Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksityissairaalahanke

Päivämäärä

5.1.2012

Diaarinumero

886/14.00.00/2011

Osapuolet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsinki

1 Asia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksityissairaalahanke

2 Osapuolet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsinki

Toimenpidepyynnön tekijä:

Lääkäripalveluyritykset ry, Helsinki

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta.

4 Asian vireilletulo

1. Lääkäripalveluyritykset ry (jatkossa LPY) on tehnyt virastolle 2.11.2011 toimenpidepyynnön, jossa se pyytää Kilpailuvirastoa määräämään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää (HUS) lopettamaan menettelytavat, jotka LPY:n mukaan tarkoittavat kilpailulain (948/2011) 7 §:ssä kiellettyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Toissijaisesti LPY pyytää virastoa ryhtymään toimenpiteisiin Kilpailuvirastosta annetun lain (711/1988) 2 §:n nojalla ja turvaamaan markkinatoimijoille tasavertaiset toimintaedellytykset (kilpailuneutraliteetti).

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

2. LPY on lääkäripalveluja tuottavien yritysten yhteistoimintajärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu yksityisiä lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala-, laboratorio- ja kuvantamispalvelutoimintaa harjoittavia yrityksiä.

3. HUS on Suomen suurin sairaanhoitopiiri, johon kuuluu 26 kuntaa. HUS on 19.10.2011 tehnyt päätöksen kliinisiä palveluita tuottavan osakeyhtiön HYKSin Oy:n perustamisesta. HYKSin Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota kaikkia niitä erikoissairaanhoidon palveluita, joille löytyy lääketieteellisesti perusteltua kysyntää ja jota julkinen palvelutuotanto ei tyydytä.

4. Toimenpidepyynnön tekijä katsoo, että HUS:in alkaessa tarjota HYKSin Oy:n kautta markkinoille erikoissairaanhoidon ja muita vastaavia palveluita, HUS toimisi kilpailulaissa tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana. Toimenpidepyynnön tekijä esittää, että HUS:in suunnittelema menettely on vastoin kilpailulakia ja eri toimijoiden välistä kilpailuneutraliteettia ensinnäkin HUS:in saamien arvonlisäverotuksen etujen vuoksi. Toiseksi toimenpidepyynnön tekijä esittää HUS:in menettelyn olevan vastoin kilpailulakia ja eri toimijoiden välistä kilpailuneutraliteettia, koska HUS:in on tarkoitus vuokrata toimitilat ja laitteet sekä tuottaa tukipalveluita yksinoikeudella HYKSin Oy:lle suoritusperusteisesti. Toimenpidepyynnöntekijä katsoo, ettei yksityisillä toimijoilla olisi mahdollisuutta tarjota vuokrattavaksi vastaavia tiloja ja laitteita eikä yksityinen taho suostuisi vain suoritusperusteiseen korvaukseen. Pelkällä suoritusperusteisella korvauksella toimiminen johtaisi toimenpidepyynnön tekijän mukaan siihen, että HYKSin Oy voisi toimia markkinoilla ilman riskiä.

Kilpailuviraston asiassa soveltama tutkimatta jättämistä koskeva säännös:

5. Kilpailulain 32 §:ssä on säännös asioiden tutkimatta jättämisestä Kilpailuvirastossa. Kilpailulain 32 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan asia voidaan jättää tutkimatta, jos asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton. Lakiesitystä koskevien perustelujen (HE 88/2010) mukaan toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton esimerkiksi silloin, jos toimenpidepyyntö ei kuulu Kilpailuviraston toimivaltaan tai kilpailulainsäädännön alaan tai jos toimenpidepyynnössä esitetyt seikat eivät selvästi liity kilpailun turvaamiseen.

Kilpailuvirasto on tehnyt asiassa tutkimatta jättämistä koskevan päätöksen seuraavin perustein:

6. Kilpailuvirasto toteaa, ettei asiassa ole olemassa menettelyä, jota tässä vaiheessa voitaisiin tarkastella LPY:n ensisijaisen pyynnön mukaisesti kilpailulain 7 §:n määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon tai muun kilpailulain säännöksen vastaisena menettelynä ja että tehty toimenpidepyyntö on tältä osin ennenaikainen. Asiassa ei ole myöskään saatettu todennäköiseksi sitä, että HUS:in aiotuilla menettelyillä olisi merkittäviä poissulkevia vaikutuksia markkinoilla tai että HUS:illa tai HYKSin Oy:llä olisi määräävä markkina-asema joillain relevanteiksi katsotuilla markkinoilla.

7. LPY:n toissijaisen pyynnön osalta ryhtyä asiassa toimenpiteisiin markkinatoimijoiden tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi (kilpailuneutraliteetti) Kilpailuvirasto toteaa, että se seuraa tilannetta ja voi tehdä asiassa esimerkiksi aloitteen, jos se katsoo tämän toimenpiteen tarpeelliseksi. Viraston tietoon on tullut, että LPY ja Terveyspalvelualan Liitto ovat tehneet HYKSin Oy:n saamasta väitetystä valtion tuesta kantelun Euroopan komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta puuttua kiellettyyn valtion tukeen. Päällekkäisyyden vuoksi Kilpailuvirasto ei näe tarpeelliseksi selvittää asiaan liittyvien kilpailuedellytysten tasavertaisuutta ainakaan ennen kuin Euroopan komissio on ottanut kantaa tapaukseen liittyvään väitettyyn laittomaan valtion tukeen.

8. Kilpailuvirasto on aiemmin todennut[1], että tasapuolisten kilpailuedellytysten turvaaminen kannalta merkityksellistä on, missä, milloin ja kuinka paljon yksityisen sairaanhoidon antamisessa käytettäviä julkisia tiloja tulee vuokrattavaksi. Erityisesti tiloja ei tulisi vuokrata alihintaan, vaan sellaiseen käypään ja markkinaehtoiseen hintaan, joilla vastaavia yksityisiä tiloja vuokrataan. Tilojen ja niissä olevien laitteiden kustannukset tulisi jakaa selkeästi eri toimijoiden kesken, jottei julkisen ja yksityisen välinen rajanveto hämärtyisi. Mikäli tiloissa on sama työvoima tai muitakin potentiaalisesti yhteisiä kustannuksia, on tärkeää varmistaa, että yksityisen puolen kustannuksia ei vyörytetä julkisen puolen kustannuksiin. Kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi eri toimijoiden kesken tulisi tilojen vuokraaminen suorittaa avoimella ja syrjimättömällä menettelyllä.

9. Kilpailuvirasto toteaa kokonaisarvionaan, että LPY:n toimenpidepyyntö on lain 32 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla perusteeton ja näin ollen Kilpailuvirasto jättää asian tutkimatta. Kilpailuviraston päätös tutkimatta jättämisestä ei sisällä arviota epäillyn kilpailunrajoituksen lainmukaisuudesta. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä asiassa käsitellyn toiminnan olevan kilpailulain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

10. Kilpailulaki (948/2011) 32 §.

7 Muutoksenhaku

11. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 Lisätiedot

12. Lisätietoja päätöksestä antavat erikoistutkija Ville Terävä, puh. 029 505 3617, sähköposti: etunimi.sukunimi@kilpailuvirasto.fi ja johtaja Kirsi Leivo, puh. 029 505 3351.


[1] Hallituksen esitys HE 183/2010 vp laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta, asiantuntijakuuleminen 17.11.2010, Kilpailuviraston dnro 1133/14.00.20/2010.