alueen jätekuljetuksen kilpailutilannetta käsitellessään yrityskauppaan liittyvää kilpailukieltosopimusta (dnro 315/61/2004) sekä vastauksessaan Snowway Ky /Ämmän Jätteelle (dnro 707/61/2006). Jälkimmäisessä oli kysymys samasta irtisanomisehdosta, jota Suomussalmen Jätekuljetus soveltaa asiakassuhteissaan.

6. Vastauksessaan jätekuljetusyrittäjälle Kilpailuvirasto totesi, että Kainuun talousalueella oli käytetty jätelain suomaa mahdollisuutta perustaa kuntayhtymä hoitamaan kuntien jätelaissa tarkoitettuja tehtäviä. Alueen jätehuollon organisoinnista vastaa vuonna 2001 perustettu, yhdeksän kuntaa käsittävä kuntayhtymä Eko-Kymppi. Sen perustamissopimuksessa on määräys, jonka mukaan kuntayhtymän alueella sopimusperusteinen keräily jatkuu vuoteen 2011, jonka jälkeen kuntayhtymä voi kilpailuttaa jätteiden keräilijät. Siten kuntayhtymän alueella kilpailua kiinteistökohtaisessa jätteiden keräyksessä voi syntyä vain, kun kunnan alueelle tulee uusi yrittäjä tekemään kahdenkeskisiä sopimuksia suoraan kiinteistönomistajien kanssa.

7. Kilpailuvirasto katsoi vastauksessaan 13.10.2005 Snowway Ky /Ämmän Jätteelle, ettei asian yksityiskohtaisempi selvittäminen tuolloin ollut tarpeen ottaen huomioon, ettei tapaukseen viraston saamien tietojen perusteella sisältynyt sellaisia piirteitä, jotka viittaisivat markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta haitallisiin vaikutuksiin tai jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen.

8. Väitettään Suomussalmen Jätekuljetuksen harjoittamasta saalistushinnoittelusta JPS perustelee sillä, että sen tietoon on tullut Suomussalmella kunnan omistaman kiinteistöyhtiön järjestämän jätteenkuljetuskilpailun tulokset. Kilpailutuksessa oli huomioitu kahden tarjoajan JPS:n ja Suomussalmen Jätekuljetuksen tarjoukset. Jälkimmäinen on voittanut tarjouskilpailun 1.6.2009–31.12.2011 tapahtuvasta jätteenkuljetuksesta. Hankintapäätös on koskenut Suomussalmen kunnan suurinta yksittäistä jätepalvelun ostajaa ja sopimuksen kesto on pitkä, joten kyseisellä kilpailutuksella on ollut suuri merkitys toimenpidepyynnön tekijälle. JPS pitää Suomussalmen Jätekuljetuksen menettelyä, jossa se on pudottanut hintojaan syväkeräysastioiden osalta vuoteen 2008 verrattuna 40–60 prosenttia jätesäiliöstä riippuen, kilpailunrajoituslain kieltämänä määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen saalistushinnoitteluna.

6 Kilpailuoikeudellinen arvio

9. Kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaan yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Väärinkäyttöä voi olla esimerkiksi 1 kohdan mukaan kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen ja 3 kohdan mukaan erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla.

10. Asian lopputulos huomioon ottaen Kilpailuvirasto katsoo, ettei sillä ole syytä ottaa tarkemmin kantaa Suomussalmen Jätekuljetuksen kilpailuasemaan ja tapauksen merkityksellisiin markkinoihin.

11. Määräävässä markkina-asemassa olevalle elinkeinonharjoittajalle on kilpailunrajoituslain 6 §:ssä asetettu erityinen kohtuullisuus- ja tasapuolisuusvelvoite muun muassa hinnoittelun ja muiden toimitusehtojen osalta.

12. Ottaen kuitenkin huomioon asiassa esitetyt väitteet Kilpailuvirasto on pitänyt arviointinsa lähtökohtana kilpailunrajoituslain säännöksiä määräävästä markkina-asemasta ja siihen liittyvästä väärinkäytöstä.

6.1 Irtisanomisehdon kohtuuttomuus

13. Kilpailuvirasto on edellä mainitussa vastauksessaan Snowway Ky / Ämmän Jätteelle käsitellyt Suomussalmen Jätekuljetuksen soveltamaa kolmen kuukauden irtisanomisehtoa, mutta ei katsonut ehdon vääristävän tai vahingoittavan alan kilpailua sillä tavoin kuin kilpailunrajoituslaissa tarkoitetaan. Alalle pääsy ei ollut estynyt irtisanomisehdon takia, joten asiassa ei ollut esitetty sellaisia seikkoja, jotka selvästi olisivat viitanneet kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen.

14. JPS on pyytänyt Kilpailuvirastoa puuttumaan samaan Suomussalmen Jätekuljetuksen asiakassuhteissaan soveltamaan kolmen kuukauden irtisanomisaikaan. JPS:n mukaan irtisanomisehto vaikeuttaa alalle tuloa yhtiön toiminta-alueella.

15. JPS pitää kolmen kuukauden irtisanomisaikaa kohtuuttomana ehtona kilpailunrajoituslain tarkoittamalla tavalla. Kilpailuvirasto katsoo, että sopimusehtojen kilpailuoikeudellisella kohtuuttomuudella tarkoitetaan muun muassa sitä, että ehdot selvästi ja olennaisesti poikkeavat tavanomaisina pidettävistä ehdoista. Irtisanomisaikaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, sitooko vuoden mittainen sopimus, joka on irtisanottavissa 3 kuukauden irtisanomisajalla, asiakkaat Suomussalmen Jätekuljetuksen asiakkaiksi sillä tavalla, että nämä eivät voisi halutessaan vaihtaa jätehuoltopalvelujen tarjoajaa tai että muut toimijat eivät pystyisi kilpailemaan sen asiakkaista. Asiassa ei ole esitetty sellaista näyttöä, että tilannetta olisi arvioitava viraston edellä viitatuista ratkaisuista poikkeavalla tavalla. Tätä arviota osaltaan tukee se seikka, että eri toimialoilla esiintyy asiakkaita huomattavasti pidemmiksi ajoiksi sitovia sopimuskäytäntöjä. Asiassa ei ole esitetty näyttöä sellaisista sopimusehdoista, jotka selvästi poikkeaisivat tavanomaisista tai joihin puuttuminen muutoin edellä sanottu huomioon ottaen olisi tarkoituksenmukaista.

6.2 Saalistushinnoitteluväite

16. Toimenpidepyynnön tekijän Kilpailuvirastolle toimittamat asiakirjat liittyvät Suomussalmen kunnan omistaman kiinteistöyhtiön järjestämään yhteen tarjouskilpailuun. Saalistushinnoittelusta on oikeuskäytännön perusteella kysymys silloin, kun yritys myy hyödykettä alle keskimääräisten muuttuvien kustannusten. Joissakin tapauksissa määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen hinnoittelua voidaan pitää saalistavana myös silloin, kun hinnat alittavat yrityksen keskimääräiset kokonaiskustannukset, mikäli muut olosuhteet viittaavat kilpailijoiden määrätietoiseen poissulkemiseen. Kustannukset alittavan hinnoittelun tavoitteena on tällöin ajaa kilpailevat yritykset markkinoilta aiheuttamalla niille tappioita.

17. Saalistushinnoittelun osalta näyttövaatimus on näin ollen asetettu korkealle. Toimenpidepyynnössä annettujen tietojen perusteella menettely ei viittaa lain edellyttämään systemaattiseen poissuljentapyrkimykseen, koska asiassa on viitattu ainoastaan yhteen kaupungin vuokratalojen jätehuoltoa koskeneeseen tarjouskilpailuun. Se, että yhdessä syväkeräysastioiden tyhjennystä koskevassa, vaikkakin kooltaan merkittävässä kilpailutuksessa on aiempien vuosien tasokorotusten sijaan laskettu hintoja, ei riitä osoitukseksi systemaattisesta poissuljentapyrkimyksestä, riippumatta siitä, täyttääkö tämä yksittäinen menettely saalistushinnoittelun tunnusmerkit,

6.3 Menettelyn vaikutus taloudelliseen kilpailuun

18. Kilpailuviraston tehtäväksi on lainsäädännössä asetettu selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos virasto katsoo elinkeinonharjoittajien rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailunrajoituslain 12 §:n nojalla Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun.

19. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailunrajoituslaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei viraston saamien tietojen perusteella ole kysymys tällaisesta tilanteesta.

20. Suomussalmen Jätekuljetuksen irtisanomisehdon tai sen yhdessä tarjouskilpailussa harjoittaman hinnoittelun ei ole osoitettu estävän markkinoille pääsyä. Suomussalmen Jätekuljetuksen toimintatapoja ei siten esitetyn näytön perusteella voida pitää kilpailunrajoituslaissa selkeästi kiellettyinä tai sellaisina, joilla olisi taloudellisen kilpailun toimivuudelle merkittävän haitallisia vaikutuksia.

21. Vuoden 2005 lopulla Suomussalmelle tuli uusi jäteyrittäjä, Ämmän Jäte. Vuonna 2009 toimenpidepyynnön tekijä tuli Suomussalmen ja Hyrynsalmen alueille jätekuljetusyrittäjäksi. Edelleen Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan jätealan merkittävä toimija, Sita Finland Oy, on laajentanut joulukuussa 2009 tekemällään yrityskaupalla toimintaansa alueellisesti. Näiden tietojen perusteella jätekuljetusalalle pääsylle ei siten vaikuttaisi olevan esteitä.

6.4 Johtopäätös

22. Kilpailuvirasto arvioi edellä todettuun viitaten, ettei asiassa ole esitetty riittävää näyttöä sellaisista markkinaolosuhteiden muutoksista tai muista merkityksellisistä seikoista, jotka puoltaisivat Suomussalmen alueen jätekuljetuksen tarkastelua edellä mainituista Kilpailuviraston aikaisemmista kannanotoista poikkeavalla tavalla. Suomussalmen Jätekuljetuksen soveltamissa sopimusehdoissa ei ole löydetty viitteitä sellaisesta toimitusehtojen kohtuuttomuudesta tai syrjivyydestä mitä kilpailunrajoituslain 6 §:ssä tarkoitetaan.

23. Tarkasteltavassa tapauksessa on lisäksi kysymys alueellisesti ja ajallisesti rajatusta menettelystä. Täten tapauksessa ei voida katsoa muutenkaan olevan kysymys kansantaloudellisesti merkittävästä, markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta keskeisestä asiasta. Ottaen huomioon myös, mitä kilpailunrajoituslain 12 §:ssä on säädetty viraston velvollisuudesta ryhtyä toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, Kilpailuvirasto katsoo, ettei toimenpidepyynnössä ole tuotu esiin seikkoja, jotka puoltaisivat asian yksityiskohtaisempaa selvittämistä.

7 Sovelletut säännökset

24. Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 6 § ja 12 §

8 Muutoksenhaku

25. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

9 lisätiedot

26. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.