Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö savukkeiden hinnoittelussa

Päivämäärä

23.5.2005

Diaarinumero

884/61/03

Osapuolet

Amer-Tupakka Oy / Philip Morris Finland Oy

Osapuolet

Amer-Tupakka Oy (nykyinen Amerintie 1 Oy)

Philip Morris Finland Oy (Amer-Tupakka Oy:n liiketoiminta siirtynyt 26.3.2004)

Toimenpidepyyntöjen tekijät:

Altadis Finland Oy

British American Tobacco Nordic Oy

Ratkaisu

Toimenpidepyynnöt eivät anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon 20.10.2003 ja 24.10.2003 saapuneissa toimenpidepyynnöissään Altadis Finland Oy (jäljempänä Altadis) ja British American Tobacco Nordic Oy (jäljempänä BAT) ovat pyytäneet virastoa tutkimaan epäiltyä Amer-Tupakka Oy:n (jatkossa Amer-Tupakka) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä L&M -merkkisten savukkeiden hinnoittelussa. Toimenpidepyynnön tekijöiden mukaan Amer-Tupakan toteuttama L&M:n hinnanalennus on kilpailunrajoituslain tarkoittamaa saalistushinnoittelua. Amer-Tupakka pudotti L&M-tuoteperheen 20 kappaleen savukerasioiden (jäljempänä L&M) tehdashintoja 1.11.2003, jolloin vähittäishinnat laskivat 3,70 eurosta 3,40 euroon ja vastaavasti 3,68 eurosta 3,35 euroon.

Altadiksen näkemyksen mukaan Amer-Tupakan L&M:n hinnanlasku johtui siitä, että Amer-Tupakka on viimeisen neljän vuoden aikana menettänyt markkinaosuuksiaan Altadiksen Smart-savukkeelle. Altadiksen mukaan mitään kustannusvastaavaa perustetta markkinajohtajatuotteen hinnan alennukselle ei ole, eikä sitä voida pitää kohtuullisena kilpailutoimenpiteenä. Altadiksen käsityksen mukaan L&M:n hinnanlaskun vaikutus L&M:n katteeseen on huomattava ja hinnanlaskun myötä Amer-Tupakan liiketulos putoaisi negatiiviseksi. Myös BAT:n näkemyksen mukaan Amer-Tupakka pyrkii L&M:n hinnanalennuksella ajamaan muita kilpailijoita ulos Suomen savukemarkkinoilta, ja nostamaan uudelleen hintoja sen jälkeen, kun kilpailu on poistettu kyseisiltä markkinoilta.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Amer-yhtymä Oyj:n (jäljempänä Amer) tytäryhtiön Amer-Tupakan (nykyinen Amerintie 1 Oy) toiminta on pääosin siirtynyt liiketoimintakaupalla Philip Morris Finland Oy:lle (jäljempänä Philip Morris) 26.3.2004[1]. Ennen maaliskuuta 2004 Philip Morris Products S.A:lla oli lisenssisopimus Amer-Tupakan kanssa. Tämän lisenssisopimuksen perustella Amer-Tupakka valmisti ja myi tiettyjä Philip Morris S.A:n omistamia savukemerkkejä mm. L&M:ää Suomen markkinoilla.

Euroopan komissio on tapauskäytännössään[2] katsonut, että erilaisia tupakkatuotteita ovat pääasiassa savukkeet, kääretupakka, sikarit ja pikkusikarit sekä piipputupakka. Merkittävimmät toimijat Suomen markkinoilla tupakkatuotteiden maahantuonnissa ovat Amer-Tupakka/Philip Morris, Altadis ja BAT. Markkinoilla toimii myös joitakin pienempiä yrityksiä, joiden markkinaosuudet kuitenkin ovat marginaalisia. Amer-Tupakan osuus Suomen savukemarkkinoista vuonna 2003 oli noin 70 %[3], Altadiksen noin 16 % ja BAT:in noin 14 % (savukkeiden tehdastoimituksista Suomessa). Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan Amer-Tupakan L&M:n markkinaosuus oli 30 %:n luokkaa.

Kilpailuvirasto katsoo, että asian lopputulos huomioon ottaen voidaan relevanttien hyödykemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden täsmällinen määrittäminen jättää avoimeksi. Asian ratkaisemisen kannalta ole myöskään välttämätöntä ottaa täsmällisesti kantaa Amer-Tupakan/Philip Morrisin markkina-asemaan Suomen savukemarkkinoilla tai sen mahdolliseen heikkenemiseen. Ottaen huomioon Philip Morrisin edelleen korkea markkinaosuus volyymiltään merkittävimmässä tupakkavalmisteessa Amer-Tupakan/Philip Morrisin toimintaa on kuitenkin perusteltua tarkastella lähtökohtaisesti mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

Amerin/Philip Morrisin mukaan Amer-Tupakan laskeva markkinaosuuskehitys ja kilpailijoiden ennen L&M:n hinnanlaskua toteuttamat jo markkinoilla olevien tuotteiden hinnanlaskut osoittavat, että kyseessä on ollut Amer-Tupakan osalta sallittu hintakilpailu ja kilpailuun vastaaminen. L&M:n hinnoittelussa on ollut kysymys alan käytännön mukaan tuotemerkin hinnan korjaamisesta suhteessa samaan segmenttiin positioitujen kilpailijoiden tuotteisiin. Amerin/Philip Morrisin mukaan sen virastolle toimittamat laskelmat osoittavat, että L&M-tuoteperhe on ollut hinnanalennuksenkin jälkeen Amer-Tupakalle kannattava. Vastaajien mukaan myöskään Amer-Tupakan liiketulos ei missään vaiheessa ole laskenut negatiiviseksi.

Kilpailuvirasto on tarkastellut Amer-Tupakan L&M:n hinnoitteluperiaatteita saalistushinnoittelun näkökulmasta oikeuskäytännössä vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan L&M:n hinnoittelu tuoteperhetasolla ja Amer-Tupakan hinnoittelu tuoteryhmä- ja yhtiötasolla on ollut katteellista. Kilpailuvirasto katsoo, etteivät sille toimitetut tiedot viittaa saalistushinnoitteluun.

BAT ilmoitti 3.2.2005 Kilpailuvirastolle, että yhtiön virastolle tekemä toimenpidepyyntö ei ole enää sen osalta ajankohtainen, ja että selvityksen voi jättää tekemättä. Kilpailuvirasto vastaanotti 18.3.2005 Altadiksen sähköpostiviestin, jonka mukaan yhtiö ei pidä enää tarpeellisena asian käsittelyä. ja että se voidaan yhtiön puolesta jättää käsittelemättä.

Koska Altadis ja BAT ovat peruneet Kilpailuvirastolle 20.10.2003 ja 24.10.2003 saapuneet toimenpidepyyntönsä, eikä asiaan liity Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan käsittelyn jatkamista puoltavia näkökohtia, Kilpailuvirasto poistaa toimenpidepyynnöt käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 3 § 2 mom., 7 §, (laissa 318/2004 6 §).

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Kilpailuvirasto hyväksyi yrityskaupan 3.3.2004, dnro 1078/81/03.

[2] Ks. esim. päätökset asioissa IV/M.1415 BAT/Rothmans ja COMP/M.1735 Seita/Tabacalera

[3] Philip Morrisin markkinaosuus vuonna 2004 oli noin 66 %.