Viestintämarkkinalain momentin aikaansaama kilpailunrajoitus

Päivämäärä

26.6.2008

Diaarinumero

77/61/2004

Osapuolet

Toimenpidepyynnön tekijä Assuratum Oy

1 asia

Viestintämarkkinalain ennen 1.3.2005 voimassa olleen 43 §:n 4 momentin (393/2003) kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon soitettujen puheluiden hinnoittelua koskeva säännös ja sen muodostama kilpailunrajoitus.

2 osapuolet

Toimenpidepyynnön tekijä

Assuratum Oy, Helsinki

3 ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 asian vireilletulo

Kilpailuvirasto on 29.1.2004 vastaanottanut Assuratum Oy:n (jäljempänä Assuratum) toimenpidepyynnön, jossa Kilpailuvirastoa pyydetään ryhtymään toimenpiteisiin viestintämarkkinalain tuolloin voimassa olleen 43 §:n 4 momentin muodostaman kilpailunrajoituksen poistamiseksi.

5 asiaselostus

5.1 Viestintämarkkinalain 43 §

Viestintämarkkinalain 43 § sisältää säännökset niin sanotuista yhteenliittämiskorvauksista. Yhteenliittämiskorvauksilla tarkoitetaan maksuja, joita teleyritykset perivät toisiltaan silloin, kun puheluita välitetään niiden verkkojen välisessä yhdysliikennerajapinnassa.

Alkuperäinen, 25.7.2003 voimaan tullut viestintämarkkinalain 43 § velvoitti teleyritykset hinnoittelemaan erikseen puhelinverkkonsa käytöstä perittävän korvauksen silloin, kun yhteys muodostettiin toisen teleyrityksen verkosta teleyrityksen verkkoon. 43 §:n 4 momentin mukaan verkon käyttöä ei kuitenkaan tarvinnut hinnoitella erikseen silloin, kun puhelu muodostettiin kiinteän verkon liittymästä matkaviestinverkon liittymään. Koska viestintämarkkinalain 43 § määrittelee Viestintäviraston toimivallan koskien verkon käytöstä perittävien korvauksien valvontaa, ei kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon suuntautuvien puheluiden välittämisestä perittävien korvauksien valvonta ollut lainkaan sääntelyn piirissä 25.7.2003 voimaan tulleen viestintämarkkinalain nojalla.

Viestintämarkkinalain 43 §:n 4 momenttia muutettiin 1.3.2005 alkaen siten, että teleyritysten tulee hinnoitella erikseen puhelinverkkonsa käytöstä perimä korvaus silloin, kun puhelu kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon soitetaan käyttäen ensisijaisvalintaa tai tunnuksellista valintaa. Tämän jälkeen Viestintäviraston asettamat mahdolliset hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta ja syrjimättömyyttä koskevat velvoitteet koskien matkaviestinverkon laskevan liikenteen korvauksia ovat koskeneet myös kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon laskevaa liikennettä viestintämarkkinalain 43 §:n 4 momentin mukaisissa tapauksissa.

5.2 Kilpailuviraston toimenpiteet

Kilpailuvirasto on 31.5.2002 (Dnro 424/72/2002) antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota siihen, että viestintämarkkinalain yhteenliittämiskorvauksia koskevien säännösten tulisi olla sellaisia, että ne kohtelevat teleyrityksiä samalla tavalla riippumatta siitä, missä verkossa televiestintä kulkee.

Kilpailuvirasto antoi lausuntonsa[1] myös 1.3.2005 voimaan tulleesta viestintämarkkinalain muutoksesta lakiesitystä valmisteltaessa. Kilpailuvirasto katsoi, ettei tuolloin vallinnutta tilannetta voitu pitää kilpailuneutraalina. Tästä syystä Kilpailuvirasto piti lakimuutosta perusteltuna lausunnossaan.

6 oikeudellinen arviointi

6.1 Kilpailunrajoituslain soveltamisala

Kilpailunrajoituslain 3 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia. 3 §:n 1 momentti rajaa kilpailunrajoituslain 4–6 §:ien kieltojen soveltamisalan koskemaan elinkeinonharjoittajien aikaansaamia kilpailunrajoituksia.

Elinkeinonharjoittajien aikaansaamien kilpailunrajoitusten ohella markkinoiden toimintaa voivat haitata myös lait, jotka syystä tai toisesta vääristävät kilpailuolosuhteita markkinoilla. Tällaisiin niin kutsuttuihin julkisiin kilpailunrajoituksiin ei voida soveltaa kilpailunrajoituslakia. Kilpailuvirasto voi tehdä aloitteita markkinoiden toimintaa haittaavien lainsäädännöllisten esteiden poistamiseksi, jotka jäävät kilpailunrajoituslain soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi Kilpailuvirasto antaa eri tahoille lausuntoja kilpailua rajoittavien säännösten, määräysten tai menettelytapojen muuttamiseksi.

Tässä tapauksessa Kilpailuvirasto on ottanut kantaa havaitsemaansa epäkohtaan jo viestintämarkkinalakia säädettäessä. Myös Euroopan komissio on myöhemmin kiinnittänyt huomiota asiaan. Uusi, 1.3.2005 voimaan tullut viestintämarkkinalain 43 §:n 4 momentti korjasi ongelman sellaisten kiinteän verkon puheluiden osalta, jotka soitetaan ensisijaisvalintaa tai tunnuksellista valintaa käyttäen.

7 sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, ml. muutossäädös 380/2004) 3 §:n 1 momentti.

8 muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätöksen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Kilpailuviraston lausunto 31.3.2004, Dnro 262/81/2004.