Epäilty liikesuhteesta pidättäytyminen

Päivämäärä

15.6.2005

Diaarinumero

860/61/04

Osapuolet

Valio Oy

Osapuolet

Valio Oy, Helsinki

Kaslink Oy, Sotkamo

Ratkaisu

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja annetut selvitykset

Kaslink Oy (jäljempänä Kaslink) pyysi Kilpailuvirastoa tutkimaan, syyllistyykö Valio Oy (jäljempänä Valio) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, kun se Kaslinkin näkemyksen mukaan perusteetta on keskeyttänyt usean vuoden jatkuneet kermantoimitukset Kaslinkille.

Kilpailuvirasto on vastaanottanut selvityksiä Valiolta 17.1.2005 ja 14.2.2005 sekä lisäselvitykset Kaslinkilta 2.3.2005 ja 7.6.2005. Valio on lisäksi toimittanut virastolle 19.5.2005 Kaslinkille tekemänsä kerman myyntiä Venäjälle koskevan uuden tarjouksen.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailuvirasto on arvioinut tapausta määräävää markkina-asemaa koskevien säännösten mukaisesti ottaen huomioon, että Valiolla on 11.11.1998 annetussa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä, taltio 2498 (dnro 3482/1/17), vahvistettu kilpailunrajoituslaissa sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa tarkoitettu määräävä markkina-asema nestemaitotuotteiden markkinoilla Suomessa.

Kilpailuoikeudellisessa arviossa on merkitystä annettu erityisesti Valion menettelyn kilpailuvaikutuksille ottaen huomioon, että Valio on yrityskauppapäätöksessä 20.6.2000 (dnro 1151/81/99) sitoutunut myymään kotimaan markkinoille Valioryhmästä riippumattomille varteenotettaville tosiasiallisille ja potentiaalisille kilpailijoille vuosittain raakamaitoa enintään 150 miljoonaa litraa. Kilpailijat voivat päätöksen mukaan ostaa tuotteen raakamaitona, kuorittuna maitona, vakioituna maitona tai kermana.[1]

Saaduista selvityksistä ilmenee, että Kaslink on vuodesta 1995 lähtien hankkinut kermaa Valiolta viedäkseen tavaran Venäjälle. Kaslinkin mukaan Valio on yksipuolisesti ilmoittanut lopettavansa 1.11.2004 lukien kerman toimitukset Kaslinkille ja alkavansa itse toimittaa kermaa Kaslinkin asiakkaille Venäjälle. Kaslink ei ilmoituksensa mukaan voi tämän jälkeen enää toimittaa kermaa venäläisille asiakkailleen. Kaslinkin mukaan kukaan muukaan tavarantoimittaja ei kykene toimittamaan Suomessa tuotettua kermaa Kaslinkin asiakkaiden tarvitsemia määriä.

Valion asiassa antaman selvityksen mukaan Kaslink on historiallisista syistä saanut kermaa vientitoimintaansa varten kotimaan muita asiakastoimituksia edullisemmin. Valio irtisanoi Kaslinkin myyntisopimuksen kohdellakseen tasapuolisesti ostavia asiakkaitaan. Valion mukaan tarkoituksena on, että sen kaikkien meijerituotteiden Venäjän maahantuonti tapahtuu Valion Pietarin tytäryhtiön kautta ilman välikäsiä. Tämän vuoksi Valio on kehittänyt omaa valmiuttaan aloittaa kerman myynti suoraan venäläisille teollisille asiakkaille. Valion käsityksen mukaan Kaslinkilla on toisaalta vaihtoehtoisia hankintalähteitä Venäjällä tai sen lähialueilla. Koska tuoretuotteita on mahdollista kuljettaa jäähdytetyissä konteissa pitempiäkin matkoja, voi tuorekerman hankintamarkkina Valion mielestä olla Venäjän lähialueita laajempikin.

Valio korostaa, ettei se kuitenkaan ole pidättäytynyt liikesuhteesta Kaslinkin kanssa, vaan toimittaa sille kermaa entisin kaupallisin ehdoin 1.7.2005 asti. Valiolla ei ilmoituksensa mukaan ole tarkoitusta puuttua siihen, käyttääkö Kaslink Valiolta ostamansa kerman Suomessa vai viekö sen Venäjälle tai johonkin toiseen maahan.

Valio on lisäksi tehnyt Kaslinkille uuden tarjouksen kerman myynnin jatkamisesta 1.7.2005 jälkeen entisin ehdoin siten, että Valio vastaa tavaran kuljetuksesta ja maahantuonnista Venäjälle tullin niin sanotun vihreän linjan kautta. Tullin 9.5.2005 Valiolle antaman lausunnon mukaan vihreän linjan menettelyä soveltava yritys voi välttää riskin joutua tahtomattaan sotkeutumaan laittomuuksiin tulliselvitettäessä tavaraa Venäjällä. Valion mukaan tämä toimitusehdon muutos on muutoin Kaslinkille kustannusneutraali edellyttäen, että Kaslink on noudattanut tulliselvityksissä Suomen ja Venäjän säännöksiä.

Kilpailuviraston kanta

Kilpailuvirasto katsoo Valion toiminnan kohdistuvan sekä Suomeen, jossa Kaslink ostaa vientitoimituksiaan varten tarvitsemansa kerman, että Venäjälle jonne Kaslink vie kerman sikäläisille asiakkailleen. Ottaen huomioon yrityskauppapäätöksessä 8.10.2004 Valiolle asetetut toimitusvelvoitteet Kilpailuvirasto pitää mahdollisena kilpailun rajoittumista kotimaan markkinoilla, mikäli Valio pidättäytyisi liikesuhteesta Kaslinkin kanssa.

Saatujen selvitysten mukaan Valio on jatkanut kerman toimituksiaan Kaslinkille ja on tehnyt tälle tarjouksen kerman toimitusten jatkamisesta 1.7.2005 jälkeen entisin ehdoin kuitenkin siten, että tavaran kuljetuksesta ja maahantuonnista Venäjälle tullin vihreän linjan kautta vastaa Valio. Tullin Valiolle antaman lausunnon mukaan menettely on tarpeen mahdollisten tulliselvityksiin liittyvien laittomuuksien estämiseksi.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei ole aihetta enempiin selvityksiin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (318/2004) 2 § ja 6 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n perusteella siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Yrityskauppapäätöksellä 8.10.2004 (dnro 619/81/04) maitokiintiötä lisättiin yhteensä 185 milj. litraan