Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö laajakaistamarkkinoilla

Päivämäärä

30.12.2010

Diaarinumero

901/61/2005

Osapuolet

Blue Lake Communications Oy

1 Asia

Savonlinnan Puhelin Oy:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö laajakaistamarkkinoilla.

2 Osapuolet

Blue Lake Communications Oy, Savonlinna

Toimenpidepyynnön tekijä

TeliaSonera Finland Oyj, Helsinki

3 Ratkaisu

1. Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja se poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

2. Kilpailuvirasto on 24.11.2005 vastaanottanut TeliaSonera Finland Oyj:n (TSF) toimenpidepyynnön koskien Kymen Puhelin Oy:n, Oulun Puhelin Oyj:n (nyk. Oulu ICT Oy), Alajärven Puhelinosuuskunnan, Kokkolan Puhelin Oy:n ja Savonlinnan Puhelin Oy:n[1] (SPY) ADSL-tuotteiden hinnoittelua.

3. TSF katsoi toimenpidepyynnössään, että edellä mainittujen yritysten ADSL-tuotteiden hinnoittelu muodostaa hintaruuvin ja sitä on pidettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

4. Edellä mainitun toimenpidepyynnön perusteella Kilpailuvirasto on selvittänyt SPY:n ADSL-liittymien hinnoittelua sen perinteisellä toimialueella [2] 1.1.2005 alkaen.

5. Tällä ratkaisulla Kilpailuvirasto ratkaisee asian vain SPY:n osalta ja on antanut tai tulee antamaan erilliset ratkaisut koskien muiden toimenpidepyynnön kohteina olevien yritysten ADSL-tuotteiden hinnoittelua. Kilpailuvirasto on jo aiemmin ratkaissut asian Kymen Puhelin Oy:n[3], entisen Oulun Puhelin Oyj:n[4] sekä Kokkolan Puhelin Oy:n[5] hinnoittelun osalta.

5 Asiaselostus ja oikeudellinen arviointi

5.1 Relevantit markkinat ja SPY:n markkina-asema

6. Kilpailuvirasto on Lännen Puhelin Oy:tä koskevassa markkinaoikeusesityksessään[6] sekä Elisa Oyj:tä[7] ja Kuopion Puhelin Oy:tä[8] koskevissa ratkaisuissaan määritellyt relevanteiksi lopputuotemarkkinoiksi tekniikasta riippumatta kotitalouksille tarjottavien yksityisten laajakaistapohjaisten Internet-liittymien markkinat. Markkinaoikeus on Lännen Puhelin -päätöksessään[9] vahvistanut Kilpailuviraston markkinamäärittelyn tältä osin.

7. Lisäksi Kilpailuvirasto on edellä mainituissa ratkaisuissaan määritellyt relevanteiksi hyödykemarkkinoiksi ADSL-pohjaisten Internet-liittymien tukkumarkkinat, joihin kuuluvat mm. tukkutason operaattori-DSL-liittymät ja tilaajayhteystuotteet (tilaajayhteys ja tilaajayhteyden yläkaista) sekä laitepaikkatuotteet (laitepaikka ja sähkönsyöttö). Markkinaoikeus on Lännen Puhelin Oy:tä koskevassa päätöksessään[10] määritellyt relevanttien hyödykemarkkinoiden koostuvan yksityisille kotitalouksille tarkoitettujen ADSL-pohjaisten Internet-yhteyksien tukkumarkkinoista. Viestintävirasto on määritellyt huomattavaa markkinavoimaa koskevissa päätöksissään tilaajayhteys-[11] ja operaattori-DSL-liittymät[12] toisistaan erillisiksi markkinoiksi ja asettanut näillä markkinoilla toimiville yrityksille muun muassa tukkutuotteiden vuokraukseen liittyviä velvoitteita.

8. Relevanttien maantieteellisten markkinoiden osalta Kilpailuvirasto on katsonut, että laajakaistaliittymien tukku- ja vähittäistuotteiden relevantit maantieteelliset markkinat ovat paikalliset ja ne muodostuvat siitä alueesta, jolla paikallisella teleoperaattorilla oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen 31.12.1993 saakka.

9. Viestintävirasto on huomattavaa markkinavoimaa (HMV) koskevissa päätöksissään[13] sekä markkina-analyyseissään[14] katsonut, että SPY:llä on huomattavaa markkinavoimaa sekä kiinteän puhelinverkon tilaajayhteyksiin pääsyn että laajakaistapalvelujen tarjonnan tukkumarkkinoilla omalla perinteisellä toimialueellaan[15]. Viestintäviraston tietojen mukaan SPY:n markkinaosuus tilaajayhteysmarkkinalla on ollut 6.2.2004 ja 31.12.2005 yli 95 % ja 31.12.2007 yli 90 %. Tukkutason laajakaistapalvelujen markkinalla SPY:n markkinaosuus on ollut 17.9.2004 noin 80 %, 31.12.2005 yli 80 % ja 1.7.2008 yli 70 %.

10. Kilpailuvirasto toteaa, että asian lopputulos huomioon ottaen voidaan relevanttien hyödykemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden täsmällinen määritteleminen jättää avoimeksi. Asian ratkaisemisen kannalta ei myöskään ole välttämätöntä ottaa täsmällisesti kantaa SPY:n markkina-asemaan. Ottaen kuitenkin huomioon Kilpailuviraston aikaisempi ratkaisukäytäntö sekä SPY:n vahva asema oman perinteisen toimialueensa laajakaistamarkkinoilla on sen toimintaa perusteltua tarkastella lähtökohtaisesti mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

5.2 Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja hintaruuvi

11. Kilpailunrajoituslain (480/1992, muutt. 318/2004) 6 §:n mukaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttö voi ilmetä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

· kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen;

· tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;

· erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla;

· sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

12. TSF on katsonut toimenpidepyynnössään, että SPY sekä muut toimenpidepyynnön kohteena olevat yhtiöt ovat ADSL-hinnoittelullaan rikkoneet voimassa olevaa kilpailunrajoituslakia. TSF:n mukaan yhtiöiden hinnastojen perusteella näyttää ilmeiseltä, että niiden hinnoittelu on muodostanut hintaruuvin.

13. Hintaruuvilla tarkoitetaan sitä, että vertikaalisesti integroitunut, useammalla tuotantoportaalla toimiva yritys heikentää kilpailijansa asemaa lopputuotteen markkinoilla perimällä tältä ylihintaa väli- tai liitännäisestä hyödykkeestä. Käyttämällä hintaruuvia yritys heikentää kilpailijoiden asemaa tai estää niiden markkinoille tulon omaa liiketoimintayksikköänsä suosimalla. Osoituksena hintaruuvista pidetään yrityksen tukkuhinnan ja vähittäishinnan väliin jäävää marginaalia silloin, kun se on niin pieni, ettei ”kohtuullisen tehokas kilpailija” voi saavuttaa tavanomaisena pidettyä voittoa markkinoilla.

14. Kilpailuvirasto on aiemmin katsonut[16], että merkittävimmän kilpailuongelman palveluoperaattoreille aiheuttaa juuri verkko-operaattorin tukkuhinnoittelussaan mahdollisesti soveltama kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan perusteella kielletty hintaruuvi.

5.3 Asian selvittäminen Kilpailuvirastossa

15. Kilpailuvirasto on laatinut SPY:n hinnoittelua koskevia laskelmia ajalta 1.1.2005–1.11.2010 ja vastaanottanut useita selvityksiä SPY:ltä asian vireilläoloaikana.

16. Tekemiensä laskelmien perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että SPY:n hinnoittelussa vaikuttaa ajoittain, erityisesti vuoden 2005 aikana, esiintyneen hintaruuvia tarkasteluajanjaksolla etenkin haja-asutusalueella. Tämän johdosta Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä SPY:hyn, joka on muuttanut hinnoitteluaan yhteydenottojen johdosta useaan otteeseen asian vireilläoloaikana. Viimeistään 1.11.2010 voimaan tullut hinnoittelu on poistanut ongelmat, joihin Kilpailuvirasto on selvitystensä aikana kiinnittänyt huomiota.

17. Kilpailevien operaattoreiden omat DSL-verkot kattavat merkittävän osan SPY:n perinteisestä toimialueesta. TSF:llä on lisäksi tilaajayhteysverkkoa Savonlinnan sekä Kerimäen taajama-alueilla.

18. SPY:n perinteisen toimialueen asiakaspotentiaalin voidaan toisaalta myös katsoa olevan melko pieni, sillä SPY:llä on ollut esimerkiksi 24.9.2009 joitakin tuhansia ADSL-liittymiä. Epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutukset ovat siten jääneet vähäisiksi ottaen huomioon edellä esitetyn kilpailijoiden DSL-verkkojen laajuudesta sekä alueen asiakaspotentiaalin.

6 Ratkaisun perustelut

19. Markkinaoikeus voi Kilpailuviraston esityksestä määrätä kilpailunrajoituslain 7 §:n mukaisen seuraamusmaksun elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka rikkoo kilpailunrajoituslain 6 §:n säännöksiä. Seuraamusmaksu on määrättävä, jollei menettelyä ole pidettävä vähäisenä tai seuraamusmaksun määräämistä kilpailun turvaamisen kannalta muutoin perusteettomana.

20. Kilpailuvirasto katsoo SPY:n menettelyä kokonaisuutena arvioiden, että kilpailunrajoituslain 7 §:ssä tarkoitetun esityksen tekeminen markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämiseksi ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole kilpailun turvaamiseksi perusteltua. Virasto on ottanut seuraamusmaksuesityksen tekemistä harkitessaan huomioon seuraavat seikat:

21. Ensinnäkin Kilpailuviraston selvitysten seurauksena SPY on muuttanut hinnoitteluaan siten, ettei sen DSL-hinnoitteluun enää näytä sisältyvän sellaisia ongelmia, joihin Kilpailuvirasto on selvityksissään alun perin kiinnittänyt huomiota.

22. Toiseksi SPY:n hinnastossa esiintyneen hintaruuvin vaikutus kilpailijoiden toimintaan on jäänyt vähäiseksi ottaen huomioon edellä esitetyt tiedot kilpailijoiden DSL-verkkojen laajuudesta sekä alueen asiakaspotentiaalin.

23. Kilpailunrajoituslain 12 §:ssä todetaan, että jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua 4 tai 6 §:ssä taikka EY:n perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklassa[17] tarkoitetulla tavalla, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana.

24. Hallituksen esityksessä (11/2004) tätä pykälää on täsmennetty seuraavalla tavalla: Kilpailuvirasto voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin esimerkiksi tapauksissa, joissa kiellon vastaisesta toiminnasta on jo luovuttu tai joissa asian selvittämisellä ei olisi kilpailun turvaamisen kannalta tai rikkomuksen periaatteellisen hylättävyyden vuoksi merkitystä. Edelleen toimenpiteisiin ryhtymättä jättämisellä tarkoitetaan myös seuraamusmaksuesityksen tekemättä jättämistä.

25. Kilpailuvirasto katsoo, että asiaa kokonaisuutena arvioiden asiassa ei ole tarpeen ryhtyä enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

7 Sovelletut säännökset

26. Kilpailunrajoituslaki (480/1992, ml. muutossäädös 380/2004), 3 §:n 2 momentti, 6 § ja 12 §.

8 Muutoksenhaku

27. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 Lisätiedot

28. Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.


[1] Savonlinnan Puhelin Oy on kesäkuussa 2009 vaihtanut nimensä Blue Lake Communications Oy:ksi, mutta selkeyden vuoksi tässä päätöksessä viitataan sekä Savonlinnan Puhelin Oy:öön että Blue Lake Communications Oy:öön lyhenteellä SPY.

[2] Savonlinnan Puhelimella oli 31.12.1993 saakka rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen Savonlinnan kaupungin sekä Kerimäen, Enonkosken ja Kesälahden kuntien alueella.

[3] Kilpailuviraston päätös 4.5.2010, dnro 901/61/2005.

[4] Kilpailuviraston päätös 5.10.2010, dnro 901/61/2005.

[5] Kilpailuviraston päätös 9.11.2010, dnro 901/61/2005

[6] Lännen Puhelin Oy:tä koskeva Kilpailuviraston esitys markkinaoikeudelle, Dnro 949/61/02, 22.10.2004.

[7] Elisa Oyj:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö laajakaistamarkkinoilla, Dnro:t 529/61/03, 896/61/03, 233/61/04, 934/61/04, 291/61/05, 528/61/05 ja 470/61/06, annettu 19.5.2009.

[8] Kuopion Puhelin Oy:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö laajakaistamarkkinoilla, Dnro 747/61/2004, annettu 10.12.2009.

[9] Markkinaoikeuden päätös Lännen Puhelin -asiassa, Nro 298/2008, Dnro 260/04/KR, annettu 2.7.2008. Asia on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

[10] Ks. edellä alaviite 9.

[11] Kiinteän puhelinverkon tilaajayhteyksiin pääsyn markkina (markkina 11 komission suosituksessa ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 2003/311/EY, uuden suosituksen 2007/879/EY mukainen markkina 4: kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkina) muodostuu pääsystä kiinteän puhelinverkon tilaajayhteyksiin laajakaistapalvelujen ja puheensiirtopalvelujen tarjoamiseksi. Markkinaan kuuluvia tuotteita ovat metallijohtimiset 1) tilaajayhteys, 2) tilaajayhteyden osa ja 3) tilaajayhteyden välityskyky rinnakkaiskäyttöä varten eli yläkaista. Markkinaan kuuluvat lisäksi laitetilat tilaajayhteystuotteiden käytössä tarpeellisia vähäisiä laitteita varten.

[12] Tukkutason laajakaistapalvelujen markkina (markkina 12 komission suosituksessa ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 2003/311/EY, uuden suosituksen 2007/879/EY mukainen markkina 5) muodostuu verkkoyrityksen palveluyritykselle tarjoamasta tukkutason laajakaistapalvelusta, millä tarkoitetaan bittivirtapohjaista (ns. bitstream) tai ominaisuuksiltaan tätä vastaavaa datapalvelua, joka mahdollistaa datan välittämisen molempiin suuntiin. Uuden suosituksen mukaiseen markkinamäärittelyyn kuuluu myös yhteys loppukäyttäjälle.

[13] Savonlinnan Puhelin Oy:tä koskeva Viestintäviraston päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteän puhelinverkon tilaajayhteyksiin pääsyn markkinoilla Dnro 595/934/2003, annettu 6.2.2004, ja Savonlinnan Puhelin Oy:tä koskeva päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinalla dnro 377/934/2009, 3.4.2009.

Viestintäviraston päätös huomattavasta markkinavoimasta tukkutason laajakaistamarkkinoilla, dnro 149/934/2004, 17.9.2004 (SPY:n osalta) ja Viestintäviraston päätös huomattavasta markkinavoimasta tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla, 586/934/2009, 13.5.2009 (SPY:n osalta).

[14] Viestintäviraston markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteän puhelinverkon tilaajayhteyksiin pääsyn markkinoilla ja kirje operaattoreille analyysin lopputuloksista, Dnro 1383/935/2006, 22.1.2007. Viestintäviraston markkina-analyysi kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinalla Dnro 96/9411/2008, 3.4.2009 3.4.2009. Viestintäviraston markkina-analyysi tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoista ja kirje operaattoreille analyysin lopputuloksista, 1384/935/2006, 22.1.2007. Viestintäviraston markkina-analyysi tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla 95/9411/2008, 13.5.2009.

[15] Ks. edellä alaviite 2.

[16] Kilpailuvirasto: Kilpailunrajoitukset laajakaistapalvelujen markkinoilla, Dnro 1120/61/2001, 24.6.2002.

[17] Nykyisin Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla