Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäily viinikoulutuksen alalla

Päivämäärä

5.11.2004

Diaarinumero

832/61/03

Osapuolet

Alko Oy

Osapuolet

Alko Oy

Toimenpidepyynnön tekijä:

Wine Academy / Trimalkio Oy

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Wine Academy / Trimalkio Oy (Wine Academy) on pyytänyt Kilpailuvirastoa tutkimaan Alko Oy:n (Alko) määräävän markkina-aseman mahdollista väärinkäyttöä viinikoulutuksen alalla. Wine Academy on katsonut, että Alko pystyy lakisääteisen alkoholin vähittäismyyntiä koskevan monopoliasemansa turvin sulkemaan pienempiä kilpailijoita markkinoilta muun muassa subventoimalla tarjoamiaan koulutuspalveluita muiden tuotteiden tuotolla sekä alihinnoittelemalla esimerkiksi yritysasiakkaille tarjottuja kursseja.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirastolle 9.8.2004 sekä 8.10.2004 toimittamissaan selvityksissä Alko on todennut, että viinikurssitoiminnan alalla on paljon tarjontaa ja että käytännössä kuka tahansa voi ryhtyä viinikouluttajaksi, koska merkittäviä alalle pääsyn esteitä ei ole. Alalla on Alkon selvityksen mukaan runsaasti kilpailua, sillä viinikurssitoimintaa tarjoavat muun muassa viinien maahantuojat, ravintolat, viiniklubit, laivayhtiöt sekä alkoholijuomien valmistajat.

Toimittamassaan selvityksessä viinikurssien hinnoista ja kustannuksista Alko on todennut, että viinikurssien yhteydessä käytetyt juomat veloitetaan poikkeuksetta vähittäismyyntihinnoin, eikä Alkon viinikurssien kustannusrakenne siten eroa kilpailijoiden kustannuksista viinien hinnan osalta. Alkon selvityksen mukaan viinikurssit on hinnoiteltu niin, että ne kattavat kursseista aiheutuneet kustannukset. Lisäksi Alko kiistää subventoivansa viinikursseja muiden tuotteiden tuotolla.

Kilpailuviraston tehtäväksi on lainsäädännössä asetettu selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta kokonaisuutena pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua erityisesti kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus.

Kilpailuvirasto katsoo selvityksissä saamiinsa tietoihin viitaten, että asiassa ei ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka viittaisivat ilmeisiin markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta haitallisiin vaikutuksiin tai jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, ettei asian yksityiskohtaisempi selvittäminen ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 3 §:n 2 mom., 7 §, (laissa 318/2004) 6 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.