Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kiviainesten myynnissä

Päivämäärä

14.3.2011

Diaarinumero

908/68/2007

Osapuolet

Morenia Oy

1 Asia

Morenia Oy:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kiviainesten myynnissä

2 Osapuolet

Morenia Oy, Oulu

Toimenpidepyynnön tekijä: Autoilija XX

3 Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo

Oulun lääninhallitus sai 6.6.2007 autoilija XX:n toimenpidepyynnön, jossa XX pyysi lääninhallitusta selvittämään rajoittaako Morenia Oy hänen kuljetustoimintansa ja elinkeinonsa harjoittamista estämällä häntä hakemasta hiekkaa toimitusasiakkailleen Haapajärven Pitkäkankaan soranottopaikalta. Asia siirrettiin Kilpailuviraston käsiteltäväksi 3.10.2007.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Morenia Oy on kiviainestoimittaja, jonka asiakkaita ovat alueella toimivat pienrakentajat, maanviljelijät ja teollisuus. Myös tienpito, radanpito ja kunnallistekninen huolto ostavat maa-aineksia väylien rakentamiseen ja ylläpitoon. Morenia Oy ei selvityksensä mukaan myy kiviaineksia suoraan pienasiakkaille vaan myynti hoidetaan montulla toimivan isännän kautta. Montun ”monttuisäntä” hoitaa kuljetukset asiakkaan tilaaman paikkaan. Morenia toimii maanlaajuisesti ja sillä on 185 maa-aineksenottopaikkaa. Maa-ainesmonttujen ylläpidosta vastaavat itsenäisinä yrittäjinä toimivat isännät.

Montun isäntä on itsenäinen kuljetusyrittäjä, joka omistaa koneet ja lastausvälineet isännöimällään montulla. ”Monttuisäntää” voidaan pitää montun omistavan tahon (Destia ja Morenia) edustajana, joka harjoittaa itsenäistä kuljetustoimintaa ja maa-aineksen myynti- ja lastauspalveluja. Isäntä hoitaa maa-ainesalueen valvonnan ja vaa’anhoidon ja ilmoitukset käytetyistä kiviaineksista. Pääosa hänen tuloistaan koostuu kuljetusyrityksen saamista tuloista. Tämän lisäksi hän saa palkkioita isäntänä toimimisesta.

Toimenpidepyynnössä esitetyn mukaan Morenia Oy on kieltänyt Pitkäkankaan soranottopaikalla toimivaa monttuisäntää myymästä autoilija XX:lle maa-ainesta haettavaksi. Maa-aineksen myyminen olisi sallittu ainoastaan silloin, mikäli isäntä vastaisi maa-aineksen lastauksesta ja kuljetuksesta. Tämä on Morenian antaman selvityksen mukaan yleinen käytäntö pienasiakkaiden kanssa asioitaessa.

Autoilija XX oli kertomansa mukaan ennen kieltoa ajanut soraa ja hiekkaa toimitusasiakkailleen Morenia Oy:n montulta säännöllisesti noin viiden vuoden ajan. Morenia kielsi maa-aineksen myynnin sen jälkeen kun XX aloitti isäntänä Morenian kanssa kilpailijaksi tulleen yrityksen Destia Oy:n montuilla. Täten XX siirtyi käytännössä vastaavaan asemaan kuin Morenian montun isäntä. XX:n tarkoituksena oli ollut myös tämän jälkeen jatkaa vanhaa käytäntöä ja hakea Pitkäkankaan montulta tarvitsemiaan maa-aineksia. XX:n mukaan, Morenia Oy:n asettama kielto liittyy suoraan hänen aloittamaansa toimintaa Destian montuilla.

6 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailuvirasto on tarkastellut asiaa määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta. Kilpailunrajoituslain 6 §:ssä ja tuomioistuinten ratkaisukäytännössä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä on voitu tietyin edellytyksin pitää sitä, että määräävässä asemassa oleva yritys kieltää ilman objektiivisesti hyväksyttävää syytä kilpailijoitaan tai asiakkaitaan hyödyntämästä omistamaansa tai hallinnoimaansa välttämättömyyshyödykettä tai olennaista toimintaedellytystä. Lähtökohtana on kuitenkin pidettävä sitä, ettei määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä ole yleistä velvollisuutta ryhtyä liikesuhteeseen toisen yrityksen kanssa. Yleisesti katsotaan, että sopimusvapautta on pidettävä pääsääntönä ja sopimuspakkoa poikkeustilanteena, joka tulee kysymykseen ainoastaan erityisissä olosuhteissa. Tällaisessa arvioinnissa on keskeistä tarkastella sitä, onko asiakkaalla olemassa vaihtoehtoisia hankintalähteitä.

XX on voinut jatkaa kuljetuksia toimitusasiakkailleen ja kyennyt siirtymään vaihtoehtoisiin hankintalähteisiin. XX on ilmoittanut, että hän on annetun kiellon jälkeen siirtynyt hakemaan hiekkaa toisista lähteistä ja muita maa-aineksia hän on kertomansa mukaan voinut hankkia itse isännöimältään Destian montulta.

Edellä esitetyn perusteella ja koska asian selvittämisessä ei ole muutoinkaan tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden vuoksi asiaa olisi tarpeen selvittää enemmän, Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6§.

8 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antavat apulaisjohtaja Timo Mattila ja tutkija Tuuli Turpeinen.