Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö rajoittamalla TIR-tulliasiakirjojen saatavuutta

Päivämäärä

13.10.2004

Diaarinumero

831/61/04

Osapuolet

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry / SKAL Kustannus Oy

Osapuolet

Marecap Trans Oy

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry/SKAL Kustannus Oy

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Marecap Trans Oy on Kilpailuvirastolle 29.9.2004 tekemässään toimenpidepyynnössä katsonut, että Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja sen kokonaan omistama SKAL Kustannus Oy ovat syyllistyneet määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön soveltamalla kiintiöjärjestelmää TIR-tulliasiakirjojen toimittamisessa kuljetusyrityksille.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja SKAL Kustannus Oy:n TIR-tulliasiakirjojen toimittamisessa soveltaman kiintiöjärjestelmän seurauksena kuljetusyritysten keskinäinen markkinaosuus ei pääse kehittymään vapaasti yritysten kilpailukyvyn perusteella, vaan tehokkaasti toimivat yritykset kärsivät ja tehottomasti toimivat yritykset hyötyvät kiintiöjärjestelmästä.

Marecap Trans Oy on aikaisemmin 24.3.2003 tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön samasta asiasta. Kilpailuvirasto on selvittänyt asian ja tehnyt siitä päätöksen 29.6.2004. Tästä Kilpailuviraston päätöksestä Marecap Trans Oy on valittanut markkinaoikeuteen, joka ei vielä ole tehnyt valituksen johdosta päätöstä.

Marecap Trans Oy ei ole uudessa 29.9.2004 TIR-tulliasiakirjojen toimittamista koskevassa toimenpidepyynnössään esittänyt sellaisia toimenpidepyynnön tekijän kannalta olennaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat Kilpailuvirastolle aihetta ottaa asia uudelleen selvitettäväksi.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.