Verovapaiden autojen myynti Suomesta muihin EU-maihin

Päivämäärä

11.11.1999

Diaarinumero

868/61/99

Osapuolet

Volvo Auto Oy Ab

Asianosaiset

Volvo Auto Oy Ab

Asian vireilletulo

Ronald Niklasson on lähettänyt Kilpailuvirastoon 24.10.1997 päivätyllä kirjeellä toimenpidepyynnön koskien Volvo Auto Oy Ab:n (myöhemmin Volvo Auto) hinnoittelua verovapaiden autojen osalta. Niklasson on ruotsalaisen AutoGuide -nimisen julkaisun päätoimittaja. AutoGuide on aikakauslehti, joka julkaisee tietoja autojen hinnoista, erityisesti verovapaista hinnoista, EU-maissa ja antaa ohjeita autojen tuonnista.

Toimenpidepyynnössään Niklasson esittää, että Volvo Auto ei noudata Euroopan Unionin kilpailunrajoitussäädöksiä verovapaiden autojen kaupassa, koska Volvo Auton verovapaat hinnat ovat hänen käsityksensä mukaan korkeammat kuin ns. laskennalliset verovapaat hinnat. Laskennallinen verovapaa hinta saadaan, kun suomalaiset verot, autovero ja arvonlisävero, vähennetään auton vähittäismyyntihinnasta. Volvo Autolla on erillinen tax free-hinnasto verovapaista hinnoista, ja Niklassonin mielestä hinnaston hinnat ovat huomattavasti korkeampia kuin laskennallinen verovapaa hinta. Niklasson katsoo, että tämä on EU:n vapaakauppasopimuksen rikkomista ja vaatii, että Volvo Auto velvoitetaan myymään autot todellisella verovapaalla hinnalla. Volvo Auto on Niklassonin kertoman mukaan ilmoittanut, että niin kauan kun se käyttää samaa hintaa kaikille ostajille, se on vapaa itse määräämään hinnan.

Niklasson on lisäksi 29.10.1997 tehnyt EY:n komissiolle ilmoituksen Volvo Auto Oy:n verovapaiden autojen hinnoittelutavasta.

Verovapaiden autojen myynti

Verovapailla autoilla tarkoitetaan autoja, joiden hintaan ei Suomessa sisällytetä autoveroa eikä arvonlisäveroa. Näitä ns. tax free-hintaisia autoja voivat Suomesta ostaa suomalaiset, jotka vievät auton ulkomaille (ns. muuttoautot), diplomaatit sekä kaikki muiden EU-maiden kansalaiset, jotka eivät tule rekisteröimään autoa Suomessa käytettäväksi. Autoveron määräytymisestä ja verovapaiden autojen myynnistä säädetään autoverolaissa (1482/94).

EU-maista Suomessa ja Tanskassa on muita EU-maita korkeampi autoverotus. Tästä on seurauksena se, että sisämarkkinoillakin kuluttajien maksamat autojen hinnat vaihtelevat huomattavasti.

Volvo Auton vastine

Volvo-henkilöautojen jakelu Suomessa on järjestetty Volvo Auto Oy Ab:n kautta. Volvo Auto Oy Ab on kokonaan Volvo Car Corporationin omistama tytäryhtiö, ja toimii Volvo-henkilöautojen suomalaisena maahantuojana. Lopullisille asiakkaille tapahtuvan jakelun hoitaa riippumattomien jälleenmyyjien verkosto, johon kuuluu myös kaksi Volvo Auton tytäryhtiötä, Bilia Oy ja Autosalpa Oy.

Verovapaiden autojen jakelusta eli ns. turisti- ja diplomaattimyynnistä (Tourist and Diplomatic Sales, TDS), vastaa Volvo- konsernin sisällä toimiva erillinen yhtiö Volvo Car International (VCI). VCI:n ja sen tarjoamien TDS-palvelujen ensisijainen tarkoitus on tiettyjen, edulliseen verokohteluun oikeutettujen asiakasryhmien tilausten käsittely.

VCI käsittelee myös suomalaisten jälleenmyyjien tilauksia sellaisten asiakkaiden osalta, joiden tarkoituksena on ollut rekisteröidä tilaamansa auto Suomen ulkopuolelle. Suomalaisen jälleenmyyjän ottaessa tällaisessa tilanteessa yhteyttä VCI:iin, sovelletaan VCI:n normaalia TDS-menettelyä, jossa auto myydään suoraan Volvo-konsernilta TDS-hinnastoa soveltaen. Auto toimitetaan kuitenkin asiakkaalle paikallisen suomalaisen jälleenmyyjän toimesta, tai vaihtoehtoisesti suoraan EU:n ulkopuolella olevaan määrämaahan.

Volvo Auto toteaa vastineessaan, että verovapaiden autojen myynnin järjestäminen TDS-palveluna VCI:n kautta johtuu Suomen poikkeuksellisen korkeasta autoverokannasta sekä suomalaiseen verolainsäädäntöön sisältyvistä monimutkaisista veron maksu- ja palautusmenettelyistä, jotka koskevat erityisesti uusia autoja.

Volvo Auto, kuten muutkin autontuojat ja -valmistajat, on autoverolain 39 §:ssä tarkoitettu tullihallituksen hyväksymä rekisteröity verovelvollinen. Tämän vuoksi, autoverolain 40 §:n nimenomaisen säännöksen perusteella, voidaan Volvo Auton maahantuomat autot rekisteröidä liikenteeseen käytettäviksi ilman autoveron ennakkomaksua tai veroviranomaisen lupaa (ennakkorekisteröinti). Tällä tavoin ennakkorekisteröidyt autot voidaan toimittaa jälleenmyyjille ja asiakkaille Volvo Auton huolehtiessa verojen säännöllisestä maksamisesta.

Autoverolain 43 §:n 3 momentin mukaan Volvo Auto on rekisteröitynä verovelvollisena oikeutettu ilmoittamaan verovapaana myyntinä ne autot, joita ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön Suomessa, ja näin välttyä veron suorittamiselta tällaisten autojen osalta. Tällä tavoin verovapaaseen kohteluun oikeutettu asiakas välttyy vaivalta ja ajanhukalta, joka liittyy veron palauttamiseen hakemuksen perusteella.

Yllä kuvattu yksinkertainen menettely on käytettävissä vain, jos autoverolain 39 §:n tarkoittama tullihallituksen hyväksymä rekisteröity verovelvollinen, tässä tapauksessa Volvo Auto, myy auton suoraan asiakkaalle. Rekisteröityminen on mahdollista vain säännöllistä liiketoimintaa harjoittaville ajoneuvojen maahantuojille ja Suomessa toimiville valmistajille. Ennen rekisteröintiä on verovelvollisen asetettava tullihallitukselle vaadittava vakuus autoverolain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. Autojen jälleenmyyjää tämä rekisteröitymismahdollisuus ei koske.

Volvo Auto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että vaikka verovapaan auton kaupassa kaupan osapuolet juridisesti katsoen ovat Volvo Auto ja asiakas, koska Volvo Auto laskuttaa asiakasta, sovitaan kaupan ehdoista kuitenkin asiakkaan ja paikallisen Volvo-jälleenmyyjän välisissä neuvotteluissa. Jälleenmyyjä luovuttaa auton asiakkaalle ja toimii komissionsaajana, jolle Volvo Auto maksaa komission myydystä autosta. Volvo Auto ei toimi jälleenmyyjänä.

Vähittäismyyntihinnan muodostuminen

Volvo-henkilöautojen jakeluketjussa Volvo Auto toimii maahantuojana ja tukkumyyjänä riippumattomille jälleenmyyjille vähittäismyyntiportaassa. Asiakkaiden maksama hinta ei ole Volvo Auton määrittelemä, vaan jälleenmyyjät voivat vapaasti neuvotella vähittäishinnasta asiakkaidensa kanssa.

Volvo Auto julkaisee kuitenkin ohjehinnastoja Suomessa myytävien Volvo-henkilöautojen vähittäishinnoista. Tämä yleinen hinnasto ei ole sitova ja se antaa ainoastaan ohjeellista informaatiota vähittäishinnoista. Eräs tämän yleisen hinnaston tarkoituksista on työsuhdeautojen verotusarvon määrittäminen verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen (877/98) 18 §:n säätämällä tavalla.

Yleensä Volvo Auto myöntää jälleenmyyjille 5 – 10 prosentin alennuksen ohjevähittäishinnastoissa ilmoitetuista hinnoista. Volvo Auto saattaa lisäksi myöntää alennuksia liittyen meneillään oleviin kampanjoihin, bonus-alennuksia erinomaisen asiakaspalvelun perusteella jne. Myönnetyn alennuksen tarkka määrä riippuu useista tekijöistä. Jälleenmyyjä sopii kuitenkin aina itsenäisesti lopullisesta hinnasta asiakkaan kanssa, ja voi siten päättää, haluaako hän siirtää osan saamastaan alennuksesta asiakkaan hyväksi.

Verovapaiden autojen osalta VCI on antanut ohjehinnaston suositelluista vähittäismyyntihinnoista koskien TDS-autoja.

Toisesta EU-maasta olevat asiakkaat voivat esteettä tilata verovapaan auton suomalaisen jälleenmyyjän kautta, ja myös RHD-varusteltuja (vasemmanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitettuja) autoja on saatavissa. RHD-autojen hinnat saattavat poiketa hieman muiden vastaavien autojen hinnoista, johtuen autojen mukauttamisesta RHD-standardeihin sekä siitä, että eri maihin toimitettavilla autoilla on erilaiset vakiovarusteita koskevat spesifikaatiot.

Volvo Auto on toimittanut Kilpailuvirastoon tiedot muutaman Suomen markkinoilla eniten myydyn mallinsa vähittäismyyntihinnasta sekä samojen mallien verovapaista hinnoista (hinnat perustuvat ohjeellisiin hinnastoihin) eriteltynä seuraaviin osiin:

  1. tehdashinta; sis. maahantuojan kustannukset liittyen kuljetuksiin, vakuutuksiin, luovutushuoltoon, vientirekisteröintiin jne.
  2. autovero; sis. autoverolain sallimat vähennykset
  3. maahantuojan kate
  4. jälleenmyyjän kate
  5. arvonlisävero.

Toimitetut markkamääräiset hintatiedot katsotaan yhtiön liikesalaisuuksiksi.

Päätös

Toimenpidepyynnössä on esitetty väite, että Volvo Auton vähittäismyyntihinnoittelussa suomalaisia ja muiden EU-maiden kansalaisia ei kohdeltaisi yhdenvertaisesti näiden ostaessa Suomesta Volvo-merkkistä autoa, vaan että suomalaiselle ostajalle auton hinta ilman veroja olisi edullisempi kuin ohjehinnaston mukainen tax free-hinta ulkomaalaiselle ostajalle. Lisäksi toimenpidepyynnön tekijä on tuonut esiin ongelmat autojen hinnoittelun läpinäkymättömyydestä, jonka seurauksena asiakas ei tiedä, mikä osuus auton hinnasta on veroa.

Kilpailuvirasto on tutkinut, onko Volvo-merkkisen auton osto Suomesta mahdollista samoin edellytyksin kaikille EU-maiden kansalaisille. Vertailtaessa Volvo Auton toimittamia eriteltyjä ohjeellisia vähittäismyynti- ja verovapaita hintoja voidaan todeta, että hinnoittelu niissä on yhtäläistä ja samansuuruisiin kustannuseriin perustuvaa. Verollisten ja verovapaiden mallien hinnanerot Volvo Auton antamissa hinnoissa perustuvat suomalaisten verojen osuuteen. Saatujen tietojen perusteella Volvo Auton verovapaiden autojen hinnoittelussa Suomessa ei näin ollen ole havaittavissa EU:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaista kiellettyä menettelyä, eikä myöskään Suomen kilpailunrajoituslain 9 §:n tarkoittamaa vahingollista kilpailunrajoitusta.

Volvo Auto on lisäksi vastineessaan ilmoittanut, että verovapaan Volvo-merkkisen auton osto Suomesta on mahdollista samoin edellytyksin kaikille EU-maan kansalaisille, ja auto voidaan myös tilata erityisvarusteltuna vasemmanpuoleiseen liikenteeseen. Kilpailuvirastolle ei ole esitetty yhtään konkreettista tapausta, jossa Volvo Auto olisi kieltäytynyt myymästä verovapaata autoa EU-maan kansalaiselle.

Autojen hinnoittelun läpinäkymättömyys perustuu autoverolain 86 ja 87 §:iin, joiden mukaan autoverotusta varten annetut tai esitetyt tiedot sekä liiketoimista saadut tiedot on pidettävä salassa. Käytännössä tämä salassapitovelvollisuus koskee siis sekä autojen maahantuontihintoja että autoveron suuruutta. Kilpailuvirasto on todennut tästä aiheutuvan vääristymiä, jotka osaltaan estävät tavaroiden vapaata liikkumista yhteismarkkinoilla. Läpinäkymättömyyttä koskien Kilpailuvirasto on lähettänyt 12.10.1999 aloitteen valtiovarainministeriölle, ja tässä aloitteessa Kilpailuvirasto esittää, että valtiovarainministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin autoverotusjärjestelmän muuttamiseksi läpinäkyväksi.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 9 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus liitteenä.