Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö NMT-vaihtotarjoukseen vastaamisessa

Päivämäärä

19.10.2000

Diaarinumero

777/61/2000

Osapuolet

Sonera Oyj

Asianosaiset

Oy Radiolinja Ab

Sonera Oyj

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto sai 16.8.2000 Oy Radiolinja Ab:lta toimenpidepyynnön, jossa Radiolinja epäili Soneraa määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Radiolinja katsoi, että Soneran NMT-asiakkailleen tekemä vastatarjous ei ole järkevässä suhteessa Radiolinjan NMT-vaihtotarjoukseen.

Radiolinja oli 10.8.2000 alkaneessa NMT-vaihtokampanjassaan tarjonnut Soneran NMT-asiakkaille 200 markan arvosta puheaikaa sekä Radiolinjan Kotipaketin ja GSM-liittymän avauksen veloituksetta niille Soneran asiakkaille, jotka vaihtavat NMT-liittymänsä Radiolinjan GSM-liittymään. Lisäksi Radiolinja hyvitti 500 markkaa toiminnassa olevasta NMT-puhelimesta vaihdossa GSM-puhelimeen. Radiolinjan tarjous oli voimassa 30.9.2000 saakka.

Sonera ilmoitti 14.8.2000 vastakampanjasta, jossa Sonera tarjosi NMT-asiakkailleen 500 markalla Soneran matkapuhelupalveluita, kuten puheaikaa, tekstiviestejä tai kuukausimaksuja sekä GSM-liittymän avausta veloituksetta. Soneran tarjous oli voimassa 30.9.2000 saakka.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto pyysi asiassa vastineita Soneralta 17.8.2000 ja Radiolinjalta 12.9.2000 sekä Soneralta 26.9.2000 selvityksiä NMT-vaihtokampanjan vaikutuksista. Virasto sai Soneran vastaukset 1.9.2000 ja 9.10.2000 sekä Radiolinjan vastineen 26.9.2000.

Sonera katsoi, että sen omille NMT-asiakkailleen tekemä vaihtotarjous on ollut kohtuullista kilpailuun vastaamista. Soneran mukaan Radiolinjan kampanjaetujen arvo ylittää huomattavasti Soneran kampanjaetujen arvon. Radiolinjan tarjouksen yhteisarvo oli 845,90 mk, mikä sisälsi puheaikaa 200 mk, Kotipaketti-palveluiden kytkennän 99 mk, liittymän avauksen 46,90 mk sekä puhelimen vaihtohyvityksen 500 mk. Soneran tarjouksen kokonaisarvo oli 548,80 mk sisältäen matkapuhelupalveluita 500 mk sekä liittymän avauksen 48,80 mk. Lisäksi Sonera ilmoitti, että se on vienyt Radiolinjan NMT-vaihtokampanjan markkinatuomioistuimen käsiteltäväksi kampanjaan liittyvän hyvän liiketavan vastaisen menettelyn ja harhaanjohtavan mainonnan vuoksi. Myös kuluttaja-asiamies on 21.9.2000 tehnyt markkinatuomioistuimelle hakemuksen Radiolinjan NMT-vaihtokampanjaan liittyneen harhaanjohtavan markkinoinnin vuoksi.

Radiolinja katsoi vastaselvityksessään, ettei puhelimen vaihtohyvitystä ollut kytketty NMT-vaihtokampanjaan, vaan asiakas on saanut vaihtoedun siitä riippumatta, onko asiakas avannut uuden Radiolinjan GSM-liittymän. Näin ollen Radiolinjan kampanjatarjouksen kokonaisarvo oli 345,90 mk. Radiolinja katsoi, että määräävässä markkina-asemassa olevan Soneran vastaus Radiolinjan NMT-liittymän vaihtotarjoukseen ei ole ollut kohtuullista siten kuin kilpailuneuvosto on päätöksessään 6/359/96[1] tarkoittanut.

Sonera on 9.10.2000 antamassaan selvityksessä ilmoittanut, kuinka moni yhtiön NMT-asiakkaista on kampanjoiden aikana irtisanonut NMT-liittymänsä. Lisäksi Sonera on selvittänyt, kuinka moni NMT-liittymänsä irtisanoneista asiakkaista hankki Soneran GSM-liittymän. Yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2000 mukaan Soneralla oli NMT-liittymiä kesäkuun lopussa 151 892, joista NMT 450 -liittymiä oli 73 512 ja NMT 900 -liittymiä 78 380.

Päätös ja sen perustelut

Soneran asema markkinoilla

Tapauksen relevantit markkinat ovat matkaviestinpalveluiden valtakunnalliset markkinat. Tällä hetkellä näillä markkinoilla toimivat Soneran ja Radiolinjan lisäksi ainakin Telia Mobile Ab:n sivuliike Suomessa, Saunalahti Oyj sekä RSL Com Finland Oy. Liikenneministeriön televiestintätilastosta laskettuna Soneran markkinaosuus matkaviestinliittymissä vuonna 1999 oli 64 %, Radiolinjan 34 % ja muiden yhteensä 2 %. Suomessa ainoastaan Soneralla on toimintaa NMT-verkoissa.

Kilpailuvirasto on päätöksessään 4.8.1999 (Dno 76/61/99) todennut, että Soneralla on määräävä markkina-asema valtakunnallisten matkaviestinpalveluiden markkinoilla. Vaikka markkinoille on viraston päätöksen jälkeen tullut uusia toimijoita, ei Soneran markkina-asemassa ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella viraston aikaisempaa arviota tulisi muuttaa.

Kilpailuun vastaaminen

Kilpailuneuvosto on Valio-päätöksessään¹ ottanut kantaa niihin perusteisiin, joilla määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen oikeutta vastata kilpailijoiden tarjouskampanjoihin tulee arvioida. Neuvosto toteaa päätöksessään, että myös määräävässä asemassa olevalla yrityksellä tulee olla oikeus suojata kaupallisia intressejään tapauksissa, joissa ne ovat uhattuina. Ei voida olettaa, että määräävässä asemassa olevan yrityksen tulisi toimia kädet sidottuina tilanteessa, jossa kilpailija on tehnyt tarjouksen yrityksen vakiintuneelle asiakkaalle. Tällaisessa konkreettisessa yksittäistapauksessa määräävässä asemassa olevalla yrityksellä on 7 §:n 4 kohdan syrjintäkiellon estämättä oikeus vastata kohtaamaansa kilpailuun kyseisen asiakkaan säilyttämiseksi. Kilpailuun vastaamisen tulee kuitenkin olla kohtuullista ja tähdätä vallitsevan asiakassuhteen säilyttämiseen. Kilpailuun vastaaminen on siten puolustuksellinen toimenpide, eikä sitä saa väärinkäyttää pienempien kilpailijoiden rankaisemiseen tahi aiemmin menetettyjen tai uusien asiakkaiden voittamiseksi. Kohtuullisuuden rajat ylittyvät esimerkiksi silloin, kun määräävässä asemassa oleva yritys ryhtyy systemaattisesti diskriminoimaan asiakkaidensa välillä kohtaamansa kilpailun perusteella tai vastatoimenpiteet saavat saalistushinnoittelun luonteen. Kilpailuun vastaaminen ei myöskään saa johtaa pienempien kilpailijoiden sulkemiseen markkinoiden ulkopuolelle.

Harkitessaan kilpailuun vastaamisen edellytyksiä Valio-tapauksessa kilpailuneuvosto on ottanut huomioon, että kyseessä on osittainen lievennys siihen erityiseen tasapuolisuusvelvollisuuteen, joka määräävässä markkina-asemassa olevia yrityksiä muutoin koskee. Määräävässä asemassa olevalla yrityksellä on erityinen vastuu siitä, ettei kilpailu markkinoilla yrityksen toimenpiteistä johtuen entisestään vähene, vääristy tai esty. Kyse ei siten saa olla toimenpiteistä, joilla vallitsevaa määräävää markkina-asemaa entisestään vahvistetaan.

NMT-vaihtotarjoukset

Radiolinjan NMT-vaihtokampanjan kokonaisarvo on ollut 845,90 markkaa, joka on koostunut 345,90 markan arvoisista liittymä- ja matkaviestinpalveluista sekä vanhasta NMT-puhelimesta tarjotusta 500 markan hyvityksestä. Hyvityksen asiakas on voinut Radiolinjan ilmoituksen mukaan saada ostaessaan GSM-puhelimen täysin riippumatta siitä, onko asiakas hankkinut Radiolinjan GSM-liittymän vai ei. Asiakkailta tulleiden ilmoitusten mukaan näin ei kuitenkaan ole aina toimittu, vaan joissakin tapauksissa hyvityksen saamiseksi on edellytetty Radiolinjan GSM-liittymän hankkimista.[2] Soneran kampanjatarjous sisälsi yhteensä 549,80 markan arvosta liittymä- ja matkaviestinpalveluita.

Sonera on aloittanut NMT-vaihtokampanjansa puolustuksena Radiolinjan vastaavalle kampanjalle ja se on kohdistettu samaan asiakasjoukkoon kuin Radiolinjankin kampanja eli Soneran NMT-asiakkaille. Vaikka Soneran tarjoamien liittymä- ja puheluetujen arvo on ollut suurempi kuin Radiolinjan tarjoamien liittymä- ja puheluetujen arvo, on Radiolinjan tarjous kokonaisuutena, vanhasta puhelimesta tarjottu hyvitys mukaan lukien ylittänyt Soneran tarjouksen. Radiolinjan mainonta ja joidenkin Radiolinjan jälleenmyyjien käyttäytyminen huomioon ottaen asiakkaille on voinut syntyä mielikuva, että hyvityksen saaminen on edellyttänyt Radiolinjan GSM-liittymän hankkimista.

Liittymän avaaminen ja puhelu- tai muiden matkaviestinpalveluiden tarjoaminen veloituksetta uusille liittymäasiakkaille on matkaviestintoiminnassa yleinen käytäntö ja operaattoreilla on viime vuosina ollut useita tämän kaltaisia kampanjoita. Kilpailuvirasto kuitenkin huomauttaa, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen tarjoamalla ilmaisella puheajalla tai muilla ilmaisilla telepalveluilla saattaa olla asiakkaita sitovia vaikutuksia, kun etujen arvo kasvaa huomattavan suureksi.

Soneran antamien selvitysten mukaan yhtiön markkina-asema ei kampanjan ansiosta ole vahvistunut. Kampanja-aikana NMT-liittymänsä irtisanoi [–] asiakasta, joista noin [30–60 %][3] hankki Soneran GSM-liittymän. Lisäksi on huomattava, että NMT-liittymien määrä on alle 5 % kaikista matkaviestinliittymistä ja että NMT-vaihtotarjoukset ovat siten kohdistuneet vain pieneen joukkoon asiakkaita.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei Sonera ole käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa vastatessaan Radiolinjan NMT-vaihtotarjoukseen omalla tarjouksellaan. Kilpailuvirasto katsoo, ettei Soneran tarjoamilla liittymä- ja puhelueduilla ole ollut ainakaan merkittäviä kilpailua rajoittavia vaikutuksia. Soneran NMT-vaihtotarjouksen arvoa ei voida pitää kohtuuttomana, etenkin kun otetaan huomioon Radiolinjan kokonaistarjous.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 3.2 § ja 7 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuneuvoston päätös 24.10.1997 koskien Valio Oy:n määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, Dnro 6/359/96

[2] Telehallintokeskuksen tiedote 11.8.2000 ”Radiolinjan NMT-etutarjouksen yhteydessä on ilmennyt kytkykauppaa” www.thk.fi/suomi/ajankoht/kytkyradiolinja.htm

[3] Tarkat tiedot poistettu liikesalaisuutena.