Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily tuotemuutoksia ja tuotteiden ostoja koskevissa Alkon menettelytavoissa

Päivämäärä

19.3.2012

Diaarinumero

764/14.00.00/2011

Osapuolet

Alko Oy, Helsinki

1 Asia

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily tuotemuutoksia ja tuotteiden ostoja koskevissa Alkon menettelytavoissa

2 Osapuolet

Alko Oy, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

Stella Wines Oy, Helsinki

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

Stella Wines Oy (jatkossa Stella Wines, aiemmin Solera Finland Oy) on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön 14.9.2011. Toimenpidepyynnössä Stella Wines pyytää Kilpailuvirastoa määräämään Alko Oy:n (jatkossa Alko) lopettamaan menettelytavat, jotka Stella Winesin mukaan tarkoittavat kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) 6 §:ssä (nykyisin kilpailulain 7 §:ssä) kiellettyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Stella Wines on alkoholin maahantuontia harjoittava yritys, joka on osa norjalaisomisteista Solera Groupia. Vuonna 2010 Stella Winesin liikevaihto muodostui miltei kokonaan myynnistä Alkolle.

Alko on itsenäinen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja valvontaan. Alkon toimintaa säännellään alkoholilaissa (1143/1994) ja alkoholiyhtiön toiminnasta annetussa asetuksessa (243/2000). Alkolla on alkoholilain 13 §:n nojalla lain 14 §:ssä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta yksinoikeus yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyynnissä.

Stella Wines kuvaa toimenpidepyynnössä Alkon menettelytapoja, joiden se katsoo olevan määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon vastaisia.

Stella Winesin mukaan Alko on syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön Alkon jättäessä 24.2.2011 hyväksymättä erästä Stella Winesin maahantuomaan hanapakkausviiniä koskevan, 24.1.2011 tehdyn, tuotemuutosilmoituksen myyntipakkauksen ulkomuodon ja mittojen muututtua. Stella Wines ja Alko ovat käyneet asiaan liittyen kirjeenvaihtoa.

Lisäksi Alko on Stella Winesin mukaan syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön Alkon hylätessä 29.4.2011 Stella Winesin tekemän tarjouksen, jolla Stella Wines osallistui Alkon ostosuunnitelman mukaiseen viinihakuun. Alko on toimittanut asiassa Stella Winesille 29.6.2011 päivätyn perustellun päätöksen. Päätöksessä todetaan, että suuren tarjousmäärän vuoksi perusteellisempaan arviointiin pyydettiin näytteet kyseisen haun 20 edullisimmasta viinistä.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös:

Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että kyseessä on lain 5 tai 7 §:n tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa tarkoitettu kilpailunrajoitus. Säännöstä koskevien perustelujen mukaan (HE 88/2010) asia jätetään tutkimatta 2 momentin 1 kohdan perusteella, jos voidaan kohtuudella olettaa, että menettely ei kuulu kilpailulain tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Lakiesitystä koskevien perustelujen mukaan toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton, esimerkiksi silloin, jos toimenpidepyyntö ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan tai jos toimenpidepyynnössä esitetyt seikat eivät selvästi liity kilpailun turvaamiseen.

Kilpailuvirasto on tehnyt tutkimatta jättämistä koskevan päätöksensä asiassa seuraavin perustein:

Asiassa ei näytä olevan kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 §:n tarkoittamalla tavalla vaikuttaisi markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen. Kilpailulain tarkoitus ei ole tarjota oikeussuojakeinoja yksittäisten sopimusriitojen ratkaisuun tai suojata elinkeinonharjoittajaa kilpailijan tai kauppakumppanin kohtuuttomilta tai mielivaltaisilta menettelytavoilta (HE 88/2010, kilpailulain 1 §:n perustelut).

Alko voi hallinnoida tuotevalikoiman laajuutta esimerkiksi rajalliseen hyllytilaan liittyvistä syistä. Tällöin sen tulee huomioida toiminnassaan kilpailulaista johtuvat syrjimättömyysvelvoitteet. Toimenpidepyynnössä ei ole esitetty selkeää näyttöä tai perusteltua väitettä siitä, ettei Alko olisi toiminut edellä mainittujen velvoitteiden mukaisesti vastaavien pakkausmallien kohdalla.

Sekä Stella Winesin Alkolle tekemän tuotemuutosilmoituksen että Stella Winesin Alkolle tekemän tarjouksen hylkäämistä koskevissa tapauksissa näyttää olevan kyse niiden ohjeiden tulkintaeroista, joita Alko on antanut kanssaan liikesuhteeseen pyrkiville elinkeinonharjoittajille. Tällaisten yksittäisten riita-asioiden ratkaiseminen ei kilpailulainsäädännön mukaan kuulu Kilpailuviraston ensisijaisiin tehtäviin. Lisäksi asiaan liittyy erityissääntelyä. Alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen 12 §:ssä todetaan, että Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (nykyisin Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira) valvoo asetuksen samoin kuin alkoholiyhtiön asetuksen toteuttamiseksi julkistamien sopimusehtojen ja menettelysääntöjen noudattamista.

Alkoholilain 51 §:n 3 momentin mukaan alkoholiyhtiön päätökseen, joka koskee alkoholijuomien ottamista vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta vähittäismyynnistä sekä vähittäismyynnin hinnoitteluperusteista, voi hakea muutosta Valviralta. Kilpailuvirasto ei siten ole ensisijainen elin tällaisten kahdenvälisten asioiden ratkaisuun. Lisäksi virasto keskittyy määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvontatyössään menettelyihin, joilla on potentiaalisesti merkittävä vaikutus kilpailuun ja markkinoiden rakenteeseen.

Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä asiassa käsitellyn toiminnan olevan kilpailulain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011), 32 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antavat erikoistutkija Ville Terävä, puh. 029 505 3617, sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi ja johtaja Kirsi Leivo, puh. 029 505 3351.