Vesihuoltolaitosten tekemät suunnittelu- ja konsulttisopimukset

Päivämäärä

9.11.2009

Diaarinumero

711/14.00.00/2009

Osapuolet

Ramboll Finland Oy / Nastolan kunta

1 asia

Vesihuoltolaitosten tekemät suunnittelu- ja konsulttisopimukset

2 osapuolet

Ramboll Finland Oy

Nastolan kunta

Kokemäen kaupunki

Oy Slamex Ab

3 ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja poistetaan käsittelystä.

4 asian vireilletulo

1. Kilpailuvirasto vastaanotti 15.7.2009 Oy Slamex Ab:n (jäljempänä Slamex) toimenpidepyynnön, jossa Slamex esittää, että Ramboll Finland Oy:n (jäljempänä myös Ramboll Finland) ja Nastolan vesihuoltolaitoksen solmima suunnittelu- ja konsulttisopimus, joka koskee Nastolan vesihuoltolaitoksen vedenpuhdistamon saneerausta, on EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja kilpailunrajoituslain 4 §:n vastainen. Slamexin mukaan em. suunnittelusopimuksessa Nastolan vesihuoltolaitos on joko suoraan velvoitettu käyttämään tietyn valmistajan nimenomaista laitetta jätevesilaitoksensa saneerauksessa tai sitten laite on nimetty sopimuksessa esimerkinomaisesti. Slamexin mukaan em. sopimusjärjestelyllä jaetaan hankintalähteitä ja suljetaan pois kilpailijoita ja uusia alalle tulijoita. Kilpailuvirasto vastaanotti 17.7.2009 Slamexin toimenpidepyyntöön liittyvän lisäkirjeen, jossa Slamex täydensi toimenpidepyyntöään koskemaan myös Kokemäen kaupungin ja Ramboll Finlandin vastaavaa sopimusjärjestelyä.

5 asiaselostus

5.1 Yritykset

2. Ramboll Finland Oy on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, ja se toimii 21 paikkakunnalla. Yhtiö tuottaa infrastruktuurin ja ympäristön suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä talonrakennukseen, teollisuuteen ja energiatekniikkaan liittyviä konsultti- ja asiantuntijapalveluita.

3. Oy Slamex Ab toimittaa laitteita vedenkäsittelyn tarpeisiin julkisille yhteisöille ja yhdyskunnille, teollisuudelle ja elinkeinonharjoittajille sekä yksityisille kotitalouksille. Slamex suunnittelee ja valmistaa laitteensa pääosin itse, joskin yhtiö toimii myös eräiden muiden yhtiöiden valmistamien laitteiden edustajana. Slamex osallistuu tarvittaessa laitteiden käyttöönottoon ja hoitaa niiden asennuksen.

4. Slamex on Econet Engineering Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Econet Engineering -konsernin muodostavat Econet Engineering Oy, Slamex ja ECO Environment Ltd Oy. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 25 miljoonaa euroa, josta ECO Environment Oy:n liikevaihto on noin 16 miljoonaa euroa ja Slamexin liikevaihto noin 3 miljoonaa euroa. Econet Engineeringin toimialana on vesi- ja jätevesialan suunnittelu, kokonaistoimitukset ja laitetoimitukset. Em. yhtiöiden työnjaossa Econet Engineering suunnittelee, ECO Environment Oy urakoi ja rakentaa ja Slamex toimittaa laitteet.

5.2 Slamexin toimenpidepyyntö

5. Slamex esittää toimenpidepyynnössään, että Ramboll Finlandin ja Nastolan vesihuoltolaitoksen solmima suunnittelu- ja konsulttisopimus, joka koskee Nastolan vesihuoltolaitoksen vedenpuhdistamon saneerausta, on kilpailunrajoituslain vastainen. Slamexin mukaan em. suunnittelusopimuksessa Nastolan vesihuoltolaitos on joko suoraan velvoitettu käyttämään tietyn valmistajan nimenomaista laitetta jätevesilaitoksensa saneerauksessa tai sitten laite on nimetty sopimuksessa esimerkinomaisesti. Slamexin mukaan em. suunnittelu- ja konsulttisopimus ja sen nojalla tehdyt päätökset ja järjestelyyn sisällytetyt menettelytavat ovat sekä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisia, koska niistä seuraa, että kilpailu sekä merkittävällä osalla Euroopan yhteisön alueella samoin kuin Suomen jätevesipuhdistamolaitemarkkinoilla estyy, rajoittuu ja vääristyy. Slamexin mukaan järjestelyllä jaetaan hankintalähteitä ja suljetaan pois kilpailijoita ja uusia alalle tulijoita.

6. Slamex esittää myös, että Ramboll Finland on Kokemäen kaupungin jätevedenpuhdistamon tehostamiseen liittyvän urakkakilpailun suunnittelussa sopinut Kokemäen kaupungin kanssa vastaavalla tavalla, että ko. tehostamishankkeessa käytetään tiettyjä nimenomaisia laitteita tai sitten laite on nimetty sopimuksessa esimerkinomaisesti. Slamexin mukaan myös Ramboll Finlandin ja Kokemäen kaupungin välinen suunnittelusopimus on EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja kilpailunrajoituslain 4 §:n vastainen.

7. Slamexin toimenpidepyynnössään esittämä kilpailunrajoitus Nastolan vesihuoltolaitoksen osalta sai alkunsa siten, että Slamexin sisaryhtiö ECO Environment Ltd Oy vastaanotti toukokuussa 2009 Nastolan vesihuoltolaitokselta pyynnön osallistua edessä olevaan tarjouskilpailuun. Slamex katsoo, että sen kannalta on erittäin vahingollista, että em. suunnittelu- ja konsulttisopimuksen vuoksi Nastolan vesihuoltolaitoksen tarjouspyyntöasiakirjoissa velvoitetaan käyttämään Slamexin merkittävimmän kilpailijan Huberin lietteenkäsittely- ja hiekanpesulaitteita. Slamexin mukaan ECO Environment Ltd Oy:n olisi näin ollen pitänyt olla valmis tekemään tarjous kilpailijansa Huberin laitteilla sivuuttaen sisaryhtiönsä Slamexin edun tässä asiassa. Huberin ja Slamexin hiekanpesulaitteet ovat Slamexin mukaan toinen toisiaan täydellisesti substituoivia, ja ne ovat käyttötarkoituksiltaan ja ominaisuuksiltaan kilpailuoikeudellisessa mielessä yksi ja sama tuote.

8. Slamexin poissuljenta Nastolan vesihuoltolaitoksen tapauksessa on tapahtunut seuraavissa toiminnoissa: hiekanpesu ja sakokaivolietteen vastaanotto. Suunnittelusopimuksessa määrätään ehdoitta, että Nastolan vesihuoltolaitoksen vedenpuhdistamon saneerausprojektissa käytettävän laitteen tulee sekä hiekanpesussa että sakokaivolietteen vastaanotossa olla merkkiä Huber.

9. Slamex on Huberin jälkeen Suomen toiseksi merkittävin sakokaivo- ja hiekanpesulaitteiden toimittaja. Kummankin markkinaosuus näissä laitteissa on noin 30 prosenttia. Sakokaivolaite maksaa noin 50 000 euroa ja hiekanpesulaite noin 30 000 euroa. Slamexin mukaan poissuljenta on omiaan vääristämään kilpailua ja yksipuolistamaan hankintalähteitä tilaajien ja kuluttajien vahingoksi. Slamexin mukaan Suomessa toteutetaan vuosittain noin kymmenen vedenpuhdistamohanketta, jotka ovat Nastolan vesihuoltolaitoksen toteuttaman hankkeen kaltaisia. Näiden markkinoiden volyymi on useita kymmeniä miljoonia euroja.

10. Slamex toteaa toimenpidepyynnössään, että konsulteilla on ratkaiseva rooli vedenpuhdistamis- sekä jäteveden ja lietteen käsittelylaitteiden valinnassa. Slamexin mukaan vedenkäsittelyn suunnittelussa markkinat jakautuvat Suomessa kolmen päätoimijan välillä siten, että Jaakko Pöyry Oy:n, Ramboll Finlandin ja Finnish Consulting Groupin markkinaosuus on kullakin noin 30 prosenttia. Slamexin mukaan erityisesti Ramboll Finlandille on ominaista laite- ja tuotevaatimuksissaan mennä velvoittavalle toimittaja- ja tyyppitasolle. Joskus tälle on objektiivinen peruste. Kuitenkaan sakokaivolaitteissa, lietteen vastaanotossa ja käsittelyssä sekä hiekanpesussa ei Slamexin mukaan ole minkäänlaisia teknisiä rajoitteita.

11. Slamex toteaa, että suunnittelu- ja konsulttitoimistojen suorittaman teknisen ”speksaamisen” tulee olla sellaista, että sillä edistetään kilpailua ja ruokitaan markkinoiden monimuotoisuutta. Tämän ”speksaamisen” tulee olla sellaista, että siinä annetaan tilaajalle vapaat kädet pyytää vertailukelpoisia tarjouksia kaikilta alalla olevilta ja kaikilta alalle pyrkijöiltä. Slamexin on päästävä tarjoamaan laitteitaan kaikille asiakkaille, jolloin kilpailussa voittaa se, jolla on paras tuote ja kilpailukykyisin hinta.

12. Slamex vaatii, että Kilpailuvirasto määrää Ramboll Finlandin ja Nastolan vesihuoltolaitoksen sekä Kokemäen kaupungin lopettamaan kilpailunrajoituslain 4 §:n ja EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisen menettelyn, ja että Kilpailuvirasto tekee esityksen markkinaoikeudelle näille kullekin määrättävästä seuraamusmaksusta.

6 kilpailuoikeudellinen arvio

13. Kilpailuvirasto toteaa ensinnäkin, että Ramboll Finlandin ja vesihuoltolaitosten/kuntien välisissä suunnittelu- ja konsulttisopimuksissa ei ole kyse horisontaalisista sopimuksista kilpailevien yritysten välillä. Näin ollen Slamexin kuvaamissa järjestelyissä ei ole kysymys hankintalähteiden jakamisesta EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan tai kilpailunrajoituslain 4 §:n tarkoittamalla tavalla. Slamexin asiasta esittämät tiedot eivät myöskään jäljempänä esitetyn perusteella viittaa siihen, että suunnittelu- ja konsulttisopimukset niiltä osin kuin niissä mahdollisesti suositellaan tiettyjä tuotemerkkejä, vääristäisivät Slamexin esittämällä tavalla kilpailua EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan tai kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisesti.

14. Kilpailuvirasto on tietoinen siitä, että monilla toimialoilla suunnittelu- ja konsulttitoimistot suosivat teknisten laitteiden osalta tiettyjä tuotemerkkejä, mikä on monesti omiaan sulkemaan uusia vähemmän tunnettuja tuotemerkkejä pois markkinoilta. Kilpailuvirasto on havainnut tämän ilmiön mm. laatiessaan kattavaa toimialaselvitystä rakennussektorista, jolla suunnittelu- ja konsulttitoimistot usein omien vastuidensa vuoksi pitäytyvät tietyissä vakiintuneissa ja ”varmoissa” tuotteissa. Eri toimialoilla teknisten laitteiden valmistajilla on kuitenkin mm. tuotekehityksen ja pitkäjänteisten markkinointiponnistelujen avulla mahdollista tehdä omia tuotteitaan ja niihin liittyvää laatumainetta tunnetuksi. Nyt käsillä olevassa tapauksessa Slamexin markkinaosuus ja yli 25 vuotta kestänyt toiminta vedenkäsittelylaitteiden toimittajana viittaavat siihen, että Slamexin toimittamat tuotteet ja niihin liittyvä laatumaine ovat tulleet tunnetuksi suunnittelu- ja konsulttitoimistojen ja loppukäyttäjien keskuudessa.

15. Kilpailuvirasto toteaa, että kullakin vedenkäsittelylaitteita käyttävällä vesihuoltolaitoksella, teollisuuslaitoksella tai muulla toimijalla on oikeus käyttää tai olla käyttämättä suunnittelu- ja konsulttitoimistojen tarjoamia asiantuntijapalveluita vedenkäsittelylaitteistojensa uudistamisessa. Edellä esitettyyn viitaten vesihuoltolaitoksen, teollisuuslaitoksen tai muun toimijan päätös käyttää jonkin asiantuntijayrityksen tarjoamia palveluita on viime kädessä kyseisen toimijan itsenäinen ratkaisu, johon ei lähtökohtaisesti tule puuttua kilpailuviranomaisten toimesta, vaikka em. ratkaisu käytännössä johtaisikin tiettyjen nimenomaisten vedenkäsittelylaitteiden hankintaan.

16. Lisäksi on huomattava, että Kilpailuviraston hankkimat tiedot Slamexin liiketoiminnan kannattavuudesta ja kasvusta 2000-luvulla eivät myöskään viittaa siihen, että Slamex olisi sulkeutumassa pois vedenkäsittelylaitteiden markkinoilta. Kilpailuvirastolla ei ole näin ollen aihetta ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin.

17. Kilpailuvirasto on arvioinut nyt käsillä olevaa asiaa kilpailunrajoituslain 4 §:n perusteella. Jos kilpailunrajoitus on omiaan vaikuttamaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sovelletaan rajoitukseen myös EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjä. Käsiteltävän tapauksen lopputuloksen kannalta ei kuitenkaan ole merkitystä sillä, syntyykö kauppavaikutus vai ei, koska kilpailunrajoituslain 4 § ja perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta vastaavat sanamuodoiltaan toisiaan ja säännöksiä myös tulkitaan yhdenmukaisesti.

7 sovelletut säännökset

18. Kilpailunrajoituslain (480/1992) 4 §

8 muutoksenhaku

19. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

20. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 lisätiedot

21. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.