Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily pieneläinten tilapäishoidon järjestämisessä

Päivämäärä

29.9.2004

Diaarinumero

810/68/04

Osapuolet

Oulun Eläinkoti Avoin yhtiö

Osapuolet

Oulun Eläinkoti Avoin yhtiö, Oulu

Toimenpidepyynnön tekijä:

Kiimingin koirakeskus Ky, Kiiminki

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Kiimingin koirakeskus ky:tä edustava Lauri Ojala on Oulun lääninhallitukselle 5.4.2004 toimittamassaan toimenpidepyynnössä kertonut irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten kuten koirien ja kissojen tilapäisen hoidon järjestämistä koskevista ongelmista, joiden vuoksi kilpailutilanne hänen mukaansa on vääristynyt.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Oulun lääninhallitus on selvittänyt asiaa, ja lähettänyt Kilpailuvirastolle 17.9.2004 päivätyn asiaa koskevan muistion.

Kilpailuvirasto on aikaisemmin Oulun kaupungin järjestämää pieneläinten hoitoa koskevaa hankintamenettelyä vuosilta 2002–2003 ja Oulun Seudun Eläinkotisäätiön (jäljempänä Säätiö) epäiltyä määräävää markkina-aseman väärinkäyttöä koskeneen tapauksen (dno 650/61/03, 9.10.2003) yhteydessä todennut, että julkisen hankintamenettelyn seurauksena syntyvien hankinta-ajan mittaisten yksinoikeuksien arvioiminen kilpailunrajoituslain 7 §:n perusteella on rajoittunutta, koska palvelun hinta-, toimitus- yms. ehdot ovat jo hankintaprosessin perusteella määritellyt ja sidotut kyseiselle hankintakaudelle. Kilpailun aikaansaaminen toteutuu juuri määräajoin käytävässä julkisessa hankintaprosessissa, johon liittyvien menettelytapojen oikeellisuuden arviointi ei kuulu Kilpailuvirastolle vaan markkinaoikeudelle.[1]

Kilpailuviraston tietojen mukaan tuolloin oli menossa uusi hankintamenettelyprosessi pieneläinten tilapäisen hoidon järjestämisessä vuosille 2004–2005. Kilpailuviraston tuolloin saamien tietojen mukaan kyseisen palvelun hankintamenettelyä oltiin muuttamassa parhaillaan sellaiseksi, että jo tarjouspyyntövaiheessa ilmoitetaan hinnan ja laadullisten valintatekijöiden painoarvot, minkä vaikutuksesta hankintaprosessista tulee entistä avoimempi ja tasapuolisempi ja myös kilpailunäkökohdat tulevat huomioonotetuiksi.

Kilpailuvirasto huomautti kirjeessään olevansa periaatteessa samaa mieltä toimenpidepyynnön tekijän kanssa siitä, että Säätiölle tulee kilpailuetua mahdollisuudesta käyttää palvelujensa tuottamiseen ilmaista vapaaehtoistyövoimaa tai saada muutoin sellaisia resursseja, joita normaalit yritykset eivät voi saada. Kilpailuvirasto totesi kirjeessään edelleen, että kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut äskettäin työryhmän valmistelemaan hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta, jossa myös Kilpailuvirasto on mukana. Kilpailuviraston arvion mukaan tässä prosessissa on tarvetta kiinnittää tarkemmin huomiota muun muassa hankintamenettelyn vaiheittaisuuteen sekä julkisen tuen eri muotojen huomioon ottamiseen tarjousten vertailussa. Lisäksi virasto on ollut merkittävällä tavalla mukana julkisten hankintojen kilpailuttamisen edistämisessä myös kuntatasolla.

Kilpailuvirasto ei katsonut todetut näkökohdat huomioon ottaen asian yksityiskohtaisempaa selvittämistä tarpeelliseksi, ja asia poistettiin käsittelystä.

Oulun lääninhallitukselle 5.4.2004 tekemässään uudessa toimenpidepyynnössä Ojala uudistaa näkemyksensä hankintalain mukaisen prosessin aikana ilmenneistä ongelmista kyseisen palvelun kilpailuttamisessa. Myös uuden toimenpidepyynnön mukaan ongelma kiteytyy Ojalan näkemyksen mukaan Säätiöön, joka on aikaisemmin hoitanut löytöeläintoimintaa Oulussa. Säätiön kaksi entistä työntekijää ovat perustaneet Säätiön tilalle Oulun Eläinkoti Avoimen yhtiön, joka hyötyy Ojalan näkemyksen mukaan bulvaaniluonteisena toimijana Säätiön aikaisemmasta toiminnasta ja sen taustavaikuttajana toimivan Oulun eläinsuojeluyhdistyksen kautta saaden käyttöönsä muun muassa ilmaista vapaaehtoistyövoimaa ja edullisia tiloja.

Kilpailuviraston tehtäväksi on lainsäädännössä asetettu selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta kokonaisuutena pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua erityisesti kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus.

Kilpailuvirasto katsoo Oulun lääninhallituksen asiassa tekemiin selvityksiin viitaten, että asiassa ei ole esitetty sellaisia markkinamekanismin toimivuuden näkökulmasta olennaisia uusia näkökohtia, jotka eivät olisi tulleet huomioon otetuiksi edellä viitatuissa viraston aikaisemmissa selvityksissä (dno 650/61/03, 9.10.2003) tai jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, ettei asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.


[1] Markkinaoikeus on 26.8.2004 tekemässään päätöksessä (160/2004) katsonut, että kyseessä on Ylikiimingin kunnassa talteen otettujen pienikokoisten eläinten hoidon järjestämisen suhteen ollut hankintalain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla arvoltaan vähäinen hankinta, eikä hankintayksikkö näin ollen ole menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on toteuttanut mainitun hankinnan ilman tarjouskilpailua.