Sähkötarvikkeiden toimituskielto

Päivämäärä

30.5.2008

Diaarinumero

858/68/2002

Osapuolet

Esvalotek Oy

1 Asia

Sähkötarvikkeiden toimituskielto

2 Osapuolet

Esvalotek Oy, Arkala

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Esvalotek Oy oli syksyllä 2002 pyytänyt Oulun lääninhallitusta selvittämään mahdollista syrjintää sähkötarvikkeiden tukkumyynnissä. Ensto Oy oli kieltäytynyt myymästä sähkötarvikkeita Esvalotekille, jota Ensto Oy oli kehottanut kääntymään alueen tukkuliikkeiden puoleen. Enstolla oli Esvalotekin mukaan noin 50 %:n markkinaosuus omalla tuotealallaan. Esvalotek on antanut Kilpailuvirastolle kirjallisen selvityksen 27.10.2003 sekä lisätietoja puhelimitse 13.2.2003.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Ensto Oy oli kieltäytynyt toimittamasta suoraan tukkuehdoin sähkötarvikkeita, kuten kytkimiä ja pistorasioita Esvalotek Oy:lle. Esvalotekin olisi tullut ostaa Ensto Oy:n valmistamia tarvikkeita sähkötukkuliikkeiltä, mikä olisi nostanut niiden hintaa. Tämä esti Esvalotek Oy:tä tarjoamasta tarvikkeita kilpailukykyisin ehdoin eräälle pohjoissuomalaiselle myymäläketjulle.

Esvalotek toimii Ylikiimingin kunnan Arkalan kylässä, noin 40 kilometrin etäisyydellä Oulusta. Se valmistaa ja asentaa valaisimia ja sen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 109.000 €.

Oulun lääninhallituksen selvityksen mukaan Esvalotek katsoi Enstolla olevan sähkötarvikkeissa noin 50 %:n markkinaosuuden. Esvalotekille juuri kotimaiset valmisteet olisivat tärkeitä, koska asiakkaat kysyvät niitä. Tästä syystä ulkomaisilla tarvikkeilla oli Esvalotekin mukaan vaikea korvata kotimaista tuotetta.

Toimituskiellon kilpailuoikeudellisesta arvioinnista

Yrityksillä on oikeus valita liikekumppaninsa vapaasti, ja vain poikkeuksellisissa tilanteissa toimituskieltoon puututaan kilpailunrajoituslain keinoin.

Pääsääntöisesti. vain seuraavin kumulatiivisin edellytyksin toimituskieltoa voidaan pitää vahlngollisena rajoituksena: i) toimituksista kieltäytyvä yritys on määräävässä asemassa tai sillä on muuten huomattavaa markkinavoimaa, ii) hyödyke on välttämätön liiketoiminnan harjoittamiselle, iii) toimituskielto vaikuttaa kielteisesti. kilpailun toimivuuteen, ja iv) kielto ei ole objektiivisesti perusteltavissa.

Julkisista lähteistä saatavien tietojen mukaan markkinoilla on useita kytkin-, pistorasia- ja valaisinvalmistajia. Nämä tiedot yhdistettynä Esvalotekin antamaan selvitykseen eivät tue väitettä määräävästä markkina-asemasta. Tästä myös seuraa, etteivät Ensto Oy:n valmistamat tarvikkeet vaikuta välttämättömiltä so. korvaamattoman tärkeiltä liiketoimiooal1e, jota Esvalotek harjoittaa. Asiassa ei ole tullut esille näkökohtia, joista voitaisiin päätellä Esvalotekin potentiaalisten asiakkaiden ostotoiminnassaan kohtaaman kilpailun oleellisesti. heikentyvän toimituskiellon vuoksi. Kysymys toimituskiellon objektiivisesta perusteltavuudesta ei ole edellä olevan johdosta merkityksellinen.

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka edellyttäisivät Esvalotekin Oulun lääninhallitukselle tekemän toimenpidepyynnön yksityiskohtaisempaa selvittämistä.

6 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus osoitus on päätöksen liitteenä.