Maahantuojan toimituskielto

Päivämäärä

15.2.2002

Diaarinumero

841/61/97

Osapuolet

Lastentarvike Oy

Asianosaiset

Lastentarvike Oy

Lastentarvike Joensuun Päivänsäde Ky

Asian vireilletulo

Lastentarvike Joensuun Päivänsäde Ky (jäljempänä Päivänsäde) toimitti Kilpailuvirastoon 7.10.1997 toimenpidepyynnön, jonka mukaan Lastentarvike Oy (jäljempänä Lastentarvike) on kieltäytynyt tästedes toimittamasta sille Emmaljunga-merkkisiä lastenvaunuja.

Asian selvittäminen

Lääninhallitusten ja Kilpailuviraston selvitystoimenpiteet

Kilpailuvirasto pyysi 21.10.1997 Itä-Suomen lääninhallitusta suorittamaan asiassa tarpeellisen selvityksen.

Itä-Suomen lääninhallitus kuuli liikkeenharjoittaja Eila Vehviläistä Päivänsäteeltä 28.10.1997. Itä-Suomen sekä Etelä-Suomen lääninhallitukset kuulivat Lastentarvikkeen Jonas Huttulaa 3.12.1997.

Tehdyistä haastatteluista laadittiin Itä-Suomen lääninhallituksessa muistio, jonka sisällön Lastentarvikkeen edustajat hyväksyivät. Päivänsäde antoi 23.1.1998 vastineensa em. muistiosta sekä toisen vaiheen vastineensa 16.2.1998. Vastaavasti Lastentarvike antoi vastineensa Päivänsäteen vastineesta 4.2.1998 ja toisen vaiheen vastineensa 24.2.1998. Lisäksi lääninhallitus sai Brio Oy:ltä pyydettyjä myyntilukuja 18.2.1998 sekä Oraviston Tehtaat Ky:ltä markkinoiden määrittelyä käsittelevän kirjeen 11.2.1998.

Itä-Suomen lääninhallitus toimitti selvitysraporttinsa virastolle 27.2.1998. Lastentarvike on lähettänyt eräitä lisätietoja 17.4.1998 ja 7.8.1998.

Lastentarvike on viraston pyynnöstä toimittanut lisäselvityksiä kirjeitse 24.6.1998, 17.8.1998, 14.10.1998 ja 26.11.1998. Kilpailuvirasto on kuullut Lastentarvikkeen edustajia 30.9.1998, 2.7.1999 ja 23.11.2000.

Yritykset

Lastentarvike Oy

Lastentarvike Oy on lastentarvikkeiden maahantuontia ja tukkumyyntiä harjoittava yritys, joka kuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Emmaljunga Ky. Suomen Emmaljunga Ky sekä Lastentarvikkeen tytäryhtiö Sirosipo Oy harjoittavat lastentarvikkeiden vähittäismyyntiä eri puolella Suomea. Lastentarvikkeen liikevaihto oli vuonna 1996 noin 27 mmk. Lastentarvikkeen tärkeimmät tuotemerkit ovat Emmaljunga, Peg Perego, Cam, Graco, Emma, HTS, Britax, Team-Tex, Antares ja Bebecom Fort.

Emmaljunga -lastenvaunujen merkitys Lastentarvikkeen liikevaihdossa oli toimituskiellon alkaessa muiden tuotteiden liikevaihdon voimakkaasta kasvusta huolimatta edelleenkin suuri, sillä runsas puolet (55 %) sen liikevaihdosta muodostui näiden vaunujen myynnistä (15 mmk).

Emmaljunga -lastenvaunujen vähittäismyynti on organisoitu siten, että niitä myydään osittain yhtiön itsensä omistamissa liikkeissä ja osittain kauppiaiden omistamissa valtuutettujen piirimyyjien liikkeissä. Yhteensä Lastentarvikkeella on jälleenmyyjiä noin 40.

Lastentarvike on selvittänyt, että piirimyyjien valinnan keskeisinä perusteina ovat maksukyky, hyvät mahdollisuudet liikevaihdon myönteiselle kehittymiselle sekä tärkeimpänä tekijänä mahdollisuudet piirimyyjien toimeentulolle. Valinnan yhteydessä otetaan huomioon alueen erityisolosuhteet. Lähtökohtana on, että piirimyyjän ydinalueella on riittävästi ostovoimaa lastentarvikkeisiin liittyen.

Lastentarvike ei aseta piirimyyjien mainonnalle minkäänlaisia alueellisia rajoja. Lastentarvike ei rajoita piirimyyjien oikeutta myydä Emmaljunga -lastenvaunujen ohella myös muun merkkisiä lastenvaunuja.

Lastentarvikkeen lähtökohtana Emmaljunga -lastenvaunujen jakelun osalta on se, että sen hoitavat vain valtuutetut vähittäismyyntiliikkeet. Näillä liikkeillä ei ole lupa välittää Emmaljunga -lastenvaunuja myyntiin ei-valtuutettuihin liikkeisiin.

Lastentarvike Joensuun Päivänsäde Ky

Toimituskiellon alkaessa Päivänsäde oli toiminut kahdeksan vuotta Emmaljunga -lastenvaunujen ja -rattaiden vähittäismyyjänä Joensuussa. Sen liikevaihto oli vuonna 1996 noin 3 mmk. Päivänsäteellä ei ollut Lastentarvikkeen kanssa kirjallista jakelusopimusta, vaan toimitukset olivat tapahtuneet suullisten sopimusten pohjalta. Päivänsäde myy kaikenlaisia lapsiin liittyviä tavaroita. Lastenvaunujen osalta Päivänsäde on pyrkinyt tarjoamaan mahdollisimman montaa merkkiä.

Selvityksensä mukaan Päivänsäde myy vuosittain 400–500 lastenvaunua. Lastenvaunujen osuus Päivänsäteen liikevaihdosta oli v. 1996 vajaa 1 mmk. Lastenvaunujen merkitys Päivänsäteen toiminnalle oli kuitenkin liikevaihto-osuutta suurempi sen vuoksi, että lastenvaunujen myötä yleensä luodaan ne asiakassuhteet, joiden pohjalta muut lapsiin liittyvät hankinnat myöhemmin tehdään. Emmaljunga -lastenvaunujen osuus liikkeen myymistä kaikista lastenvaunuista oli noin 40 % (vastaavasti Brio-merkkisiä 35 % ja Ora-merkkisiä 22 %)

Markkinat

Tuotemarkkinat

Lastenvaunujen tuotemarkkinat voidaan pääpiirteissään jakaa kahteen segmenttiin, josta toisen muodostavat perinteiset lastenvaunut ja kuomurattaat ja toisen matka- ja lomatarkoituksiin olevat sateenvarjorattaat ja muut pieneen tilaan kokoontaittuvat rattaat. Jälkimmäiseen segmenttiin voitaneen lukea myös perinteiset avorattaat.

Perinteisten lastenvaunujen ja kuomurattaiden Suomen markkinoita hallitsevat ruotsalaiset Emmaljunga ja Brio. Suomessa ORA -vaunuja valmistanut Oraviston Tehtaat Ky hakeutui keväällä 1998 konkurssiin. Oraviston Tehtaiden konkurssipesälle on sittemmin löytynyt jatkaja, mutta kestänee kuitenkin vuosia, ennenkuin voidaan arvioida, pystyykö Ora-vaunu uudelleen nousemaan kohti parhaiden vuosiensa markkinaosuuksia. Muiden eurooppalaisten valmistajien mallit eivät ole saavuttaneet mainittavaa jalansijaa Suomessa. Siten käsillä oleva toimituskieltoasia koskee nimenomaan tuotemarkkinoiden sitä osaa, jossa Emmaljunga ja Brio ovat johtavia valmistajia.

Valmistajien markkinaosuuksien selvittämisessä on jouduttu tuvautumaan tietoihin, jotka eivät ole suoraan verrannollisia mm. koska markkinatutkimuslaitokset eivät ole keränneet tietoa näiltä markkinoilta. Lastenvaunujen tuonti Ruotsista oli vuonna 1997 noin 16,4 mmk. Vaunujen ja rattaiden kokonaistuonti v. 1997, kevyt mallisto mukaanlukien, oli 25,5 mmk. Lastentarvikkeen osalta saatiin tuolloin selvitettyä markkamääräinen tuonti ja Brion osalta tukkumyynti. Lopputuloksena niistä voidaan todeta, että Lastentarvikkeen ja Brio Oy:n markkinaosuudet ovat melko lähellä toisiaan edellämainitun ollessa kuitenkin suurempi.

Viraston käsityksen mukaan Brion mallisto on laadullisesti kilpailukykyinen Emmaljungaan verrattuna. Emmaljunga -lastenvaunuilla ei näin ollen voida katsoa olevan määräävää markkina-asemaa Suomessa. Lastentarvikkeen ja Brion yhteenlaskettu markkinaosuus perinteisten lastenvaunujen ja kuomurattaiden tuotesegmentissä on arviolta 80 % ja on saattanut Oran konkurssin ja omistajanvaihdoksen myötä nousta ainakin vuosina 1998 ja 1999 tätä korkeammallekin.

Maantieteelliset markkinat

Sekä Lastentarvikkeella että Briolla on valtakunnallinen myyntiverkosto. Myyntipisteiden lukumäärällä on rajansa. Pienempiin kaupunkeihin ei kannata avata jälleenmyntipistettä, ellei kauppias samalla palvele talousalueen muita kaupunkeja ja taajamia. Jonkin kauppiaan menestys saattaa lisäksi hyvinkin vaikuttaa naapurikaupunkien myyntilukuihin. On kuitenkin vaikea arvioida, miten suuri asiakassiirtymä syntyy ja miten laajalle vaikutukset ulottuvat, jos jonkin alueen kauppias nostaa tai laskee hintojaan aikaisemmasta tasosta. Voidaan kuitenkin olettaa, että kauppias, joka toimii tietyn merkin ainoana jälleenmyyjänä keskisuuressa kaupungissa, voi ylläpitää muita vähittäismyyjiä korkeampaa hintatasoa varsinkin silloin, kun kilpaileva merkki on heikosti edustettuna alueella. Tällä perusteella maantieteelliset markkinat ovat todennäköisesti alueelliset.

Osapuolten käsitys toimituskiellosta

Päivänsäteen kuvaus toimituskiellosta

Päivänsäde jätti 8.9.1997 tilauksen Emmaljunga -vaunuista, joita Lastentarvike oli kauppiaalle esitellyt viikkoa aiemmin. Ensin Lastentarvikkeesta todettiin, ettei heillä ole toimittaa vuoden 1998 malleja, jolloin Päivänsäde tilasi vuoden 1997 mallisia vaunuja. Noin puolen tunnin kuluttua Lastentarvikkeen puhelinmyyjä ilmoitti, ettei Päivänsäteen vaunutilauksia oteta enää vastaan. Lastentarvikkeen johto kieltäytyi tämän jälkeen neuvottelemasta Päivänsäteen kanssa toimituskieltoasiasta.

Lastentarvikkeen ja Päivänsäteen välisessä liikesuhteessa ei ollut Päivänsäteen mielestä mitään ongelmia ennen Lastentarvikkeen asettamaa lastenvaunujen toimituskieltoa. Toimituskielto tuli Päivänsäteelle täydellisenä yllätyksenä. Kun toimituskielto tuli voimaan, Päivänsäteelle ei ilmoitettu toimituskiellon perustetta.

Päivänsäde on katsonut, että toimenpiteen tavoitteena oli ainoastaan Lastentarvikkeen pyrkimys keskittää Joensuun alueen Emmaljunga -myynti kokonaan omalle myymälälleen.

Lastentarvikkeen perustelut toimituskiellolle

Lastentarvike on esittänyt toimituskiellon syyksi Päivänsäteen myynnin heikon tai taantuvan kehityksen.

Lastentarvikkeen mukaan Päivänsäteelle oli useasti viestitetty myynnin kehityksen epätyydyttävyydestä. Lastentarvike ei kuitenkaan ole väittänyt neuvotelleensa asiasta Päivänsäteen kanssa.

Viraston esitettyä selvityspyynnössään epäilynsä siitä, että Lastentarvike oli tehnyt päätöksensä vailla tietoa kauppiaan todellisista myyntiluvuista, Lastentarvike selvitti menettelyään 17.8.1998 seuraavasti: ”Valtuutetun jälleenmyyjän pelisääntöjen mukaan jälleenmyyjä ei ole saanut ottaa myyntiin Lastentarvike Oy:n edustuksessa olevia tuotteita muualta kuin Lastentarvike Oy:stä ilman Lastentarvike Oy:n suostumusta. Mikäli näin olisi käynyt, olisi jälleenmyyjä syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Päivänsäteen on osoitettu näin menetelleen, mutta tämä ei kuitenkaan ole ollut syynä siihen, ettei Päivänsäteelle ole toimitettu Emmaljunga -tuotteita. Syynä on ollut mm. myynnin vähäisyys. Lastentarvike-pelisäännöissä ei ole sovittu mitään sanktioita em. kiellon rikkomisesta. Mahdollisen harmaatuonnin osalta ei em. pelisäännöissä ole sovittu jälleenmyyjän ilmoitusvelvollisuutta, mikä lieneekin luonnollista”.

Viraston kuulemistilaisuudessa 30.9.1998 Lastentarvike vetosi heikon myynnin ohella Päivänsäteen koulutushaluttomuuteen sekä kieltäymiseen ottaa valikoimiinsa Lastentarvikkeen kannalta tärkeitä tuotteita.

Päivänsäteen vastineet toimituskiellon perusteluista

Päivänsäde on vastineessaan 23.1.1998 todennut, että Lastentarvike ei ollut ennen toimituskieltoa pitkään aikaan kehottanut Päivänsädettä lisäämään Emmaljunga -lastenvaunujen myyntiä. Lastentarvikkeen johdossa olevat toimitusjohtaja Raisa Vakkuri ja Joonas Huttula eivät myöskään olleet koskaan kommentoineet Päivänsäteen myyntiä.

Päivänsäteen mukaan he olivat lähes poikkeuksetta osallistuneet koulutustilaisuuksiin. Myös Lastentarvikkeen tuotevalikoiman laajuus Päivänsäteen liikkeessä oli kauppiaan mukaan suuri. Päivänsäde oli kuitenkin katsonut oikeudekseen olla tilaamatta tiettyjä tuotteita, joille se oli löytänyt paremman vaihtoehdon.

Kilpailuviraston alustava arvio toimituskiellon syistä ja toimenpiteet sen purkamiseksi

Lääninhallituksen selvityksen mukaan Päivänsäteen myynnin kehitys oli ollut toimituskieltoa edeltäneinä vuosina varsin tyydyttävä. Paras myynnin kehitys vuodesta 1994 vuoteen 1997 oli lisäksi saavutettu nimenomaan Emmaljunga -merkkisten vaunujen ja rattaiden osalta. Tämän saavutuksen arvoa oli nostanut se, että Lastentarvikkeella on oma myymälä paikkakunnalla. Päivänsäde oli kuitenkin havainnut edullisemmaksi ostaa vaunut toisten kauppiaiden välityksellä, koska sai tällä tavalla paremmat alennukset. Maahantuoja oli tällöin luullut myynnin laskeneen, vaikka se oli koko ajan selvästi kasvanut. Ilmeisesti sanktioiden pelossa, jotka olisivat voineet kohdistua Päivänsäteen itsensä lisäksi vaunuja välittäviin kauppiaisiin, Lastentarvikkeelle ei ollut ilmoitettu tästä kaupankäynnistä.

Lääninhallituksen selvitysraportissa todetaan, että Lastentarvikkeella ei tuolloin ollut jälleenmyyjiensä kanssa kirjallisia sopimuksia, vaan asiat oli sovittu suullisesti. Lääninhallituksen haastattelumuistiossa, jonka Lastentarvike oli saanut kommentoitavakseen, mainittiin mm, että Lastentarvike ei kiellä kauppiaita myymästä kilpailevien valmistajien tuotteita. Lisäksi siinä todettiin, että kauppiaita on kielletty toimittamasta vaunuja asiantuntemattomille eli ei-valtuutetuille kauppiaille. Sen sijaan myynnin tavoitteiden asetannasta ja seurannasta ei haastattelussa mainittu mitään.

Alustavassa arviossaan Kilpailuvirasto katsoikin selvitetyksi, että Lastentarvikkeen ja jälleenmyyjien kesken ei ollut sovittu mistään konkreettisesta myynnin kehittämisohjelmasta. Myyntilukuja ei ollut edellytetty eikä tavoitteita asetettu. Päivänsäteen osalta Lastentarvike oli havainnut suoran laskutuksen vaunumyynnin osalta olleen melko alhaisen, mutta se ei ollut pyrkinyt selvittämään syytä tähän. Kilpailuviraston käsityksen mukaan toimituskiellon syinä olivat siten Lastentarvikkeen vähäinen myynnin seuranta ja vähäiset neuvottelukontaktit jälleenmyyjiin sekä yhtiön halu keskittää Joensuun Emmaljunga -myynti omaan liikkeeseensä ja parantaa sen kannattavuutta.

Koska Kilpailuvirasto katsoi, että Lastentarvikkeen ilmoittamat syyt toimituskiellolle eivät perustuneet oikeisiin tietoihin kauppiaan myyntisuorituksesta, virasto päätti pyrkiä vaikuttamaan Lastentarvikkeeseen siten, että se palauttaisi Päivänsäteen asiakassuhteen. Lastentarvike onkin ilmoittanut useampaan kertaan olevansa periaatteessa valmis jatkamaan toimituksia. Näin ei kuitenkaan ole käytännössä tapahtunut, ja Päivänsäde ei joulukuussa 2001 antamansa suullisen ilmoituksen mukaan enää myy lainkaan Emmaljunga -vaunuja muutoin kuin poikkeustilanteissa, jos asiakas tilaa ja joku toinen kauppias suostuu toimittamaan omasta varastostaan. Selviytyäkseen elinkeinonharjoittajana kauppias on sen sijaan panostanut muiden lastentarvikkeiden myyntiin.

Päätös ja sen perustelut

Toimituskiellon vahingollisuus

Lastentarvikkeen jakelutieratkaisua ja siihen liittyvää Päivänsäteen toimituskieltoa arvioidaan kilpailunrajoituslain 9 §:n perusteella. Kyseisen lainkohdan mukaan kilpailunrajoituksella katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai jos se estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinon harjoittamista.

Säännöksen perustelujen mukaan jommankumman edellä mainitun ns. vahingollisuuskriteerin täyttyminen ei yksin riitä tekemään rajoitusta vahingolliseksi, sillä säännöstä sovellettaessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten menettely vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin koko toimialalla. Kilpailunrajoitukseen, joka ei olennaisessa määrin vähennä kilpailun toimivuutta, vaan on talouden kannalta vähämerkityksellinen, puututaan vain silloin, jos sitä on pidettävä markkinatalouden eettisten periaatteiden valossa epäterveenä. Tämän mukaisesti Kilpailuvirasto on pitänyt vertikaalisten kilpailunrajoitusten arvionnin lähtökohtana markkinoiden toimivuutta. Viraston kantana on, ettei ole tarpeen puuttua vertikaalisiin rajoituksiin tapauksissa, joissa kilpailu markkinoilla on toimivaa, mikä tarkoittaa, että kilpailevien valmistajayritysten määrä on riittävän suuri ja jakelijoille ja kuluttajille on tarjolla korvaavia vaihtoehtoja, jos joku kieltäytyy toimituksista.

Perinteisten lastenvaunujen ja kuomurattaiden markkinat jakautuvat pääosin kahden valmistajan kesken, mikä merkitsee, että näillä molemmilla on asiakkaisiinsa nähden markkinavoimaa. Virasto katsoo kuitenkin, että kilpailutilanne Joensuun talousalueella säilyy pääosin ennallaan, koska molemmilla johtavilla valmistajilla on siellä edelleen edustajansa. Kuluttajan kannalta tilanne ei näin ollen ole muuttunut merkittävästi.

Lastenvaunujen myynnin osuus Päivänsäteen koko liikevaihdosta oli irtisanomishetkellä noin kolmannes. Päivänsäteen kannalta toimituskielto on vaikeuttanut sen elinkeinon harjoittamista, koska kuluttajien mieltymykset huomioon ottaen varteenotettavia korvaavia tuotteita on markkinoilla tarjolla rajoitetusti. Kauppias on kuitenkin myös Brion edustaja ja sen mahdollisuudet lisätä Brion ja muiden valmistajien lastentarvikkeiden myyntiä ovat kompensoineet toisesta merkistä luopumista, vaikkakin Emmaljungan edustuksesta luopuminen on alentanut kauppiaan liikevaihtoa. Päivänsäteen korvaavien liiketoimintamahdollisuuksien takia ja ottaen huomioon, että myös kuluttajien kannalta kilpailutilanne kahden merkittävimmän lastenvaunujen valmistajan kesken on säilynyt Joensuussa lähes ennallaan, Kilpailuvirasto katsoo, että toimituskiellolla ei ole sellaisia vahingollisia vaikutuksia, että asiassa olisi syytä tehdä kilpailunrajoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu esitys kilpailuneuvostolle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto ei pidä Lastentarvikkeen Päivänsäteeseen kohdistamaa toimituskieltoa sellaisena vahingollisena kilpailunrajoituksena, jonka poistamiseksi olisi syytä tehdä kilpailunrajoituslain 12 §:n mukainen esitys kilpailuneuvostolle. Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muut. 303/98) 9 § ja 12 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.