Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily paikkatieto-ohjelmistomarkkinoilla

Päivämäärä

9.6.2004

Diaarinumero

787/61/2002

Osapuolet

Novo Group Oyj / ESRI Finland Oy

Dnro 787/61/2002, 9.6.2004

Osapuolet

Werner Söderström Osakeyhtiö

Genimap Oy

Novo Group Oyj, nykyinen WM-data Novo Oyj

ESRI Finland Oy

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirasto vastaanotti 11.9.2002 Werner Söderström Osakeyhtiön (jäljempänä WSOY) toimenpidepyynnön, jossa virastoa pyydettiin tutkimaan Environmental Systems Research Institute, Incin (jäljempänä ESRI) paikkatieto-ohjelmien lisensiointia WSOY:n tytäryhtiölle Genimap Oy:lle (jäljempänä Genimap).

Toimenpidepyynnön mukaan ESRIn paikkatieto-ohjelmistojen edustaja Suomessa, Novo Group Oyj:n tytäryhtiö Novo Meridian Oy (jäljempänä Novo), on keväällä 2002 ilmoittanut Genimapille, ettei se enää tulevaisuudessa myy tiettyihin Genimapin käyttämiin ESRIn ohjelmistoihin päivityslisenssejä tai mihinkään ESRIn ohjelmistoihin uusia lisenssejä. Toimenpidepyynnön mukaan Novo käyttää ESRIn tuotteiden markkinoilla määräävää markkina-asemaansa tavoitteenaan estää kilpailua ESRIn ohjelmistoihin pohjautuvassa paikkatietokonsultoinnissa ja projektityössä.

Selvitystyön aikana sekä Genimapin että Novon omistuspohja on muuttunut. SanomaWSOY Oyj:n antaman pörssitiedotteen 18.12.2003 mukaan WSOY myi paikkatietoyhtiö Genimapin pääomasijoittajalle ja Genimapin toimivalle johdolle. WSOY:n mukaan sen omistusosuus Genimapista on pienentynyt kymmeneen prosenttiin. Lisäksi WM-data AB hankki vuoden 2004 alussa omistukseensa Novo Group Oyj:n, nykyisen WM-data Novo Oyj:n.

Ratkaisun perustelut

ESRIn ohjelmistojen Suomen edustus on siirtynyt joulukuussa 2003 Novolta ESRI Finland Oy:lle, jonka ruotsalainen GISFocus Holding AB on perustanut Suomeen. Genimapin toimitusjohtaja Antero Vuorio kertoi hänen ja Kilpailuviraston edustajien (Ari Ahonen, Pirjo Aspinen) tapaamisessa Kilpailuvirastossa 10.5.2004, että Genimap on saanut neuvoteltua huhtikuussa 2004 ESRIn ohjelmistojen lisensioinnin Genimapin käyttöön. Vuorion mukaan Genimapin esille tuomat kilpailunrajoitukset paikkatieto-ohjelmistojen markkinoilla ovat Genimapin osalta poistuneet.

Myös alkuperäinen toimenpidepyynnön tekijä, WSOY ilmoitti 24.5.2004 Kilpailuvirastolle, ettei myöskään WSOY-yhtymällä ole enää osapuoliin kohdistuvia kilpailuoikeudellisia ongelmia tai vaatimuksia, ja että asiaan liittyvät Kilpailuviraston tutkimukset voidaan näin ollen lopettaa.

Kilpailuvirasto katsoo, että toimenpidepyynnössä mainittu kilpailunrajoitus on poistunut, eikä asiaan liity muita sellaisia näkökohtia, jotka puoltaisivat sen yksityiskohtaisempaa selvittämistä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.