Kuhmon kaupungin kuljetusten hankintamenettely vuonna 1999

Päivämäärä

1.12.1999

Diaarinumero

817/61/99

Osapuolet

Kuhmon Taksipalvelu Oy ja sen osakasautoilijat

Asianosaiset

Kuhmon Taksipalvelu Oy ja sen osakasautoilijat
Kuhmon kaupunki
Rauno Komulainen

Asian vireilletulo

Liikennöitsijä Rauno Komulainen pyysi 21.9.1999 Kilpailuvirastoon saapuneessa kirjeessään virastoa tutkimaan, ovatko Kuhmon Taksipalvelu Oy ja sen osakasautoilijat sekä Kuhmon kaupunki rikkoneet kilpailunrajoituslain (480/92) säännöksiä Kuhmon kaupungin vuonna 1999 suorittamien kaupungin maksamien kuljetusten hankintojen yhteydessä.

Rauno Komulainen on tutkimuspyynnössään tuonut lisäksi esille, että kilpailuneuvosto on 5.5.1998 tekemässään päätöksessä katsonut Kuhmon Taksipalvelu Oy:n päätöksessä mainittujen osakasautoilijoiden rikkoneen kilpailunrajoituslain 5 §:n tarjouskartellikieltoa, kun he olivat Kuhmon Taksipalvelu Oy:tä hyväksi käyttäen tehneet yhteistarjouksen Kuhmon kaupungin koululaiskuljetuksista. Samalla kilpailuneuvosto on päätöksessään kieltänyt ko. autoilijoita harjoittamasta Kuhmon Taksipalvelu Oy:tä välikappaleena käyttäen tai muutoin tarjousyhteistyötä Kuhmon kaupungin koululaiskuljetusten osalta silloin, kun tarjousta pyydetään yksittäisistä reiteistä ja tarjouspyynnöstä ilmenee, että tilaajan tarkoituksena on aikaansaada kilpailua yksittäisten taksiautoilijoiden välillä.

Asian selvittäminen

Kilpailuviraston Kuhmon kaupungilta asian johdosta hankkimista selvityksistä ilmenee, että Kuhmon kaupunki on keväällä 1999 järjestänyt tarjouskilpailun tarvitsemiensa opetustoimen, perusturvalautakunnan ja erilaisten tilapäisten liikennepalvelujen hankinnasta 1.8.1999 alkaen kolmeksi vuodeksi. Tarjouspyynnössä koululaiskuljetukset oli jaettu yksilöityihin reitteihin. Kaupunki sai määräaikaan mennessä 20 tarjousta. Niistä 16 oli yksittäisten taksiautoilijoiden tarjouksia, kolme yksittäisten linja-autoyritysten tarjouksia ja yksi taksiautoilijoiden yhteenliittymän Kuhmon Taksipalvelu Oy:n tarjous.

Kuhmon Taksipalvelu Oy:n antama tarjous koski kaupungin kotipalvelun ateriakuljetuksia kolmella eri jakelureitillä, jotka ajetaan samanaikaisesti. Tarjouksessa oli nimetty kolme taksiautoilijaa, jotka tulisivat hoitamaan kyseiset kuljetukset.

Käydyn tarjouskilpailun jälkeen Kuhmon kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.6.1999 katsonut, että suoritetulla avoimella kilpailuttamisella ei voida päästä ostajan kannalta tyydyttävään lopputulokseen ja päättänyt siirtyä kuljetusten hankinnassa neuvottelumenettelyyn siten, että kaupunginhallituksen nimeämä kuljetustyöryhmä käy tarvittavat neuvottelut kaikkien tarjouskilpailussa tarjouksen jättäneiden liikennöitsijöiden kanssa. Kuljetustyöryhmän käytyä kyseiset neuvottelut kaupunginhallitus on 9.8.1999 päättänyt, että näiden neuvottelujen pohjalta tehdään liikenteen ostosopimukset viiden yksittäisen taksiautoilijan ja Kuhmon Taksipalvelu Oy:n, A Kyllönen Oy:n sekä Pohjolan Turistiauto Oy Kainuun Liikenteen kanssa siten, että kuljetukset hoidetaan ko. päätöksen mukaisesti 17.8.1999 alkaen.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailunrajoituslain 5 §:n 3 kohdan mukaan elinkeinonharjoittajat eivät saa tarjouskilpailussa sopia yhteistä tarjoushintaa. Lain 5 §:n 2 momentin mukaan tämä kielto ei kuitenkaan koske sopimusta, jossa tarjouksen antajat ovat liittyneet yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan kyseisessä lainkohdassa tarkoitetun yhteistarjouksen sallittavuus edellyttää, että suoritus, jota tarjouskilpailu koskee, on liian suuri yksittäiselle yhteistoimintaan osallistuvalle yritykselle ja että jokainen yhteistarjoukseen osallistuva elinkeinonharjoittaja osallistuu myös itse suorituksen täyttämiseen.

Avoimessa tarjouskilpailuvaiheessa Kuhmon Taksipalvelu Oy:n nimissä on jätetty 28.5.1999 päivätty kaupungin ateriakuljetuksia koskeva tarjous, jossa ko. kuljetusten suorittajiksi on merkitty taksiautoilijat Kari Moilanen, Esa Määttä ja Matti Tervo tietyllä yhteisellä päivähinnalla. Tätä tarjousta on lähtökohtaisesti pidettävä kilpailunrajoituslain 5 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna kiellettyä hintayhteistyötä sisältävänä yhteistarjouksena. Tarjous koskee kuitenkin kuljetuksia, jotka on suoritettava päivittäin samanaikaisesti kolmella eri reitillä. Tällöin yksi autoilija ei pysty niitä yksin suorittamaan, vaan suorituksen täyttämiseen tarvitaan kolme eri autoilijaa, jotka kaikki osallistuvat tarjouksen tarkoittaman palvelun suorittamiseen. Sen vuoksi kyseinen tarjous voidaan sallia kilpailunrajoituslain 5 §:n 2 momentin mukaisena yhteistarjouksena.

Kuhmon kaupunki ja Kuhmon Taksipalvelu Oy ovat käyneet 23.6.1999 keskinäisen neuvottelun kuljetuspalvelujen hankkimisesta Kuhmon Taksipalvelu Oy:ltä. Neuvottelussa kaupunki on määritellyt kuljetuspalvelujen hankinnassa valintaperusteeksi kokonaistaloudellisuuden, joka pitää sisällään palvelun hinnan, laadun, tekniset ansiot ja toimitusvarmuuden. Lisäksi ostaja on ilmoittanut hankinnan periaatteena olevan, että perusteellisella suunnittelulla ja kalustovalinnoilla saadaan aikaan toimiva lopputulos, jonka korjaustarve on muuttuvissa oloissa mahdollisimman vähäinen. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa on otettu lisäksi huomioon välillisinä tekijöinä tarjoajien luotettavuus ja palvelukyky sekä palveluhinta. Neuvottelun yhteydessä Kuhmon Taksipalvelu Oy on jättänyt tarjouksensa, jonka mukaan yhtiön osakasautoilijat myöntävät tietyt yhtenäiset alennukset liikenneministeriön vahvistamista taksataulukoista ja Kuhmon Taksipalvelu Oy hoitaa laskutuksen. Kotipalvelun ateriakuljetuksia yhtiö on tarjonnut samanlaisella kiinteällä päivähinnoittelulla kuin aikaisemmin avoimessa tarjouskilpailuvaiheessa.

Kilpailuneuvosto on todennut 5.5.1998 antamassaan Kemijärven Taksikeskus Oy:tä koskevassa päätöksessä, että ei ole sinänsä estettä sille, että taksiautoilijoiden yhteistoimintayhtiö antaa kokonaistarjouksen sellaisesta ajosuoritteesta tai palvelukokonaisuudesta, jonka hoitamiseen yksittäisen taksiautoilijan kapasiteetti ei riitä tai joka ei ole siten järkevästi hoidettavissa. Yhtiö voi kilpailuneuvoston ko. päätöksen mukaisesti antaa kokonaistarjouksen, kun sellaista pyydetään. Toisin sen sijaan on kilpailuneuvoston päätöksen mukaan tilannetta arvioitava silloin, kun tarjouksia on pyydetty yksittäisistä reiteistä ja tilaajan tarkoituksena on aikaansaada kilpailua yksittäisten taksiautoilijoiden kesken. Päätöksessä todetaan edelleen, että kaupungin asiana on päättää, millaiselle tarjouspyynnöllä se sopimukseen pyrkii ja mitä seikkoja se sopimuksessa painottaa. Hankintatekniikan valitseminen on päätöksen mukaan tilaajan ei kilpailuviranomaisen asia. Tilaajan harkintavaltaa ja kysymykseen tulevia vaihtoehtoja rajoittavat kuitenkin julkisia hankintoja koskevan lain (1505/92) pakottavat säännökset, joiden soveltamista asiassa ei tutkittu.

Kilpailuneuvoston em. päätöksessä todetaan lisäksi, että kaikkien hankintamenettelyn muotojen (avoin, rajoitettu ja neuvottelumenettely) yhteydessä tarjontapuolella olevien yritysten toimintaa arvioidaan yleensä Kilpailunrajoituslain 5 §:n 1 ja 2 momentin kannalta.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 10.8.1999 pysyttänyt em. kilpailuneuvoston päätöksen.

Kuhmon kaupunki on katsonut omalta kannaltaan tarkoituksenmukaiseksi siirtyä määrittelemillään edellä kerrotuilla perusteilla kuljetuspalvelujen hankinnassa avoimesta kilpailuttamisesta neuvottelumenettelyyn. Kuhmon Taksipalvelu Oy on antanut osakasautoilijoitaan koskevan yhtenäiset hinnoitteluperusteet sisältävän tarjouksen kaupungin aloitteesta toteutetussa neuvottelumenettelyssä. Kaupungin valitseman hankintatavan ja ko. neuvottelupöytäkirjasta ilmenevien kaupungin tavoitteiden perusteella on selvää, että kaupunki on ensisijaisesti halunnut tehdä taksiautoilijoiden yhteistoimintayhtiön kanssa sopimuksen kokonaissuorituksesta. Hankintamenettelyssä on siten olennaisilta osiltaan kysymys vastaavanlaisesta menettelystä kuin edellä kuvatussa Kemijärven kaupungin tapauksessa, joka on kilpailuneuvoston ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä todettu sallituksi yhteistyöksi.

Kuhmon Taksipalvelu Oy:n jättämä yhteistarjous on jätetty kunnan haluaman ja aloittaman neuvottelumenettelyn yhteydessä kunnan määrittelemien kuljetuspalvelujen hankintatavoitteiden toteuttamiseksi. Sen vuoksi edellä mainittujen kilpailuneuvoston ja korkeimman hallinto-oikeuden päätösten perustelut huomioon ottaen Kuhmon Taksipalvelu Oy:n jättämää yhteistarjousta ei voida pitää kilpailunrajoituslain 5 §:n vastaisena tarjouskartellina.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslain (480/92) 5 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.