Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kiinteän verkon yhteenliittämismaksujen osalta

Päivämäärä

25.8.2006

Diaarinumero

856/61/2003

Osapuolet

Mikkelin Puhelin Oy

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kiinteän verkon yhteenliittämismaksujen osalta.

2 Osapuolet

Mikkelin Puhelin Oy

Toimenpidepyynnön tekijä: Elisa Oyj

3 Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon 14.10.2003 saapuneessa toimenpidepyynnössään Elisa Oyj (Elisa) on pyytänyt virastoa tutkimaan johtaako Mikkelin Puhelin Oy:n (MPY) kiinteän verkon yhteenliittämishinnoittelu kilpailunrajoituslain kieltämään hintaruuviin.

Elisan mukaan MPY:n tukkumarkkinoilla perimä yhteenliittämishinta (access-hinta, tukkuhinta) on tietyillä puhelupituuksilla korkeampi kuin loppuasiakkailta perittävä paikallisverkkomaksukorvaus (pvm, vähittäishinta). Elisa katsoo, että tämä on estänyt sen mahdollisuudet kilpailla MPY:n kanssa kaukopuhelumarkkinoilla. Elisan mukaan MPY:llä on määräävä markkina-asema paikallisteletoiminnassa perinteisellä toimialueellaan.

Elisa toteaa, että toimenpidepyyntöhetken hinnastojen mukaan MPY:n yli 10 minuutin pituinen access-puhelu (3,616 snt/puh+0,706 snt/min) on kalliimpi kuin loppuasiakkailta perittävä pvm-korvaus (4,918 snt/puh+0,574 snt/min, alv 0 %).

5 Asiaselostus ja päätöksen perustelut

Viestintäviraston päätöksen (6.2.2004, dnro 775/934/2003) mukaan MPY:llä on perinteisellä toimialueellaan viestintämarkkinalain 17 § 1 momentissa tarkoitettu huomattava markkinavoima (HMV) kiinteästä puhelinverkosta nousevan liikenteen markkinoilla. Päätöksen mukaan MPY:llä on perinteisellä toimialueellaan noin 90 prosentin osuus paikallisessa kiinteässä puhelinverkossa loppukäyttäjille tarjottavista puheluista minuuttimääräisesti laskien sekä 95 prosentin osuus liittymien kappalemääräisistä markkinoista. Kilpailevien kiinteiden puhelinverkkojen yhteenlaskettu markkinaosuus MPY:n perinteisellä toimialueella jää alle viiden prosentin.

MPY:n selvityksen mukaan (20.2.2004) TeliaSonera Finland Oyj (TeliaSonera) on rakentanut omia tilaajayhteyksiään MPY:n ns. HMV-alueella huomattavasti. MPY arvioi, että selvityksen antohetkellä TeliaSoneran on ollut mahdollista saavuttaa omilla tilaajayhteyksillään vähintäänkin 12–15 % yrityksistä/kotitalouksista MPY:n alueella.

Kilpailuvirasto toteaa, että asian lopputulos huomioon ottaen voidaan relevanttien hyödykemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden täsmällinen määritteleminen jättää avoimeksi. Asian ratkaisemisen kannalta ei myöskään ole välttämätöntä ottaa täsmällisesti kantaa MPY:n markkina-asemaan tai sen mahdolliseen heikkenemiseen. Ottaen huomioon MPY:n vahva asema lankapuhelinliittymien markkinoilla perinteisellä toimialueellaan sen toimintaa on kuitenkin perusteltua tarkastella lähtökohtaisesti mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

5.1 MPY:n yhteenliittämishinnoittelusta

Tukkuhinta Vähittäishinta
MPY Access-hinta (alv = 0 %) pvm (alv 0 %)
snt/puh snt/min snt/puh snt/min
1.5.1999 3,616 0,706 4,037 0,605
1.1.2001 3,616 0,706 5,046 0,605
1.3.2003 3,616 0,706 4,918 0,574
1.1.2004 4,1 0,57 4,918 0,574

MPY:n selvityksen (20.2.2004) mukaan sen hinnoittelussa tukkuhinta on voinut nousta vähittäishintaa korkeammaksi 1.5.1999 alkaen noin 5 minuuttia pitemmissä puheluissa. MPY on muuttanut pvm-hinnoitteluaan 1.1.2001 siten, että tukkuhinta on voinut nousta vähittäishintaa korkeammaksi vasta noin 15 minuuttia pitemmissä puheluissa. MPY on muuttanut pvm-hinnoitteluaan 1.3.2003 siten, että tukkuhinta nousee vähittäishintaa korkeammaksi, kun puhelupituus ylittää 9,6 minuuttia.

MPY:n mukaan (20.11.2003) sen kaikkien puheluiden keskipituus lokakuun 2003 liikennetietojen[1] perusteella oli 4,63 minuuttia. Lisäksi operaattoreiden MPY:ltä tukkuhinnalla ostamien puheluiden keskipituus vastaavana aikana oli 2,47 minuuttia. MPY arvioi, etteivät tiedot poikkea merkittävästi muinakaan ajanjaksoina. MPY toteaa, että keskimääräisellä puhelupituudella tukkuhinta ei ole noussut vähittäismyyntihintaa korkeammaksi.

MPY:n mukaan (20.2.2004) sen hintamuutoksissa ei ole tietoisesti pyritty aiheuttamaan vähittäishinnan ja tukkuhinnan suhteen vääristymää. MPY toteaa, että yhtiö on 1.1.2004 voimaan astuneella hinnoittelullaan poistanut kokonaan mahdollisuuden, että tukkuhinta nousisi vähittäishintaa korkeammaksi.

5.2 Kilpailuviraston näkemys

Elisa on esittänyt, että MPY:n kiinteän verkon yhteenliittämishinnoittelu johtaa kilpailunrajoituslain kieltämään hintaruuvin. Hintaruuvi voidaan näyttää toteen osoittamalla, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen omat yksiköt tarjontaketjun loppupäässä eivät voisi toimia kannattavasti, jos niiltä perittäisiin [verkkopalvelusta] sama hinta kuin minkä kyseessä oleva yritys perii kilpailijoiltaan. Käytännössä hintaruuvi voidaan näyttää toteen osoittamalla, että yrityksen oman palveluoperaattorin vähittäisasiakkailta perimän hinnan ja verkko-operaattorin kilpailevilta palveluntarjoajilta perimän hinnan väliin ei jää positiivista hintamarginaalia tai hintamarginaali ei ole riittävän suuri, jotta kohtuullisen tehokas palvelun tarjoaja voi saavuttaa tavanomaisen voiton markkinoilla.

Vuosina 1999–2003 MPY:n access-hinta tietyillä puhelupituuksilla on ollut korkeampi kuin loppuasiakkailta perittävä pvm-korvaus. Se, että tukkutuotteesta on tietyillä puhelupituuksilla peritty korkeampaa hintaa kuin vähittäistuotteesta antaa viitteitä siitä, että kyseessä voisi olla kilpailunrajoituslain kieltämä hintaruuvi. Koska MPY:n kaikkien puheluiden keskipituus ja muiden operaattoreiden MPY:ltä tukkuhinnalla ostamien puheluiden keskipituus – lokakuun 2003 tietojen perusteella – näyttää kuitenkin alittavan puhelupituudet, joissa tukkuhinta on ollut vähittäishintaa korkeampi, Kilpailuvirasto arvioi, ettei MPY:n kuvatulla hinnoittelulla todennäköisesti ole ollut merkittävää vaikutusta markkinoille pääsyyn. Lisäksi MPY on ilmoittanut korjanneensa 1.1.2004 kiinteän verkon yhteenliittämishinnoittelustaan ne epäkohdat, joihin Kilpailuvirasto on kiinnittänyt huomiota. Koska nykyisessä markkinatilanteessa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella asian yksityiskohtaisempi selvittäminen olisi tarpeellista, virasto poistaa asian käsittelystä.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 7 §, kumottu muutossäädöksellä 318/2004 (nykyinen 6 §).

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Käytetty MPY:n liikennetuotteiden keskimääräisiä puhelupituuksia 10/2003. Keskipituus minuutteina: paikallispuhelut 6,40, kaukopuhelut 4,61, ulkomaanpuhelut 5,65, matkapuhelut 2,41, paikalliset palvelupuhelut 3,36, valtakunnalliset palvelupuhelut 2,65.