Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö korottamalla TIR-tullitakuuasiakirjojen hintoja

Päivämäärä

20.5.2010

Diaarinumero

883/14.00.00/2009

Osapuolet

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry / SKAL Kustannus Oy

1 Asia

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö korottamalla TIR-tullitakuuasiakirjojen hintoja.

2 Osapuolet

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja SKAL Kustannus Oy

Toimenpidepyynnön tekijä:

Marecap Trans Oy

3 Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Kuorma-autoliikennettä harjoittava Marecap Trans Oy (jäljempänä Marecap) on Kilpailuvirastolle 17.9.2009 tekemässään toimenpidepyynnössä pyytänyt virastoa tutkimaan, liittyykö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n (jäljempänä SKAL) TIR-tullitakuuasiakirjojen hinnoitteluun kilpailua rajoittavaa toimintaa ja ryhtymään kilpailunrajoituslain (480/1992) 13 §:n mukaisiin sekä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin kilpailua rajoittavan toiminnan lopettamiseksi.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Marecap on toimenpidepyynnössään katsonut, että SKAL on TIR-tullitakuuasiakirjojen markkinoilla Suomessa määräävässä markkina-asemassa, koska se on ainoa taho, joka välittää Suomessa näitä asiakirjoja. Marecap on perustellut kantaansa sillä, että Kilpailuvirasto on 6.2.2009 tekemässään päätöksessä dnro 811/61/07 todennut muun muassa, että ”Kilpailuvirasto katsoo, että ottaen huomioon SKAL:n yksinomaisen aseman TIR-tullitakuuasiakirjojen toimittajana Suomessa, asiaa on aiheellista tarkastella määräävän markkina-aseman mahdollisen väärinkäytön näkökulmasta.”

Toimenpidepyyntönsä perusteluna Marecap tuo esille, että SKAL on ilmoittanut nostavansa tullitakuuasiakirjojen hintoja 1.6.2009 alkaen yli 20 %:lla eli 89,67 eurosta 109,19 euroon kappaleelta. Lisäksi Marecap on katsonut, että kokonaisuudessaan tarkasteltuna ja ottaen huomioon pidemmän ajanjakson (esimerkiksi vuodesta 2002 lähtien) SKAL on kuitenkin syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Hinnoittelu on Marecapin mukaan ajan myötä pienillä yksittäisillä korotuksilla muuttunut suhteettomaksi ja kilpailua rajoittavaksi. Marecap katsoo, että erityisesti sellaiset yritykset kuin Marecap, joiden toiminta muodostuu lähes kokonaisuudessaan EU:n ulkopuolelle suuntautuvasta liikenteestä kärsivät tilanteesta yhä enenevässä määrin, koska TIR-tullitakuuasiakirjojen hankkiminen SKAL:lta on näille yrityksille toiminnan ylläpitämiseksi välttämätöntä.

SKAL on toimittanut Kilpailuvirastolle asian johdosta 6.11.2009 päivätyn vastineensa ja 12.2.2010 päivätyn lisäselvityksen.

Vastineessaan SKAL toteaa muun muassa, että toimenpidepyynnöstä ei käy selkeästi ilmi, mistä kilpailusääntöjen rikkomuksista Marecap syyttää SKAL:ia. Lisäksi SKAL toteaa, että toimenpidepyyntö on kohdistettu SKAL:iin, mutta TIR-tullitakuuasiakirjoja myöntää SKAL Kustannus Oy.

SKAL katsoo vastineessaan, että sillä ei ole kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa TIR-tullitakuuasiakirjojen markkinoilla Suomessa. Määräävä asema ei voi SKAL:in mukaan seurata siitä, että se myöntää Suomessa TIR-tullitakuuasiakirjoja IRU:n (International Road Transport Union) valtuutuksella ja Suomen valtion (Tullihallituksen) myöntämällä luvalla.

SKAL on ilmoituksensa mukaan tällä hetkellä ainoa TIR-tullitakuuasiakirjoja myöntävä elin Suomessa, mutta TIR-tulliasiakirjojen myöntäminen Suomessa on SKAL:in mukaan kuitenkin liian kapea markkinamäärittely.

TIR-järjestelmässä on SKAL:in antaman selvityksen mukaan kysymys siitä, että tavara voidaan kuljettaa kansainvälisten rajojen yli siten, että tullien ja verojen maksu hoidetaan vasta lopullisessa määräpaikassa. TIR-järjestelmä helpottaa kansainvälisten maantiekuljetusten järjestämistä, mutta se ei SKAL:in mukaan monista eduistaan huolimatta ole korvaamaton järjestely. TIR-asiakirjoja myöntävät vastineen mukaan maailmanlaajuisesti sekä eri EU-jäsenvaltioissa että EU:n ulkopuolella toimivat kansalliset toimijat.

Toimenpidepyynnössä selvitettäväksi pyydetystä TIR-tullitakuuasiakirjojen hinnankorotuksesta SKAL on todennut vastineessaan, että 1.6.2009 toteutettu noin 20 %:n suuruinen hinnankorotus on ollut kustannusvastaava ja kohtuullinen. Lisäselvityksessään SKAL on ilmoittanut, että IRU on korottanut TIR-tullitakuuasiakirjojen hankintahintoja jo huhtikuun 2009 alusta alkaen merkittävästi. Lisäksi SKAL on perustellut hinnankorotuksia sillä, että TIR-tullitakuuasiakirjojen menekki on taloustilanteen heikkenemisen johdosta vähentynyt merkittävästi.

SKAL on IRU:lta saamansa tehtävän mukaisesti velvollinen huolehtimaan TIR-tullitakuuasiakirjojen saatavuudesta Suomessa. Kysynnän vähentyessä hintoja joudutaan korottamaan, jotta toiminnan ylläpitämisestä aiheutuvat kulut saadaan katetuiksi.

SKAL on vastineensa mukaan lisäksi 29.6.2009 antamansa tiedotteen mukaisesti tuolloin tuonut markkinoille uuden hinnaltaan aikaisempia edullisemman erityisesti rajaliikenteeseen tarkoitetun TIR-tullitakuuasiakirjan, jonka hinta on 84,50 euroa/kpl. Näiden tarkoituksena oli alentaa TIR-tullitakuuasiakirjojen kustannuksia maantieteellisesti rajatulla alueella. Niitä oli aluksi saatavilla vuoden 2009 loppuun, mutta SKAL:lta saadun lisäselvityksen mukaan niiden myöntämistä jatketaan vuonna 2010. Marecap on tehnyt 13.7.2009 sopimuksen näiden uusien asiakirjojen hankinnasta ja siitä lähtien käyttänyt yksinomaan niitä. Marecapille on vastineen mukaan toimitettu 20.10.2009 mennessä 68 kappaletta näitä uusia hinnaltaan aikaisempia edullisempia asiakirjoja.

Marecap on toimenpidepyyntönsä taustana tuonut esille Kilpailuviraston 29.6.2004 tekemän päätöksen (dnro 262/61/03) sekä Kilpailuviraston 6.2.2009 tekemän päätöksen (dnro811/61/2007). Kilpailuvirasto katsoo, että näitä päätöksiä ei kuitenkaan ole aiheellista ottaa käsiteltävän asian lähtökohdiksi, koska ne ovat koskeneet eri asioita eli myönnettävien TIR-tullitakuuasiakirjojen yrityskohtaisten lukumäärien rajoittamista ja ko. asiakirjojen saamiseksi edellytettävän perusvakuuden määrän korottamista. Kyseiset asiat ovat lisäksi tulleet loppuun käsitellyiksi jo lainvoiman saaneilla päätöksillä.

Edellä mainittujen aiempien tapausten perusteella asiaa on tarkasteltu mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä arvioidaan kilpailunrajoituslain 6 §:n perusteella, jonka 1) kohdassa kielletään muun muassa kohtuuttoman korkeiden hintojen periminen.

Oikeuskäytännössä kilpailuviranomaisen kynnys puuttua kohtuuttoman korkeaan hinnoitteluun on asetettu varsin korkealle. Kilpailuneuvosto totesi esimerkiksi Helsingin Energiaa ja Kuopion Energiaa koskevien päätöstensä yhteydessä, että kilpailunrajoituslaissa tarkoitetun kohtuuttoman korkean hinnoittelun tunnusmerkistöön kuuluu se, että yrityksen soveltamat hinnat selkeästi ylittävät hyväksyttävänä pidettävän rajan. Edelleen kilpailuneuvosto totesi, että myös muun näytön olisi tuettava johtopäätöstä hinnoittelun selkeästä kohtuuttomuudesta. Kilpailuneuvoston päätöksissä todetaankin, että kilpailuviranomaisten tulee puuttua vain sellaisiin menettelytapoihin, jotka selvästi rajoittavat kilpailua, koska vähäisiin epäkohtiin puuttuminen saattaisi johtaa kiertotietä takaisin markkinataloudelle vieraaseen hintasääntelyyn.

Kilpailuvirasto katsoo, että asian käsittelyn yhteydessä ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa SKAL:n suorittamien TIR-tullitakuuasiakirjojen hinnankorotusten olleen selkeästi kohtuuttomia ottaen huomioon IRU:n huhtikuussa 2009 suorittaman ko. asiakirjojen hankintahintojen korotuksen ja sen, että SKAL on samanaikaisesti ryhtynyt tarjoamaan uusia hinnaltaan edullisia rajaliikenteeseen tarkoitettuja TIR-tullitakuuasiakirjoja, joita muiden muassa Marecap on välittömästi ryhtynyt käyttämään. Kilpailuvirastolla ei näin ollen ole aihetta ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muut. 318/04) 6 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n säännösten mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.