Epäily raviratojen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

Päivämäärä

8.5.2012

Diaarinumero

725/14.00.00/2011

Osapuolet

Ravialfa Oy ja Ilpo Pitkänen Oy, Vermo Ravirata Oy, Helsinki, Äimärautio, Oulun ravirata, Metsämäen ravirata, Turku

1 Asia

Epäily raviratojen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

2 Osapuolet

Toimenpidepyynnöntekijä:

Suomen Ravi Magazine, Lakiasiaintoimisto Saarela Oy:n aputoiminimi

Toimenpidepyyntö kohdistuu:

7 Oikein lehti, jota toimittaa:

Ravialfa Oy ja Ilpo Pitkänen Oy

Sekä seuraavat raviradat:

Vermo Ravirata Oy, Helsinki

Äimärautio, Oulun ravirata

Metsämäen ravirata, Turku

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

Magazine on tehnyt virastolle toimenpidepyynnön 31.8.2011.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön mukaan Suomen Ravi Magazinen (jäljempänä Magazine) markkinoille tuloa estää ja vaikeuttaa edellä mainittujen raviratojen ja 7 Oikein lehden väliset sopimukset. Magazinea ei voi esitellä tai myydä edellä mainituille raviradoille, koska nämä ovat ilmoittaneet sen olevan mahdotonta tai edellyttävän muiden ravilehtien kanssa voimassa olevien sopimusten muuttamista.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Suomen Hippos ry:n verkkosivuilta ilmenee, että Suomessa on 43 ravirataa. Raviratojen ohella raveja voi seurata internetissä, TotoTV:ssä ja pelipisteissä ympäri Suomea. Ravilehtiä on useita erilaisia ja markkinoille on esimerkiksi tullut uusi lehti nimeltä Toto.

Kilpailulakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 1 §:stä muun muassa ”lain tarkoitus ei sen sijaan ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta, ellei kysymys samalla ole menettelystä, jonka tutkiminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla. Elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen kuuluu ensisijaisesti muun lainsäädännön kautta toteutettavaksi, ja vain välillisesti kilpailunrajoituslain alaan, jos menettelyllä on suora kytkentä kilpailun toimivuuteen yleensä.”

Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus, tai jotka on kilpailulaissa selvästi kielletty. Toimenpidepyynnössä ei ole viraston saamien tietojen valossa kysymys tällaisesta tilanteesta. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että toimenpidepyynnössä mainituilla yrityksillä olisi kilpailulain 4 §:ssä tarkoitettu määräävä markkina-asema. Näin ollen Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota toimenpidepyynnössä epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulain (948/2011) 32§

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Terhi Larkio 029 505 3371, etunimi.sukunimi@kkv.fi.