Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö vesihuollon asiakastietojärjestelmien markkinoilla

Päivämäärä

16.6.2006

Diaarinumero

821/61/2003

Osapuolet

Komartek Oyj / Novo Group Oyj

Dnro 821/61/2003, 16.6.2006

Asia

Epäilty Komartek Oyj:n määräävän markkina-aseman väärinkäyttö julkiselle sektorille ja vesilaitoksille tarjottavien vesihuollon asiakastietojärjestelmien tarjouskilpailuissa.

Osapuolet

Komartek Oyj
Oy Abilita Ab
Novo Group Oyj

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Oy Abilita Ab (jäljempänä Abilita) on pyytänyt Kilpailuvirastoa selvittämään, ovatko Komartek Oyj (jäljempänä Komartek) ja sen osakas/omistaja Novo Group Oyj (Novo Group) käyttäneet väärin määräävää markkina-asemaa vesihuollon asiakastietojärjestelmien tarjouskilpailuissa. Abilitan 30.9.2003 päivätyn toimenpidepyynnön mukaan Komartek on ostanut Novo Groupilta kyseessä olevan liiketoiminta-alueen. Samalla Novo Group on lopettanut tuen ja kehitystyön oman Status-vesilaskutusohjelmansa osalta, jolloin asiakkaat ovat järjestäneet tarjouskilpailuja uusien järjestelmien hankinnasta. Toimenpidepyynnön mukaan tietojärjestelmän vaihtamisen yhteydessä tarvittavista tietuekuvauksista ja konvertoinneista (jäljempänä Novobitin liittymät) Novo Group veloittaa asiakkailta enemmän silloin kun uusi järjestelmä on Abilitan toimittama ja vähemmän, jos uusi järjestelmä on Komartekin toimittama. Edelleen toimenpidepyynnössä tuodaan esille, että tällöin Komartekilta hankittava järjestelmä tulee keinotekoisesti Abilitalta hankittavaa järjestelmää edullisemmaksi.

Asiaselostus ja päätöksen perustelut

Oy Abilita Ab:n toimenpidepyyntö

Perusteina toimenpidepyynnölleen Abilita esittää kolme hankintaprojektia, joissa sekä Abilita että Komartek ovat olleet asiakastietojärjestelmien tarjoajina. Toimenpidepyynnön mukaan Komartekilla on yli 250 asiakasta kyseessä olevilla markkinoilla, joita se hallitsee. Edelleen toimenpidepyynnössä esitetään, että kaikkien kuntien ratkaisut kyseisenlaisista hankinnoista eivät ole Abilitan mielestä lain julkisista hankinnoista (1505/1992) mukaisia. Abilita on toimittanut tietoja kyseessä olevasta tapauksesta myös Kuntaliitolle.

Savitaipaleen ja Lemun kuntien tarjouskilpailuissa, sekä Marttilan ja Tarvasjoen kuntien yhdessä järjestämässä tarjouskilpailussa uuden laskutusohjelman hintatarjoukset olivat Abilitalla Komartekin hintatarjouksia alhaisempia. Molempien ohjelmien hankinta vaatii myös Novobitin Status ohjelman kolme liittymää: reskontran input- ja output-liittymät, sekä kirjanpito input-liittymän. Liittymien hinta Komartekin laskutusohjelmalle oli kaikissa esitetyissä tapauksissa alhaisempi kuin muille laskutusohjelmille. Yhdessä hankittavien Novobitin liittymien kanssa Komartekilta hankittava laskutusohjelma muodostui edullisimmaksi. Savitaipaleen kunnaninsinöörin päätöksen 77/2003 mukaan tarjoukset olivat hinnoiltaan lähellä toisiaan, joten ohjelmien käyttöominaisuudet ja muut seikat ratkaisivat valinnan. Savitaipaleen päätös oli valita Komartekin laskutusohjelma. Eräänä syynä päätökseen mainitaan se, että tällöin kuudella lähialueen kunnalla on käytössään sama ohjelma, mikä mahdollistaa kuntien välisen yhteistyön lisäämisen.

Komartek Oyj:n selvitys

Komartekin 9.12.2003 päivätyn selvityksen mukaan Suomessa toimii vesihuollossa laitoksia noin 1 400 kappaletta, joista kunnallisia vesihuoltolaitoksia on noin 450 kappaletta. Komartekin tapaukseen liittyvän Vesikanta ohjelman asiakkaita on hieman yli 250 laitosta, joista osa on kunnallisia laitoksia, osa vesiosuuskuntia ja osa osakeyhtiöitä. Keskeisimmät kilpailijat alalla Komartekin mukaan ovat Tekla Oyj ja Abilita. Pienempien asiakkaiden osalta myös kaikki yleislaskutusjärjestelmät ovat kilpailevia tuotteita.

WM-data Novo Oyj:n selvitys

Vuoden 2003 lopulla WM-datasta ja Novo Groupista tuli WM-data Novo Oyj (jäljempänä WM-data Novo). WM-data Novon 16.2.2004 päivätyn selvityksen mukaan Komartek on myynyt WM-data Novon asiakkaille yli 100 kappaletta vesihuollon tietojärjestelmää. Tästä johtuen WM-data Novolle on kertynyt sellaista tietotaitoa tarvittavien liittymien rakentamisesta, joka mahdollistaa alhaisemman hinnan muiden valmistajien ohjelmiin tehtävien liittymien hintoihin nähden. Selvityksensä mukaan WM-data Novo on hinnoitellut eri järjestelmien välisten liittymien rakentamiset omista lähtökohdistaan käsin, eikä sillä ole ollut pyrkimystä vääristää kilpailua vesihuollon tietojärjestelmien markkinoilla. Edelleen WM-data Novo tuo ilmi, että se tekee sopimukset kyseisistä konvertoinneista hankinnat tekevien kuntien kanssa, eikä vesihuollon tietojärjestelmien toimittajien kanssa.

Kuntaliiton selvitys

Kuntaliitto on asiaan liittyen antanut Kilpailuvirastolle 4.3.2005 päivätyn selvityksen. Kuntaliitto on selvitykseen liittyen ollut yhteydessä sekä Abilitaan että Komartekiin. Kuntaliiton Komartekilta saaman selonteon mukaan Novo Groupin konvertointien alhaisempi hinta siirryttäessä Status-vesilaskutuksesta Vesikanta-ohjelmistoon, verrattuna johonkin muuhun ohjelmistoon, johtuu Komartekin mittavasta panostuksesta kyseisen konvertoinnin joustavaan ja nopeaan toteutukseen. Kuntaliiton näkemyksen mukaan kyseessä oleva alhaisempi hinta konvertoinnista Vesikanta-ohjelmaan on voinut vuonna 2003 koskea potentiaalisesti noin 40‐60 kuntaa. Edelleen Kuntaliiton selvityksessä esitetään, että lähivuosina kansainväliset ohjelmistotuotteet yleistyvät kyseisellä sektorilla. Vuonna 2004 WM-data Novo on hankkinut omistukseensa Komartekin.

Kilpailuviraston näkemys

Lain julkisista hankinnoista (1505/1992) 8 §:n ja 9 §:n mukaisia oikeusturvakeinoja lain tarkoittamien julkisten hankintojen yhteydessä ovat vahingonkorvaus ja markkinaoikeuden määräämät seuraamukset. Kilpailuviraston tehtävänä ei ole valvoa julkisten hankintayksiköiden hankintapäätöksiä, eikä julkisten hankintojen toimivuutta, eikä sillä ei myöskään ole toimivaltaa arvioida onko lakia julkisista hankinnoista rikottu.

Toimenpidepyynnön perusteella Kilpailuvirasto on selvittänyt asiaa määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta. Jäljempänä ilmenevistä syistä johtuen virasto ei katso tarpeelliseksi tässä yhteydessä määritellä täsmällisesti relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita. Epäilty kilpailunrajoitus koskee vain pientä osaa vesihuollossa toimivia laitoksia. Kyseessä olevia tarjouskilpailuja on viraston saamien tietojen mukaan voittanut Komartekin ohella myös ainakin Abilita. Yleisesti ottaen ohjelmistotuotteiden tarjoamiselle ei ole merkittäviä esteitä, eikä markkinoille pääsyä alan luonteesta johtuen voida pitää erityisen hankalana. Viraston saamien tietojen mukaan myös olemassa olevia yleislaskutusohjelmia voitaisiin jossain määrin käyttää erityisiä vesilaskutusohjelmia korvaavina tuotteina, tai niistä voitaisiin sellaisiksi soveltuvia muokata.

Novo Groupin hinnoittelu konvertoinneista vastaa viraston saamien tietojen mukaan Novo Groupin listahinnoittelua, jota se on käyttänyt myös muun muassa työterveysohjelmistoja taloushallintoon liitettäessä. Alhaisemmalle hinnoittelulle Komartekin Vesikanta-ohjelmaan konvertoinneista näyttäisi olevan liiketaloudelliset perusteet, eikä virasto katso saamiensa selvitysten valossa tähän liittyvän kilpailua poissulkevaa tarkoitusta.

Kilpailuviraston tehtäväksi on lainsäädännössä asetettu selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta kokonaisuutena pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua erityisesti kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus.

Markkinataloudessa hinnanmuodostus markkinoilla perustuu elinkeinonharjoittajien itsenäiseen hinnoitteluun ja sitä ohjaavaan hintamekanismiin. Myös kilpailunrajoituslain näkökulmasta yrityksillä on lähtökohtaisesti vapaus hinnoitella tuotteensa haluamallaan tavalla, eikä kilpailuviranomaisen tehtäviin lähtökohtaisesti kuulu tietyn hinnoittelujärjestelmän tai hintatason salliminen tai vahvistaminen yrityksen noudatettavaksi. Kilpailuviranomaisten tehtävänä on puuttua yritysten hinnoitteluun esimerkiksi silloin, kun se havaitsee sellaisia hinnoittelukäytäntöjä, jotka on kilpailunrajoituslaissa selkeästi kielletty tai joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta laajoja haitallisia vaikutuksia.

Kilpailuviraston saamien tietojen perusteella esillä olevaan tapaukseen ei sisälly sellaisia piirteitä, jotka viittaisivat ilmeisiin markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta haitallisiin vaikutuksiin tai jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen. Kilpailuvirasto katsoo, ettei asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 6 §, mukaan lukien muutossäädös 480/2004.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Ari Ahonen.