Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily lääkehapen markkinoilla

Päivämäärä

4.6.2004

Diaarinumero

801/61/02

Osapuolet

Oy Aga Ab

Osapuolet

Oy Aga Ab

Turun Lääkehappi Oy

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Turun Lääkehappi Oy (Turun Lääkehappi) on 16.9.2002 Kilpailuvirastoon saapuneessa toimenpidepyynnössään katsonut, että Oy Aga Ab (Aga) on syyllistynyt kilpailunrajoituslain (480/92) 7 §:ssä tarkoitettuun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sisällyttämällä Turun Lääkehapen kanssa tekemäänsä sopimukseen tämän toimintavapautta kohtuuttomasti rajoittavan kilpailukieltolausekkeen ja pyytänyt virastoa ryhtymään toimenpiteisiin kyseisen kilpailunrajoituksen ja sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Aga ja Turun Lääkehappi ovat 12.6.1991 tehneet kaasupistesopimuksen, jonka mukaan Turun Lääkehappi toimii kaasupisteenä ja saa oikeuden jaella Agan kaasutuotteita tietyllä sopimuksessa määrätyllä toimialueella. Sopimuksen mukaan kaasupiste toimii itsenäisenä yrittäjänä markkinoiden Agan kaasuja ja palveluja toimialueellaan siten, että kaasu myydään asiakkaalle Agan lukuun tämän myyntiehtojen mukaisesti. Sopimukseen sisältyy kilpailukieltolauseke, jonka mukaan Turun Lääkehappi tai sen toimiva johto ei saa kolmen vuoden aikana sopimuksen päättymisen jälkeen harjoittaa kaasujen täyttötoimintaan, välittämiseen tai myymiseen suoraan tai välillisesti liittyvää toimintaa.

Turun Lääkehapen ja Agan välinen kiista on saanut alkunsa siitä, että Aga on muuttuneiden viranomaismääräysten takia pitänyt välttämättömänä muuttaa kaasupistesopimustensa ehtoja. Aga on kuitenkin virastolle antamansa selvityksen mukaan toistuvasti tarjoutunut jatkamaan liikesuhdettaan Turun Lääkehapen kanssa ja pyytänyt tältä muun muassa tarjousta lääkkeellisen hapen toimittamisesta Varsinais-Suomen alueella. Turun Lääkehappi on katsonut, että Agan tavoitteena on heikentää voimassa olevan sopimuksen ehtoja. Tämän jälkeen Aga on ilmoittanut Turun Lääkehapelle sanovansa irti yritysten välisen palveluspistesopimuksen päättymään 31.5.2002. Turun Lääkehapen näkemyksen mukaan muodostuneessa tilanteessa sopimukseen sisältyvää kilpailukieltolauseketta voidaan pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä, koska se sulkee Turun Lääkehapen ja sen toimivan johdon markkinoilta kohtuuttoman pitkäksi ajaksi.

Kilpailuvirasto on selvittänyt Agan jakelusopimuksia aikaisemmin. Agalle osoitetussa 18.10.1995 päivätyssä kirjeessään virasto on todennut, ettei se katso enää tarpeelliseksi jatkaa Agan jakelusopimuksiin sisältyvän yksinostoehdon ja kilpailukiellon selvittämistä ja että Aga voi näin ollen jatkaa nämä sisältävää sopimuskäytäntöään.

Aga on tuolloin kuten nyt tarkastelun kohteena olevassa tapauksessa perustellut kilpailukieltoa tarpeella suojata jakelijoiden käyttöön luovutettuja liikesalaisuuksia. Näistä tärkein on Agan mukaan sen asiakasrekisteri. Lisäksi Aga katsoo, että sen jakelijat saavat tietoonsa Agalle tärkeää kaasuihin sekä Agan tieto- ja logistiikkajärjestelmiin kuuluvaa teknistä tietoa. Edelleen Aga katsoo, että tietyt muut tiedot kuten myyntiennusteet sekä sen kaasupisteiden henkilökunnalle tarjoama koulutus sisältävät liikesalaisuuksiksi luettavia tietoja ja puoltavat kilpailukiellon tarpeellisuutta.

Kilpailuvirasto on pyytänyt Turun Lääkehapelta selvitystä sen haltuun sopimusaikana tulleista Agan liikesalaisuuksista. Turun Lääkehapen mukaan liiketoiminta on saanut alkunsa tämän omasta ideasta toimittaa Agan valmistamaa lääkehappea Turun Lääkehapen jo tiedossa oleville asiakkaille. Lisäksi Turun Lääkehapen mukaan monet terveydenhuollon ammattilaiset ovat kääntyneet nimenomaan Turun Lääkehapen puoleen ja päätyneet sitä kautta Agan asiakkaiksi. Edelleen Turun Lääkehappi on kiistänyt saaneensa Agan järjestämää koulutusta tai muita tietoja, jotka olisivat pätevöittäneet toimimaan alalla.

Kilpailukiellon sallittavuuteen ja pituuteen liittyvien näkemysten täsmentämiseksi Kilpailuvirasto kutsui Agan edustajat asiasta 7.5.2003 järjestettyyn neuvotteluun. Neuvottelukutsussa virasto esitti alustavana kantanaan, että kolmen vuoden pituisen kilpailukiellon käyttäminen kyseisessä Agan ja Turun Lääkehapen välisessä palvelupistesopimuksessa saattaa olla kilpailunrajoituslain (480/92) 7 §:ssä tarkoitettua määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, tai ainakin kilpailunrajoituslain 9 §:n soveltamisen edellytykset saattavat täyttyä tapauksessa. Edelleen Kilpailuvirasto katsoi, että Agan menettely saattaa olla myös Rooman sopimuksen 81 artiklan määräysten vastainen ja jäädä yritysten välisiä vertikaalisia sopimuksia koskevien ryhmäpoikkeusten soveltamisalueen ulkopuolelle.

Kilpailuvirastossa 7.5.2003 järjestetyn neuvottelun yhteydessä Aga ilmoitti, että mahdollisten kilpailuoikeudellisten ongelmien vuoksi vuoden 2003 alusta kaikkiin uusiin palvelupistesopimuksiin on sisällytetty ainoastaan kahden vuoden kilpailukiellot. Aga viittaa tältä osin kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain (417/92) 31 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan kilpailukielto voi olla voimassa kaksi vuotta edustussopimuksen päättymisen jälkeen. Samassa yhteydessä Aga selvitti lisäksi yksityiskohtaisemmin sitä, millaisia tietoja ja millaista koulutusta sen tuotteiden jakelijoina toimivat kaasupisteet saavat.

Kilpailuvirasto toteaa, että Aga on toimittanut Kilpailuvirastolle tietoja siitä, millaisia liikesalaisuuksia Agan tuotteiden jakelijoina toimivat kaasupisteet saavat liikesuhteen aikana ja millaista merkitystä näillä tiedoilla on Agan liikearvon kannalta. Ottaen huomioon Agan virastolle toimittaman selvityksen ja sen, että Aga on lyhentänyt kyseisiin sopimuksiin sisältyvän kilpailukiellon pituutta Kilpailuvirasto katsoo, että sillä ei ole aihetta ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muutettu 318/04) 6 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.