Yritysten välinen kilpailukielto

Päivämäärä

17.7.2006

Diaarinumero

79/61/2006

Osapuolet

Suomen Kumitehdas Oy / Berner Osakeyhtiö

Osapuolet

Suomen Kumitehdas Oy, Nokia

Berner Osakeyhtiö, Helsinki

Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon saapui 27.1.2006 Suomen Kumitehdas Oy:n toimenpidepyyntö, jossa yritys pyysi selvittämään, oliko sen ja Berner Osakeyhtiön välinen kilpailukielto kilpailunrajoituslain vastainen.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Suomen Kumitehtaan toimenpidepyynnön mukaan sen ja Berner Osakeyhtiön väliseen, 31.10.2004 päivättyyn, yhteistyö- ja valmistuttamissopimukseen sisältyvä kilpailukielto rajoittaa Suomen Kumitehtaan toimintaa ja estää kilpailua markkinoilla.

Virasto pyysi asiassa Berner Osakeyhtiöltä vastinetta, jonka se toimitti 26.4.2006. Vastineen mukaan kyseinen kilpailukielto on sallittu yrityskaupan liitännäisrajoitus ja komission alihankintaa koskevan tiedonannon mukainen, eikä sen vuoksi ole kilpailunrajoituslain vastainen.

Suomen Kumitehdas ilmoitti 9.7.2006 Kilpailuvirastolle, ettei sen kannalta ole enää tarpeen selvittää toimenpidepyynnössä yksilöidyn kilpailukiellon lainmukaisuutta, koska se on kumottu välimiesmenettelyssä heinäkuussa 2006.

Edellä todetun perusteella Suomen Kumitehdas Oy:n toimenpidepyynnön käsittely päätetään.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 §.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 § 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Markku Tupamäki ja apulaisjohtaja Rainer Lindberg.