Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Päivämäärä

27.4.2004

Diaarinumero

741/61/2003

Osapuolet

Hewlett-Packard Oy

Toimenpidepyynnön tekijä

MAL Oy Tietokonevälitys (jäljempänä MAL)

Asian vireilletulo ja selvitysprosessi

Kilpailuvirasto vastaanotti 2.9.2003 Mal Oy Tietokonevälityksen (jäljempänä MAL) tekemän toimenpidepyynnön, jossa MAL katsoo Hewlett-Packard Oy:n (jäljempänä HP) syyllistyvän kilpailunrajoituslain 7 §:ssä tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön HP:n kieltäydyttyä tarjoamasta MAL:lle HP9000 Unix-laitteiden huoltopalveluja ilman asiallista syytä.

MAL on selvitysprosessin aikana asiamiehensä välityksellä esittänyt, että Kilpailuvirasto ryhtyisi asiassa kilpailunrajoituslain 14 §:n ja 8 §:n mukaisiin toimiin.

Kilpailuvirasto on vastaanottanut toimenpidepyynnön tekijältä sekä toimenpidepyynnön tekijän asiamieheltä asiaa koskevia lisäselvityksiä 10.10.2003 ja 27.10.2003 sekä 22.4.2004. Toimenpidepyynnön tekijä on lisäksi toimittanut sähköpostitse ja puhelimitse tarkentavia selvityksiä. HP on toimittanut asiaa koskevan selvityksen 19.12.2003.

Yritykset

Toimenpidepyynnön tekijä MAL on vuonna 1983 perustettu atk-laitteiden ja osien jälkimarkkinointiin erikoistunut yritys. Yhtiön nimi on aiemmin ollut Kansainvälinen Tietokonevälitys Oy. Yhtiön tuotevalikoimassa on sekä henkilökohtaisia tietokoneita (PC) että suurtietokoneita. Yhtiö maahantuo käytettyjä laitteita pääosin Tanskasta, Englannista ja USA:sta. Yhtiön suurin vientimaa on Venäjä (noin 90 % PC-jälkimarkkinoitavista tuotteista). MAL:n liikevaihto oli vuonna 2002 noin 2,2 miljoonaa euroa.

HP-konserni on tietokone- ja kuvantamistuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen päätoimialat käsittävät tietokonejärjestelmät, informaatioteknologiapalvelut sekä kuvantamis- ja tulostusjärjestelmät. HP tuotevalikoima kattaa IT-infrastruktuurin ja henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn laitteet, erilaiset päätelaitteet, maailmanlaajuiset palvelut sekä kuvankäsittelyn ja tulostuksen järjestelmät kuluttajille ja yrityksille. HP-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 70 miljardia dollaria. Hewlett-Packard Oy (HP) on HP-konserniin kuuluva kokonaan omistettu tytäryhtiö, ja sen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 600 miljoonaa euroa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Toimenpidepyynnön tekijän esittämä kilpailunrajoitus koskee käytettyjen atk-laitteiden huoltopalveluiden tarjontaa. Tarkastelun kohteena on HP9000 UNIX-laitteiden huoltopalvelut, joita ennen kaikkea HP itse tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet tarjoavat.

Markkinakuvaus

HP:n selvitysten mukaan yhtiön tarjoamat huolto- ja ylläpitopalvelut käsittävät takuuajan laajennukset, asennukset, korjauspalvelut, vaihtopalvelut, verkkotuen, ennaltaehkäisevän huollon, laitteiston päivitykset, liiketoiminnan kannalta kriittisen tuen ja konsultointipalvelut. HP:n mukaan asiakas voi itse valita ylläpidon tason. Asiakkaat, joilla on oma atk-ylläpitopalvelu, voivat itse huoltaa laitteita, ostamalla osia, koulutusta ja ohjelmistopäivityksiä. HP tarjoaa myös valtuutettujen huoltokumppanien ohjelmaa, jossa jälleenmyyjä koulutetaan ja sertifioidaan HP-tuotteiden ylläpitopalvelujen tarjoamiseen.

HP:n mukaan suurin osa itsenäisistä ylläpitopalvelujen tarjoajista on päteviä tarjoamaan ylläpito- ja tukipalveluja kaikkien suurimpien valmistajien tuotteisiin. Suomessa toimii HP:n mukaan muutamia riippumattomia ylläpitopalvelujen tarjoajia, kuten Verticom Oy ja Storagetek Oy. Myös Akibia, Inc. ja Synstar Plc ovat tarjonneet UNIX-palvelimien ylläpitopalveluja Suomessa. Markkina-asemansa osalta HP viittaa selvityksessään Data Gartnerin tilastoihin, joiden mukaan yhtiön markkinaosuus tietotekniikkalaitteiden ylläpitopalvelujen (kokonais)markkinalla Suomessa oli 15–20 % vuonna 2002.

HP9000 UNIX-laitteet, joiden huoltopalvelujen tarjontaa tapaus koskee, ovat ns. yleispalvelimia, joita tyypillisimmin käytetään tietokantojen ylläpitämiseen, tietovarastointiin, liiketoimintasovelluksiin ja teknisiin sovelluksiin. Kyseisiä palvelimia käytetään usein liiketoimintakriittisissä sovelluksissa. HP:n mukaan HP9000 -tietokonepalvelimien tuoteryhmään kuuluvat peruspalvelimet (rp2400- ja rp5400 sarjat), keskitason palvelimet (rp8400 ja rp7410) ja huippupalvelimet (Superdome).[1] HP tarjoaa sekä uusia että tehdaskunnostettuja[2] palvelimia.

Markkinatutkimuslaitos IDC:n mukaan HP on Suomen markkinoiden suurin RISC/UNIX-palvelimien toimittaja sekä kappalemäärissä (38 %) että liikevaihdossa (67 %) mitattuna. Kaikki palvelimet yhteen laskien HP:n markkinaosuus on noin 60 % liikevaihdolla mitattuna. HP:n keskeisiä palvelinmarkkinoiden kilpailijoita ovat IBM, Sun Microsystems ja Dell. [3]

Kilpailuviraston arvion mukaan huolto- ja ylläpitopalvelujen markkina on eräänlainen toissijainen markkina suhteessa atk-laitteiden – tässä tapauksessa palvelimien – kokonaismarkkinoihin. Huolto- ja ylläpitopalvelujen saatavuudella on mitä todennäköisimmin vaikutusta siihen, miten houkutteleva itse päätuote on ja mitä asiakas on ylipäänsä valmis maksamaan päätuotteesta (palvelimesta).

Relevanttien hyödyke- ja maantieteellisten markkinoiden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti.

HP:n menettely ja keskeiset kilpailuvaikutukset

Toimenpidepyynnön tekijä on katsonut HP:lla olevan määräävä markkina-asema HP9000 UNIX-laitteiden huoltopalvelujen tarjonnan markkinoilla, ja että HP on syyllistynyt kilpailunrajoituslain 7 §:ssä tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön tämän kieltäydyttyä tarjoamasta MAL:lle kyseisiä huoltopalveluja ilman asiallista syytä.[4]

Toimenpidepyynnön tekijä MAL toimii ennen muuta käytettyjen atk-laitteiden jälkimarkkinoilla, kun taas HP on keskittynyt uusien ja tehdaskunnostettujen HP-laitteiden myyntiin. MAL:n tarjoamat käytetyt HP-laitteet voivat olla esimerkiksi sellaisia tuotteita, jotka ovat – esimerkiksi ikänsä puolesta – poistuneet HP:n tarjoamasta valikoimasta.[5] Osapuolten mukaan uudet, tehdaskunnostetut ja käytetyt laitteet kilpailevat jossain määrin toistensa kanssa.

HP on toimittamassaan selvityksessä ilmoittanut tarjoavansa käytettyjä HP-tuotteita myyville yrityksille huoltopalveluja, mikäli yritys kykenee osoittamaan myymänsä HP-tuotteen huolto- ja ylläpitohistorian. Mikäli ylläpitohistoriasta ei ole saatavissa tietoja, vaaditaan HP:n mukaan perusteellisempi tarkastus. Tarkastuksen jälkeen suoritetaan mahdollisesti tarvittavat muutokset, joilla tuote saatetaan halutun tukipalvelun edellyttämälle vähimmäisylläpitotasolle. HP on sittemmin täsmentänyt huoltopalvelujen tarjontaan liittyviä edellytyksiä MAL:lle toimittamassaan kuvauksessa.

Viraston saamista selvityksistä ei ole ilmennyt, että HP olisi tosiasiallisesti kieltäytynyt tarjoamasta MAL:lle huoltopalveluja, vaan että HP on asettanut HP:n jälleenmyyntiketjun ulkopuolelta hankittujen käytettyjen HP-laitteiden huoltopalvelujen tarjonnalle erityisedellytyksiä. Tuotteiden huolto- ja ylläpitohistoriaan liittyvä tai muu vastaava lisäedellytys on viraston arvion mukaan yleisesti omiaan suojaamaan huoltopalvelujen tarjontaan liittyviä investointeja.

Tapauksessa on kyse ennen kaikkea HP-tuotemerkin sisäisestä kilpailusta. Tarkastelun kohteena olevalla menettelyllä on viraston arvion mukaan vähäinen vaikutus tuotemerkkien väliseen kilpailuun. HP:n toiminnasta aiheutuva kilpailuvaikutus on lisäksi kohdistunut MAL toimintaan lähinnä tämän tarjoamien käytettyjen HP-laitteiden osalta. Yhtiö tarjoaa HP-tuotemerkin ohella muun muassa käytettyjä IBM- ja Sun Microsystems -merkkisiä laitteita.

Toimenpidepyynnön tekijä MAL toimitti virastolle 7.4.2004 HP:n MAL:lle vastikään toimittaman kuvauksen huoltopalvelujen tarjonnasta. Kuvauksessa HP toteaa tarjoavansa huoltopalveluja sekä uusille että käytetyille HP-laitteille riippumatta siitä, onko asiakas ostanut HP-laitteen suoraan HP:lta, HP:n valtuutetulta jälleenmyyjältä tai muulta taholta. Käytettyjen HP-laitteiden ja poikkeavien konfiguraatioiden, ja niille mahdollisesti tehtävien tarkastusten osalta kuvauksessa selvitettiin erityismenettelyitä.

MAL toimitti virastolle 22.4.2004 selvityksen, jossa yhtiö läpikäy yhteistyönsä kehittymistä HP:n ja Verticomin tarjoamien käytettyjen HP-laitteiden huoltopalvelujen osalta. MAL tuo selvityksessään esille saavansa selvityksen kohteena olevia huolto- ja ylläpitopalveluja sekä HP:lta että Verticomilta. MAL toteaa selvityksessään yhtiön ja HP:n välisen yhteistyön huolto- ja ylläpitopalveluiden osalta kehittyneen yleisesti ottaen positiivisesti ja että asian käsittely Kilpailuvirastossa voidaan päättää.

Edellä esitettyyn viitaten Kilpailuvirasto katsoo, että tapauksessa ei ole tarpeen arvioida erikseen HP:n markkina-asemaa tarkastelun kohteena olevilla relevanteilla markkinoilla tai sitä, onko HP:llä mahdollisesti ollut kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävä peruste kieltäytyä tarjoamasta MAL:lle edellä mainittuja huolto- ja ylläpitopalveluja tai esittää huoltopalvelujen tarjonnalle aiemmin kuvattuja erityisehtoja.

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin selvityksiin ja se poistetaan käsittelystä.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Euroopan komissio katsoi Hewlett-Packard Co. ja Compaq Computer Corp:n fuusiota koskevassa päätöksessä, että palvelinten markkinat voidaan jakaa hinnan mukaan kolmeen ryhmään: pienet, keskisuuret ja suuret palvelimet. Hintakriteereinä ovat: perustaso alle $ 100 000, keskitaso $ 100 000–999 999 ja huipputaso yli $ 1 000 000. (COMP/M.2609 – HP/Compaq, 31.2.2002)

[2] Tehdaskunnostetut tuotteet ovat HP:n mukaan tuotteita, jotka on palautettu HP:lle niiden vuokra-ajan päätyttyä tai tuotteita, joita on käytetty esittelytarkoituksessa. Palautuksen jälkeen kyseiset tuotteet on kunnostettu ja päivitetty HP:n tehtaalla. HP antaa kyseisille tuotteille saman takuun kuin uusille, mutta tuotteet kuitenkin tunnistetaan ja myydään HP:n tai valtuutettujen jälleenmyyjien kautta ”uudistettuina” tuotteina normaaleja tuotteita alemmalla hinnalla. HP:n mukaan tehdaskunnostetut laitteet tulee erottaa käytetyistä laitteista, joita HP:n asiakkaat joskus ostavat muualta kuin HP:n valtuuttaman jälleenmyyntikanavan kautta. HP:n mukaan uudet, tehdaskunnostetut ja käytetyt tuotteet kilpailevat keskenään vaihtelevassa määrin. Se, missä määrin edellä mainitut tuotteet vastaavat asiakkaan tarpeita, riippuu HP:n mukaan asiakkaan omasta priorisoinnista tuotteen/järjestelmän suorituskyvyn ja riskinsietokyvyn välillä.

[3] mm. HP:n lehdistötiedote 27.11.2003

[4] Kilpailunrajoituslain 7 §:n 1 kohdassa kielletään määräävässä markkina-asemassa olevalta yritykseltä liikesuhteesta pidättäytyminen ilman asiallista syytä. Liikesuhteesta pidättäytyminen voi ilmetä käytännössä joko uudesta liikesuhteesta kieltäytymisenä tai aiemman asiakassuhteen katkaisemisena. Hallituksen esityksessä (HE 147/87, s. 23) on läpikäyty tarkemmin kyseiseen lainkohtaan liittyviä kilpailuoikeudellisia näkökohtia sekä kieltäytymiseen mahdollisesti oikeuttavia asiallisia perusteluja.

[5] MAL:n mukaan käytettyjen laitteiden ikä voi vaihdella viikosta yli kymmeneen vuoteen.