Epäilty kilpailun rajoittaminen maatalouskoneiden varaosamarkkinoilla

Päivämäärä

24.11.2006

Diaarinumero

711/61/2004

Osapuolet

Hankkija-Maatalous Oy

1 Asia

Epäilty kilpailun rajoittaminen John Deere -maatalouskoneiden varaosamarkkinoilla.

2 Osapuolet

Hankkija-Maatalous Oy, Hyvinkää

Konehuolto T. Laukkanen Oy, Lieto

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto vastaanotti 10.8.2004 Konehuolto T. Laukkanen Oy:n (jäljempänä Konehuolto) toimenpidepyynnön, jonka mukaan Hankkija-Maa-talous Oy (jäljempänä Hankkija) on irtisanonut kilpailunrajoituslain vastaisesti Konehuollon John Deere -maatalouskoneiden (jäljempänä JD) huolto- ja markkinointisopimuksen ja pyrkinyt vaikeuttamaan yrityksen varaosakauppaa.

5 Kilpailuviraston toimenpiteet

Kilpailuvirasto pyysi 27.8.2004 Konehuollolta tarkennuksia toimenpidepyyntöön. Konehuolto antoi vastauksensa 31.8.2004. Virasto pyysi 7.9.2004 Hankkijalta toimenpidepyyntöön vastinetta, jonka se toimitti 30.9.2004. Kilpailuvirasto pyysi 1.10.2006 Konehuollolta vielä lisäselvitystä asiaan. Konehuolto antoi vastauksensa 13.10.2006.

6 Asiaselostus

6.1 Toimenpidepyyntö

Toimenpidepyynnön mukaan Konehuollon toimialaan kuuluu muun muassa JD -maatalouskoneiden huolto ja varaosakauppa. Yritys toimi Hankkijan JD -varaosien jälleenmyyjänä ja valtuutettuna huoltoliikkeenä aina 22.08.2004 saakka, jolloin Hankkija irtisanoi yritysten välisen huolto- ja markkinointisopimuksen. Sopimus päättyi 31.10.2004.

Yhteistyön loputtua päättyi myös Konehuollon oikeus käyttää Service Advisor -tietokoneohjelmistoa. Konehuollon mukaan huoltoerikoistyökaluna käytettävä SA -ohjelmisto on välttämätön uudempien JD-maatalous-

koneiden huolloissa.

Toimenpidepyynnössä todetaan myös, että Hankkija on pyrkinyt vaikeuttamaan Konehuollon varaosakauppaa vaatimalla tuontivaraosien kauttalaskutusta ja, että Hankkijan taholta on annettu ymmärtää, ettei varaosien ohjehinnoista saa antaa alennuksia.

6.2 Hankkija-Maatalous Oy:n antama selvitys

Hankkija toteaa antamassaan selvityksessä, että se tarjoaa asiakkailleen traktoreiden, leikkuupuimureiden ja muiden maatalouskoneiden huolto-, korjaus- ja varaosapalveluita. Hankkijalla ei ole omaa huoltotoimintaa vaan se tapahtuu itsenäisten Agrihuollon -nimellä toimivien huoltoyrittäjien toimesta.

Hankkija tekee huoltoyritysten kanssa kirjalliset huolto- ja markkinointisopimukset, joiden tarkoituksena on turvata kaikkien Hankkijan edustuksessa olevien laitemerkkien huoltopalveluiden saatavuus. Agrihuolto -yrittäjiä on Suomessa noin 100 kappaletta ja niiden muodostama huoltoverkosto kattaa koko maan.

Hankkija ostaa SA -ohjelmiston ja tietokonelaitteistot JD:ltä Sveitsistä. Hankkijalla on JD:n kanssa solmimansa sopimuksen perusteella oikeus luovuttaa SA -ohjelmiston käyttöoikeus ainoastaan valtuutetuille huoltoyrityksille.

Hankkija toteaa, että se ei ole rajoittanut Konehuollon JD -varaosakauppaa millään tavalla ja on irtisanonut Konehuollon kanssa solmimansa sopimuksen sovittua irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen johtui muun muassa asiakaspalvelutavoitteisiin ja ketjukonseptin toteuttamiseen liittyvistä syistä.

Hankkijan mukaan Konehuolto on muuttanut toimintansa painopistettä voimakkaasti valtakunnalliseksi varaosakauppiaaksi, mikä poikkeaa oleellisesti huoltoyrittäjätoiminnan tarkoituksesta. Hankkijan mukaan huoltoyrittäjätoiminnan tarkoituksena on, että nämä keskittyisivät nimenomaan huoltopalvelujen tuottamiseen. Hankkija on organisoinut edustamiensa varaosien kaupan tapahtuvaksi Agrimarket-ketjun omana toimintana eikä sillä ole varaosakaupassa erillisiä itsenäisiä jälleenmyyjäyrityksiä.

Hankkijan mukaan sen antamat suositushinnastot eivät sido huoltoyrittäjiä, vaan näillä on oikeus määritellä omat myyntihintansa vapaasti. Hankkija myöntää myymistään varaosista myös itse runsaasti erilaisia alennuksia.

6.2 Asiassa saatu lisäselvitys

Konehuolto on ilmoituksensa mukaan (puhelinkeskustelu 29.9.2006) voinut edelleen tuoda esteettä maahan JD -varaosia ja on saanut SA -ohjelmiston käyttöönsä toiselta toimittajalta. Edellä mainittuun puhelinkeskusteluun viitaten Kilpailuvirasto pyysi 2.10.2006 Konehuollolta vielä kirjallista selvitystä siitä, miltä osin se katsoo toimenpidepyynnön vielä olevan aiheellinen. Konehuolto ei kuitenkaan tältä osin vastannut viraston tiedusteluun 13.10.2006 toimittamassaan vastauksessa.

Virasto tiedusteli myös eräiden Agrimarket-ketjuun kuuluvien liikkeiden hinnoittelukäytäntöä Hankkijan toimittamien tuotteiden osalta. Saatujen vastausten mukaan yrittäjät voivat hinnoitella tuotteet itsenäisesti ilman, että Hankkija painostaisi niitä noudattamaan tiettyjä hintoja. Hankkija ei myöskään ole asettanut ehtoja siitä kenelle varaosia saa myydä.

Vuonna 2005 maatalouskaupan alalla toimivien yritysten markkinaosuudet jakautuivat seuraavasti: S-ryhmän Agrimarket-ketju 46%, Maatalouskesko Oy:n K-Maatalous -ketju 37%, Suomen Maataloustukku 4% ja Yrittäjien Maatalous Oy 4%. Näiden lisäksi markkinoilla toimii joukko muita yrityksiä, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on noin 9%. Markkinaosuustiedot perustuvat Kehittyvä Kauppa -lehden julkaisemiin tietoihin.

Suurimpien maatalousalan yritysten markkinaosuudet uusien traktoreiden myynnistä olivat vuoden 2005 ensimmäisen kymmenen kuukauden ajalta: Oy Valtra Ab 43%, Maatalouskesko Oy 18,3% Hankkija Maatalous Oy 17,9 % ja Agritek 17,8%. Traktoreiden myyntiä koskevat tiedot perustuvat traktoreiden rekisteröintitilastoon ja ne on saatu Kesko Oyj:ltä.

7 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Arvioitavana olevassa tapauksessa Hankkija-Maatalous Oy on irtisanonut sen ja Konehuolto T. Laukkanen Oy:n välisen huolto- ja markkinointisopimuksen sekä huoltotoiminnassa tarvittavan SA -ohjelmiston käyttöoikeuden. Toimenpidepyynnössä on tuotu esiin myös Hankkijan pyrkimys vaikeuttaa Konehuollon varaosakauppaa.

Huolto- ja markkinointisopimuksen irtisanomisesta huolimatta Konehuolto on voinut jatkaa huoltotoimintaansa ja tuoda esteettä maahan JD -varaosia. Varaosia on tarvittaessa saatavilla myös Suomesta. Konehuolto on niin ikään saanut käyttöönsä Service Advisor -tietokoneohjelmiston. Viraston selvitysten mukaan myöskään Konehuollon huolto- ja markkinointisopimuksen irtisanomiseen ei ole liittynyt sellaisia tekijöitä, joihin olisi syytä kilpailunrajoituslain nojalla puuttua. Virasto ei myöskään ole saanut näyttöä mahdollisesta määrähinnoittelusta.

Saatujen selvitysten perusteella Kilpailuvirasto katsoo, ettei Hankkijan ja Konehuollon välisen sopimuksen irtisanomiseen ole liittynyt sellaisia toimenpiteitä tai menettelyitä, että asian selvittämistä olisi tarpeen jatkaa. Selvityksissä ei ole myöskään tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että asiaa olisi tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista ryhtyä selvittämään kilpailunrajoituslain 6 §:ssä tarkoitettuna määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä, ottaen huomioon valtuutettujen huoltoyrittäjien verkoston laajuuden ja asiakkaan mahdollisuuden teettää ainakin osan huoltotöistä myös valtuuttamattomilla huoltoyrittäjillä.

Asia poistetaan käsittelystä.

8 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 § ja 6 §.

9 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

10 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Juhani Alvesalo ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.