DCS CITY -hinnoittelu

Päivämäärä

21.3.2000

Diaarinumero

81/61/2000

Osapuolet

Turun Puhelin Oy

Asianosaiset

Turun Puhelin Oy (myöhemmin myös TP) sekä

joukko sen asiakkaina olevia elinkeinonharjoittajia ja yksityishenkilöitä

Asian vireilletulo

Tammikuun loppupuolella eräät Turun Puhelin Oy:n asiakkaat ottivat puhelimitse yhteyttä kilpailuvirastoon saatuaan TP:ltä kirjeen, jossa tämä ilmoitti hinnastomuutoksista DCS-palveluissa. Yhteydenottajat pitivät käyttämänsä palvelun minuuttihinnan 433 prosentin korotusta kohtuuttomana.

Asian selvittäminen

Yhteydenottajilta pyydettiin asian arviointia varten kirjallisia dokumentteja, joita virasto sai kahdelta TP:n asiakkaalta. Näiden perusteella Kilpailuvirasto lähetti 10.2.2000 TP:lle selvityspyynnön koskien yhtiön kaavailemaa 1.3.2000 voimaanastuvaa uutta DCS City hinnastouudistusta.

Turun Puhelin Oy:n edustajat kävivät Kilpailuvirastossa selostamassa 9.3.2000 hinnastomuutosta. Käydyssä keskustelussa TP:n edustajat toivat esille keskeisimpinä seikkoina toimenpidepyynnön asiassa seuraavaa:

  • Hinnastomuutos koskee TP:n tarjoamia City 02 –puheluja, joissa yhteydenottajien mainitsema 433 %:n hinnankorotus koskee päiväsaikaan (klo 8–21) soitettavia puheluja DCS-puhelimesta kiinteän verkon puhelimeen tai toiseen DCS-puhelimeen. Vanhan tariffin mukaan tämä maksoi 48,8 penniä/puhelu + 7,32 penniä minuutilta ja uuden tariffin mukaan 48,8 penniä/puhelu + 39 penniä minuutilta.
  • TP tarjosi liittymätyyppiä asiakkaille ainoastaan kolmen päivän ajan 8.9.–11.9. 1999, ja sopimuksen teki tänä aikana noin 50 tilaajaa.
  • TP havaitsi hinnoittelun olevan kustannusvastaamatonta ja hinnoittelussa tehdyn ilmeisen virheen. Erityisesti tämä näkyi siinä, että TP:n naapuripuhelinyhtiöiden asiakkaat (esimerkiksi Raisiossa ja Salossa) saattoivat hankkia käyttöönsä tämän liittymän, jolloin TP joutui maksamaan näille naapuriyhtiöille korvausta […][1] penniä minuutissa saaden itse asiakkaalta vain 7,32 penniä minuutilta.
  • TP:n asiakkailla olevat puhelimet soveltuvat myös muiden liittymätyyppien käyttöön ja jopa toisten operaattorien verkkoihin. Asiakkaan kokemaa taloudellista menetystä kompensoi se, että liittymän sai käyttöön ilman avausmaksuja ja asiakkaat ovat voineet käyttää kyseessä olevaa muita huomattavasti edullisempaa liittymää viiden kuukauden ajan.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirasto katsoo, että Turun Puhelin Oy on hinnoitellut DCS-liittymätuotteensa alun perin kustannusvastaamattomasti ja siten virheellisesti ja että 1.3.2000 toteutetussa hinnasto­uudistuksessa tämä virhe korjattiin samassa yhteydessä kun DCS-hinnastoja ja -palveluja yhdenmukaistettiin Turun- ja Porin teleliikennealueella.

Kilpailuviraston tekemien arvioiden mukaan puhelukustannukset eivät kokonaisuudessaan nouse matkapuhelimista yleisesti soitettavien lyhyiden puhelujen osalta kuin kymmeniä prosentteja, pitkissä puheluissa sen sijaan korotus on kuitenkin huomattava. Kilpailuviraston näkemyksen mukaan määräävässä markkina-asemassa olevan teleyrityksen tulee kiinnittää erityistä huomiota tarjoamiensa telepalvelujen hinnoitteluun. Tähän kuuluu esimerkiksi se, että hinnat ovat vakaita tai ainakin se, että hintakehitys on ennakoitavissa.

Kilpailuvirasto katsoo kuitenkin, että tässä tapauksessa toteutetussa hinnankorotuksessa Turun Puhelin Oy:n tarkoituksena oli aiemmin tehdyn virheen oikaisu. Tämän lisäksi asia on vain joitain kymmeniä asiakkaita koskevana vähämerkityksellinen.

Kilpailuvirasto katsoo, että Turun Puhelin Oy:n toteuttama DCS City –liittymien puheluhintojen korotus on vähämerkityksellinen kilpailunrajoitus. Asian vähämerkityksellisyydestä johtuen tässä päätöksessä ei oteta kantaa relevantteihin markkinoihin, Turun Puhelimen mahdolliseen määräävään markkina-asemaan tai kilpailunrajoituksen luonteeseen. Kilpailuvirasto poistaa asian kilpailunrajoituksista annetun lain 12 §:n 1 momentin perusteella käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/92) 12 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena.