Epäilty asiakkaiden jakaminen oluttuotteiden myynnissä

Päivämäärä

7.6.2000

Diaarinumero

741/61/99

Osapuolet

Useita panimoita

Asianosaiset

Lahden Toriterassi Ky

Asian vireilletulo

Lahden Toriterassi Ky-nimisen ravintolan omistaja Jyrki Jortikka pyysi 25.9.1999 päivätyssä toimenpidepyynnössään virastoa selvittämään, jakoivatko suurimmat panimot keskenään asiakkaitaan Päijät-Hämeen alueella.

Toimenpidepyynnön mukaan ravintoloitsijat Jyrki Jortikka, Annikki ja Jarmo Kallio sekä Pentti Savikko olivat lähettäneet 26.11.1998 kirjeen Oy Sinebrychoff Ab:n (myöhemmin Sinebrychoff) toimitusjohtaja Kai Forssellille huomauttaakseen Sinebrychoffin aluemyynnin passiivisesta suhtautumisesta kyseisiin ravintoloitsijoihin potentiaalisina asiakkainaan. Kirjeessä ravintoloitsijat olivat tästä syystä epäilleet panimoiden välistä mahdollista asiakasjakoa. Kun panimo ei ollut kirjeessä esitetystä pyynnöstä huolimatta ottanut yhteyttä ravintoloitsijoihin, Jyrki Jortikka teki Kilpailuvirastolle tutkimuspyynnön epäillyn asiakasjaon selvittämiseksi.

Asian selvittäminen

Selvitystoimenpiteet

Kilpailuvirasto pyysi 1.12.1999 Etelä-Suomen lääninhallitusta selvittämään panimoiden asiakaspolitiikkaa Päijät-Hämeen alueella ja erityisesti Sinebrychoffin suhtautumista toimenpidepyynnössä mainittuihin ravintoloihin.

Lääninhallitus haastatteli 18.1.2000 toimenpidepyynnön tekijää sekä Jarmo Kalliota ja Pentti Savikkoa ja sai 1.2.2000 ja 10.2.2000 Sinebrychoffilta pyytämänsä selvityksen. Lääninhallitus haastatteli lisäksi joitakin muita Päijät-Hämeen ja muun Etelä-Suomen alueella toimivia ravintoloita panimoiden paikallisten ja alueellisten toimintatapojen selvittämiseksi.

Lääninhallitus toimitti yhteenvedon selvityksistään Kilpailuvirastolle 28.3.2000.

Selvityksen tulokset

Jyrki Jortikan haastattelu

Jortikan mukaan panimoiden aluemyyjät ottivat vielä viitisen vuotta sitten yhteyttä ja tulivat neuvottelemaan. Tämän jälkeen panimot ovat purkaneet alueorganisaatioitaan, mikä on johtanut siihen, että panimoiden yhteydenotot asiakkaisiin olivat viime vuosina vähentyneet.

Hartwallin kanssa tehdyn vuosisopimuksen ollessa päättymässä vuoden 1998 lopulla Jortikka oli toivonut, että kilpailevat panimot olisivat ottaneet yhteyttä oma-aloitteisesti, kuten aikaisempinakin vuosina. Kun tällaisia neuvotteluyhteyksiä ei kuitenkaan vuoden 1998 syksyllä otettu, Jortikka oli alkanut epäillä, olivatko panimot mahdollisesti jakaneet keskenään asiakkaitaan.

Jarmo Kallion haastattelu

Myös Jarmo Kalliolla oli sopimus Hartwallin kanssa. Kallio ilmoitti olleensa puhelimitse yhteydessä Sinebrychoffin aluemyyntiin, mutta yhteydenotto ei ollut johtanut sopimukseen. Kallio kertoi odottaneensa Sinebrychoffin myyjältä uutta yhteydenottoa, mutta tällaista ei tullut.

Kallio oli keskustellut myös Olvin edustajien kanssa, mutta ei ollut katsonut sopimusta tarpeelliseksi.

Pentti Savikon haastattelu

Sekä Hartwall että Sinebrychoff olivat olleet viime vuosina toimittajina Jorma Savikon omistamiin ravintoloihin. Savikon mukaan panimoiden myyntityö oli ollut viime vuosina melko vähäistä. Savikko ei ollut päässyt sopimukseen Sinebrychoffin Lahden alueen edustajan kanssa neuvoteltuaan tämän kanssa vuoden 1998 lopulla. Savikon mukaan Olvin tarjonnassa oleva tuote oli Savikon tarpeisiin liian pieni.

Oy Sinebrychoff Ab:ltä saadut tiedot

Sinebrychoffin mukaan ravintoloitsijoiden toimitusjohtaja Forssellille osoittamaan kirjeeseen ei oltu vastattu, koska toimitusjohtajan vaihdos oli juuri tuona ajankohtana meneillään. Sinebrychoffilta saadun selvityksen mukaan tarjousten tekeminen puhelimitse oli syksyllä 1998 yhtiön normaali käytäntö. Sinebrychoffin edustajat eivät tehneet asiakaskäyntejä, mikäli myynti ei edistynyt puhelimitse riittävällä tavalla.

Sinebrychoff kiisti asiakasjaon panimoiden välillä. Sinebrychoffin esittämän selvityksen mukaan yhtiö oli onnistunut nostamaan viime vuosina markkinaosuuttaan oluen myynnissä.

Muiden ravintoloiden edustajien haastattelut

Muiden haastateltujen ravintoloitsijoiden omistamissa ravintoloissa oli saatavilla Hartwallin, Sinebrychoffin ja Olvin juomia. Ravintoloitsijat olivat kilpailuttaneet panimoita toimitussopimuksen ollessa katkolla. Haastatellut ravintoloitsijat eivät olleet havainneet merkkejä kilpailun rajoittumisesta tai asiakkaiden jakamisesta.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirastolle 25.9.1999 osoittamassaan kirjeessä ravintoloitsija Jyrki Jortikka pyysi Kilpailuvirastoa selvittämään, olivatko panimot mahdollisesti jakaneet asiakkaitaan keskenään. Toimenpidepyynnön taustalla oli joidenkin ravintoloitsijoiden kokemus panimoiden vähentyneestä aktiivisuudesta yhteydenpidossa asiakkaisiin.

Saadun selvityksen mukaan panimot ovat vähentäneet viime vuosina asiakaskäyntejään. Erityisesti uusien asiakkaiden kanssa on neuvoteltu ensi vaiheessa puhelimitse. Mikäli tällaiset neuvottelut eivät ole edenneet riittävästi, panimot eivät ole välttämättä tehneet asiakaskäyntejä. Tehdyissä selvityksissä ei ole saatu näyttöä siitä, että edellä selostettuun panimoiden myyntitapojen muuttumiseen liittyisi myös asiakkaiden jakamista tai muuta kilpailun rajoittamista.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tähän ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.