Yhteistyösopimus hammaslääkäreiden vastaanottolaitteiden markkinoilla

Päivämäärä

20.5.2002

Diaarinumero

760/61/99

Osapuolet

Franke Finland Oy / Oriola Oy Hammasväline

Toimenpidepyynnön tekijä

Ykkös-Unit Oy

Asian vireilletulo

Ykkös-Unit Oy pyysi 1.9.1999 päivätyllä toimenpidepyynnöllään Kilpailuvirastoa selvittämään Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy Hammasvälineen välistä yhteistyösopimusta. Toimenpidepyynnön tekijä Ykkös-Unit Oy katsoi selvityspyynnössään, että Oriola Oy Hammasvälineellä on määräävä markkina-asema hammaslääkäreiden vastaanottolaitteiden markkinoilla ja että edellä mainittu yhteistyösopimus on yksinmyyntisopimus, joka merkittävällä tavalla rajoittaa alan kilpailua. Toimenpidepyynnön tekijän yritys Ykkös-Unit Oy oli aiemmin tarjonnut myös Franke Finland Oy:n valmistamia desinfioivia pesukoneita, mutta oli 1.9.1999 vastaanottanut Franke Finland Oy:ltä kirjeen, jossa yhteistyön ilmoitettiin loppuvan edellä mainitun yksinmyyntisopimuksen vuoksi.

Yritykset

Vuonna 1999 perustettu Ykkös-Unit Oy myy hammaslääkäreille vastaanottotarpeistoa (ml. hammashoitoyksiköt, pienkoneet ja -laitteet sekä kaapistot) ”avaimet käteen” -periaatteella. Yhtiön päätuotteet ovat kotimaiset Fimet F1 -hoitoyksiköt ja potilastuolit, tanskalaiset FoCusAN -hoitoyksiköt ja Lindalux -potilastuolit sekä kotimaiset PLUS -kalusteet. Ykkös-Unit Oy:n omistaja (toimenpidepyynnön tekijä) on aiemmin toiminut Oriola Oy:n palveluksessa ja on aiemmin muun muassa osallistunut tarkastelun kohteena olevan yhteistyösopimuksen solmimiseen.

Franke Finland Oy on sveitsiläisen maailmanlaajuisesti toimivan Franke-konsernin omistama yhtiö. Yhtiö harjoittaa tuotantotoimintaa Naarajärven tehtaalla ja pitää myyntivarastoa Vantaalla. Yrityksen päätuotteet ovat Naarajärven tehtaalla valmistettavat keittiökalusteet ja sairaala-pesukoneet, joihin mm. yksinmyyntisopimuksen kohteena olevat Deko-merkkiset terveydenhuollon instrumenttien pesukoneet kuuluvat. Yrityksellä on valmistamiensa koneiden osalta kattava valtakunnallinen huoltoverkosto.

Oriola Oy Hammasväline on Oriola Oy:n terveydenhuollon tukkukaupan -alueen täyden palvelun hammastarvikeliike. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat vastaanotoilla ja hammaslaboratorioissa tarvittavat materiaalit ja laitteet. Yritys on osa Orion-konsernia, johon kuuluu Oriola Oy:n lisäksi mm. Orionin lääketeollisuus. Oriola Oy:ssä hammashuolto ja muu terveydenhuolto on eriytetty siten, että hammashuoltosektorilla toimii Oriola Oy Hammasväline ja muun terveydenhuollon alueella Oriola Oy Sairaalaväline.

Yhteistyösopimuksen keskeinen sisältö

Franke Finland Oy (päämies) ja Oriola Oy Hammasväline (myyjä) solmivat 4.12.1997 yhteistyösopimuksen, jolla Oriola Oy Hammasvälineelle annettiin yksinmyyntioikeus Franke Finland Oy:n valmistamien pesu- ja desinfiointikoneiden myyntiin hammashoitosektorille Suomessa. Yhteistyösopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota vähintään kuusi kuukautta ennen sopimusajan päättymistä. Yksinmyyntisopimuksen kattamia laitteita ovat Franke Finland Oy:n Deko-tuotesarjaan kuuluvat laitteet. Tuotesarjassa on kuusi mallia, joista Oriola Oy Hammasväline välittää hammashuoltosektorille Deko-25 ja Deko-260 -tyyppisiä malleja.

Asian selvittäminen

Asian käsittelyyn liittyvä kirjeenvaihto ja selvitystoimenpiteet

Kilpailuvirasto pyysi 20.9.1999 Franke Finland Oy:ltä ja Oriola Oy Hammasvälineeltä selvityksiä toimenpidepyynnön johdosta. Virasto vastaanotti selvitykset 13.10.1999 ja 11.10.1999. Virasto pyysi lisäksi 4.11.1999 Itä-Suomen lääninhallitusta selvittämään relevantteja markkinoita, joihin toimenpidepyynnössä mainitut laitteet (Deko-pesukoneet) kuuluvat. Virasto vastaanotti Itä-Suomen lääninhallituksen selvityksen 16.12.1999.

Virasto siirsi asian jatkokäsittelyn Etelä-Suomen lääninhallitukselle 30.12.1999. Lääninhallitus on vastaanottanut selvityksen Plandent Oyj:ltä sekä Suomen Hammaslääkäriliitolta tietoja alan markkinoista ja kauppatavoista. Lisäksi lääninhallitus on saanut puhelimitse lisätietoja Ykkös-Unit Oy:ltä, Franke Finland Oy:ltä sekä kirjallisina Oriola Oy Hammasvälineeltä. Kilpailuvirasto vastaanotti lääninhallituksen selvityksen 28.6.2000.

Kilpailuvirasto on edellä mainittujen selvitysten jälkeen lähettänyt Franke Finland Oy:lle lausuntopyynnöt 18.7.2000 ja 23.2.2001. Kilpailuvirasto on vastaanottanut Franke Finland Oy:ltä kirjallisia lisäselvityksiä 21.8.2000, 15.3.2001 ja 18.4.2002. Lisäksi virasto on saanut selvityksiä Miele Oy:ltä sekä Oy Getinge Ab:ltä. Ykkös-Unit Oy on toimittanut lisäselvityksen 8.2.2002. Kilpailuviraston sekä Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy Hammasvälineen edustajien välillä pidettiin lisäksi Kilpailuvirastossa yhteistyösopimusta käsittelevä neuvottelu 2.4.2001.

Kilpailuviraston esiselvitys

Franke Finland Oy katsoo Kilpailuvirastoon 13.10.1999 saapuneessa selvityksessä, että markkinoilla on saatavilla useita Deko -merkkisiä pesukoneita korvaavia vaihtoehtoja, jotka soveltuvat samaan käyttötarkoitukseen sekä ovat hinnaltaan samaa suuruusluokkaa. Yritys arvioi kotimaan hammashuoltosektorin instrumenttien pesukonemarkkinoilla markkinaosuudekseen noin 50 %. Franke Finland Oy:n mukaan merkittävimmät samoilla hyödykemarkkinoilla kilpailevat tuotemerkit ovat saksalainen Miele, tanskalainen KEN sekä sveitsiläiset Belimed ja Lancer.

Franke Finland Oy valmistaa ja markkinoi pesu- ja desinfiointikoneita instrumenttien, anestesiavälineiden, alusastioiden yms. sairaalavälineiden huoltoon. Yritys myy itse laitteitaan sairaaloiden välinehuoltosektorille ja vuodeosastoille sekä keskitettyyn välinehuoltoon. Oriola Oy Hammasväline edustaa Franke Finland Oy:tä hammashuoltosektorilla. Julkiselle sektorin jakelun yritys hoitaa Kauppatalo Hansel Oy:n kautta. Franke Finland Oy:llä on kattava koulutettu huoltoverkosto ympäri maata, tehtaan omat huoltomiehet hoitavat koneiden huollon ja korjauksen käyttöpisteissä. Franke Finland Oy hoitaa siten myös Oriola Oy Hammasvälineen myymien Deko-pesukoneiden huollon.

Kilpailuvirasto vastaanotti Oriola Oy Hammasvälineen selvityksen 11.10.1999. Selvityksessään Oriola Oy Hammasväline pitää yksinmyyntioikeuttaan oleellisena, koska kilpailu alalla on kovaa ja myös kilpailevia laitteita myyvät yksinmyyjät. Lisäksi Oriola Oy Hammasvälineen mukaan ko. koneiden myynnin volyymi on niin pieni, että ilman yksinmyyntioikeutta toiminta ei olisi kannattavaa. Yritys katsoo asiakkaan kannalta tilanteen olevan hyvän, koska kilpailevia tuotteita on runsaasti ja tuotemerkkien välinen hintakilpailu on voimakasta.

Oriola Oy Hammasvälineen mukaan Deko -merkkisille pesukoneille on Suomessa useita korvaavia tuotemerkkejä, mm. Miele ja Cylinda -merkkiset pesukoneet. Oriola Oy Hammasvälineen mukaan em. tuotemerkit ovat hinnaltaan, laadultaan, saatavuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan täysin Deko-pesukoneita vastaavia. Pesukoneiden ohella on myös olemassa muuntyyppisiä desinfiointilaitteita ja puhdistuskoneita, joita käytetään Oriola Oy Hammasvälineen mukaan pitkälti samaan tarkoitukseen kuin em. desinfioivia pesukoneita. Yhtiö katsoo täten, että desinfioivien pesukoneiden lisäksi relevantteihin markkinoihin tulee sisällyttää desinfiointi- ja puhdistuskoneet kuten ultraäänilaitteet, hoitoautomaatit ja autoklaavit. Yhtiö pitää niitä käyttäjien näkökulmasta korvaavina tuotteina, koska niitä kaikkia käytetään hoitovälineiden puhdistukseen ja desinfiointiin. Näin ollen Deko-tuotemerkin markkinaosuus tarkastelun kohteena olevilla markkinoilla ei ole Oriolan mukaan merkittävä.

Tavarantoimittajana Oriola Oy Hammasväline pitää kilpailuetunaan jatkuvuutta, varmuutta ja kilpailukykyisiä hintojaan. Lisäksi Oriola Oy Hammasväline tarjoaa asiakkaille koko maan kattavat toimitukset, asiakastuen sekä täyden tuoteohjelman. Oriola Oy:n jakelu- ja huoltoverkoston keskusvarasto sijaitsee Espoossa. Alueellisia jakeluvarastoja yrityksellä on Kuopiossa, Seinäjoella ja Oulussa. Yhtiön huoltoverkosto kattaa lähes koko maan.

Kilpailuvirasto sai puhelimitse lisäselvitystä toimenpidepyynnön tekijä Ykkös-Unit Oy:ltä 14.9.2000. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan tarkastelun kohteena oleva yksinmyyntisopimus oli tehty jo vuonna 1990 ja sittemmin vuonna 1997 uusittu. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Franke Finland Oy:n pesukoneet (Deko 260 ja 25) ovat markkinoiden parhaimmat vaihtoehdot. Hammashoitosektorin osalta toimenpidepyynnön tekijä arvioi Oriolan markkinaosuudeksi (Deko-tuotemerkin) yksinmyyntisopimuksen johdosta noin 60 %.

Itä-Suomen lääninhallituksen selvitys

Itä-Suomen lääninhallitus selvitti Kilpailuviraston pyynnöstä vuoden 1999 loppupuolella toimialueellaan terveydenhuollon ja erityisesti hammashuollon instrumenttien markkinoita ja vallitsevaa kilpailutilannetta. Asian selvittämiseksi Itä-Suomen lääninhallitus haastatteli kahden keskussairaalan, neljän terveyskeskuksen ja kahdeksan yksityisen hammaslääkäriaseman henkilöstöä sekä Plandent Oyj:n Kuopion myyntikonttorin edustajaa.

Selvityksen mukaan terveydenhuollossa käytettävät instrumentit ym. välineet puhdistetaan ja desinfioidaan joko koneellisesti tai käsin. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa hoitovälineet puhdistetaan yleensä tähän tarkoitetuilla pesulaitteilla. Pesukoneissa on nykyisin erilaisia instrumenttien huuhtelu-, puhdistus-, desinfiointi- ja kuivaustoimintoja. Näiden lisäksi käytetään mm. tarkempaan puhdistukseen ja sterilointiin tarkoitettuja autoklaaveja ja ultraäänilaitteita. Monilla yksityisillä hammaslääkäriasemilla instrumentit kuitenkin puhdistetaan ja desinfioidaan edelleen käsin.

Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaalat sekä Juvan, Mikkelin, Mäntyharjun ja Savonlinnan terveyskeskukset ovat viime vuosina hankkineet vain Franke Finland Oy:n valmistamia Deko-pesukoneita. Sairaaloiden mukaan instrumenttien pesukoneiden hankinnoissa on päädytty Franken koneisiin tarjouskilpailujen ja näistä koneista aikaisemmin saatujen myönteisten kokemusten perusteella. Haastateltujen mukaan koneiden käytön ja huollon kannalta on ollut tarkoituksenmukaista käyttää vain yhtä hyväksi osoittautunutta tuotemerkkiä. Sairaalat ja terveyskeskukset ovat hankkineet isommat koneensa suoraan Frankelta.

Selvityksen mukaan yksityisillä hammaslääkäriasemilla instrumentit puhdistettiin koneellisesti tai käsin. Neljällä asemalla haastatelluista oli käytössä instrumenttien pesuun tarkoitettu pesukone. Näistä kaksi oli Deko-merkkisiä ja toiset kaksi Miele-merkkisiä. Koneet oli hankittu Oriola Oy:ltä ja Plandent Oyj:ltä. Lääninhallituksen haastattelemat terveyspalvelujen tarjoajat pitivät Deko -merkkisiä pesukoneita ominaisuuksiltaan ja hinta/laatu suhteeltaan parhaina.

Itä-Suomen lääninhallituksen Plandent Oyj:n Kuopion aluekonttorista saamien tietojen mukaan Plandent on keskittynyt lähinnä Miele -merkkisten pesukoneiden myyntiin. Plandent ei ole kuitenkaan saksalaisen Miele -tuotemerkin yksinmyyjä, vaan merkkiä on saatavissa myös muilta jälleenmyyjiltä. Yritys myisi myös kotimaisia Deko -merkkisiä pesukoneita, muttei ole päässyt tästä sopimukseen Franke Finland Oy:n kanssa. Plandent Oyj:n edustaja piti hammashuollon pesukoneiden markkinoilla Deko- ja Miele -tuotemerkkejä tasavahvoina. Muiden tuotemerkkien markkinaosuuden Plandent Oyj:n edustaja arvioi olevan vähäisen.

Plandet Oyj:n edustaja arvioi hammaslääkäripalveluja tarjoavista yksityisistä lääkäriasemista vain noin kolmanneksella olevan ajanmukainen instrumenttien pesukone. Hygienia- ym. laatuvaatimusten tiukentuessa ne ovat enenevässä määrin siirtymässä koneelliseen pesuun.

Etelä-Suomen lääninhallituksen lisäselvitys

Etelä-Suomen lääninhallitus pyysi 26.1.2000 Plandent Oyj:ltä ja 10.2.2000 Suomen Hammaslääkäriliitto ry:ltä tietoja alan markkinoista ja kauppatavoista. Plandent Oyj:n vastaus saapui 6.3.2000, lisäksi lääninhallitus keskusteli asiasta 27.3.2000 puhelimitse Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyryn kanssa. Lisäksi puhelimitse lisätietoja ovat antaneet toimenpidepyynnön tekijä Ykkös-Unit Oy 17.5.2000 ja 14.6.2000 sekä Franke Finland Oy 30.5.2000. Oriola Oy Hammasväline on toimittanut kirjallista lisäselvitystä lääninhallitukselle 21.6.2000.

Etelä-Suomen Lääninhallituksen 6.3.2000 vastaanottamassa selvityksessä Plandent Oyj katsoo, että yritys myy Franke Finland Oy:n Deko-pesukoneelle laadun, saatavuuden ja käyttötarkoituksen suhteen korvaavaa vaihtoehtoa. Plandent Oyj:n tarjoama pesukone on varustetasosta johtuen hinnaltaan kalliimpi. Plandent Oyj pitää relevantteina hyödykemarkkinoina terveydenhuollon laitemarkkinoita yleensä. Yritys myy itse Miele G 7781 WES/DHK -merkkistä pesukonetta. Plandent Oyj:n mukaan Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy Hammasvälineen välisellä yksinmyyntisopimuksella ei ole merkittävää vaikutusta alan kilpailutilanteeseen. Yritys toteaa yksinmyyntisopimusten joissain tapauksissa saattavan tehostaa varaosa- ja huoltopalvelujen kattavaa tarjontaa asiakkaille sekä toimittajan halukkuutta tarpeellisiin lisäinvestointeihin.

Suomen Hammaslääkäriliitto ei todennut ongelmia desinfioivien pesukoneiden hankinnassa. Deko-merkkisten pesukoneiden lisäksi on mahdollista hankkia muitakin tuotemerkkejä.

Etelä-Suomen lääninhallituksen Franke Finland Oy:ltä 30.5.2000 puhelimitse saamien tietojen mukaan Franke Finland Oy:n liikevaihto oli vuonna 1999 n. 82 milj. mk, josta Deko-pesukoneiden osuus oli yli kolmannes. Oriola Oy Hammasväline myi ainoastaan pieniä Deko 25 ja 260 -merkkisiä pesukoneita. Franke Finland Oy:llä on em. yksinmyyntisopimuksen lisäksi yksinmyyntisopimus Etlab Oy:n kanssa, joka myy Franke Finland Oy:n Deko-pesukoneita laboratorioalalle.

Franke Finland Oy valitsi Oriola Oy Hammasvälineen aikoinaan yhteistyökumppaniksi sen myyntiorganisaation tehokkuuden vuoksi. Franke Finland Oy:n omat resurssit eivät riitä myyntitoimintaan eikä tämä ole muutenkaan tarkoituksenmukaista. Yksinmyyntisopimuksista huolimatta Franke Finland Oy pitää omaa asennus- ja huolto-organisaatiotaan tarkoituksenmukaisena. Franke Finland Oy:n ensisijaisena toimialueena on Suomi, vaikka sen myynnistä vähäinen osa meneekin ulkomaille.

Etelä-Suomen lääninhallitus sai lisäksi puhelimitse tietoja toimenpidepyynnön tekijä Ykkös-Unit Oy:ltä 17.5.2000 ja 14.6.2000. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan autoklaavit ja ultraäänilaitteet eivät kuulu samoille markkinoille desinfioivien pesukoneiden kanssa. Toimenpidepyynnön tekijä esitti ultraäänipesulaitteiden sopivan pienille instrumenteille, jotka käsitellään tämän jälkeen autoklaavissa. Pesukoneet ja autoklaavit eroavat toisistaan desinfiointitavan suhteen: Pesukoneissa desinfektio tapahtuu 80–90 asteessa, kun taas autoklaavien tarkempi desinfiointi eli sterilointi tapahtuu 121–134 asteessa. Autoklaaveja käytetään toimenpidepyynnön tekijän mukaan ihon kanssa kosketuksissa olevien instrumenttien tarkempaan desinfiointiin. Pesukoneiden lämpödesinfektio riittää muun terveydenhuollon välineistön desinfiointiin. Toimenpidepyynnön tekijä kertoi markkinoineensa koeluonteisesti vaihtoehtoisia tuotemerkkejä (mm. Italialainen Cominox -merkkinen pesukone), mutta näiden tekninen laatu oli huonompi kuin Deko-tuotemerkin.

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan samoilla markkinoilla toimii Ykkös-Unit Oy:n ohella myös muita pk-yrityksiä, mm. Finfeen, T. Kavakka ja Mediterm. Em. yritykset myyvät maahantuotuja pesukoneita. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Finfeen myy Oriolalta erilliskorvauksella hankkimiaan Deko-pesukoneita. Ykkös-Unit Oy:n taholta arvioitiin hammashuoltosektorin kokonaismyynnin olevan reilusti alle 100 desinfiointikonetta vuodessa, mutta markkinoiden kysynnän odotettiin kasvavan, koska n. 1000 toimipisteen katsottiin toimivan ilman desinfioivaa pesulaitetta.

Etelä-Suomen lääninhallitus vastaanotti Oriola Oy Hammasvälineen kirjallisen lisäselvityksen 21.6.2000. Oriola Oy Hammasväline ilmoittaa antamassaan selvityksessä Deko-pesukoneiden myynnin olevan vuosina 1998–2000 vuositasolla keskimäärin 20–50 kappaletta. Oriola Oy Hammasvälineen tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat hammaslääkäritarvikkeet, kalusteet, koneet ja laitteet, hammaslaboratoriotuotteet ja huolto. Oriola Oy Hammasvälineen antaman selvityksen mukaan myös Finfeen myy Deko-pesukoneita hammashoitosektorille. Finfeen tilaa pesukoneet Oriola Oy Hammasvälineeltä. Oriola Oy Hammasvälineellä on em. yksinmyyntisopimuksen lisäksi myös muuntyyppisten laitteiden yksinoikeusedustuksia (Sirona, Heka Dental, Basic Wood ja Soredex -tuotemerkit). Oriola Oy Hammasväline toimii Suomen lisäksi Oriola Oy:n tytäryhtiöiden kautta myös Ruotsissa ja Baltian maissa. Deko-pesukoneita yritys myy kuitenkin ainoastaan Suomessa.

Kilpailuviraston saamat jatkoselvitykset

Kilpailuvirasto on vastaanottanut Franke Finland Oy:ltä lisäselvitystä 21.8.2000, 15.3.2001 ja 18.4.2002. Virasto on lisäksi saanut kirjallisia selvityksiä 24.7.2000 Oy Getinge Ab:ltä, 18.7.2000 Miele Oy:ltä sekä puhelimitse ja kirjallisesti 8.2.2002 lisätietoja toimenpidepyynnön tekijältä Ykkös-Unit Oy:ltä. Kilpailuviraston tiloissa pidettiin lisäksi asiasta 2.4.2001 neuvottelu, jossa olivat läsnä Franke Finland Oy:n, Oriola Oy Hammasvälineen ja Kilpailuviraston edustajat.

Franke Finland Oy arvioi 21.8.2000 antamassaan selvityksessä olevansa suoraan sairaaloille myymiensä Deko-tuotesarjan laitteiden myynnin osalta markkinajohtaja. Hammashuoltosektorilla Franke Finland Oy arvioi Deko-tuotesarjan markkinaosuudeksi noin 50 %, loppuosan markkinoista jakaantuessa Mielelle ja muille pienemmille toimittajille.

Franke Finland Oy:n mukaan keskeisen syy tarkastelun kohteena olevalle yksinmyyntisopimukselle on, ettei yritys tarjoa muita tuotteita hammashoitosektorille, mistä johtuen oma myyntityö tulisi liian kalliiksi. Oriola Oy on lisäksi suuri ja tunnettu tavarantoimittaja hammashoitosektorilla, yritys osallistuu messuille, hoitaa mainonnan ja esitejakelun, kenttämyynnin sekä myös asennuksen ja käytönopastuksen. Mikäli yksinmyyntisopimuksesta luovuttaisiin, Oriola Oy ei Franke Finland Oy:n näkemyksen mukaan enää välttämättä jatkaisi aktiivista myyntityötä, vaikka tuoteryhmän jakelijana muutoin toimisikin. Franke Finland Oy katsoo, että jakelukanavien lisääminen saattaisi parantaa laitteiden saatavuutta, muttei välttämättä tehostaisi tuotemerkin myyntiä.

Franke Finland Oy toteaa Oriola Oy:n kilpailijoiden olevan pienempiä, poislukien Plandent Oyj. Yritys arvioi Deko-pesukoneiden menekin olevan vaihtoehtoisten jakelukanavien osalta samassa suhteessa pienempää, mikäli jakelukanavia olisi käytössä useampia. Franke Finland Oy:n laboratorioalan yksinmyyntisopimusjärjestely perustuu samoihin syihin kuin vastaava sopimus Oriolan kanssa. Kilpailu laboratorioalalla toimii Franke Finland Oy:n mukaan hyvin ja ulkomaisia pesukonemerkkejä on runsaasti tarjolla.

Tarjonnan korvattavuuden (lähinnä tuotannollinen uudelleenorganisointi ja potentiaalinen kilpailu) osalta Franke Finland Oy toteaa edelleen ulkomaalaista kilpailua olevan runsaasti. Sen sijaan uuden yrittäjän tuotannolliset perusinvestointikustannukset ovat Franke Finland Oy:n arvion mukaan huomattavan suuret. EU-määräykset edellyttävät ISO 9001 laatujärjestelmää ja CE-merkin hakeminen vaatii suuria investointeja. Uuden kotimaisen laitevalmistajan markkinoille tulo on Franke Finland Oy:n mukaan hyvin epätodennäköistä.

Ruotsalaisen Getinge Ab:n suomalainen jakelija Oy Getinge Ab ilmoitti 24.7.2000 antamassaan selvityksessä myyneensä kotimaan hammashoitosektorille autoklaaveja vuosina 1998–2000 noin 15–20 kappaletta vuosittain. Saksalaisen Miele-tuotemerkin suomalainen tytäryhtiö (jakelija) Miele Oy ilmoitti puolestaan 18.7.2000 antamassaan selvityksessä myyneensä hammashuollon instrumenttien pesuun tarkoitettuja laitteita (hammashuollon lämpödesinfektori) vuosina 1998–2000 noin 15–25 kappaletta vuosittain. Muista selvityksen yhteydessä esille tulleista – vähintään läheisillä hyödykemarkkinoilla olevista – tuotemerkeistä ranskalainen Lancer valmistaa erityisesti laboratorion lasitavaran, tarvikkeiden ja muiden välineiden pesuun sopivia pesukoneita. Cylinda-tuotemerkin pesukoneet ovat enenevässä määrin tavallisia astianpesukoneita.

Franke Finland Oy:n 15.3.2001 antamassa selvityksessä yhtiö korostaa, että laboratorioalan markkinoilla vallitseva kilpailutilanne eroaa hammashuoltoalan kilpailutilanteesta. Laboratorioalan markkinoilla on yhtiön mukaan useita maahantuojia ja kilpailevia tuotemerkkejä. Franke Finland Oy:llä on kyseisillä markkinoilla Deko-tuotesarjan yksinmyyntisopimus Etlab Oy:n kanssa.

Neuvottelu Kilpailuvirastossa 2.4.2001

Kilpailuviraston tiloissa pidettiin 2.4.2001 neuvottelu, jossa käsiteltiin yksinmyyntijärjestelyyn liittyviä näkökohtia Franke Finland Oy:n, Oriola Oy Hammasvälineen ja viraston edustajien välillä. Neuvottelussa esille tuotujen näkökohtien perusteella Oriola Oy ilmoitti, että se tarjoaa tarvittaessa Franke Finland Oy:n Deko-tuotesarjan pesukoneita myös muille hammashuoltoalan yrityksille, jotka toimittavat laitteet edelleen loppukäyttäjille.

Neuvottelussa keskusteltiin muun muassa Deko-tuotesarjan laitteiden ominaisuuksista. Franke Finland Oy:n edustaja totesi kyseisten laitteiden puhdistavan ja desinfioivan terveydenhuollon välineistöä. Desinfioivan pesun jälkeen instrumentit laitetaan yleensä sterilointilaitteeseen (mm. autoklaavit). Desinfioivien pesukoneiden hinnat ovat vaihtelevat 15000–25 000 markan välillä. Autoklaavien hinnat ovat puolestaan 15 000–50 000 markkaa. Lisäksi olemassa esimerkiksi ns. hygienia centereitä, jotka hoitavat prosessin kokonaisuudessaan. Laitteet ovat kuitenkin huomattavasti kalliimpia. Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy Hammasvälineen edustajien mukaan markkinoilla on saatavilla hinnaltaan ja laadultaan vaihtoehtoisia laitteita.

Lisäselvitykset 8.2.2002 ja 18.4.2002

Ykkös-Unit Oy toimitti virastolle 8.2.2002 lisäselvityksen, jossa se toteaa Oriola Oy Hammasvälineen ilmoittaneen kirjeitse keväällä 2001, että Oriola Oy Hammasväline tarjoaa markkinoimiaan Franke Finland Oy:n Deko-tuotesarjan tuotteita Ykkös-Unit Oy:lle. Ykkös-Unit Oy kuitenkin toteaa, että käytännössä Oriola Oy Hammasväline pystyy tarjoamaan samoja Deko-pesukoneita liiketaloudellisesti edullisemmilla ehdoilla. Tällä on Ykkös-Unit Oy:n mukaan suoraa vaikutusta yhtiön myyntimääriin. Ykkös-Unit Oy korostaa lisäksi, että Franke Finland Oy:n asentajat suorittavat ko. pesukoneiden asennuksen ja huollon. Yhtiö pyytää lopuksi Kilpailuvirastoa purkamaan Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy Hammasvälineen välisen yksinmyyntisopimuksen.

Franke Finland Oy toimitti virastolle 18.4.2002 lisäselvityksen, jossa yhtiö toteaa yksimyyntijärjestelyn aikaansaamia hyötyjä olevan seuraavat näkökohdat:

– loppukäyttäjä saa haluamansa koneen omalta laitetoimittajaltaan;

– kilpailijoiden on vaikeampi aloittaa aktiivinen myyntitoiminta kyseisellä alueella, koska kotimainen vaihtoehto kattaa hyvin kysynnän;

– neuvottelujen tuloksena tilanne on selkeytynyt;

– on sovittu yhteiset pelisäännöt, jotka tyydyttävät kaikkia osapuolia ja

– Oriola OY Hammasväline on ilmoittanut kirjallisesti Ykkös-Unitille toimittavansa Deko-pesukoneita myös muille jälleenmyyjille.

Sopimuksesta aiheutuvia haittoja ovat puolestaan seuraavat näkökohdat:

– Franke Finland OY myöntää suuremman alennuksen Hammasvälineelle niissä tapauksissa, jolloin pesukone toimitetaan toiselle jälleenmyyjälle;

– Kannattavuus ( kate- % ) heikkenee;

– Muut jälleenmyyjät eivät kuitenkaan ole kovin tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen, koska eivät voi hankkia koneita suoraan valmistajalta ja

– Epäselvyyksiä on ilmennyt, kuka vastaa asennuksista ja huolloista sekä käytönopastuksista silloin, kun kolmas osapuoli toimittaa koneen loppukäyttäjälle.

Päätös ja sen perustelut

Relevantit hyödyke- ja maantieteelliset markkinat

Määräävän markkina-aseman olemassaolon ja sen mahdollisen väärinkäytön arvioinnin perusteena ovat tapauskohtaisesti määriteltävät relevantit hyödyke- ja maantieteelliset markkinat ja niiden erityispiirteet.

Relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat asiakkaiden samoja tarpeita tyydyttävien toisiaan korvaavien hyödykkeiden markkinoista. Hyödykemarkkinoiden arvioinnin yleisenä lähtökohtana on kysynnän korvaavuus (asiakasnäkökulma), toissijaisesti voidaan huomiota kiinnittää tarjonnan korvattavuuteen (yritysten tosiasiallinen mahdollisuus nopeaan tuotannolliseen uudelleenorganisointiin ilman olennaisia kustannuksia). Keskeisimmät hyödykekohtaiset arviointikriteerit ovat tuotteen tai palvelun ominaisuudet, hinta ja käyttötarkoitus.

Tämän tapauksen kannalta relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat terveydenhuollon laitteiden, instrumenttien yms. välineiden pesuun- ja desinfiointiin tarkoitettujen laitteiden markkinoista, joista hammashuoltosektori voidaan – tarkastelun kohteena olevan yksinmyyntisopimuksen erityispiirteiden vuoksi – vielä eriyttää omaksi erityismarkkina-alueeksi.

Koneellisen puhdistuksen vaihtoehtoinen puhdistusmenetelmä on perinteinen liottaminen ja käsin pesu, mutta terveyspalvelujen tuottajat ovat enenevästi siirtymässä koneelliseen puhdistusprosessiin. Koneellisessa puhdistusprosessissa voidaan puhdistusprosessin tarkkuusvaatimuksista riippuen käyttää pesukone-, ultraääni-, hoitoautomaatti-, autoklaavi- ym. desinfioimislaitteita. Desinfektioaineessa liotetut instrumentit puhdistetaan vaihtoehtoisesti tavallisessa pesukoneessa tai ultraäänipesulaitteella. Desinfioivat pesukoneet puhdistavat ja desinfioivat instrumentit samanaikaisesti. Ultraäänilaitteissa käytetään puhdistusmenetelmänä ultraääniteknologiaa – ultraäänilaitteissa ei myöskään ole varsinaista lämpödesinfektioprosessia. Autoklaaveja käytetään tarkempaan puhdistukseen eli sterilointiin kun taas desinfektio on lähinnä instrumenttien suojaustoimenpide. Sterilointimenetelmiä ovat muun muassa höyryautoklaavisterilointi, kuumailmasterilointi ja kemiallinen sterilointi.[1]

Yksinmyyntijärjestelyn kohteena olevat Franke Finland Oy:n Deko-tuotesarjan Deko-25 ja Deko-260 -tyypin pesu- ja desinfiointikoneet ovat elektronisesti ohjattuja desinfektiolaitteita. Desinfektioprosessissa terveydenhuollon instrumentit (hoitovälineet joita käytetään ehjällä iholla ja muut vettä kestävät hoitovälineet) puhdistuvat tavallisimmista taudinaiheuttajista eli mikrobeista. Deko-tuotesarjan laitteiden desinfektioprosessin aikana pesuveden lämpötila nousee 80–90 C asteeseen asti.

Terveydenhuollon välineistön ja instrumenttien pesu- ja desinfiointilaitemarkkinoilla on Deko-tuotesarjan lisäksi saatavilla useita vaihtoehtoisia tuotemerkkejä mm. saksalainen Miele, ruotsalainen Getinge, sveitsiläiset Belimed ja Lancer sekä italialainen Cominox. Kysynnän tosiasiallisen korvattavuuden eli substituuttien näkökulmasta edellä mainituista tuotemerkeistä keskeisin kilpailija on lähinnä saksalaisvalmisteisen Miele-tuotemerkin pesukone, vaikkakin kyseisten tuotemerkkien pesukoneiden hinnoissa, erityisominaisuuksissa ja koossa on eroavaisuuksia. Loppuasiakasnäkökulmasta terveydenhuollon pesu- ja desinfiointilaitteiden markkinoilla on kuitenkin saatavilla useita edellä esitettyjä vaihtoehtoisia laitteita ja menetelmiä, joiden yhdistelmillä voidaan päästä käytännössä samaan lopputulokseen kuin Deko-tuotesarjan desinfioivilla pesukoneilla.

Tarjonnan korvattavuuden osalta saaduista selvityksistä ilmenee, että uuden kotimaisen kilpailijan alalle tuleminen edellyttäisi huomattavia investointikustannuksia. Toisaalta markkinoilla on kuitenkin saatavilla useita vähintään läheisillä hyödykemarkkinoilla (esimerkiksi tavalliset astianpesukoneet) olevia tuotemerkkejä. Potentiaalista kilpailua arvioitaessa keskeistä on tällöin se, voisivatko läheisillä hyödykemarkkinoilla toimivat yritykset muuntaa tuotantoaan ilman merkittäviä lisäkustannuksia, mikäli taloudellisia kannustimia ilmenisi. Useilla selvityksissä esiin tulleilla kansainvälisillä pesu- ja puhdistuslaitteiden tuotemerkeillä on muun muassa jo olemassa olevat kattavat jakeluverkostot.

Relevantit maantieteelliset markkinat muodostuvat sellaisesta alueesta, jolla yritykset kilpailevat keskenään ja joilla kilpailuolosuhteet ovat objektiivisesti samanlaiset kaikille yrittäjille. Myös relevanttien maantieteellisten markkinoiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota kysynnän ja (toissijaisesti) tarjonnan korvattavuuteen. Tapauksen kannalta relevantteja alueellisia markkinoita voidaan arvioinnin kohteena olevan yksinmyyntisopimuksen näkökulmasta pitää valtakunnallisina, vaikkakin laitevalmistajien kattavien huolto- ja jakeluverkostojen avulla voidaan ulkomailta käsin voi suorittaa erinäisiä esittely-, opastus- ja huoltotoimenpiteitä (tarjonnan korvattavuus).

Franke Finland Oy:n markkina-asema relevanteilla markkinoilla

Kilpailunrajoituslain 3 § 2 momentin mukaan määräävä markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja tai vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Franke Finland Oy:n liikevaihto oli vuonna 1999 n. 82 milj. mk, josta Deko-pesukoneiden (Deko 25-, Deko 260- ja Deko 2000 -pesukoneet) osuus oli yli kolmannes. Oriola Oy Hammasväline on myynyt pesukoneita (Deko 25 ja Deko 260 -pesukoneet) vuosina 1998–2000 keskimäärin 20–50 kappaletta vuosittain.

Läheisintä laadultaan ja hintatasoltaan korvaavaa tuotemerkkiä, saksalaista Mieleä on suomalaisen tytäryhtiön Miele Oy:n antaman selvityksen mukaan myyty kotimaan hammashoitosektorille vuosina 1998–2000 noin 15–25 kappaletta vuosittain. Miele-tuotemerkin desinfioivilla pesukoneilla on useita jakelijoita, muun muassa Plandent Oyj.

Kilpailuviraston saamista selvityksistä ilmenee Franke Finland Oy:n Deko-tuotesarjan pesu- ja desinfiointilaitteilla olevan merkittävä markkinaosuus kotimaan hammashuoltosektorilla. Varteenotettavin samalla hammashuoltosektorin markkinasegmentillä eli desinfioivien pesukoneiden markkinoilla kilpaileva tuotemerkki edellä mainittu saksalainen Miele. Muilla selvityksessä esiin tulleilla vähintään lähimarkkinoilla olevilla tuotemerkeillä voidaan saatujen selvitysten pohjalta arvioida yksinmyyntisopimuksen näkökulmasta relevanteilla markkinoilla olevan Deko- ja Miele -tuotemerkkejä olennaisesti pienemmät markkinaosuudet.

Kilpailuoikeudellisessa analyysissa yrityksen markkinavoima ilmenee käytännössä yrityksellä olevana mahdollisuutena poissulkea kilpailua, kontrolloida hintoja tai vähentää tuotantokapasiteettia merkityksellisillä (relevanteilla) markkinoilla. Yrityksen voidaan katsoa omaavan markkinavoimaa mikäli se pystyy kannattavalla tavalla ylittämään kilpailullisten markkinoiden hintatason. Keskeisimpänä markkinavoiman arviointikriteerinä käytetään yrityksen markkinaosuutta. Markkinavoiman olemassaolo ei aina kuitenkaan edellytä korkeaa markkinaosuutta relevanteilla markkinoilla. Markkinavoiman arvioinnissa käytettäviä muita osatekijöitä omat muun muassa markkinoiden keskittymisaste, kilpailijoiden suhteellinen koko, alalle tulon esteet, hinnoittelukäytännöt ja -trendit, hyödykkeiden korvattavuus ja ostajavoima.

Desinfioivien pesukoneiden (hammashoitosektorin) erillismarkkinat ovat selvityksen perusteella selkeästi keskittyneet muutamalle tuotemerkille. Tarkastelun kohteena olevat hyödykkeet ovat lisäksi pitkälti differoituja. Deko-tuotemerkin pesukoneet ovat ilmeisen kilpailukykyisiä. Hintaan, laatuun ja hammashoitomarkkinoiden erityispiirteisiin liittyvät ominaistekijät ovat saatujen selvitysten mukaan edistäneet tuotemerkin kilpailukykyä. Tuotantotoiminnan sijoittautumisella Suomeen on oletettavasti ollut myös positiivista vaikutusta tuotemerkin myyntiin. Tuotemerkki on siten ilmeisesti vakiinnuttanut asemansa kotimaan terveydenhuoltosektorilla.

Kotimaan terveydenhuoltosektorin desinfioivien pesukoneiden markkinoiden rajallinen koko ja kotimaan markkinoihin liittyvät tuotto-odotukset saattaa luonnollisesti olla este täysin uusien tuotemerkkien jakeluverkostojen maantieteelliselle laajentumiselle Suomeen, koska uuden tuotemerkin vakiinnuttaminen edellyttäisi joka tapauksessa investointeja. Korvaavalle tarjonnalle eli potentiaaliselle kilpailulle ei kuitenkaan selvitysten perusteella ilmennyt huomattavia alalle tulon esteitä. Lisäksi desinfioivien pesukoneiden suorittama instrumenttien ja välineiden puhdistusprosessi voidaan edelleen suorittaa myös perinteisten manuaalisten menetelmien avulla.

Vaikkakin Franke Finland Oy:n Deko-tuotemerkillä tehdyn selvityksen mukaan on korkea markkinaosuus eriytetyillä hammashoitosektorin pesu- ja desinfiointilaitteiden markkinoilla Kilpailuvirasto katsoo, että Deko-tuotemerkillä ei edellä esitettyihin näkökohtiin viitaten toistaiseksi ole kilpailunrajoituslain tarkoittamaa määräävää markkina-asemaa tarkastelun kohteena olevilla relevanteilla hyödykemarkkinoilla.

Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy Hammasvälineen välisen yhteistyösopimuksen kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksista annetun lain 7 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymien määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty. Lain 7 § 3 kohdan mukaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidetään yksinmyynti- tai yksinostosopimusten käyttämistä ilman erityistä syytä.

Yksinoikeussopimuksilla hyödykkeen valmistaja sitoutuu myymään tuotetta vain tietyille jälleenmyyjille. Tällaisilla yksinmyyntisopimuksilla samoin kun yksinostosopimuksilla, joilla jälleenmyyjä sitoutuu ostamaan tuotteen vain tietyltä tavarantoimittajalta, valmistaja voi tehostaa hyödykkeen jakelua, mutta samalla myös rajoittaa samanlaisten tuotteiden välistä kilpailua. Yksinmyyntisopimuksiin sisältyvät rajoitukset kilpailevien tuotemerkkien myynnistä samoin kuin määräävässä markkina-asemassa olevan valmistajan jakeluyritysten kanssa tekemät yksinostosopimukset luovat siten alalle pääsyn esteitä, koska ne estävät uusien valmistajien pääsyä olemassa oleviin jakelukanaviin. Yksinoikeussopimus johtaa siten usein tuotemerkin sisäisen kilpailun vähentymiseen, koska harvempi jälleenmyyjä tarjoaa kyseistä tuotetta. Tavarantoimittaja tai valmistaja, joka on määräävässä asemassa, voi yksinmyynti- tai yksinostosopimuksia käyttämällä vaikeuttaa yrityksen kanssa kilpailevien tarjontavaihtoehtojen syntymistä.

Määräävässä asemassakaan olevien yritysten käyttämät yksinosto- tai yksinmyyntisopimukset eivät kaikissa tilanteissa ole vahingollisia. Tämän vuoksi säännösehdotukseen on otettu maininta ”ilman erityistä syytä”. Tällainen erityinen syy voi johtua hyödykkeen luonteesta, jolloin jakelukanavan perustamiseen liittyvät kustannukset ovat niin suuret (ns. luonnollisen monopolin tilanne), ettei kilpailevien jälleenmyyjien tulo markkinoille ole perusteltua.

Jos yrityksellä ei ole määräävää markkina-asemaa, voidaan yksioikeussopimuksia tarkastella kilpailunrajoituslain 9 §:n perusteella. Lainkohdan mukaan kilpailunrajoituksella, joka ei ole kilpailunrajoituslain 4–7 §:n perusteella kielletty, katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinon harjoittamista.

Lain 9 § ei siten suoraan kiellä yksinosto-, yksinmyynti- tai muidenkaan yksinomaisuussopimusten käyttöä. Tällaisen rajoituksen pitäminen vahingollisena edellyttää, että kilpailunrajoituksella on käytännössä todettu olevan 9 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia, ja todetut vaikutukset ovat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomia. Huomiota kiinnitetään erityisesti rajoituksen vaikutuksiin ja sillä tavoiteltuihin päämääriin. Lisäksi edellytetään, ettei rajoitus ole taloudelliselta merkitykseltään vähäpätöinen.

Franke Finland Oy:n mukaan keskeisen syy tarkastelun kohteena olevalle yksinmyyntisopimukselle on, ettei yritys tarjoa muita hyödykkeitä hammashoitosektorille, mistä johtuen oma myyntityö tulisi yrityksen mukaan liian kalliiksi. Yritys katsoo Oriola Oy:n olevan lisäksi suuri ja tunnettu tavarantoimittaja hammashoitosektorilla. Yritysten välinen yhteistyösopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota vähintään kuusi kuukautta ennen sopimusajan päättymistä.

Oriola Oy Hammasvälineen mukaan yksinmyyntioikeuden saaminen on ollut oleellista, koska kilpailu alalla on kovaa ja yksinoikeussopimukset ovat terveydenhuollon laitteiden markkinoilla muutenkin yleisiä. Lisäksi Oriola Oy Hammasvälineen mukaan Deko-pesukoneiden koneiden myyntimäärät ovat niin pieniä, että ilman yksinmyyntioikeutta toiminta ei olisi kannattavaa. Toimenpidepyynnön tekijä Ykkös-Unit Oy taholta arvioitiin hammashoitosektorin kokonaismyynnin olevan reilusti alle 100 desinfiointikonetta vuodessa, mutta markkinoiden kysynnän odotettiin kasvavan, koska noin 1000 toimipisteen arvioitiin operoivan ilman desinfioivaa pesulaitetta. Hammashoitosektorille menevien Deko-pesukoneiden osuus tuotemerkin kokonaismyynnistä on täten melko pieni. Selvityksen yhteydessä haastatellut hammashuoltoalan palveluntarjoajat eivät lisäksi tuoneet esille hammashuoltolaitteitten saatavuudessa olevan ongelmia.

Kilpailuviraston arvion mukaan Franke Finland Oy tai Oriola Oy hammasväline eivät ole tuoneet esille sellaisia näkökohtia, jotka osoittaisivat tarkastelun kohteena olevaan yksinmyyntijärjestelyyn sisältyvän merkittäviä tehokkuusetuja. Franke Finland Oy muun muassa hoitaa itse Deko-tuotesarjan laitteisiin liittyvät keskeiset huolto- ja asennustoimenpiteet, joita yleensä käytetään yksinomaisuusehtojen tehokkuusperusteluna. Mahdolliset tehokkuusedut liittyvät lähinnä Oriola Oy Hammasvälineen markkinointi- sekä myynninedistämisinvestointeihin ja kyseisten investointien suojaamiseen.

Kilpailuviraston tehtävänä on tehtävänä on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen. Kilpailunrajoituslain (480/92) 1 §:n mukaan lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon kuluttajien etu ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapauden turvaaminen perusteettomilta esteiltä ja rajoituksilta. Tässä tapauksessa keskeisenä selvityksen kohteena on ollut Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy Hammasvälisen välisen sopimusperusteisen järjestelyn, yksinmyyntisopimuksen, kilpailua rajoittavien tekijöiden arviointi.

Yksittäisen elinkeinonharjoittajan, tässä tapauksessa toimenpidepyynnön tekijän Ykkös-Unit Oy:n näkökulmasta, yksinmyyntisopimuksesta aiheutuu taloudellisia haittavaikutuksia, mikäli yksinmyyntisopimuksen kohteena oleva hyödykkeellä on keskeinen merkitys yrityksen omassa tuotevalikoimassa (hammaslääkärin vastaanottotarpeisto) eikä korvaavaa hyödykevaihtoehtoa ole. Yksinmyyntijärjestelystä mahdollisesti aiheutuvan kilpailun rajoittumisen kansantaloudellinen merkitys ei ole kuitenkaan tässä tapauksessa laitteiden vähäisen myynnin vuoksi merkittävä. Oriola Oy Hammasväline on lisäksi tapauksen selvityksen yhteydessä ilmoittanut tarjoavansa yksinmyyntijärjestelyn kohteena olevia Deko-tuotesarjan laitteita myös muille hammashuoltoalan jälleenmyyjille.

Kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa on varsin yleisesti katsottu, ettei tiettyä tuotemerkkiä koskevan kilpailun (intra-brand competition) rajoittuminen ole välttämättä vahingollista, jos samanaikaisesti eri valmistajien välillä relevanteilla tuotemarkkinoilla käytävä kilpailu (inter-brand competition) on riittävän voimakasta. Yksinoikeussopimusten alakohtainen yleinen noudattaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa vahingollisia vaikutuksia, mikäli hintataso nousee tai vapaiden jakelukanavien puuttuessa uusien yritysten alallepääsy vaikeutuu. Myös yksittäisen markkinaosapuolen hallinnoimat ja kaupallisessa tarkoituksessa hyödyntämät, lukuisat tuotemerkkikohtaiset yksinoikeudet saattavat johtaa kilpailun kannalta haitallisen markkinavoiman muodostumiseen.

Kilpailuvirasto katsoo tulleen osoitetuksi, että toimenpidepyynnön tekijä Ykkös-Unit Oy on asian käsittelyn edetessä päässyt Franke Finland Oy:n Deko-tuotesarjan jakelijaksi vastaavilla ehdoilla kuin muutkin Oriola Oy Hammasvälineen kautta kyseisiä laitteita hankkivat yritykset. Kilpailuviraston saamat tiedot viittaavat siihen, että Deko-tuotesarjan desinfioivien pesukoneiden markkinaosuus relevanteilla markkinoilla todennäköisesti kasvaa edelleen. Ottaen huomioon, että Deko-tuotesarjan laitteilla on ilmeisiä kilpailuetuja suhteessa kilpaileviin laitteisiin ja että kyseisten laitteiden markkinaosuus on jo nyt huomattava, saattaa Deko-tuotesarjan laitteille muodostua kilpailunrajoituslain 3 § 2 momentin mukainen määräävä markkina-asema. Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy Hammasvälineen tuleekin seurata Deko-tuotesarjan laitteiden markkinaosuuden kehittymistä ja tarvittaessa arvioida uudelleen laitteiden jakelujärjestelyjä kilpailunrajoituslain 7 § 3 kohdan mukaisesti.

Asian ratkaisu

Kilpailuvirasto katsoo edellä esitettyyn viitaten, että viraston tekemissä selvityksissä ei ole tullut esille sellaisia näkökohtia, jotka antaisivat virastolle välitöntä aihetta kilpailunrajoituslain perusteella puuttua Franke Finland Oy:n ja Oriola Oy hammasvälineen väliseen yksinmyyntijärjestelyyn.

Kilpailuvirasto poistaa asian enemmästä käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 3 §, 7 § ja (303/1998) 9 §

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan Kilpailuviraston tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] Ks. Hammaslääkärin vastaanoton hygieniakäytännöt -suositus. Stakes.