Epäilty huoltotoimintaa koskevan kilpailun rajoittaminen

Päivämäärä

21.11.2006

Diaarinumero

781/61/2005

Osapuolet

Oy Tecalemit Ab

1 Asia

Oy Tecalemit Ab:n epäilty huoltotoimintaa koskevan kilpailun rajoittaminen

2 Osapuolet

Oy Tecalemit Ab, Helsinki

Pohjolan Laitehuolto Oy, Kempele

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Pohjolan Laitehuolto Oy (jäljempänä Pohjolan Laitehuolto) toimitti 13.9.2004 Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, joka koski Oy Tecalemit Ab:n (jäljempänä Tecalemit) ja Pohjolan Laitehuollon välistä huoltovaltuutussopimusta. Pohjolan Laitehuollon mukaan sekä vuonna 1994 että 2004 solmitut huoltovaltuutussopimukset ovat sisältäneet sopimuskohtia, jotka ovat olleet määräävää markkina-aseman väärinkäyttöä. Pohjolan Laitehuolto katsoo ensinnäkin, että huoltovaltuutussopimukset ovat estäneet Pohjolan Laitehuoltoa solmimasta vastaavia huoltosopimuksia Tecalemitin kilpailijoiden kanssa ja asettaneet Tecalemitin maahantuomat laitteet etusijalle Pohjolan Laitehuollon huoltamiin muiden maahantuojien laitteisiin nähden. Lisäksi Pohjolan Laitehuolto katsoo, että Tecalemit on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa antamalla erisuuruisia alennuksia varaosista valtuutetuille ja ei-valtuutetuille huoltajille.

Kilpailuvirasto on käsitellyt erikseen määrähinnoittelua koskevan saman toimenpidepyynnön osan (Dnro 789/61/04).

5 Asiaselostus

5.1 Osapuolten toiminta markkinoilla

5.1.1 Tecalemit

Tecalemit on teknisen kaupan maahantuontiyhtiö. Yhtiö tuo maahan, varastoi, markkinoi ja huoltaa teknisiä laitteita ja komponentteja. Tuotteet tulevat eurooppalaisilta ja amerikkalaisilta valmistajilta. Tuotteita käytetään muun muassa teollisuudessa sekä autonhuolto- ja kuljetusalalla. Tecalemitin liikevaihto vuonna 2005 oli 42,8 milj. euroa. Yhtiöllä on Suomessa noin 130 työntekijää.

Tecalemitin maahantuomiin ja asiakkaille myymiin korjaamolaitteisiin, työympäristölaitteisiin, puhdistuslaitteisiin sekä hydrauliikka- ja paineilmalaitteisiin liittyy huoltotoimintaa, jota yritys hoitaa pääasiassa itse. Tecalemit huoltaa myös vähäisessä määrin kilpailijoidensa myymiä laitteita.

Oman huoltotoimintansa lisäksi Tecalemitilla on huoltovaltuutussopimuksia itsenäisten niin sanottujen A-valtuutettujen huoltoyhtiöiden kanssa. Valtuutetut huoltoliikkeet on nimetty alueille, joilla Tecalemitilla ei ole omaa huoltotoimintaa tai joissa omaa organisaatiota ei ole riittävästi. Tecalemitin mukaan sen valtuuttamille huoltoyhtiöille ei ole jaettu yksinoikeuteen perustuvia alueita.

Tecalemitin mukaan laite- ja varaosamarkkinat ovat kansallisia markkinoita laajemmat. Asiakkaat eivät ole ostoissaan sidottuja Suomen rajoihin, vaan voivat helposti tehdä ostoja esim. Ruotsista tai Virosta. Kuljetuskustannukset eivät ole este. Näin ollen markkinoita ei ole syytä tarkastella laitetoimitusten tai varaosien osalta kansallisina, vaan laajempina.

Tecalemit on arvioinut omaksi markkinaosuudekseen Suomessa […][1] % korjaamolaitteissa, työympäristölaitteissa […] %, puhdistuslaitteissa […] %, hydrauliikassa ja paineilmassa […] %, teollisuustarvikkeissa […] % sekä venttiileissä ja instrumentoinnissa […] %. Huoltotoiminnan markkinaosuuden Tecalemit on arvioinut olevan noin […] prosenttia.

Pohjolan Laitehuollon mukaan Tecalemitin markkinaosuus korjaamolaitteiden, työympäristölaitteiden, puhdistuslaitteiden, hydrauliikan ja paineilman, teollisuustarvikkeiden sekä venttiileiden ja instrumentoinnin tuoteryhmissä on Suomessa 35—55%. Paikallisesti Tecalemitin markkinaosuus voi olla jopa 80—90%.

Lausunnon antajien mukaan[2] markkinat rajoittuvat Suomeen, ja nämä arvioivat, että Tecalemitin markkinaosuus laitekaupassa on 30—40 %. Huoltotoiminnan markkinaosuus mukailee laitemyynnin osuutta.

5.1.2 Pohjolan Laitehuolto

Pohjolan Laitehuolto toimii autokorjaamolaitteiden huolto- ja myyntiliikkeenä. Yrityksen erikoisosaamista ovat pakokaasuanalysaattoreiden määräaikaiskalibroinnit ja niihin liittyvät huolto- ja korjaustoimenpiteet, korjaamolaitteiden asennukset, huollot, korjaukset ja tarkastukset sekä sammutinlaitteiden myynti ja huolto.

Pohjolan Laitehuollon liikevaihto oli n. 1,3 milj. euroa ja yrityksellä oli vuonna 2004 keskimäärin 17 työntekijää.

Pohjolan Laitehuollolla on ollut kaksi A-valtuutukseen perustuvaa sopimusta Tecalemitin kanssa. Aikaisempi oli tullut voimaan 1.5.1994 ja jälkimmäinen 26.1.2004. Pohjolan Laitehuolto toimi Tecalemitin A-valtuutettuna huoltoyrityksenä 23.8.2004 saakka, jolloin yritys sanoi sopimuksensa irti, ja yhteistyö päättyi välittömästi. Irtisanomisen syynä oli Pohjolan Laitehuollon mukaan Tecalemitin ilmoitus oman huoltoverkoston perustamisesta Oulun seudulle.

5.2 Huoltovaltuutussopimus

Tecalemitin ja Pohjolan Laitehuollon välillä elokuuhun 2004 saakka voimassa olleessa huoltovaltuutussopimuksessa määriteltiin Pohjolan Laitehuollon kokonaisasema huoltojen ja asennusten osalta. Sopimuksen mukaan Tecalemitin maahantuomien laitteiden tuli olla valtuutetun toiminnassa etusijalla. Valtuutettu saattoi kuitenkin huoltaa, korjata tai asentaa myös merkitykseltään vähäisiä, vastaavia muita tuotteita. Lisäksi valtuutettu sitoutui huoltovaltuutussopimuksessa siihen, ettei sitä nimetä ns. vierasmerkkien huoltajaksi tai ettei se markkinoi itseään toisten merkkien huoltajana. Samoin valtuutettu sitoutui olemaan solmimatta yhteistyösopimusta vastaavanlaisia tuotteita myyvän muun yrityksen kanssa. Pohjolan Laitehuolto katsoo näiden sopimusehtojen osoittavan määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

5.3 Varaosa-alennukset

Pohjolan Laitehuolto irtisanoi Tecalemitin kanssa solmimansa huoltovaltuutussopimuksen elokuussa 2004. Tällöin Tecalemit peruutti kaikki alihankintatyöt sekä poisti Pohjolan Laitehuollolta A-valtuutetuille myöntämänsä varaosa-alennuksen.

Pohjolan Laitehuolto katsoo, että alennusten poistaminen ja sen myötä Tecalemitin varaosien erilainen hinnoittelu A-valtuutetuille ja Pohjolan Laitehuollon kaltaisille riippumattomille huoltoyrityksille rajoittaa kilpailua ja on näin ollen myös määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

5.4 Oy Tecalemit Ab:n huoltovaltuutussopimusta ja varaosa-alennuksia koskevat vastineet

Tecalemit on virastolle 8.11.2004 ja 21.4.2006 antamissaan selvityksissä todennut, että A-valtuutettujen huoltajien sopimuksissa on pyritty siihen, ettei valtuutettu toiminnassaan ja markkinoinnissaan profiloituisi Tecalemitin kilpailijoiden edustajaksi eikä tekisi yhteistyösopimuksia Tecalemitin kilpailijoiden kanssa. Tecalemitin mukaan rajoitettua kilpailukieltoa koskeva ehto on jäänyt toivomusluonteiseksi ja valtuutetut ovat solmineet kilpailevia sopimuksia ilman, että Tecalemit olisi asettanut sille esteitä. Esimerkiksi Pohjolan laitehuolto on käytännössä huoltanut useiden Tecalemitin kilpailijoiden laitteita.

Tecalemitin mukaan A-valtuutettuja ja muita huoltoliikkeitä kohdellaan omissa ryhmissään syrjimättömästi eikä yhtiöllä ole määräävää markkina-asemaa varaosien osalta. Samojen laitevalmistajien varaosia on saatavilla paitsi Tecalemitiltä myös usealta eri huoltoliikkeeltä Suomessa ja laitevalmistajien edustajilta esim. Ruotsista tai Virosta ilman, että kuljetuskustannukset asettavat tälle esteitä.

Tecalemitin mukaan A-valtuutetuille myönnettävä alennus on ns. funktionaalinen alennus, jota ei pidetä kilpailunrajoituslain 6 §:n tai EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan vastaisena. Alennuksella hyvitetään A-valtuutettua tämän tekemistä palveluista. Palveluista aiheutuu kustannussäästöä yhtiölle. Valtuutetut suorittavat takuukorjauksia, joiden täysimääräinen hoito aiheuttaisi Tecalemitille lisäkustannuksia. Samoin A-valtuutetut markkinoivat Tecalemitiä omassa toiminnassaan mm. käyttämällä yhtiön tavaramerkkiä. Lisäksi valtuutettujen täytyy osallistua Tecalemitin järjestämään koulutukseen, josta valtuutetuille ei makseta erityistä korvausta.

6 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Toimiessaan Tecalemitin A-valtuutettuna huoltoliikkeenä Pohjolan Laitehuolto solmi Tecalemitin kanssa yhteistyösopimuksen, jota voidaan luonnehtia alihankintasopimukseksi. Sopimuksen tarkoituksena oli, että A-valtuutettu huoltoliike hoiti tietyt huoltotehtävät Tecalemitin antaman toimeksiannon pohjalta ja tämän lukuun (alihankintana). Näissä huoltotilanteissa sopimussuhde solmittiin asiakkaan ja Tecalemitin välillä.

Vaikka sopimuksessa on ollut kilpailukieltoa koskeva ehto, jonka mukaan Pohjolan Laitehuolto ei saa solmia vastaavaa sopimusta Tecalemitin kilpailijoiden kanssa, Kilpailuviraston saamien selvitysten mukaan Pohjolan Laitehuolto on todellisuudessa voinut suorittaa vastaavia huoltotehtäviä myös Tecalemitin kilpailijoille. Pohjolan Laitehuolto on Tecalemitin sitä estämättä solminut itsenäisesti työsopimuksia suoraan niiden yritysten kanssa, jotka huoltoja ovat tarvinneet riippumatta siitä, minkä merkkisistä laitteista on ollut kysymys. Kyseessä oleva huoltovaltuutussopimus on lisäksi purettu Pohjolan Laitehuollon toimesta elokuussa 2004.

Mitä tulee varaosista myönnettäviin alennuksiin, Kilpailuvirasto toteaa, että lähtökohtaisesti elinkeinonharjoittajat voivat hinnoitella tuotteensa haluamallaan tavalla, elleivät nämä ole määräävässä markkina-asemassa. Tecalemit toteaa, että erityisiä alennuksia saavat yrittäjät kuuluvat sen muodostamaan huoltoketjuun ja että alennuksella hyvitetään ketjuun kuuluvia yrittäjiä näiden tekemistä palveluista. Tecalemit katsoo, että kyseessä on ns. funktionaalinen alennus.

Toukokuuhun 2004 saakka voimassa olleiden kilpailunrajoituslakiin sisältyvien säännösten ratkaisukäytännössä kilpailuneuvosto on Neste/Seo — asiaa koskevassa päätöksessään[3] todennut funktionaalisista alennuksista, ettei hintasyrjintänä voida pitää sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys hyvittää alennuksella ostajaa myyjälle tehdyistä palveluksista, joiden suorittamisesta myyjälle aiheutuu kustannussäästöä. Sanotun kaltaisia alennuksia voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun ostaja suorittaa myyjän puolesta tuotteen markkinointikustannuksia, jotka muutoin rasittaisivat myyjän tulosta. Korkein hallinto-oikeus ei omassa päätöksessään[4] muuttanut alennusten osalta kilpailuneuvoston ratkaisua.

Kilpailunrajoituslakia on toukokuusta 2004 lukien tullut soveltaa yhdenmukaisesti EY:n kilpailusääntöjen kanssa. Funktionaalisia alennuksia pidetään lähtökohtaisesti sallittuina myös EY:n oikeuskäytännössä. EY:n tuomioistuin totesi muun muassa tapauksessa Irish Sugar[5], että hinnoittelukäytännön katsominen väärinkäytöksi edellyttää olosuhteiden, erityisesti alennuksen myöntämisperusteiden ja -tavan kokonaisarviointia ja sen tutkimista, pyritäänkö alennuksella, joka ei perustu mihinkään edun oikeuttavaan taloudelliseen suoritukseen poistamaan ostajalta mahdollisuus valita hankintalähteensä tai rajoittamaan tätä mahdollisuutta, estämään kilpailijoilta markkinoille pääsy, asettamaan samanlaisille kauppakumppaneille erilaisia ehtoja samankaltaisista suorituksista taikka vahvistamaan määräävää markkina-asemaa vääristyneellä kilpailulla.[6]

Edelliseen viitaten virasto toteaa, että kilpailuneuvoston ja EY:n tuomioistuimen ratkaisut ovat koskeneet yrityksiä, joilla on todettu olevan määräävä markkina-asema. Funktionaalisten alennusten myöntäminen on siten lähtökohtaisesti sallittua myös silloin, kun alennusta myöntävällä elinkeinonharjoittajalla ei ole määräävää markkina-asemaa.

Kilpailuvirasto toteaa, että tekemiensä selvitysten ja saamiensa tietojen perusteella Tecalemitin menettelyyn markkinoilla ei sisälly sellaisia piirteitä, joilla olisi markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta sellaisia haitallisia vaikutuksia, että asian käsittelyä tulisi enemmälti jatkaa. Asian käsittely päätetään.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4 § ja 6 §

8 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antavat erikoistutkija Soile Tahvanainen sekä apulaisjohtaja Rainer Lindberg.


[1] Poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuvirasto pyysi 29.11.2004 lausuntoa markkinoista Tecalemitin kilpailijoilta Atoy Oy:ltä, Arpre Oy:ltä, Bosch Robert Oy:ltä, Kärcher Oy:ltä, Ourex Oy:ltä, Suomen Työkalu Groupilta ja Wihuri Oy Autolalta.

[3] Dnro 16/359/93, 22.6.1994.

[4] Korkeimman hallinto-oikeiden päätös asiassa Neste Oy:n määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä moottoripolttonesteiden tukkumarkkinoilla, dnrot 3506, 3833, 3854/1/94, taltio 4993, 30.11.1995.

[5] Asia Irish Sugar, T-228/1997, kohta 114.

[6] EY:n tuomioistuin on vahvistanut myös tapauksessa British Plasterboard II (asia T-65/89) komission näkemyksen siitä, että sallittuja ovat kustannussäästöihin perustuvat alennukset, joita myönnetään toimitusmäärien, myynninedistämisen ja alempien kustannusten perusteella. Alennuksia on kuitenkin sovellettava syrjimättömällä tavalla.