Epäilty autokoulujen hintayhteistyö

Päivämäärä

12.12.2012

Diaarinumero

781/14.00.00/2011

Osapuolet

Liikenneopisto Olli Selkämö Oy, Rauma / Rauman Ajo-Opisto Sinisalo Ky, aputoiminimi Autokoulu H. Maikola, Rauma / Sandholmin Autokoulu Oy, Rauma

1 Asia

Epäilty autokoulujen hinta- ja muu yhteistyö

2 Osapuolet

Liikenneopisto Olli Selkämö Oy, Rauma

Rauman Ajo-Opisto Sinisalo Ky, aputoiminimi Autokoulu H. Maikola, Rauma

Sandholmin Autokoulu Oy, Rauma

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto on saanut useita yhteydenottoja, jotka viittasivat osapuolten väliseen kiellettyyn yhteistyöhön Satakunnassa.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirasto toimitti tarkastukset edellä mainituissa autokouluissa 15.11.2011. Tarkastuksen yhteydessä autokouluyrittäjiä myös kuultiin. Kilpailuvirasto ei saanut selvityksissä näyttöä kilpailunrajoituslain 4 §:ssä tai kilpailulain 5 §:ssä kielletystä yhteistyöstä.

Kilpailulaki tuli voimaan 1.11.2011. Koska kilpailunrajoitusepäily ja sen selvittäminen kohdistuu myös kilpailulain voimaantuloa edeltävään aikaan, tulee asiaa tältä osin arvioida kilpailunrajoituslain (480/1992, ml muutossäännös 318/2004) säännösten mukaan.[1] Kilpailulain hallituksen esityksen (HE 88/2010) mukaan kilpailulain 5 § on sama kuin kilpailunrajoituslain 4 § ja kilpailulain 31 § vastaa pääosin kilpailunrajoituslain 12 §:ää.[2]

Kilpailurajoituslain 12 §:n mukaan ja kilpailulain 31 §:n mukaan Kilpailuvirasto selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Kilpailuvirasto ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua 5 tai 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja toimenpiteisiin ryhtyminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla.

Ottaen huomioon sen, ettei asiassa ole löytynyt näyttöä kilpailunrajoituslain 4 §:n tai kilpailulain 5 §:n vastaisesta yhteistyöstä, Kilpailuvirastolla ei ole aihetta ryhtyä enempiin toimenpiteisiin. Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä selvitysten kohteina olleiden yritysten toiminnan kilpailulain vastaisuutta, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, ml muutossäädös 318/2004) 4 § ja 12 §

Kilpailulain (948/2011) 5 §, 31§ ja 50 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa erikoistutkija Terhi Larkio (029 505 3371, etunimi.sukunimi@kkv.fi)


[1] Kilpailulain 50 §

[2] HE 88/2010 vp. s. 56 ja 74.