Epäilty tarjonnan rajoittaminen ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Riihimäen seudun taksimarkkinoilla

Päivämäärä

18.8.2011

Diaarinumero

698/61/2007

Osapuolet

Riihimäen Taksi Oy

1 Asia

1. Epäilty tarjonnan rajoittaminen ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Riihimäen seudun taksimarkkinoilla.

2 Osapuolet

2. Riihimäen Taksi Oy, Riihimäki

3. Toimenpidepyynnön tekijät: taksiautoilijat Mika Aaltonen, Jukka Aaltonen, Markku Akkanen, Juha Jokinen, Jouko Koskinen, Risto Lehtonen, Kaapo Pietinen, Markku Saari, Lauri Valkonen ja Reijo Vehmas

3 Ratkaisu

4. Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

5. Kymmenen Riihimäen Taksi Oy:n ylläpitämään taksien ajovälitykseen kuuluvaa taksiautoilijaa on tehnyt Kilpailuvirastolle 7.8.2007 yhteisen toimenpidepyynnön, jossa he ovat pyytäneet Kilpailuvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin sen vuoksi, että Riihimäen Taksi Oy rajoittaa taksiliikenteen harjoittamista siten, että vahvistetun ajovuoron ulkopuolisena aikana ajavaan autoon välitetään ajotilaus vasta kolmen minuutin kuluttua siitä, kun tilausta ei ole vastaanottanut ajovuorossa oleva auto. Toimenpidepyynnön tekijät katsovat, että kysymyksessä on kilpailunrajoitus, josta kärsivät taksien asiakkaat kyydin saamisen viivästymisenä ja taksiautoilijat, koska järjestelyn seurauksena ajovuoron ulkopuolella ajavat autoilijat eivät saa tilauskeskuksen välittämiä ajotilauksia tai saavat niitä hyvin rajoitetusti.

5 Asiaselostus

6. Kilpailuvirastolle toimittamassaan 11.10.2010 päivätyssä selvityksessä Riihimäen Taksi on ilmoittanut muun muassa, että sen tilausvälityskeskuksen kautta välitettyjen ajotilausten määrä on noin 70 % sen piirissä olevien autoilijoiden kaikista ajotilauksista.

7. Asian selvittämiseksi Kilpailuvirastossa pidettiin 30.3.2011 neuvottelu, jossa Riihimäen Taksi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Jokinen kertoi, että toimenpidepyynnössä tarkoitettu järjestely on edelleen muutoin voimassa, mutta ajovuoron ulkopuolella ajaville autoille ajotilausten välityksessä käytettävä viive on nykyisin yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti puolitoista minuuttia.

8. Ajovälityksen priorisointia vahvistetun ajovuoron aikana ajaville autoilijoille on käsitelty Kilpailuvirastossa Helsingin Taksi-Data Oy:tä koskeneessa tapauksessa dnro 630/61/07. Siinä ajovälityksen priorisointia käsiteltiin kilpailunrajoituslain (480/92) 4 §:n vastaisena tarjonnan rajoittamisena, josta kärsivät haittaa taksien käyttäjät kyytien saamisen viivästymisenä ja taksiautoilijat syrjintänä ajotilausten saamisessa. Kyseisessä tapauksessa Kilpailuvirasto kuitenkin katsoi, että priorisointijärjestelmän vaikutus Helsingin taksimarkkinoiden kilpailun toimivuudelle on vähäinen verrattuna tilanteeseen, jossa priorisointia ei olisi käytössä ja poisti asian käsittelystä. Toisin kuin nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa Helsingin Taksi-Data Oy:n ylläpitämään järjestelyyn ei priorisoinnin ohella sisältynyt viivettä välitettäessä ajotilauksia ajovuoron ulkopuolella ajaville autoille ja vain alle puolet Helsingin taksimatkoista oli välitetty Helsingin Taksi-Data Oy:n tilausvälityskeskuksen kautta.

9. Riihimäen Taksi Oy on 12.8.2011 toimittanut Kilpailuvirastolle jäljennöksen 31.5.2011 pidetyn Riihimäen Taksi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta, jonka 8 §:stä ilmenee, että kokous on päättänyt, että edellä selostettu viive ajotilausten välittämisessä vahvistetun ajovuoron ulkopuolisena aikana ajaville autoilijoille poistetaan 1.7.2011 alkaen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Jokinen on puhelimitse vahvistanut Kilpailuvirastolle, että viive on ko. päivämäärästä alkaen poistettu käytöstä.

10. Kilpailuvirasto ei katso aiheelliseksi jatkaa asian käsittelyä virastossa. Asia poistetaan käsittelystä.

6 Sovelletut säännökset

11. Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 12 §.

7 Muutoksenhaku

12. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

13. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.