Esitys kilpailuneuvostolle

Päivämäärä

28.6.1999

Diaarinumero

826/61/1995

Osapuolet

MTV Europe / MTV Networks Europe

Asianosaiset

MTV Europe

MTV Networks Europe

Toimenpidepyynnön tekijä

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry

Asian vireilletulo

Suomen Satelliittitelevisioliitto r.y. (2.1.1996 alkaen Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry, jäljempänä myös SANT ry) pyysi 19.9.1995 Kilpailuvirastoa selvittämään, toimiiko MTV Europe kilpailua rajoittavasti myydessään Music Television Europe (MTV) -televisiokanavan vastaanotto-oikeuksia Suomessa toimiville kilpaileville jakelijoille eri hinnoilla.

SANT ry totesi, että MTV Europe oli kesällä 1995 salannut MTV-kanvan signaalin. Samalla kanavan vastaanotto-oikeuksia koskeva hinnoittelupolitiikka oli muuttunut. MTV-ohjelmayhtiö oli ensinnäkin tehnyt yksinmyyntisopimuksen, jolla suomalaiselle jälleenmyyjälle annettiin oikeus myydä ohjelmien vastaanottooikeuksia alle 5.000 talouden satellittiyhteisantenniverkoille. Muut kuin kyseisessä jälleenmyyntisopimuksessa tarkoitetut suomalaiset vastaanottoajat voivat ostaa vastaanotto-oikeudet suoraan MTV Europelta. SANT ry:n saamien tietojen mukaan asiakkaat, jotka joutuvat ostamaan vastaanotto-oikeuden jälleenmyyjältä, maksavat oikeudesta huomattavasti enemmän kuin asiakkaat, jotka voivat ostaa oikeuden suoraan MTV Europelta.

SANT ry katsoo, että MTV Europen toteuttamista jakelujärjestelyistä kärsivät erityisesti ne taloyhtiöt ja kotitaloudet, jotka vastaanottavat MTV-signaalin taloyhtiön omistamalla satelliittiyhteisantenni- eli SMATV-järjestelmällä. MTV Europe soveltaa SANT ry:n mukaan useimpiin kaapelitelevisioyhtiöihin täysin erilaista hinnoittelua kuin MTV:n jälleenmyyjä soveltaa SMATV-järjestelmiin, mikä on mahdollistanut MTV Europe -kanavan pitämisen maksuttomana kaapelitelevisioverkkoon liitetyille kotitalouksille.

SANT ry katsoo, että MTV Europen jakelujärjestelyt ovat aiheuttaneet vääristyneen kilpailuasetelman eri jakeluteiden (SMATV-verkot ja kaapelitelevisioverkot) kautta MTV-kanavaa myyvien yrittäjien välille. Järjestelyn katsotaan vaikuttavan vahingollisella tavalla SANT ry:n jäsenten (antenniasennusliikkeet ja satelliitti-TV-operaattorit) ja kaapelitelevisioyhtiöiden väliseen kilpailuun ohjelmapalvleuiden myynti- ja välitystoiminnassa sekä ohjelmien vastaanoton mahdollistavien laitteiden kaupassa.

Osapuolet

MTV: Music Television (jäljempänä myös MTV) on MTV Networksin rekisteröity tavaramerkki. MTV Networks (MTVN) on puolestaan osa yhdysvaltalaista Viacom Inc. viihde- ja kustannusalan yhtiöryhmää. MTVN hallinnoi MTV:n ohella useita muitakin Viacom Inc:n omistamia kanavia, esimerkiksi VH1-musiikkikanavaa, Nickelodeon-lastenkanavaa ja M2: Music Television -kanavaa. MTVN saa tuloja pääasiassa kahdesta lähteestä: myymällä televisiokanaviensa mainosaikaa mainostajille ja myymällä kanavien jakeluun oikeuttavia lisenssejä jakelijoille, kuten kaapelitelevisioverkoille.

MTV-musiikkikanavaa tarjotaan USA:n lisäksi ympäri maailmaa. Euroopassa MTV-kanava toimii nimellä MTV Europe (MTVE) ja se on kokonaan Viacomin omistuksessa. Muodollisesti MTVE on Viacom Networks Europe Inc:n ja MTV Networks Europen (MTVNE) osakkuusyhtiö. MTV Europe aloitti toimintansa vuonna 1987. Vuonna 1996 MTVE erotti toimintansa kolmeen alueeseen: Keski-, Pohjois- ja Etelä-Eurooppaan, joilla on erilliset ohjema-aikataulut ja soittolistat sekä jonkin verran myös paikallisella kielellä lähettyä ohjelmaa. Samalla mainostajien mahdollisuudet alueelliseen mainontaan MTVE:ssä lisääntyivät. Vuonna 1997 MTVE toi markkinoille neljännen alueellisen ohjelmapalvelun, joka on suunnattu Britanniassa asuville katselijoille.

MTV-kanavan ohjelmat on kohdistettu 16-34 vuotiaille. MTV:n ohjelmat koostuvat pääosin musiikkivideoista ja konserteista, mutta sisältävät myös musiikki- ja trenditietoa, komedia- ja draamasarjoja, piirrettyjä, erityisuutisia, haastatteluja ja dokumentteja nuorisoa kiinnostavista aiheista. Kanava on englanninkielinen ja näkyy 24 tuntia vuorokaudessa. MTVE:n oman ilmoituksen mukaan se on nopeimmin kasvava kaapeli- ja satelliittiteitse jaettava kanava Euroopassa. Vuoden 1997 lopussa MTVE:tä vastaanotti noin 58,3 miljoonaa kotitaloutta.

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry syntyi 2.1.1996, kun vuonna 1983 perustettu Antenni- ja Teleurakoitsijain Liitto ATU ja vuonna 1988 perustettu Suomen Satelliittitelevisioliitto FISTA yhdistyivät. SANT ry on Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n jäsen. SANT ry:ssä on tällä hetkellä 74 jäsentä. Jäsenistö koostuu myynti- ja asennusliikkeistä, ohjelmajakelu- ja operointiyhtiöistä sekä laitevalmistajista ja maahantuojista. SANT ry:n tehtäviin kuuluu muun muassa jäsenistönsä yhteinen edunvalvonta, tiedottaminen, koulutus, tilastointi ja alaa koskevat tutkimukset.

Asian selvittäminen

MTVE ja MTVNE ovat antaneet Kilpailuvirastolle kirjallisia selvityksiä 26.8.1997, 16.9.1997, 21.11.1997, 27.2.1998, 25.3.1998, 9.6.1998, 7.8.1998, 3.9.1998, 14.9.1998, 5.11.1998 ja 22.2.1999 ja suullisia selvityksiä 25.2.1998 ja 6.8.1998. SANT ry on antanut kirjallisia selvityksiä 31.7.1996, 30.7.1997, 15.10.1997, 4.8.1998, 23.11.1998 ja 1.2.1999. Lisäksi SANT ry on antanut suullisia selvityksiä ja toimittanut yhdistystä ja sen jäsenistöä koskevaa materiaalia. Suomen Kaapelitelevisioliitto ry on antanut kirjallisia selvityksiä 28.11.1997, 4.1.1999 ja 24.3.1999. Canal Digital Finland Oy on toimittanut 11.11.1997 tietoja MTV Europen ja Telenorin välillä solmitusta jakelusopimuksesta. Lisäksi Kilpailuvirasto on pyytänyt 12.5.1999 Oy TV 1000 Suomi Ab:ltä tietoja muun muassa yhtiön hinnoittelusta. Yhtiö ei ole kuitenkaan katsonut voivansa antaa pyydettyjä tietoja, vaan on toimittanut viraston vastinepyynnön Viasatille, joka ei ole kuitenkaan määräpäivään mennessä antanut pyydettyjä tietoja.

MTV-kanavan jakelu Suomessa

MTV Europe ja Telenor CTV solmivat 24.5.1995 Pohjoismaita koskevan MTV-kanavan jakelusopimuksen. Sopimuksessa MTVE myöntää Telenorille yksinoikeuden myydä MTV-kanavan vastaanotto-oikeuksia alle 5.000 talouden SMATV-järjestelmiin. Suomessa jakelua on hoitanut Telenorin tytäryhtiö Scandinavian Card TV Oy, joka on sittemmin fuusioitu Canal Digital Oy:öön. MTVE ja Canal Digital A/S (CD), joka on Canal Plus -yhtiön ja Telenorin yhteisyritys, ovat solmineet jakelusopimuksen, jonka mukaan CD:lla on yksinoikeus MTVE:n digitaalisignaalin lähettämiseen SMATV-operaattoreille. Sopimus on voimassa 15.11.1997 ja 14.11.2002 välisen ajan.

Analogisen signaalin jälleenlähetysoikeus SMATV-operaattoreille on puolestaan siirretty 15.6.1998 alkaen yksinoikeudella Modern Times Groupille (MTG). CD:lla on kuitenkin optio niiden sopimusten uusimiseen, jotka ovat voimassa SMATV-operaattoreiden ja CD:n välillä. MTG:n puolesta toimii sen tytäryhtiö Viasat, jota edustaa Suomessa Oy TV 1000 Suomi Ab. Kaapelioperaattoreiden suhteen MTVE ei ole luovuttanut oikeuksiaan. MTVE:n ja kaapelioperaattoreiden väliset jakelusopimukset umpeutuivat vuoden 1998 lopussa.

MTV-kanavan signaalia välittää Suomessa kolme satelliittia: Astra-, Eutelsat- sekä pohjoismainen Thor-satelliitti. Astra- ja Eutelsat-satelliittien lähettämät MTV-signaalit muuttuivat salatuiksi 3.7.1997 alkaen, minkä jälkeen MTV:n vastaanotto salaamattomana onnistui ainoastaan Thor-satelliitin kautta. MTV-kanavan salauksen jälkeen ne SMATV-taloudet, jotka halusivat jatkaa kanavan vastaanottoa, joutuivat suuntaamaan antenninsa Astran tai Eutelsatin sijasta Thor-satelliittiin tai hankkimaan siihen suunnatun lisäantennin.

MTV-kanavan hinnoittelu Suomessa

SMATV-järjestelmät

Ennen 3.7.1995, jolloin MTV-kanavan signaali salattiin Astra- ja Eutelsat-satelliiteista, MTV-kanavan vastaanotto SMATV-järjestelmissä oli maksutonta. Tämän ajankohdan jälkeen MTV-kanavan jakelua SMATV-järjestelmään alettiin hoitaa MTVE:n ja Telenor CTV:n välisen jakelusopimuksen mukaisesti.

Kilpailuviraston SANT ry:ltä saaman tiedon mukaan CTV oli tehnyt MTV:n vastaanottamisesta 13.9.1995 seuraavan tarjouksen:

a) suuret SMATV-verkot ja KTV -verkot, joissa liiton jäsenyritys on sopimussuhteessa verkon omistajaan: tarjous 2 mk/talous/kk + alv (n. 29 mk/talous/v),

b) Muut SMATV-verkot: 3-5 mk/talous/kk + alv (n. 43-73 mk/talous/v).

Lisäksi MTV-kanavan salauksen on todettu aiheuttavan SMATV-verkoille lisäkuluja antennijärjestelmän muutoksista 8.000 – 10.000 mk/järjestelmä. SMATV-järjestelmään kuuluu keskimäärin 40 kotitaloutta.

CTV määritteli tarjouksessaan MTV-maksun suuruuden taloyhtiön satelliittitelevisiotalouksien yhteismäärän mukaan riippumatta siitä, haluavatko kaikki taloudet MTV-kanavan vai eivät. Lisäksi CTV edellytti, että taloyhtiö tekee sopimuksen CTV:n kanssa ja huolehtii maksuista CTV:lle.

MTV-kanavan jakelusopimukset siirtyivät kesällä 1998 Viasatille, jota Suomessa edustava Oy TV 1000 Suomi Ab on 9.6.1998 käydyssä keskustelussa ilmoittanut SANT ry:lle, että yhtiö ei pysty tarjoamaan SANT ry:n jäsenistölle yhtä edullista hintaa kuin CTV oli tarjonnut. Kilpailuvirasto ei ole pyynnöistä huolimatta saanut tarkempaa selvitystä yhtiön hinnoittelusta. Puhelimitse Oy TV 1000 Suomi Ab:sta saadun tiedon mukaan SMATV-verkot eivät juurikaan ole tehneet yhtiön kanssa sopimuksia MTV-kanavan vastaanotosta.

Kaapelitelevisioverkot

Suomen Kaapelitelevisioliitto ry on todennut, että se ei ole ollut sopijapuolena MTVE:n kanssa solmituissa sopimuksissa, vaan useimmat liiton jäsenet ovat solmineet MTVE:n kanssa erillisen sopimuksen MTV-kanavan vastaanotto-oikeuksista. Kullekin sopimuksen solmineelle kaapelioperaattorille on taattu lisenssi, joka oikeuttaa MTV:n vastaanottoon ja jakeluun operaattorin hallinnoimassa kaapeliverkossa Suomessa. Sopimusten mukaan MTV sisältyy kaapeliverkossa välitettävään kanavapakettiin, josta tilaajat maksavat vain perusliittymämaksun. MTVE ei peri kaapelitelevisioyhtiöltä maksua myöntämästään lisenssistä. Ainoa maksu, jonka kaapeliyhtiöt ovat maksaneet on liittynyt tekijänoikeuksiin.

MTVE on todennut kaapeli- ja SMATV-operaattoreiden välisen merkittävän hintaeron johtuvan Suomen lainsäädännöstä, erityisesti asunto-osakeyhtiölain säännöksistä. MTVE katsoo, että se ei voi periä MTV-kanavan jakelusta kaapelioperaattoreilta maksua, koska asunto-osakeyhtiölaki estää kaapeliyhtiöitä perimästä verkkoonsa liitetyiltä kotitalouksilta yhtiövastikkeessa maksua MTV-kanavan katselusta. MTVE on todennut, että muualla Euroopassa kaapeli- ja SMATV-operaattoreilta perityt maksut ovat hyvin lähellä toisiaan.

MTVNE:n vastine Kilpailuviraston kannanottoon

Kilpailuvirasto katsoi saamiensa selvitysten perusteella, että MTVE:n menettelyllä, jonka seurauksena kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkoihin liittyneissä talouksissa maksetaan MTV-kanavan vastaanotosta eri hinta, on kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamia vahingollisia vaikutuksia kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkojen väliseen kilpailuun. Koska MTVE oli virastolle toimittamissaan kirjallisissa selvityksissä ja asiasta käydyissä keskusteluissa katsonut, että MTV-kanavan hinnoittelulla ei ole vahingllisia vaikutuksia, Kilpailuvirasto antoi MTVE:lle mahdollisuuden selvittää vielä näkemyksiään MTV-kanavan hinnoittelusta.

MTV Networks Europe toteaa Kilpailuviraston kannanottoon 5.11.1998 antamassaan vastineessa, että se ei kiistä kaapelisopimuksiin liittyvien maksujen olevan tällä hetkellä alempia kuin SMATV-verkon tilaajakohtaisten minimimaksujen, joita kyseisen verkon suomalaisten jakeluoikeuksien haltijat maksavat MTVNE:lle. Tästä puolestaan seuraa se, että kaapelioperaattoreiden maksut ovat todennäköisesti alhaisempia kuin mitä SMATV-operaattorit maksavat MTV-kanavan jakelijoille.

MTVNE ilmoitti myös ryhtyvänsä neuvottelemaan uusista kaapelisopimuksista, koska entisten sopimusten voimassaolo päättyi vuoden 1998 lopussa. Yhtiö totesi tavoitteenaan olevan […]

SANT ry:n vastine

SANT ry on kommentoinut Kilpailuviraston kannanottoa 23.11.1998 päivätyssä kirjeessä. SANT ry toteaa, että sen tiedossa on ainakin yksi jäsenyritys, jolle on aiheutunut huomattavia taloudellisia tappioita MTVNE:n menettelyn seurauksena. Kyseinen yritys ei ole kuitenkaan ollut ainakaan tässä vaiheessa valmis antamaan tietojaan Kilpailuviraston käyttöön, koska se pelkää liikesuhteidensa vaarantuvan entisestään. Kirjeen liitteenä oli myös Tampereen Keskusantenni Oy:n kannanotto, jossa katsottiin, että ohjelmien erilaisella hinnoittelulla on ollut kielteisiä vaikutuksia sekä jo olemassa oleviin että tarjottaviin ja rakennettaviin järjestelmiin. Lisäksi SANT ry korosti jäsenyritystensä välttävän yrityskohtaisten tietojen luovuttamista Kilpailuvirastolle MTVNE:n menettelyn käytännön vaikutuksista, koska jäsenyritykset pelkäävät joutuvansa muiden salattujen ohjelmakanavien ostohinnoissa kilpailijoitaan huonompaan asemaan.

SANT ry katsoo myös, että Kilpailuviraston asiaa koskevalla päätöksellä tulee olemaan ratkaiseva merkitys sen jäsenistölle, koska MTVNE:n menettelyä vastaavia pyrkimyksiä on myös muilla kanavilla. Lisäksi digitaalinen satelliittitekniikka on nopeasti yleistymässä ja analogisten palvelujen ja laitteiden kauppa tulee vaiheittain väistymään. Ohjelmayhtiöt ovat jo solmineet ja solmimassa uusia jälleenmyyntisopimuksia digitaalisista ohjelmapalveluista. SANT ry uskoo, että sen jäsenyritykset joutuvat uusia sopimuksia solmittaessa heikompaan kilpailulliseen asemaan kuin kaapelioperaattorit. SANT ry kiinnittää huomiota myös siihen, että kaapelitelevisioverkkojen liittymien kasvu on kääntynyt viime vuosina selvään nousuun 1990-luvun alkuvuosiin verrattuna.

SANT ry ilmoittaa, että sellaisia kotitalouksia, jotka eivät ole vielä tehneet päätöstä kumpaankaan jakeluverkkoon liittymisestä ja joilla on todellinen valintamahdollisuus, on vähintään 200.000.

Suomen Kaapelitelevisioliitto ry:n vastine

Kaapelitelevisioliitto on kommentoinut Kilpailuviraston kannanottoa 4.1.1999 päivätyssä kirjeessään. Liitto katsoo, että viraston näkemykset perustuvat osin virheelliseen, osin puutteelliseen taustatietoon yhtäältä SMATV-järjestelmistä ja kaapelitelevisioverkoista ja toisaalta alan markkinoista.

Kaapelitelevisioliitto toteaa, että kaapelitelevisioverkkojen perustarjonta muodostuu niistä tv-kanavista, joita kaapelioperaattorit ovat yhtäältä lainsäädäntöön perustuen velvolliset jakamaan korvauksetta loppukäyttäjille ja toisaalta niistä kanavista, joita kaapelioperaattorit tarjoavat kotitalouksille maksuttomina lisäkanavina. MTV-kanava on yksi tällaisista maksuttomista lisäkanavista. Kaapelioperaattori voi sopia ohjelmayhtiön kanssa muun muassa siitä, että se purkaa signaalin salauksen ja jakaa tv-kanavaa asiakkailleen perustarjonnassa. Kaapelitelevisioliitto korostaa myös, että sen edunvalvontarooli liittyy nimenomaan perustarjontaa koskeviin kysymyksiin maksutelevisiotoiminnan jäädessä enemmänkin kunkin yrityksen oman liiketoiminnan piiriin.

Liiton mukaan SMATV-järjestelmissä perustarjonta muodostuu niistä salaamaattomista tv-kanavista, joita järjestelmä kykenee vastaanottamaan. Useimmissa SMATV-järjestelmissä salauksen purkaminen ei ole käytännössä mahdollista muutoin kuin kotitalouksiin sijoitettavan salauksenpurkulaitteen avulla, jolloin toiminnasta tulee samalla tavoin maksutelevisiotoimintaa kuin mitä harjoitetaan kaapelitelevisioverkoissa.

Kaapelitelevisioliitto toteaa edelleen, että Suomessa on kaapelitelevisioverkkoon kytkettyjä kotitalouksia noin 900.000. Lisäksi noin 300.000 kaapelitelevisioverkkoon kytkemätöntä kotitaloutta on kaapelitelevisioverkon ulottuvilla. SANT ry:n tietojen mukaan noin 200.000 suomalaista kotitaloutta vastaanotti vuonna 1997 satelliittivälitteisiä kanavia yhteisantennijärjestelmän avulla. Lopuilla kotitalouksista oli käytännössä mahdollisuus nähdä ulkomaisia satelliittivälitteisiä kanavia ainoastaan ottamalla niitä vastaan joko omalla taikka yhden tai useampien toisiinsa kytkettyjen taloyhtiöiden yhteisellä lautasantennilla. Kaapeliverkkoon kytkettyjen kotitalouksien määrän todetaan viime vuosina lisääntyneen. Kaapeliliittymien kasvun hidastuminen 1990-luvun alkupuolella johtui Liiton mukaan uuden asunto-osakeyhtiölain voimaatulosta vuonna 1992 eikä esimerkiksi siitä, että verkkojen rakentaminen olisi pääosin saatu loppuun taajamissa. Kaapeliliittymien määrän kasvuun on puolestaan vaikuttanut viime vuosina digitalisointi ja kaksisuuntaistaminen, minkä on alkanut herättää kotitalouksissa kasvavaa kiinnostusta ja odotuksia myös muiden kuin televisiopalveluiden saamiseen kaapeliverkkojen välityksellä kotiin.

Liitto toteaa, että MTV-kanava on pääasiassa mainostuloilla rahoitettava kanava. Liiton mukaan MTVNE, samoin kuin muutkin satelliittivälitteisiä tv-kanavia tarjoavat ohjelmayhtiöt, pyrkii valitsemaan kussakin maassa käytettävän jakelujärjestelmän ja -tavan sen mukaan, minkälaisen mainosmarkkinan se pystyy tarjoamaan. Koska SMATV-järjestelmät ovat Suomessa pieniä, ne eivät ole Liiton mukaan mainosrahoituksen kannalta kiinnostava perustarjontamarkkina, vaan tulonmuodostus on voinut syntyä osin vain maksutelevisiotoiminnan kautta. MTVNE:n SMATV-järjestelmille asettama maksutelevisiohinnoittelu on ollut Liiton mukaan tavanomainen verrattuna kaapelitelevisio-operaattoreiden maksutelevisiokanavista tyypillisesti maksamiin hintoihin. Liitto pitää luonnollisena sitä, että laajan mainospeiton omaavat kaapeliverkot ovat saaneet jakaa MTV-kanavaa maksutta perusjakelussa, kun taas vähäisemmän mainospeiton omaavissa SMATV-järjestelmissä MTV-kanavaa on jaettu maksutelevisiokanavana.

Kaapelitelevisioliiton keskeisenä näkemyksenä on se, että Kilpailuvirasto on virheellisesti verrannut toisiinsa MTV-kanavan hinnoittelua SMATV-järjestelmien maksutelevisiokanavana MTV-kanavan hinnoitteluun kaapelitelevisioverkoissa niiden perustarjontaan kuuluvana kanavana. Tällaista vertailua ei Liiton mukaan voida tehdä, koska perus- ja maksutelevisiotarjonta eivät kilpaile käytännössä keskenään. Liitto korostaa kuitenkin sitä, että kilpailutilanne kaapelitelevisioverkkojen ja SMATV-järjestelmien välillä on perustarjonnan osalta vääristynyt johtuen tekijänoikeuslaista ja asunto-osakeyhtiölaista. Koska asunto-osakeyhtiölaki ei tunne tv-kanavasta vaadittavia ohjelmamaksuja eikä muitakaan tekijänoikeuslakiin perustuvia maksuja, niitä ei ole voinut sisällyttää yhtiövastikkeeseen ja siten periä loppukäyttäjiltä. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kaapelioperaattoreiden on täytynyt hakea perustarjontaansa sellaisia tv-kanavia, joiden jakelusta ei ole tarvinnut maksaa ohjelmayhtiöille eikä tekijänoikeusjärjestöille.

Kaapelitelevisioliitto korostaa, että Suomessa eletään nykyisestä asunto-osakeyhtiölaista johtuen erilaisessa toimintaympäristössä kuin muualla Länsi-Euroopassa. Siellä on tavallista, että televisiotoimintaa koskevassa lainsäädännössä kaapelitelevisioverkoissa jakeluvelvoitteen alaiseksi asetettujen ja siten ilmaiseksi lähetettävien kanavien lisäksi on tarjolla ns. laajennettu peruspalvelupaketti, jonka kustannukset voidaan myös ohjelma- ja muiden tekijänoikeuslainsäädäntöön perustuvien maksujen osalta siirtää kuluttajahintaan perittäväksi kaikilta verkkoon kytketyiltä kotitalouksilta.

Kaapelitelevisioliitto korostaa myös, että SMATV-järjestelmät ja kaapelitelevisioverkot eroavat merkittävästi toisistaan sekä teknisesti että toiminnallisesti. Liitto pitää siten SMATV-järjestelmiä ja kaapeliverkkoja erillisinä markkinoina. Liiton mielestä vaatimus siitä, että MTV-kanavan hinnoittelusta ei voida periä eri hintaa sen perusteella, onko loppukäyttäjä liitetty kaapelitelevisioverkkoon vai SMATV-järjestelmään, johtaisi pahimmillaan tilanteeseen, jossa MTVNE vetäytyisi kokonaan Suomen markkinoilta tai ainakin tilanteeseen, jossa MTV-kanavaa ei olisi mahdollista jakaa kaapeliverkoissa perusjakeluna kaikille kotitalouksille.

SANT ry:n vastaselitys

SANT ry toteaa 1.2.1999 päivätyssä kirjeessään, että MTV-kanava olisi Kaapelitelevisioliiton tarkoittama maksutelevisiokanava myös kaapelioperaattoreille, mikäli niiden ja MTVNE:n välillä ei olisi nimenomaisesti sovittu kanavan vastaanotto-oikeuden maksuttomuudesta sopimukseen piiriin kuuluville verkoille. SANT ry huomauttaa myös, että vastaanotto-oikeuden maksuttomuus ei koske tehdyn sopimuksen ulkopuolella olevia kaapelitelevisioverkkoja. SANT ry:n mukaan asiassa on kysymys siitä, miten, ketkä ja millaisilla hinnoilla voivat Suomessa myydä ja välittää yhden tietyn televisiokanavan vastaanotto-oikeutta ja viime kädessä, millä hinnoilla eri asiakasryhmät voivat nämä oikeudet hankkia.

SANT ry:n mielestä oleellista asian tarkastelussa on se, että MTV on salattu kanava. MTVNE on hankkinut signaalin salauspäätöksen seurauksena itselleen neuvottelu- ja päätösmahdollisuuden kanavansa hinnoittelusta eri jakeluteille. SANT ry korostaa, että salatun signaalin vastaanotto-oikeuden hinta eri jakeluteille määräytyy ohjelmayhtiön tekemien sopimusten perusteella eikä sen mukaan, onko kyseessä kaapelitelevisio- vai SMATV-verkko. SANT ry katsoo, että MTVNE ei ole suostunut noudattamaan tasavertaista hinnoittelua kaikkien kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkojen kesken, minkä vuoksi MTV on maksullinen kanava SMATV-verkoille.

SANT ry toteaa myös, että MTV-kanavan signaali jaetaan satelliitista salattuna kaikkien eri jakeluportaiden vastaanotettavaksi. Näin ollen niin kaapelitelevisio-, SMATV- kuin DTH-verkotkin ottavat signaalin vastaan palvelun tuottajalta tasavertaisesti salattuna. Signaalin salauksen purku on hoidettavissa kaikissa jakelutavoissa jossain jakeluketjun kohdassa. SMATV-verkossa salauksen purku voidaan hoitaa joko keskitetysti yhteisantennivahvistimella tai huoneistokohtaisella kotipäätteellä. SANT ry katsoo, että MTV-kanava olisi kansainvälisen käytännön mukaisesti maksutelevisiokanava myös suomalaisille kaapeliyhtiöille, mikäli ohjelmayhtiö ei olisi tehnyt maksuttomuussopimusta suomalaisten kaapelijakelijoiden kanssa.

SANT ry katsoo myös, että kaapeli- ja SMATV-verkot ovat palvelujen liityntärajapintoina kilpailevia vaihtoehtoja. Liittymien kilpailutilanne kohdistuu kaapeliverkkojen ulottuvissa oleviin kaupunki- ja taajama-alueisiin. Näillä alueilla niin kerros-, rivi- kuin omakotitaloillakin on mahdollisuus valita kaapeliliittymä tai hankkia palveluliittymä satelliittilaitteilla. SANT ry korostaa, että valtaosa satelliittiantennilla varustetuista taloyhtiöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa eli alueilla, joissa kaapelitelevisioverkkojen kilpailumahdollisuudet liittymän myyntiin ovat parhaat. Sekä kaapelitv- että SMATV-verkkojen kansainvälinen ohjelmatarjonta perustuu SANT ry:n mukaan pääosin samoihin satelliittikanaviin. Verkkokohtaiset palvelujen erot perustuvat niin kaapelitv- kuin SMATV-verkkojen kohdalla kuluttajien ja taloyhtiöiden valintoihin, ei palvelun tarjoajan päätöksiin. SANT ry katsoo, että Kaapelitelevisioliitto ei ole esittänyt mitään sellaisia ominaisuuksia, joita SMATV-järjestelmät eivät pysty kuluttajille tarjoamaan ja jotka ovat saatavissa vain kaapelitv-järjestelmien palveluina.

Kaapelitelevisioliiton lisäselvitys

Kaapelitelevisioliitto lähetti virastolle 24.3.1999 päivätyn lisäselvityksen, jossa se toi uudestaan esille näkemyksiään MTV-kanavan hinnoittelusta. Pääosin Liitto toisti selvityksessä aiemmin esittämiään näkemyksiä tekijänoikeuslain ja asunto-osakeyhtiölain haitallisista vaikutuksista kaapelioperaattoreiden toimintaan.

Kaapelitelevisioliitto täsmensi myös näkemystään kilpailutilanteesta todeten, että kaapeliverkkojen ja SMATV-järjestelmien välinen kilpailutilanne on joillakin alueilla toisasia, mutta kilpailua käydään Liiton mielestä erilaisilla tuotteilla ja täysin eri jakelujärjestelmällä. Kilpailua käydään Kaapelitelevisioliiton mukaan vuokratalojen ja tietyillä taajama-alueilla uudisrakentamisen osalta. Kilpailua ei käytännössä ole kaupunkien keskustoissa eikä haja-asutusalueilla eikä vanhojen kerrostalojen osalta. Vanhoissa taloyhtiöissä ei ole asunto-osakeyhtiölain 39 §:n takia kyetty yleensä saamaan aikaan yksimielestä päätöstä jakelutien vaihtamisesta. Vuokrataloyhtiöissä jakelutien vaihtaminen on sen sijaan ollut käytännössä mahdollista. Liiton mukaan vuokrataloyhtiöissä on viime aikoina herännyt yleistä kiinnostusta kaapeliverkkoon liittymisestä ja tietyillä alueilla SMATV-järjestelmästä on siirrytty kaapeliverkkoon.

Päätöksen jakelutien valinnasta tekevät käytännössä rakennusliikkeet, isännöitsijät ja/tai taloyhtiöiden hallitukset. Tällöin valinta tapahtuu pitkälti sen perusteella, mitä kaapeliin tai SMATV-järjestelmään liittyminen kerta- ja toistuvaiskustannuksiltaan tulee maksamaan. Käytännössä se, mitä televisiokanavia taloyhtiön asukkailla olisi mahdollisuus vastaanottaa, on ollut Liiton mielestä usein minimaalinen siinä vaiheessa, kun on tehty päätöstä kaapeliverkon- tai SMATV-järjestelmän välillä.

Liitto tuo esiin myös sen, että kaapelioperaattori joutuu jakelutekniikastaan johtuen tekemään koko verkkoa koskevan valinnan siitä, mitä televisiokanavia tai muita palveluita kotitalouksille tarjotaan eikä taloyhtiöillä ja kotitalouksilla ole asiassa suoranaista päätäntävaltaa. SMATV-järjestelmä on sen sijaan useimmiten taloyhtiöiden itsensä hallinnassa, jolloin asukkaat voivat yhtiökokouksessa päättää myös taloon tulevan tv-tarjonnan sisällöstä. Kaapelissa kotitalouksille voidaan tarjota maksutonta peruspalvelua tai yksilöllisesti huoneistokohtaisen salauksenpurkulaitteen kautta tilattavia palveluita. SMATV:ssä on näiden lisäksi mahdollisuus tilata maksullisia palveluita taloyhtiökohtaisesti (ns. maksullinen peruspalvelu). Tällaiseen palveluun myyvät televisiokanavia muun muassa SANT ry:n jäsenkuntaan kuuluvat maksutv-operaattorit.

Kaapelitelevisioliiton jäsenoperaattoreiden verkkoon on selvityksen mukaan kytketty keskimäärin 25.000 kotitaloutta, kun SMATV-järjestelmään kuuluu keskimäärin 30-40 kotitaloutta. Kaapelitelevisioliiton jäseniksi eivät ole ainakaan toistaiseksi liittyneet paikallisten puhelinlaitosten osana toimivat pienet kaapeliverkot. Ne ovat kuitenkin puhelinyhtiön kautta jäseninä Finnet-liitossa, jolla on oma kaapelitelevisiotoimikunta. Suurin osa suomalaisista kaapelioperaattoreista on kuitenkin sekä Finnet-liiton että Kaapelitelevisioliiton jäseniä.

Kaapelitelevisioliitto katsoo, että tv-kanavien hinnoittelun tulee voida perustua markkinaosapuolten välisiin sopimusneuvotteluihin, jota kautta olisi sallittava syntyä myös eroja hinnoittelussa.

MTVNE:n lisäselvitys

Kilpailuvirasto lähetti 5.2.1999 MTV Networks Europelle uuden kirjeen, jossa virasto totesi, että se voi ottaa kantaa yhtiön virastolle 5.11.1998 ilmoittaminen neuvottelutavoitteiden hyväksyttävyyteen vasta kaapelioperaattoreiden kanssa käytyjen neuvottelujen päätyttyä ja uusiin sopimuksin sisältyvien maksujen varmistuttua. Virasto tiedusteli näin ollen MTVNE:ltä tietoja neuvottelujen etenemisestä. Lisäksi virasto totesi, että koska SANT ry:n toimenpidepyynnöstä alkanut MTV-kanavan hinnoittelua koskeva selvitys on ollut vireillä jo useita vuosia, viraston on vietävä asia kilpailuneuvoston ratkaistavaksi, mikäli kaapeli- ja SMATV-verkoissa maksettava hintaero ei merkittävästi pienene.

MTVNE toteaa 22.2.1999 antamassaan selvityksessä, että se ei ole vielä päättänyt Kaapelitelevisioliiton kanssa käymiään neuvotteluja uusista sopimuksista. Periaatteessa sopimukseen on kuitenkin päästy siitä, että hinta neuvotellaan uudelleen vasta asunto-osakeyhtiölain mahdollisesti muuttuessa. Lisäksi MTVNE toteaa, että […]

Kilpailuoikeudellinen arvio

MTV-kanavan jakelu Suomessa

Kilpailuvirasto on tarkastellut SANT ry:n toimenpidepyynnön perusteella MTV Europen toiminnan vaikutuksia MTV-kanavan jakeluun suomalaisissa kaapelitelevisio- ja SMATV-verkoissa. Tässä esityksessä ei siten käsitellä tapauksia, joissa yksityinen kotitalous vastaanottaa MTV-kanavan oman lautasantenninsa välityksellä.

Suomen markkinoilla toimivat kaapelioperaattorit ovat tehneet suoraan MTV Europen kanssa erilliset sopimukset MTV-kanavan vastaanotto-oikeuksista. Suomen Kaapelitelevisioliitto ry:n jäsenyritysten kanssa sopimuksia on solmittu Kilpailuviraston MTVE:ltä saaman tiedon mukaan 22 kappaletta. Liittoon kuulumattomien operaattoreiden kanssa MTVE on solminut 13 sopimusta. MTVE on myöntänyt kullekin sopimuksen solmineelle operaattorille lisenssin, joka oikeuttaa MTV:n vastaanottoon ja jakeluun operaattorin hallinnoimassa kaapeliverkossa.

MTVE ei kuitenkaan peri kaapelioperaattoreilta maksua myöntämästään lisenssistä. Kaapelitelevisioverkkoon liittyneet taloudet puolestaan saavat MTV-kanavan osana perusliittymämaksulla katettavaa kanavapakettia. MTV-kanavasta ei siten makseta kaapeliverkoissa lainkaan erillistä maksua, minkä vuoksi MTV:n katselu on kaapeliverkkoon liitetyille kuluttajille käytännössä ilmaista. MTVE:n ja suomalaisten kaapelioperaattoreiden väliset sopimukset umpeutuivat vuoden 1998 lopussa. Kilpailuviraston saaman tiedon mukaan uusia sopimuksia ei ole vielä solmittu, mutta niiden sisältö ei tule poikkeamaan merkittävästi aiemmin solmituista sopimuksista.

MTVE on luovuttanut SMATV-järjestelmiä koskevat jakeluoikeutensa erillisille jakeluyrityksille eikä yhtiö siten voi neuvotella jakeluehdoista suoraan satelliittioperaattoreiden kanssa. MTV-kanavan analogisen signaalin jälleenlähetysoikeus SMATV-operaattoreille siirtyi 15.6.1998 alkaen yksinoikeudella Modern Times Groupille (MTG). MTG:n puolesta toimii sen tytäryhtiö Viasat, jota edustaa Suomessa Oy TV 1000 Suomi Ab.

SANT ry:n Kilpailuvirastolle toimittamien tietojen mukaan MTVE:n oikeuksia hallinnoiva yritys olisi perinyt vuonna 1995 MTV-kanavan vastaanotosta vähintään kaksi markkaa kutakin verkkoon kuuluvaa liittymää kohti kuukaudessa. Kesällä 1998 tapahtuneiden jakelusopimusten uudelleenjärjestelyjen seurauksena MTV-kanavan jakelun hinta on todennäköisesti vielä tätäkin korkeampi. Jos vain vähäinen määrä kotitalouksia haluaa osallistua MTV-kanavan katselusta perittävien maksujen maksamiseen, yksittäisen, MTV-kanavaa katselevan kotitalouden kuukausimaksu on merkittävästi edellä esitettyä kahta markkaa kalliimpi.

Asunto-osakeyhtiölaki

MTVE ja Kaapelitelevisioliitto ovat perustelleet kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkojen erilaista hinnoittelua erityisesti asunto-osakeyhtiölain määräyksillä.

Asunto-osakeyhtiölain (809/1991) 39 §:ssä säädetään yhtiövastikkeen määrittämisestä eräissä tapauksissa. Tämän säännöksen mukaan yhtiökokous voi päättää, että kukin osakkeenomistaja maksaa yhtä paljon yhtiövastiketta sellaisesta osakkeenomistajien hallinnassa oleviin huoneistoihin kohdistuvasta uudistuksesta tai korjauksesta, jonka hyöty ja kustannus ovat jokaisessa huoneistossa yhtä suuret. Tällainen päätös kustannusten jakamisesta tasan voidaan tehdä vain, jos sitä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi yhtiökokous voi päättää yksinomaan osakkeenomistajien hallinnassa olevien huoneistojen asumistasoa kohottavan uudistuksen tai perusparannuksen tekemisestä, jos toimenpiteestä aiheutuvista kustannuksista maksavat yhtiövastiketta ainoastaan ne osakkeenomistajat, jotka haluavat kyseisen toimenpiteen toteutettavaksi.

Edellä selostettua asunto-osakeyhtiölain säännöstä sovelletaan sekä kaapelitelevisio- että SMATV-verkon käytön aiheuttamien kustannusten perimiseen. SANT ry on muun muassa todennut MTV-kanavan salauksen aiheuttavan ongelmia taloyhtiöissä, koska taloyhtiö voi asunto-osakeyhtiölain 39 §:n mukaisesti periä tekniset ja ohjelmakulut ainoastaan niiltä talouksilta, jotka haluavat katsoa MTV-kanavaa ja maksaa siitä. Esimerkiksi päätös uuden antennilaitteiston hankkimisesta voidaan tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä, jos vain hanketta haluavat osallistuvat kustannusten maksamiseen. Mikäli kaikki lautasantenniin jo aikaisemmin liitetyt huoneistot haluavat jatkaa kanavan katsomista, he voivat sopia myös lisäkustannusten jakamisesta keskenään. Samalla he voivat sopia ohjelmamaksun suorittamisesta. Jos sen sijaan osa osakkaista ei ole kiinnostunut lisäkustannukseen osallistumisesta, heitä ei voi siihen velvoittaa. Mikäli vain osa aikaisemmin satelliittivastaanoton piirissä olleista osakkaista haluaa jatkaa kanavan katselua, ainoaksi vaihtoehdoksi jää se, että he maksavat kaikki lisäkustannukset.

SANT ry:n on lisäksi todennut, että CTV:n 13.9.1995 tekemän tarjouksen hyväksyminen olisi aiheuttanut huomattavat kustannukset niille talouksille, jotka olisivat halunneet jatkaa MTV-kanavan katselemista. Tämä johtuu siitä, että CTV:n tarjous perustui verkon liittymien yhteismäärään eikä siis niiden liittymien määrään, jotka olisivat halunneet jatkaa MTV-kanavan vastaanottoa sen muuttuttua maksulliseksi. Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti taloudet, jotka olisivat halunneet maksaa MTV-kanavasta, olisivat joutuneet jakamaan keskenään koko verkon liittymien yhteismäärään perustuvan maksun.

Kaapelitelevisioliitto on puolestaan todennut, että maksujen periminen kaapeliverkon kautta lähetettävän MTV-kanavan katselusta on asunto-osakeyhtiölain perusteella vaikeaa sen vuoksi, että MTVE vaatii MTV-kanavaa tarjottavan perusliittymämaksulla katettavassa kanavapaketissa. Tällöin MTV-kanava on kaikkien kaapeliliittymien katsottavissa, mikä edellyttää asunto-osakeyhtiölain perusteella osakkaiden enemmistön kannattavan katselumaksun liittämistä yhtiövastikkeeseen.

Kilpailuvirasto on todennut, että asunto-osakeyhtiölain 39 §:ää sovelletaan kaikkiin asunto-osakeyhtiöihin samalla tavoin riippumatta siitä, kuuluvatko nämä kaapelitelevisio- vai SMATV-verkkoon. SMATV-verkkoon liittyneissä taloyhtiöissä on siten samanlaisia vaikeuksia periä satelliittitelevisiokanavien ohjelmamaksuja yhtiövastikkeessa kuin Kaapelitelevisioliitto on tuonut esille Kilpailuvirastolle toimittamissaan selvityksissä. Kaapeliverkoissa liittymien määrä tosin on keskimäärin suurempi kuin SMATV-verkoissa, mikä luonnollisesti saattaa hidastaa ja vaikeuttaa päätöksentekoa kaapeliverkoissa enemmän kuin SMATV-verkoissa. Kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkojen erilaista kohtelua ei voida kuitenkaan perusteella asunto-osakeyhtiölain säännöksillä. MTV-kanava muuttui SMATV-verkoissa maksulliseksi siitä huolimatta, että asunto-osakeyhtiölaki vaikeuttaa ohjelmamaksujen perimistä SMATV-verkkoon liitetyiltä kotitalouksilta. Kaapelitelevisioverkoissa MTV-kanava on kuitenkin säilynyt maksuttomana eikä MTVE ole sallinut MTV:n muuttamista maksutelevisiokanavaksi tässä jakelutiessä.

Tekijänoikeudet

MTVE ja Kaapelitelevisioliitto ovat asunto-osakeyhtiölain ohella perustelleet kaapelitelevisio- ja SMATV-operaattoreiden MTV-kanavan vastaanotto-oikeudesta maksamien hintojen huomattavaa eroa tekijänoikeuslainsäädännöllä. Tekijänoikeuslain (404/1961) mukaan kaapeliverkon kautta välitettävistä ohjelmista on maksettava tekijänoikeusmaksut, koska kyseessä on tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu ohjelmien julkinen esittäminen. Opetusministeriö on valtuuttanut Kopiosto ry:n ja Teosto ry:n keräämään julkisesta esittämisestä perittäviä tekijänoikeusmaksuja. Kopioston ja Teoston välisen sopimuksen perusteella MTV-kanavan tekijänoikeusmaksut perii Teosto.

Alan perinteinen käytäntö on ollut se, että ohjelmayhtiö maksaa tekijänoikeusmaksut. MTVE on siten maksanut kaapeliverkkoja koskevat tekijänoikeusmaksut Teostolle. Teosto kuitenkin korotti maksujaan vuoden 1996 alussa, minkä seurauksena MTVE ja Teosto eivät päässeet sopimukseen vuosien 1997 ja 1998 tekijänoikeusmaksujen tasosta. Koska MTV-kanavan jakelua koskevat lisenssit oli luovutettu kaapelioperaattoreille, Teosto ilmoitti kaapelioperaattoreiden olevan velvollisia maksamaan MTV-kanavan lähettämisestä aiheutuvat tekijänoikeusmaksut. Tämän jälkeen Kaapelitelevisioliitto ja Teosto ryhtyivät neuvottelemaan maksuista. Osapuolet pääsivät Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan sopimukseen 1.6.1997 ja 31.12.1997 väliseltä ajalta sekä vuodelta 1998 maksettavista tekijänoikeusmaksuista.

Korkein oikeus (KKO) on puolestaan tehnyt 16.12.1998 päätöksen, jossa se totesi, että kaapelilähetyksiin rinnastuvalla tavalla tapahtunut ohjelmien lähettäminen edelleen antenniverkon kautta on ollut ohjelmien ja niihin sisältyvien teoksien lähettämistä yleisön keskuuteen ja niiden esittämistä julkisesti tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vastaajina tapauksessa oli kaksi kiinteistönhuoltoyhtiötä ja niiden toimitusjohtajat. Tapauksen osapuolena olleen toisen huoltoyhtiön yhteisantenniverkkoon oli kytketty 1.093 kotitaloutta ja toisen verkkoon 483 kotitaloutta sekä vanhainkoti. Tapaus jättää edelleen avoimeksi kysymyksen, miten tekijänoikeuslaki soveltuu pieniin SMATV-järjestelmiin. KKO kuitenkin viittasi päätöksessään siihen, että muissa pohjoismaissa julkisena esittämisenä on pidetty yleisradiolähetysten edelleen lähettämistä yli 25 kotitalouteen. Päätös vahvistaa käsitystä siitä, että tekijänoikeuslaki kohtelee ainakin suurimpia yhteisantenniverkkoja samalla tavoin kuin kaapelitelevisioverkkoja.

KKO:n ratkaisulla, kuten tekijänoikeuslainsäädännön muullakaan soveltamisella yhteisantenni- tai kaapelitelevisioverkkoihin, ei ole kuitenkaan vaikutusta siihen, miten MTV-kanavan jakelun järjestämistä arvioidaan kilpailunrajoituslain nojalla. Kilpailuvirasto ei tarkastele tässä tapauksessa MTV Europen tai kyseistä kanavaa Suomessa jakelevien yritysten suomalaisille tekijänoikeusjärjestöille MTV-kanavan julkisesta esittämisestä maksamia tekijänoikeusmaksuja. Kyse on sen sijaan maksuista ja muista ehdoista, joita MTV Europe on itse asettanut MTV-kanavan vastaanotolle ja jotka maksetaan tekijänoikeusmaksuista erillisinä suoraan MTV Europelle tai yritykselle, jolle MTVE on luovuttanut MTV-kanavan jakeluoikeudet.

Satelliittitelevisiokanavien jakelutiet

Kilpailuvirasto katsoo, että kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkoja voidaan pitää toistensa kilpailijoina, koska taloyhtiöillä on useilla alueilla mahdollisuus vastaanottaa kummankin verkon kautta pääosin samoja televisiokanavia. Myös MTV-kanavaa voidaan vastaanottaa sekä kaapelitelevisio- että SMATV-verkon kautta. Näiden eri jakelutapojen välinen kilpailu käydään pääasiassa niistä kotitalouksista, jotka eivät ole vielä tehneet päätöstä jakelukanavan valinnasta. Tällä hetkellä arviolta puolet kotitalouksista on liittynyt jompaankumpaan verkkoon.

Jakelusopimukset on kuitenkin mahdollista irtisanoa, joten taloyhtiö voi vaihtaa jakelukanavaa vielä alkuperäisen hankintapäätöksensä jälkeen, mikäli kyseisellä alueella on mahdollisuus liittyä sekä kaapelitelevisio- että SMATV-verkkoon. Tällaisia muutoksia on Kilpailuviraston SANT ry:ltä saamien tietojen perusteella tehty jonkin verran. Myös Kaapelitelevisioliitto on todennut Kilpailuvirastolle toimittamassaan selvityksessä, että erityisesti vuokrataloyhtiöissä jakelutien vaihtaminen on ollut käytännössä mahdollista. Kilpailua eri jakelutapojen välillä saatetaan siten käydä myös sen jälkeen, kun jakelukanavan valintaa koskeva päätös on tehty.

Kilpailuvirasto katsoo saamiensa selvitysten perusteella, että kaapelitelevisio- ja SMATV-verkot ovat satelliittikanavien edelleenlähettäjinä vaihtoehtoisia jakeluteitä. Näin ollen kyseiset jakelutiet toimivat myös MTV-kanavan jakelijoina samoilla markkinoilla.

Myös Euroopan Yhteisöjen komissio on katsonut, että kaapelitelevisio- ja satelliittijärjestelmät eivät ole erilliset markkinat, vaan erilaisia jakelutapoja. Ranskalaista Télévision Par Satellite (TPS) -nimistä yritystä koskevassa päätöksessä komissio toteaa maksutelevisiopalvelujen jakelusta mm. seuraavaa:

”Kaapeliverkon kattama alue on Ranskassa pieni, sillä maksutelevision kaupallinen peittoaste, lukuun ottamatta ”antennipalvelua”, joka käsittää ainoastaan ilmaiset yleisradiokanavat, on hieman yli 22 prosenttia (tilausten lukumäärä/liittymien lukumäärä) ja kaapeliverkon kokonaispeittoaste (kaapelitilausten lukumäärä/televisiotalouksien lukumäärä) on noin 10 prosenttia. Toisaalta kaapeliverkon peittoalueilla eli kaupunkialueilla ja kaupunkien reuna-alueilla, joilla kuluttajat voivat valita kaapeli- ja satelliittiverkon välillä, satelliittitelevisioon liittyy yleensä erilaisia lautasantennin asentamista koskevia velvoitteita (yhteisomistusta koskevat säännöt, kaupunkisuunnittelu), jotka suosivat kaapeliverkkoa. Nämä seikat eivät kuitenkaan ole riittävä peruste kaapelimarkkinoiden ja satelliittimarkkinoiden kohtelemiseksi erillisinä markkinoina. Se seikka, että kaapeliverkon kattamilla alueilla satelliitin peittoaste on vähäinen tai erittäin vähäinen, on päinvastoin osoitus siitä, että maksullinen kaapelitelevisio korvaa kaapeliverkon kattamilla alueilla maksullisen satelliittitelevision, koska kuluttajat arvostavat kaapeliliitännän helppoutta verrattuna lautasantennin asentamiseen tavallisesti liittyviin muodollisuuksiin. Näin ollen voidaan todeta, että maksullisten televisio-ohjelmien jakelussa voidaan Ranskassa käyttää nykyisin kolmea kanavaa: maanpäällistä verkkoa sekä satelliitti- ja kaapeliverkkoa.”

MTVE:n jakelutieratkaisun vahingolliset vaikutukset

Kilpailunrajoituslain 9 §:n mukaan kilpailunrajoituksella katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinonharjoittamista. Lainkohtaa on tulkittava siten, että kilpailunrajoituksen olemassaolo ei vielä yksin merkitse vahingollista kilpailun rajoittamista, jos kilpailun kuitenkin voidaan katsoa toimivan kyseisillä markkinoilla (HE 162/1991). Kilpailuvirasto arvioi rajoituksen kokonaisuutena ottaen huomioon sekä kilpailua lisäävät että rajoittavat vaikutukset. Tärkeää on myös muiden markkinaosapuolten, viime kädessä kuluttajien, hyötyminen kilpailunrajoituksesta.

Taloyhtiöt, joihin kuuluu useita kotitalouksia, voivat erityisesti kaupunkialueilla valita, hoidetaanko satelliittitelevisiokanavien vastaanotto kaapelitelevisio- vai SMATV-verkon avulla. Jakelutavan valintaan vaikuttaa osaltaan se, mitä kanavia ja minkä hintaista ohjelmaa eri verkoissa on tarjolla. Maksuilla, joita katsojat joutuvat maksamaan tietyn kanavan katselemisesta, on siten vaikutusta eri jakeluverkkojen väliseen kilpailutilanteeseen.

Kilpailuvirasto on todennut, että MTV-kanavan vastaanotto-oikeudesta peritään Suomessa erisuuruisia maksuja sen perusteella, onko loppukäyttäjä eli yksittäinen kotitalous liittynyt kaapelitelevisio- vai SMATV-verkkoon. Kaapelitelevisioverkot eivät maksa MTV Europen niille myöntämästä jakeluoikeudesta lainkaan erillistä lisenssimaksua. MTVE on sen sijaan luovuttanut solmimillaan jakelusopimuksilla MTV-kanavan jakelun alle 5.000 kotitalouden SMATV-verkoille yksinoikeudella erillisille jakeluyrityksille, jotka ovat maksaneet kyseisestä yksinoikeudesta MTVE:lle myös lisenssimaksun. Jakelua hoitavat yritykset puolestaan tekevät MTV-kanavan vastaanottoa koskevat sopimukset SMATV-verkkoon liittyneiden taloyhtiöiden kanssa ja määrittävät MTV-kanavan vastaanotosta perimänsä maksun.

MTVE on siten luopunut oikeudestaan sopia MTV-kanavan jakelun hinnoista ja muista ehdoista suomalaisten SMATV-verkkojen kanssa. MTVE:n mukaan SMATV-verkoilla, jotka olivat ryhtyneet sopimussuhteeseen MTVE:n kanssa ennen suomalaisia SMATV-verkkoja koskevien jakelusopimusten solmimista, on kuitenkin mahdollisuus edelleen neuvotella vastaanotto-oikeuden hinnasta suoraan MTVE:n kanssa. Tällaiset SMATV-verkot voivat todennäköisesti solmia yhtä edulliset sopimukset kuin kaapelitelevisioverkot. Koska MTVE perii MTV-kanavan jakelua hoitavilta yrityksiltä lisenssimaksun luovuttamistaan jakeluoikeuksista, kyseiset yritykset luonnollisesti perivät MTV-kanavan vastaanotosta maksun SMATV-verkkoon liittyneiltä kotitalouksilta. MTVE ei ole kiistänyt edellä kuvatun järjestelyn ja siitä aiheutuvan kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkojen välisen hintaeron olemassaoloa.

MTVE:n valitseman jakelutieratkaisun aiheuttama MTV-kanavan erilainen hinnoittelu kaapelitelevisio- ja SMATV-verkoissa on johtanut käytännössä siihen, että MTV-kanavaa voi Suomessa katsoa ainoastaan kaapelitelevisioverkkoon liitetyissä talouksissa. Satelliittitelevisioliiton vuosilta 1993-1994 kokoaman tilaston mukaan 95 prosenttia lautasantennin hankkineista talouksista valitsi MTV-kanavan. SANT ry:n esittämien arvioiden mukaan kesällä 1995 noin 90 prosenttia sellaisiin SMATV-verkkoihin liitetyistä kotitalouksista, joilla ei ollut sopimussuhdetta SANT ry:n jäsenyhtiöön, vastaanotti MTV-kanavan. MTV:n hinnoittelupolitiikan muututtua lähes kaikki kyseiset verkot ovat SANT ry:n antamien tietojen mukaan lopettaneet MTV-kanavan katselun ja korvanneet sen jollakin muulla kanavalla, esimerkiksi saksalaisilla Viva1 tai Viva2-musiikkikanavilla, jotka ovat tulleet vuonna 1995 uusina kanavina verkkoon. Vastaava muutos on SANT ry:n mukaan tapahtunut niissä verkoissa, joissa SANT ry:n jäsenyritys on sopimussuhteessa verkon omistajaan tai joissa verkon omistaja hoitaa kaiken hallinnoinnin ja ylläpidon.

Kaapelitelevisioverkoissa MTV on sen sijaan säilyttänyt asemansa suosituimpien kanavien joukossa. Vuonna 1997 MTV-kanava välitettiin 832.200 kaapelitalouteen. Liikenneministeriön keräämien tilastojen mukaan MTV oli kyseisenä vuonna neljänneksi suosituin kaapelitelevisioverkossa välitetty ulkomainen kanava. Lisäksi MTV:tä vastaanottavien liittymien määrä oli kasvanut vuoteen 1996 verrattuna. Liikenneministeriön tilastojen mukaan Viva1- ja Viva2-musiikkikanavat eivät sen sijaan olleet kaapelitelevisioverkoissa tarjotuimpien kanavien joukossa. Kyseisten kanavien liittymämäärät ovat jääneet alle 100.000 talouden, minkä vuoksi tarkempia tietoja kanavien levinneisyydestä ei ole esitetty.

Taloustutkimus Oy:n lokakuussa 1996 tekemän selvityksen perusteella parhaiten Suomessa tunnetut satelliittikanavat olivat Eurosport, Filmnet ja MTV. MTV-kanava oli erityisen tunnettu kohderyhmänsä eli nuorten keskuudessa, sillä 93 prosenttia 15-29-vuotiaista tunsi kanavan. MTV on siten nuorten keskuudessa selvästi tunnetuin musiikkikanava. Muistakin kanavista ainoastaan Eurosport oli nuorten keskuudessa tunnetumpi kuin MTV (97 prosenttia tunsi Eurosportin). Viva-musiikkikanavien suosion lisääntymistä suomalaisen nuorison keskuudessa vaikeuttaa muun muassa kyseisten kanavien saksankielisyys. Lisäksi MTV on ollut tarjolla paljon pidempään kuin Viva-kanavat, mikä on tehnyt MTV:stä merkkituotteen nuorten keskuudessa. MTV on siten musiikkikanavista ylivoimaisesti suosituin ja se on myös suosituimpien kanavien joukossa, kun tarkastellaan kaikkia Suomessa tarjolla olevia ulkomaisia satelliittikanavia. Koska kuluttajien kanavavalinnat ovat olleet sekä kaapelitelevisio- että SMATV-verkoissa hyvin samankaltaisia ennen MTV-kanavan hinnoittelun eriytymistä, eri jakelukanavissa vallitseva hintaero on vaikuttanut keinotekoisesti SMATV-talouksien kanavavalintoihin ja poistanut SMATV-verkkojen kanavavalikoimasta yhden suosituimmista satelliittikanavista.

Kilpailuvirasto katsoo edellä esitetyn perusteella, että MTV-kanavan vastaanoton erilainen hinta kaapelitelevisio- ja SMATV-verkoissa on vaikuttanut näiden eri jakelutapojen mahdollisuuksiin tarjota MTV-kanavaa verkkoonsa liitetyille kotitalouksille. MTV Europen vuonna 1995 toteuttama hinnoittelupolitiikan muutos on käytännössä tehnyt MTV-kanavan vastaanoton mahdottomaksi SMATV-verkon kautta. Kaapelitelevisioverkkoon liittyneissä talouksissa MTV-kanavan katselua on sen sijaan voitu jatkaa osana peruskanavapakettia. Eri jakelukanavissa vallitseva hintaero on vaikuttanut vahingollisesti antenniasennusliikkeiden ja satelliittitelevisio-operaattoreiden mahdollisuuksiin kilpailla MTV-kanavan myynti- ja välitystoiminnassa kaapelitelevisio-operaattoreiden kanssa.

Tekijänoikeusmaksuja koskeva tilanne ei vaikuta MTV-kanavan hinnoittelun tarkasteluun, koska tapauksessa on kyse MTVE:n tai sen oikeuksia hallinnoivien yhtiöiden MTV-kanavan jakelusta ja vastaanotosta perimistä maksuista, ei tekijänoikeusjärjestöille maksettavista korvauksista. Jakeluteissä vallitsevaa hintaeroa ei voida perustella myöskään Suomen asunto-osakeyhtiölain säännöksillä, koska kyseinen laki kohtelee kumpaakin jakelutietä tasavertaisesti. Kaikkiin MTVE:n ja kaapelioperaattoreiden välisiin sopimuksiin sisältyvä määräys MTV-kanavan tarjoamisesta osana peruskanavapakettia on MTVE:n itsenäisesti päättämä jakelupolitiikka, jonka aiheuttamia vaikeuksia periä maksua MTV-kanavan katselusta kaapeliverkossa ei voida perustella Suomen asunto-osakeyhtiölain säännöksillä.

MTVE ei ole perustellut valitsemaansa jakelupolitiikkaa ja siitä aiheutuvaa eri jakelukanavien hintaeroa kanavien hallinnointiin liittyvien kustannusten erolla, vaan on todennut hintaeron johtuvan pelkästään Suomessa vallitsevasta lainsäädännöstä. Lisäksi MTVE on todennut, että SANT ry olisi voinut neuvotella MTV-kanavan jakelusta suoraan MTVE:n kanssa ennen MTVE:n ja Telenor CTV:n välisen jakelusopimuksen solmimista. MTVE on todennut, että se jatkaa jakeluoikeuksien myyntiä suoraan niille muutoin yksinoikeussopimukseen piiriin kuuluville yrityksille, jotka olivat tehneet sopimuksen suoraan MTVE:n kanssa ennen kyseisen sopimuksen solmimista. Tämä osoittaa osaltaan sen, että kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkojen hintaero ei ainakaan pääosin johdu eri jakeluteiden käyttöön liittyvien hallinnollisten kustannusten eroista. Tähän viittaa myös se, että muissa maissa eri jakeluverkkojen hintojen on todettu olevan hyvin lähellä toisiaan.

MTVE:n menettely, jonka mukaan suomalaisilta kaapelioperaattoreilta ei ole peritty lainkaan maksua MTVE:n niille myöntämistä lisensseistä vastaanottaa ja jaella MTV-kanavaa, on käytännössä johtanut kaapelitelevisio- ja satelliittitelevisio-operaattoreiden väliseen diskriminointiin. Satelliittitelevisio-operaattoreilla ei ole MTVE:n tekemien yksinmyyntisopimusten johdosta myöskään mahdollisuutta neuvotella MTV-kanavan vastaanotosta ja sen ehdoista suoraan MTVE:n kanssa. SMATV-verkoissa on siten maksettava MTV-kanavan vastaanotosta hinta, jonka Suomessa toimiva, MTV-kanavan jakeluoikeuksia hallinnoiva yritys asettaa.

Kilpailuvirasto katsoo, että MTVE:n jakelutieratkaisu, jonka perusteella se on antanut osan MTV-kanavan vastaanotto-oikeuksien jakelusta yksinmyyntisopimuksilla erillisille jakeluyrityksille ja pitänyt toisaalta osan kyseisten oikeuksien jakelusta itsellään, on kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittama vahingollinen kilpailunrajoitus. Kaapelitelevisio- ja SMATV-verkot joutuvat maksamaan kyseisen jakelutieratkaisun vuoksi MTV-kanavan vastaanotto-oikeudesta selkeästi eri hinnan eikä kyseistä hintaeroa ole voitu perustella eroilla kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkojen MTVE:lle aiheuttamissa kustannuksissa, kuten ei muillakaan objektiivisilla tai muutoin kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävillä syillä. MTVE ei ole myöskään soveltanut valitsemaansa jakelupolitiikkaa tasapuolisesti SMATV-verkkoihin, vaan yksinmyyntisopimukset voidaan ohittaa, mikäli SMATV-verkko on tehnyt sopimuksen vastaanotto-oikeudesta MTVE:n kanssa ennen jakelua koskevien yksinmyyntisopimusten voimaantuloa.

Kilpailuvirasto on kiinnittänyt huomiota siihen, että MTV on suomalaisten katsojien keskuudessa yksi suosituimmista ulkomaisista satelliittikanavista. Musiikkikanavana MTV on Suomessa selvästi tunnetuin kanava eivätkä muut satelliittivälitteiset musiikkikanavat voi merkittävässä määrin korvata sitä. MTVE:n valitsema jakelutieratkaisu vääristää näin ollen suomalaisten kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkojen välistä kilpailua, mikä on omiaan vähentämään tehokuutta satelliittitelevisiokanavien jakelussa. Lisäksi MTVE:n menettely on ilman hyväksyttävää syytä vaikeuttanut SMATV-järjestelmiä myyvien, asentavien ja hallinnoivien yritysten elinkeinonharjoittamista. Samalla kaapelitelevisio- ja SMATV-verkkoihin liittyneet kotitaloudet ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan MTV-kanavan vastaanottajina. Käytännössä MTVE:n jakelutieratkaisu on tehnyt MTV-kanavan vastaanoton mahdottomaksi useimmissa SMATV-verkkoon liittyneissä kotitalouksissa.

Esitys kilpailuneuvostolle

Kilpailuvirasto esittää, että kilpailuneuvosto

  1. toteaisi, että yhdysvaltalaisen Viacom Inc:n omistamien MTV Europen ja MTV Networks Europen noudattama jakelupolitiikka, jonka seurauksena suomalaiset kaapelitelevisio- ja satellittiyhteisantennijärjestelmät on asetettu MTV-kanavan jakelijoina eriarvoiseen asemaan, on kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettu vahingollinen kilpailunrajoitus.
  2. kieltäisi kilpailunrajoituslain 16 §:n nojalla MTV Europea jarkamasta edellä mainitun kilpailua rajoittavan järjestelyn soveltamista sekä asettaisi kiellon noudattamisen tehosteeksi kilpailunrajoituslain 17 §:n mukaisen uhkasakon.