Asiakaspalvelun syrjimättömyys

Päivämäärä

12.11.2004

Diaarinumero

837/61/04

Osapuolet

Suomen Posti Oyj

Osapuolet

Suomen Posti Oyj, Helsinki

Lähettipalvelu JM Ky, Riihimäki

Asian vireilletulo

Lähettipalvelu JM Ky (jäljempänä Lähettipalvelu) pyysi sähköpostiviestissään 1.9.2004 Kilpailuvirastoa selvittämään Suomen Posti Oyj:n (jäljempänä Posti) syrjiväksi epäilemäänsä toimintaa asiakassuhteissa.

Ratkaisu

Selvityspyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian selvittäminen

Posti on antanut Kilpailuviraston pyytämän lausunnon Lähettipalvelun esittämistä epäkohdista 7.9.2004. Kilpailuvirasto varasi Lähettipalvelulle mahdollisuuden kommentoida Postin lausuntoa ja esittää yksilöidyt selvitykset Postin asiakaspolitiikan väitetystä syrjivyydestä 22.10.2004 mennessä.

Lisäksi Lähettipalvelu on valittanut kilpailua rajoittavaksi katsomastaan Postin aamujakelusta 21.9.2004 toimittamallaan sähköpostiviestillä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirasto on arvioinut tapausta lähtien siitä, että Postilla on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 1.11.1994, taltio 5260 (dnro 2216/1/94) vahvistettu määräävä markkina-asema kirjeiden ja pakettien jakelutoiminnassa. Siten Postin menettelyä on arvioitu kilpailunrajoituslain (318/2004) 6 §:n perusteella.

Selvityspyynnön mukaan Lähettipalvelu asioi säännöllisesti Postin Riihimäen ja Hämeenlinnan toimipisteissä ja hoitaa kymmenien yritysasiakkaiden postin kuljetuksen. Yritys pitää itseään Postin asiakkaana ja kilpailijana. Kertomansa mukaan Lähettipalvelu joutuu lajittelemaan asiakkaittensa postin ennen sen Postille jättämistä ja erottelemaan eri laatikoihin 1. ja 2. luokan kirjeet sekä kirjeet, joissa on Postin hinnoittelupalvelu. Lisäksi Postin puolelta oli estetty Lähettipalvelua käyttämästä Postin kuljetuslaatikoita asiakaspostin lajitteluun ja kielletty lastauslaiturin sekä takaoven käyttö asiakaspostin toimittamiseen. Lähettipalvelun mukaan Posti ei kohtele muita lähettipalveluyrityksiä samalla tavoin.

Postin antaman selvityksen mukaan Posti kohtelee Lähettipalvelua samalla tavoin kuin vastaavia muita asiakkaitaan.

Kirjeiden postittaminen omina lähetyserinään perustuu 1. ja 2. luokan kirjeiden yleisten toimitusehtojen mukaiseen erilaiseen palvelutasoon ja kirjeiden ohjaamiseen tämän mukaisesti oikeaan prosessiin. Postin yleiset toimitusehdot perustuvat postpalvelulakiin ja ovat Viestintäviraston hyväksymät. Hinnoittelupalvelu perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn erilliseen sopimukseen, ja tässä palvelussa Posti hinnoittelee asiakkaan puolesta tämän postittamat lähetykset ja leimaa niihin postimaksumerkinnät. Postin hinnoittelupalvelun sopimusehtojen mukaan hinnoittelupalvelun lähetysten on oltava erillään muista lähetyksistä ja lähetyserä merkittynä, jotta ne saadaan toimitettua oikeaan käsittelypisteeseen.

Postin omaisuutta olevista kuljetusyksiköistä (häkit, rullakot ja lavat) on niukkuutta, ja ne kuuluvat pääsääntöisesti vain Postin omaan tuotannolliseen prosessiin. Ilman riittävää määrää kuljetusyksiköitä Postin yksiköt eivät pysty pitämään kiinni palvelusopimuksista eivätkä lajittelemaan lähetyksiä jakelulle luvatulla tarkkuudella. Tämä lisää käsittelykertoja, hidastaa prosessia ja postinlajittelua. Hävinneet kustannusyksiköt aiheuttavat Postille myös ylimääräisiä kustannuksia.

Lastauslaiturin ja muiden tuotannollisten tilojen käytön asiakaspostituksissa Posti ilmoittaa lopettaneensa turvallisuusnäkökohtien ja asiakaspalvelun yhtenäisyyden vuoksi.

Postin aamujakelua koskevassa asiassa, josta Lähettipalvelu on myös valittanut Kilpailuvirastolle, virasto viittaa markkinaoikeuden jakeluyritysten lokeropostin saantia Vaasan jakelupisteestä koskevassa valitusasiassa tekemään päätökseen 6.4.2004 (dnro 34/03/KR).

Posti on selvittänyt asiakaspalvelussaan noudattamiaan periaatteita. Kilpailuvirasto varasi 5.10.2004 selvityspyynnön tekijälle mahdollisuuden kommentoida Postin lausuntoa ja Kilpailuviraston alustavia johtopäätöksiä.

Kilpailuvirasto katsoo, etteivät asiassa saadut selvitykset viittaa kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (318/2004) 6 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n perusteella siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Jokinen.