Hiihtokoulujen kilpailutilanne suomessa

Päivämäärä

10.12.2004

Diaarinumero

797/61/04

Osapuolet

Scandic Luosto Oyj

Asian vireilletulo

Ora Patrol Oy (jäljempänä Ora Patrol) on pyytänyt Kilpailuvirastolta kiireellisiä toimenpiteitä, koska yhtiön mielestä Scandic Luosto Oyj (jäljempänä Scandic Luosto) käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa, joka sillä toimenpidepyynnön tekijän mielestä on Luostotunturin alueen ja hiihtohissien hallinnassa vuokrauksen perusteella.

Lisäksi Ora Patrol pyytää Kilpailuvirastoa selvittämään yleisemmin hiihtokoulujen kilpailutilannetta Suomessa. Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Valkeakosken kaupungin omistamaa hiihtokeskusta lukuun ottamatta kaikissa muissa Suomen hiihtokeskuksissa toimii yksi hissi- ja rinneyhtiön kanssa sopimuksen tehnyt hiihtokoulu. Toimenpidepyynnön tekijä pitää kilpailutilannetta epätyydyttävänä, koska hiihtokoulu- ja välinevuokrauspalvelujen kysyntä on erityisesti ulkomaisten matkailijoiden ansiosta kasvanut. Ora Patrol on toimittanut Kilpailuvirastolle asiakirjoja 12.9, 14.9, 23.9 ja 27.10.2004.

Ratkaisu

Saatujen selvitysten perusteella toimenpidepyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön mukaan Ora Patrolin edeltäjä Hiihtopalvelut Lappi Ky on toiminut Luoston alueella vuodesta 1999 harjoittaen maastohiihtosuksien vuokrausta ja voitelua, tuottaen ohjelmapalveluja, ja vuodesta 2001 harjoittaen hiihtokoulutoimintaa Scandic Luoston kanssa tehtyjen sopimusten perusteella, sekä viime vuodesta lähtien lasketteluvälineiden vuokrausta yhteistyössä englantilaisen Canterbury Travels -matkatoimiston kanssa. Toimenpidepyynnön mukaan Scandic Luosto on kieltäytynyt jatkamasta hiihtokoulusopimusta Ora Patrolin kanssa, koska Ora Patrol on ryhtynyt kilpailemaan Scandic Luoston kanssa hiihtovälineiden vuokrauksessa. Pelkkä hiihtokoulutoiminta ei Ora Patrolin mukaan ole kannattavaa.

Toimenpidepyynnön tekijän mielestä Scandic Luoston tulisi sallia kilpailevan hiihtokoulun toiminta hallinnoimallaan rinne- ja hissialueella kohtuullista korvausta vastaan. Ora Patrol viittaa verkko-operaattoreita koskevaan käytäntöön, jonka mukaan nämä joutuvat sallimaan verkkovierailun ja kilpailijoiden toiminnan ylläpitämässään ja hallinnoimassaan televerkossa.

Kilpailuvirasto on selvittänyt 4.10.2004 Ora Patrolille lähettämässään lisäselvityspyynnössä määräävän markkina-aseman ja sen väärinkäytön kriteereitä. Virasto toteaa muun muassa, että markkinatalous rakentuu pääosin sopimusvapauden, yksityiseen omistusoikeuteen perustuvan yritystoiminnan ja kilpailun varaan. Elinkeinonharjoittajat saavat pääsääntöisesti sopimusvapauden perusteella valita vapaasti sopimuskumppaninsa, mikä käytännössä tarkoittaa myös mahdollisuutta olla ryhtymättä liikesuhteeseen joidenkin toimijoiden kanssa. Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen liikesuhteesta kieltäytyminen tai hyödykkeen toimittamisesta pidättäytyminen saattaa kuitenkin olla myös määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, mikä on kiellettyä sekä EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan että kilpailunrajoituslain (318/2004) 6 §:n perusteella. Alustavana näkemyksenään, Kilpailuvirasto katsoi kuitenkin saatujen selvitysten perusteella, ettei tapauksessa näyttänyt olevan kysymys Scandic Luoston määräävästä markkina-asemasta.

Kilpailuvirasto pyysi Ora Patrolia esittämään perustellun selvityksen, mikäli tämä katsoo viraston alustavasta kannasta poiketen, että alan toimiva kilpailu, elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapaus ja kuluttajien etu ovat kilpailunrajoituslain (318/2004) vastaisesti perusteettomien kilpailun esteiden tai rajoitusten kohteena. Ora Patrol on 27.10.2004 päivätyssä asiakirjassa selvittänyt hiihtokoulukäytäntöä Suomessa sekä asiakassuhdettaan englantilaisen matkanjärjestäjän Canterburyn kanssa.

Saatujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että Lapissa ja Pohjois-Suomessa on useita tuntureita, joilla harjoitetaan laskettelua ja murtomaahiihtoa sekä tarjotaan rinnepalveluja ja hiihto-opetusta. Hiihtokouluja Pohjois-Suomen alueella on toimenpidepyynnön tekijän itsensä toimittamien tietojen mukaan 16 kappaletta. Tämä viittaa siihen, että loppuasiakkailla on runsaasti mahdollisuuksia valita, missä haluavat lasketella tai hiihtää ja mistä hankkivat tarvitsemaansa hiihto-opetusta. Selvitykset osoittavat hiihtokoulutoiminnan olevan myös luonteeltaan kausiluonteista ja suurelta osin oman toimen ohella tapahtuvaa.

Kysynnän korvattavuuden perusteella tapauksen kilpailuoikeudellinen markkinamäärittely ei näin ollen näyttäisi muodostuvan ainoastaan yhden tunturin käsittävästä alueesta, vaan olisi ilmeisesti tätä laajempi. Merkitykselliset markkinat viittaavat pikemmin alueellisiin, ainakin Pohjois-Suomen hiihtokeskukset käsittäviin markkinoihin.[1] Kilpailuvirastolle ei ole myöskään toimitettu tietoja, joiden perusteella Scandic Luosto olisi vahvassa asemassa muilla Pohjois-Suomessa sijaitsevilla tuntureilla.

Ora Patrol on myös pyytänyt Kilpailuvirastoa puuttumaan Scandic Luoston toimintaan sillä perusteella, että hissien ja rinteiden hallinta olisi katsottava samalla tavoin olennaiseksi toimintaedellytykseksi, kuten esimerkiksi televerkon omistajien osalta on tehty. Kilpailuvirasto on lisäselvityspyynnössä Ora Patrolille todennut puuttumiskynnyksen asettuvan tällaisissa tapauksissa korkealle. EY-tuomioistuin on katsonut tapauksessa ”Bronner” kilpailuoikeudellisen intervention edellyttävän, että määräävässä markkina-asemassa olevan elinkeinonharjoittajan liikesuhteesta pidättäytymisen seurauksena on kilpailun täydellinen estyminen, että toimenpidettä ei voida objektiivisesti perustella ja että toimituskiellon kohteeksi joutuneella ei ole vaihtoehtoista, korvaavaa toimituslähdettä. Päähuomio on EY-tuomioistuimen mukaan kiinnitettävä määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen toiminnan vaikutuksiin itse kilpailuun, ei ainoastaan vaikutuksiin yksittäisen kilpailijan tai kilpailijoiden toimintaan.[2]

Kun arvioidaan markkinamekanismin ja kilpailun toimivuutta, on keskeisimpiä kriteereitä asiakkaille tarjolla olevien vaihtoehtojen määrä. Vaihtoehtojen avulla asiakkaalla on mahdollisuus välttyä jonkin toimijan pyrkimyksiltä käyttää markkinavoimaansa muihin nähden. Tarvitsemansa hiihtokoulupalvelut asiakkaat pystyvät valitsemaan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Vaikka Ora Patrolin asiakkaana oleva englantilainen matkanjärjestäjä, joka selvitysten mukaan on toiminut Luostolla lähes kaksikymmentä vuotta, onkin tekemiensä investointien vuoksi tässä suhteessa muita epäedullisemmassa asemassa, ei tämä vaikuta tapauksen kokonaisarvioon. Tällaisen toimijan tilannetta arvioidaan, kuten virasto on lisäselvityspyynnössään Ora Patrolille todennut, matkanjärjestäjän hiihtokeskuksen kanssa tekemän sopimuksen tekoajankohdan mukaisesti, jolloin vaihtoehtoisia ratkaisuja on yleensä tarjolla.

Kilpailuviraston tehtävänä on selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kilpailunrajoituksesta huolimatta kokonaisuutena voidaan pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua erityisesti kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus.

Kilpailuvirasto katsoo selvityksissä saamiensa tietojen perusteella, ettei asiassa ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka viittaisivat ilmeisiin markkinamekanismin yleistä toimivuutta haittaaviin vaikutuksiin tai kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen.

Asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ei esitetyn perusteella siten ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (318/2004) 3 § 2 mom. ja 12 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.


[1] Kilpailuvirasto on Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä Pohjois-Suomen laskettelukeskusalueiden maanvuokrauksessa koskevassa päätöksessään 31.1.1997 (dnro 509/61/94) arvioinut merkityksellisiksi markkinoiksi Oulun ja Lapin läänien laskettelukeskusalueiden vuokrausmarkkinat

[2] C-7/97, Oscar Bronner Gmbh & Co KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Gmbh & Co KG ym.